user preferences

New Events

International

no event posted in the last week

Upcoming Events

International

No upcoming events.
international_day_of_action_against_detention_camps_poster_blank_location_web729x1024.jpg
Να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα διεθνή συντονισμό ενάντια στα κέντρα κράτησης. Να αγωνιστούμε ενάντια στους πολέμους και το ρατσισμό μέχρι το κλείσιμο και του τελευταίου κολαστηρίου. Κάθε δράση από μια απλή ανακοίνωση, ένα βίντεο, μια συγκέντρωση ή μια διαδήλωση είναι μια πολλή σημαντική βοήθεια για εμάς. read full story / add a comment
internazionale / genero / comunicato stampa Wednesday March 09, 2022 01:34 by Varie organizzazioni anarchiche   text 1 comment (last - friday june 10, 2022 16:50)
Più di cento anni fa, l'8 marzo 1917, le lavoratrici di San Pietroburgo (Russia) scioperarono e manifestarono per il pane e la pace, partecipando così all'inizio di uno storico movimento rivoluzionario. In quel periodo, l'8 marzo come giorno di lotta per i diritti delle donne cominciò ad essere commemorato frequentemente.
Nel 2022, le donne sono ancora uno dei settori più oppressi dell'umanità, insieme alle minoranze di genere che cercano di superare la binarietà di genere. Questa situazione si verifica in ogni ambito sociale: sul lavoro, a casa, nella crisi sanitaria o in situazioni di guerra. Proprio per questo la rivolta delle donne potrebbe rovesciare gli stati, il capitalismo e il dominio razzista e patriarcale. read full story / add a comment
Visuel "contre la culture du viol, les féminicides et le patriarcat, Journée de résistance et de lutte"
international / genre / article de fond Wednesday March 09, 2022 00:00 by Diverses organisations anarchistes   text 4 comments (last - monday june 06, 2022 18:06)   image 1 image
Il y a plus de cent ans, le 8 mars 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg (Russie) se mettaient en grève et manifestaient pour réclamer du pain et la paix et déclenchait ainsi un mouvement révolutionnaire historique. Le 8 mars de lutte pour les droits des femmes était lancé.

En 2022, les femmes restent l’un des secteurs de l’humanité les plus opprimés, aux côtés des minorités de genre qui défient la binarité. C’est le cas dans toutes les sphères de la société : au boulot, à la maison, face à la crise sanitaire ou aux situations de guerre. C’est la raison pour laquelle leur soulèvement peut faire chanceler les Etats, le capitalisme et la domination raciste et patriarcale. read full story / add a comment
photo5850321266693749319.jpg
internacional / género / comunicado de prensa Tuesday March 08, 2022 23:57 by Varias organizaciones anarquistas   image 1 image
Hace más de un siglo, el 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras de San Petersburgo (Rusia) hicieron una huelga y se manifestaron por el pan y por la paz, impulsando entonces un movimiento histórico revolucionario. Es en esa época que el 8 de marzo como día de lucha por los derechos y libertades de las mujeres empieza a ser conmemorado.
Así pues en el año 2022, las mujeres y disidencias seguimos siendo una de las partes de la sociedad más oprimida. Así sucede y ha sucedido en el trabajo, en el hogar, en la crisis sanitaria o en las situaciones de guerra. Por este motivo nuestro levantamiento podría derribar los Estados, el capitalismo y la dominación patriarcal y racista. read full story / add a comment
photo5850321266693749315.jpg
international / gender / press release Tuesday March 08, 2022 23:50 by Several anarchist organisations   text 1 comment (last - saturday may 28, 2022 06:44)   image 1 image
More than a hundred years ago, on March 8, 1917, the women workers of St. Petersburg (Russia) went on strike and demonstrated for bread and peace, thus playing part in the inception of an historic revolutionary movement. Around that time, the 8th of March as a day of struggle for women's rights began to be commemorated frequently.
In 2022, women are still one of the most oppressed sectors of humanity, alongside with gender minorities which try to overcome gender binarity. This situation takes places in every social sphere: at work, at home, in the health crisis or in war situations. This is exactly why women's uprising could topple states, capitalism and racist and patriarchal domination. read full story / add a comment
international / imperialism / war / opinion / analysis Friday March 04, 2022 21:23 by Batur Ozdinc   text 2 comments (last - sunday april 03, 2022 13:01)
A group of Ukrainian anarchists living in Kyiv declared that they have joined popular resistance against Russian invasion and organized their own group- leading to many debates among anarchist circles. As long as we do not exactly know their own circumstances, one might think that they are purely pro-NATO people, confused nationalist-anarchists or even neo-Nazi supporters. Actually, they are not! According to their declarations before and during the war, they do exactly know what NATO, capitalism, nationalism and imperialism is; and they are against all of them. For me, they are just a group of comrades who found themselves in the middle of a war and trying to find out a way to defend their own lives and their own ideas. read full story / add a comment
international / miscellaneous / opinion / analysis Friday March 04, 2022 02:28 by Carl Eugene Stroud
In this article, I use the framing of the class struggle and the action of revolutionary militancy to reflect on three fundamental concepts: propaganda, solidarity, and education. read full story / add a comment
Video image released by the Russian defence ministry on 2 February, of Russian and Belarusian armoured vehicles during a joint military drills at Brestsky firing range, Belarus. Photograph: AP
international / imperialism / war / opinion / analysis Tuesday February 22, 2022 19:52 by Iswed Tiggjan   image 2 images
Both NATO and Russia must be opposed, and should war eventuate, our job is not to pick a side but to work to end the war as quickly as possible. Should war break out then the spectre of 1917 needs to be made a reality again. The best defence against imperialist wars will always be a powerful, militant working-class and the fear of revolution that brings. read full story / add a comment
covid_bulgarian.png
international / miscellaneous / opinion/analysis Friday February 18, 2022 21:33 by Различни анархистки организации   image 1 image
Международна анархистка декларация относно пандемията COVID-19

Пандемията Ковид-19 засегна всеки аспект от човешкия живот. Тя има пагубен ефект върху физическото и психическото здраве на хората, социалните ни отношения и общностите ни, нашия поминък и свободата на придвижване. Освен това значително ограничи способността ни да организираме ефективни политически протести и укрепи контрола на държавата. read full story / add a comment
69170701a3c7f5952f60e8cd8eba33f9.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Thursday February 17, 2022 20:25 by Felipe Corrêa   image 1 image
The theoretical elements and historical experiences discussed undergird the theses developed throughout this article. Anarchists have a conception of power and a general project around it that forms their conception of class, understood in relation to a certain type of power (domination), and constitutes the foundation of their notion of social change, which is characterized by: their belief in the capacity for action of the subjects that are part of the distinct oppressed classes, their implication in the transformation of that capacity into social force, their commitment to permanent growth of this force, and their defense of a revolutionary process that allows for overcoming enemy forces and replacing the power of domination over society by a self-managing power. read full story / add a comment
uluslararasibildiri696x664.png
uluslararası / miscellaneous / opinion/analysis Thursday February 10, 2022 17:04 by Çeşitli anarşist örgütler   image 1 image
Covid-19 pandemisi insan yaşamının her alanını etkiledi ve insanların fiziksel ve mental sağlığı, sosyal ilişkileri ve toplulukları, geçim koşullarımız ve hareket etme özgürlüğümüz üzerinde yıkıcı etkileri oldu. Ayrıca etkili siyasi eylemler örgütleme kabiliyetimizi önemli ölçüde kısıtlayarak devletin elini güçlendirdi. read full story / add a comment
notainternacionalcovid19.png
internacional / miscellaneous / feature Wednesday February 09, 2022 22:21 by Várias organizações anarquistas   text 3 comments (last - wednesday june 08, 2022 21:31)   image 1 image
A pandemia da COVID-19 tem afetado todos os aspectos da vida humana. Tem tido um efeito devastador sobre a saúde física e mental das pessoas, sobre as relações sociais e sobre as comunidades, sobre nossos meios de subsistência e liberdade de movimento. Também reduziu significativamente nossa capacidade de organizar protestos políticos efetivos e fortaleceu o Estado. [Castellano] [English] [Français] [Italiano] [Türkçe] [български] read full story / add a comment
photo_20220205_074558.jpg
international / divers / opinion / analyse Tuesday February 08, 2022 23:16 by Diverses organisations anarchistes   text 1 comment (last - wednesday february 09, 2022 15:44)   image 1 image
La pandémie de COVID-19 a affecté tous les aspects de la vie humaine. Elle a eu un effet dévastateur sur la santé physique et mentale des personnes, sur les relations sociales et les communautés, sur nos moyens de subsistance et notre liberté de mouvement. Elle a également réduit de manière significative notre capacité à organiser une protestation politique efficace et a renforcé l’État.
read full story / add a comment
internazionale / vari / opinione / analisi Monday February 07, 2022 23:36 by Varie organizzazioni anarchiche
La pandemia di COVID-19 ha colpito ogni aspetto della vita umana. Ha avuto un effetto devastante sulla salute fisica e mentale delle persone, sulle relazioni sociali e sulle comunità, sui nostri mezzi di sussistenza e sulla libertà di movimento. Ha anche ridotto significativamente la nostra capacità di organizzare una protesta politica efficace e ha rafforzato lo Stato. read full story / add a comment
photo_20220207_15.47.jpeg
international / miscellaneous / opinion / analysis Monday February 07, 2022 20:50 by Various anarchist organisations   text 13 comments (last - sunday june 19, 2022 08:27)   image 1 image
The Covid 19 pandemic has impacted every aspect of human life. It has had a dev-astating effect on people’s physical and mental health, social relations and communities, our livelihoods, and freedom to move about. It has also significantly curtailed our ability to organise effective political protests and strengthened the hand of the State. read full story / add a comment
covidesp.png
internacional / miscellaneous / opinión / análisis Monday February 07, 2022 19:20 by Internacional   image 1 image
La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los aspectos de la vida humana. Ha tenido un efecto devastador en la salud física y mental de las personas, en las relaciones sociales y las comunidades, en nuestros medios de subsistencia y en la libertad de movimiento. También ha reducido significativamente nuestra capacidad para organizar protestas políticas efectivas y esencialmente ha fortalecido el Estado. read full story / add a comment
kurdistan.png
international / impérialisme / guerre / nouvelles Tuesday February 01, 2022 22:01 by Commission internationale UCL   text 1 comment (last - tuesday march 01, 2022 03:23)   image 1 image
Depuis le jeudi 20 janvier, l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (AANES) subit des attaques coordonnées de la part de Daesh, les plus importantes de par leur envergure depuis la résurgence de l'État Islamique en Syrie (EI). En parallèle, l'État fasciste Turc d'Erdogan profite de la crise pour affaiblir l'AANES et appuie l'EI. La coalition internationale reste muette et quasi inactive alors que cette crise révèle au grand jour un des multiples problèmes d'ampleur auquel est confronté l'AANES et pour lequel la communauté internationale a une responsabilité écrasante : la gestion des dizaines de milliers de détenu·es membres de l'EI et de leurs familles et le rapatriement des milliers de ressortissant·es dans leurs pays d'origine. read full story / add a comment
ffb58e848e7049738b31e67514788c97_90_90.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Monday January 17, 2022 21:16 by Felipe Corrêa   text 1 comment (last - thursday february 10, 2022 22:50)   image 1 image
First of all, I would like to acknowledge the invitation from the comrades at Ekintza Zuzena magazine, who, after reading the book Anarchism and Popular Power: South American Theory and Practice, were interested in the present topic and decided to put it up for debate. For me and for the anarchist current to which I belong, especifista anarchism, the debate on power in general and popular power in particular is of the utmost importance, not only for a rereading of anarchist classics, but also for political practice of a revolutionary character. Therefore, we must salute and celebrate the decision. In Latin America there is some controversy around these issues, but in different countries and for many groups and organizations—this is the case, for example, for the nine Brazilian organizations that make up the Brazilian Anarchist Coordination [Coordenação Anarquista Brasileira] (CAB) and the Uruguayan Anarchist Federation (FAU)—there has been broad agreement for some years now. It is important that this debate continues to take place in Europe, and that in some way links up with others that are taking place, such as the one that the Federation of Anarchist Communists (FdCA) is conducting based on the contributions of the Brazilian CAB. read full story / add a comment
Credit: https://www.mamamia.com.au/school-climate-strike-australia/
international / environment / opinion / analysis Tuesday January 04, 2022 19:26 by Melbourne Anarchist Communist Group   text 1 comment (last - thursday february 10, 2022 22:11)   image 1 image
Not every step that is necessary is suitable for solving at the level of the individual workplace. Cities need a massive expansion of public transport and improvement of facilities for active transport modes like walking and cycling. Mobilising public transport workers alone, however, would be insufficient to achieve the power necessary to get the system expanded to the degree required. These questions, and some others, would have to be resolved at the society-wide level by the labour movement as a whole. read full story / add a comment
bandeira_negra.jpg
international / anarchist movement / feature Friday December 31, 2021 06:06 by Felipe Corrêa   text 11 comments (last - wednesday june 22, 2022 23:21)   image 1 image
The objective of this article is to present a summary of research carried out for some years, which culminated in the publication of the book Bandeira Negra: rediscutindo o anarquismo [Black Flag: Rediscussing Anarchism].[1] As part of a collective process of global research on anarchism, developed by researchers from different parts of the world within the Institute for Anarchist Theory and History (IATH), this book has a general objective: to answer the following question in depth, what is anarchism? read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

© 2005-2022 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]