user preferences

Upcoming Events

International

No upcoming events.
ce769sar_orqui769n.jpg
Διεθνή / Αναρχική Ιστορία / Γνώμη / Ανάλυση Monday July 04, 2022 17:24 by Carlos Hernández*   text 1 comment (last - wednesday july 13, 2022 07:08)   image 2 images
César Orquín: ο αναρχικός κρατούμενος που έσωσε εκατοντάδες Ισπανούς εκτοπισμένους στο στρατόπεδο Mauthausen των Ναζί read full story / add a comment
photo6019264251958507574.jpg
internazionale / imperialismo / guerra / comunicato stampa Saturday June 11, 2022 23:13 by Various anarchist organisations   image 1 image
Facciamo appello a tutti i militanti e simpatizzanti di essere presenti e solidali con il movimento curdo, sostenendo:
• la campagna di rimozione del PKK dall’elenco delle organizzazioni terroristiche;
• Il rilascio di Abdullah Öcalan e di tutti i prigionieri politici;
• il ritiro immediato di tutte le forze di occupazione in tutte le aree del Kurdistan;
• il riconoscimento internazionale dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord e dell’Est, con la fine dell’embargo e l’inclusione nei negoziati di pace;
• Un processo internazionale ai miliziani dell’ISIS e la presa in carico dei loro paesi di origine;


read full story / add a comment
conjuntura.png
internacional / miscellaneous / opinión / análisis Tuesday June 07, 2022 02:17 by Varias organizaciones anarquistas   image 1 image
Podemos decir que el sistema capitalista a escala planetaria ha entrado en una nueva etapa. Estamos en sus inicios, pero una nueva etapa al fin. Nueva etapa que se inicia claramente con la pandemia del COVID y las diferentes medidas impuestas por los Estados para controlar a las poblaciones más que a la enfermedad: los confinamientos masivos y la militarización de la vida social, las medidas represivas para imponer el confinamiento. Los Estados experimentaron con diversas medidas para controlar o conducir a sus poblaciones a su antojo, mientras se imponían medidas draconianas em términos económicos y sociales. Se hablaban de grandes “ayudas” e inversiones estatales, pero estas iban volcadas principalmente a las empresas multinacionales. Fue una reactivación del capital lo que impulsaron los diferentes gobiernos, pero jamás pusieron atención y contención social suficientes debido a las consecuencias de la pandemia y el gran freno económico que ella supuso.
read full story / add a comment
organ_polit.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Wednesday June 01, 2022 21:09 by Felipe Corrêa and Rafael Viana da Silva   text 15 comments (last - thursday november 10, 2022 23:35)   image 1 image
The present text —the core of which was taken from the introduction that we wrote for the French edition of Social Anarchism and Organization, by the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)[1]— aims to discuss the question of the specific anarchist political organization, based on the contributions of Mikhail Bakunin, Errico Malatesta and the Organizational Platform for a General Union of Anarchists, written by militants organized around the magazine Dielo Trudá, among whom were Nestor Makhno and Piotr Archinov. We are going to take up the contributions of Bakunin and Malatesta to establish a dialogue between them and the Platform, trace the similarities and differences between the proposals of anarchists who advocate an organizational dualism and those of the Bolsheviks, and we will see the proximity of Malatesta with the Synthesis, as well as the historical impact of the Platform, which will make it possible to elucidate the positions that have been disseminated about this debate. read full story / add a comment
international / history of anarchism / link to pdf Sunday May 29, 2022 03:03 by KSL
KSL: Bulletin of the Kate Sharpley Library No. 105, May 2022 has just been posted on our site. read full story / add a comment
marinoudi1_1.jpg
Διεθνή / Φύλο / Κριτική / Παρουσίαση Monday May 23, 2022 22:25 by Γιώργος Λαουτάρης   text 1 comment (last - monday may 30, 2022 21:48)   image 2 images
Σούλα Μαρινούδη, Η ζωή χωρίς εμένα - Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων
Το κείμενο αυτό μελετά και εμπνέεται από τις ζωές ανθρώπων που συμμετείχαν σε ριζοσπαστικούς κινηματικούς χώρους από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μέχρι το 2008, αλλά λόγω του φύλου και της σεξουαλικότητάς τους βίωναν τις ομάδες αυτές με όρους αποκλεισμού. read full story / add a comment
derry_anarchist_may_1.jpg
internacional / movimiento anarquista / portada Thursday May 19, 2022 21:02 by Varias organizaciones anarquistas   text 14 comments (last - tuesday march 28, 2023 22:54)   image 1 image
1 de mayo de 1886! Hoy hace 136 años que la clase obrera estadounidense creó una experiencia invaluable para las próximas luchas de las clases trabajadoras de todo el mundo al decir "¡esta lucha es nuestra última lucha!". Ella sigue siendo una victoria hoy por hoy. La exigencia de "8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para lo que queramos" para reemplazar las 16 horas de trabajo y los ataques del capitalismo contra las vidas de las clases trabajadoras en el siglo XIX se convirtió en una huelga general en Estados Unidos. La huelga general ha sido una de las armas más significativas de la acción anarquista como una ganancia para la historia de la lucha de clases. La lucha por las 8 horas nunca ha sido vista como una simple petición de reforma por parte de los anarquistas. Los y las anarquistas lucharon para reemplazarla por una revolución social con la afirmación: "independientemente de nuestra jornada de trabajo, sea de 2 horas o de 8 horas, este tiempo es esclavitud si trabajamos para los patrones". [English] [Italiano] [Türkçe] read full story / add a comment
pg7vhynwqn2e6qe5t6e9_festadeilavoratori.jpg
internazionale / movimento anarchico / comunicato stampa Thursday May 19, 2022 20:56 by Varie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Primo maggio 1886! 136 anni fa, oggi, la classe operaia americana creò un'esperienza inestimabile per le successive lotte delle classi lavoratrici di tutto il mondo dicendo "questa lotta è la nostra ultima lotta!". Rimane una vittoria fino ai nostri giorni. La richiesta di "8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per quello che vogliamo" per sostituire le 16 ore di lavoro e gli assalti del capitalismo che prendevano di mira la vita delle classi lavoratrici allora nel XIX secolo si trasformò in uno sciopero generale in America. Lo sciopero generale è stato una delle armi più significative dell'azione anarchica come conquista alla storia della lotta di classe.
Per gli anarchici, la lotta per le 8 ore non è mai stata vista come una semplice richiesta di riforma. Gli anarchici hanno lottato per sostituirla con una rivoluzione sociale, con l'affermazione che "Indipendentemente dal nostro orario di lavoro, che sia di 2 ore o di 8 ore, è schiavitù se lavoriamo per i padroni". read full story / add a comment
Διεθνή / Αναρχικό κίνημα / Ανακοίνωση Τύπου Saturday May 07, 2022 23:58 by Διάφορες αναρχικές οργανώσεις
Πρώτη Μαΐου 1886! Σήμερα, πριν από 136 χρόνια, η αμερικανική εργατική τάξη δημιούργησε μια ανεκτίμητη εμπειρία για τους μετέπειτα αγώνες των εργατικών τάξεων σε όλο τον κόσμο, λέγοντας "αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος μας αγώνας!". Παραμένει μια νίκη μέχρι σήμερα. Το αίτημα "8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες για ό,τι θέλουμε" για να αντικαταστήσει τις 16 ώρες εργασίας και τις επιθέσεις του καπιταλισμού που στόχευαν τις ζωές των εργατικών τάξεων τότε, τον 19ο αιώνα, έγινε γενική απεργία στην Αμερική. Η γενική απεργία ήταν ένα από τα σημαντικότερα όπλα της αναρχικής δράσης που συνέβαλε στην ιστορία της ταξικής πάλης. read full story / add a comment
signal20220506174054_001.jpeg
uluslararası / anarşist hareketin / press release Friday May 06, 2022 23:54 by Çeşitli anarşist örgütler   text 23 comments (last - friday march 24, 2023 00:40)   image 1 image
1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.
read full story / add a comment
bakguerd.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Tuesday May 03, 2022 23:02 by Felipe Corrêa   text 5 comments (last - saturday september 10, 2022 15:23)   image 1 image
The present text aims to discuss, from a theoretical-historical perspective, some organizational issues related to anarchism. It responds to the assertion, constantly repeated, that anarchist ideology or doctrine is essentially spontaneous and contrary to organization. Returning to the debate among anarchists about organization, this article maintains that there are three fundamental positions on the matter: those who are against organization and / or defend informal formations in small groups (anti-organizationism); supporters of organization only at the mass level (syndicalism and communitarianism), and those who point out the need for organization on two levels, the political-ideological and the mass (organizational dualism). This text delves into the positions of the third current, bringing theoretical elements from Mikhail Bakunin and then presenting a historical case in which the anarchists held, in theory and in practice, that position: the activity of the Federation of Anarchist Communists of Bulgaria (FAKB) between the twenties and forties of the twentieth century. [Português] [Castellano] read full story / add a comment
derry_anarchist_may.jpg
international / anarchist movement / press release Tuesday May 03, 2022 22:39 by Various anarchist organisations   text 13 comments (last - tuesday march 28, 2023 01:20)   image 1 image
1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano] read full story / add a comment
mayday.jpg
international / workplace struggles / press release Sunday May 01, 2022 19:17 by MACG   text 1 comment (last - wednesday february 01, 2023 10:40)   image 1 image
The crisis of capitalism won’t resolve itself.  No government can save us. Only the working class can end it for the better. We need to make a revolution.  We need to overthrow capitalism and build libertarian communism, worldwide.  For this, the labour movement needs to be built anew.  We need to organise in the workplace and rebuild our unions from the ground up.  We need direct democratic control, with delegates held to mandates, and a consistent federalist structure. The practices by which we build our movement will be the ones that form the basis of the new society.  And we need to do it now, because time is short. read full story / add a comment
capa2_1.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Monday April 25, 2022 21:00 by Felipe Corrêa   text 2 comments (last - sunday june 19, 2022 08:32)   image 1 image
To begin the discussion on popular power it is important to return to the idea of a strategy of social transformation, since our political practice, as anarchists, is what could point toward this transformation. read full story / add a comment
tumblr_pqi19wf7wg1y0kwqyo1_r1_1280.jpeg
international / imperialism / war / press release Monday April 25, 2022 19:55 by MACG   image 1 image
Australia’s militaristic national myth was founded on the Gallipoli landing.  The dead Anzacs are conscripted for service in all of Australia’s wars.  They have sanctified Australian imperialism in Vietnam, Iraq and Afghanistan.  This year, the national commemoration of the Anzacs will be in the service of the developing conflict with China and the drive to war.  It must not be uncontested. read full story / add a comment
screen_shot_20220415_at_17.41.png
international / anarchist movement / link to video Friday April 15, 2022 23:42 by Andrewism   image 1 image
An introductory video to Especifismo by an anarchist from Trinidad and Tobago. read full story / add a comment
gettyimages1239386413_custome4a7fc8439e70fe1d123a2716a43bbb3deee68b1s1100c50.jpeg
international / imperialism / war / opinion / analysis Wednesday March 30, 2022 23:22 by Zaher Baher   text 1 comment (last - saturday april 02, 2022 03:21)   image 2 images
This article covers the impact of the sanction on all sides. But the real losers are the working class and the oppressed people. It shows the way how we can fight back against both wars: the current military one and the sanctions war.
read full story / add a comment
925913932927.jpg
Διεθνή / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Γνώμη / Ανάλυση Wednesday March 30, 2022 19:38 by Anarchist Communists Meanjin   image 1 image
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απάντηση των Αναρχικών Κομμουνιστών Meanjin (Anarchist Communists Meanjin) από τo Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, σε άρθρο που φιλοξενήθηκε στην βρετανική αναρχική ιστοσελίδα Freedom News, με τίτλο “Fuck Leftist Westplaining” , αλλά και άλλων άρθρων με παρόμοια θεματολογία, που ως κύριο σκεπτικό τους έχουν την θέση πως η ευρωπαϊκή Αριστερά -και το Αναρχικό Κίνημα ειδικότερα- θα πρέπει να επικεντρώσει την κριτική της μόνο στην ιμπεριαλιστική επέμβαση του Ρωσικού Στρατού και να μην καταπιάνεται καθόλου στην παρούσα συνθήκη με το θέμα του ΝΑΤΟ και της δικής του ιμπεριαλιστικής επέκτασης και των σχεδιασμών του στην Ανατολική Ευρώπη. Οι συντάκτες του άρθρου φτάνουν δε μέχρι και το σημείο να θεωρούν θεμιτή τακτική για την παρούσα χρονική περίοδο την αποδοχή της συμμετοχής των χωρών της περιοχής στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, ως “κίνηση αυτοπροστασίας” απέναντι στον Πούτιν. read full story / add a comment
conjuntura_cala.jpeg
internacional / miscellaneous / opinión / análisis Saturday March 26, 2022 20:47 by CALA y Organizaciones Hermanas   image 1 image
En los últimos meses la situación política latinoamericana pareciera lograr cierta estabilidad, especialmente con la salida institucional a la revuelta en Chile luego de las elecciones. Sin embargo, en realidad, se abre otro capítulo en esta coyuntura, donde aún muchas cosas están en disputa y lejos se está de una “estabilización” política y económica en el continente.

La situación de la invasión militar rusa de Ucrania y todas las derivaciones y desarrollo que pueda tener van a impactar en nuestra región de un modo u otro. Ya en lo inmediato, los precios de las materias primas se han disparado en el mercado mundial, lo cual puede generar mayores ingresos en nuestras economías nacionales, pero no necesariamente mejorar su distribución, sino que se enriquezcan más las burguesías latinoamericanas, aumentando al final aún más nuestra dependencia económica. read full story / add a comment
coyuntura_paises_centrales_2022.jpeg
internacional / miscellaneous / opinión / análisis Monday March 21, 2022 08:38 by ViaLibre   image 1 image
En este escrito se presenta un análisis de la coyuntura socio política general para inicios de 2022 en los países centrales e imperiales, que identificamos como 15 Estados ubicados en América del norte, Europa occidental, Asia del este y Oceanía, desde la mirada del Grupo Libertario Vía Libre. Para esto se desarrolla en primer lugar una reflexión sobre las tendencias generales de estas potencias en materia de salud pública, actividad económica e inclinaciones políticas; continuando en segundo lugar con un análisis por países, centrado en la actividad de los gobiernos, el desarrollo económico y la luchas sociales de cada región y finalizando en tercer lugar, con una balance de la actividad de los movimientos populares en esta zona del mundo, detallando las protestas generales y las actividad del movimiento obrero, campesino, indígena, estudiantil, feminista, ecologista, de migrantes y de otros sectores sociales. read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

International anarchist call for solidarity: Earthquake in Turkey, Syria and Kurdistan

Elements of Anarchist Theory and Strategy

19 de Julio: Cuando el pueblo se levanta, escribe la historia

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]