user preferences

New Events

no event posted in the last week

Upcoming Events

No upcoming events.
Sorry, no stories matched your search, maybe try again with different settings.
photo5823155053085700616.jpg
Μέση Ανατολή / Αραβία / Ιράκ / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Ανακοίνωση Τύπου Thursday April 16, 2020 19:37 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
Αντιμετωπίζοντας την κυνική και υποκριτική σιωπή του Κράτους και της αστικής τάξης, εμείς, αναρχικοί του κόσμου, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά τον διεθνισμό μας και την από τα κάτω αλληλεγγύη μας προς την επανάσταση στη Rojava, έτσι ώστε να θριαμβεύσει σε βάρος της παγκόσμιας πανδημίας του κοροναϊού και της πανδημίας του πολέμου. Στην πραγματικότητα, όσοι συνεχίζουν να πολεμούν εναντίον ανθρώπων, ενώ τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης καταρρέουν λόγω του COVID-19, είναι δύο φορές εγκληματίες. read full story / add a comment
ptbr.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / opinião / análise Thursday April 16, 2020 09:05 by vários   image 1 image
O Covid-19, que colocou inúmeras cidades em quarentena e paralisou setores econômicos inteiros, não deteve a contínua guerra suja do Estado turco e seu aliado Daesh contra as populações do norte da Síria, que precisam seguir se defendendo sem nenhuma trégua, assim como é visível o assédio latente do Estado sírio, promovido pelo projeto de hegemonia regional da Rússia, usando a zona como cenário de enfrentamento ao imperialismo estadunidense.

Agora as populações no norte da Síria também têm que lutar contra a propagação contínua do vírus em sua região. A Administração Autônoma de Rojava está enfrentando esse outro perigo em uma frágil situação pela dificuldade de manter seu sistema sanitário em meio ao conflito bélico. Neste momento, todas as organizações populares deveriam agir dentro de suas possibilidades para contrapor a guerra e proporcionar ajuda aos povos curdo, árabe e assírio, respeitando suas autonomias e o direito à autodeterminação de seus territórios. Diante do silêncio cínico e hipócrita dos Estados e das burguesias, nós, anarquistas do mundo, reiteramos mais uma vez toda a nossa solidariedade internacionalista e a partir de baixo com a Revolução de Rojava, para que ela triunfe sobre a pandemia do vírus e da guerra.

De fato, quem continua uma guerra enquanto, ao mesmo tempo, os serviços de saúde do mundo estão saturados por culpa da epidemia de Covid-19, são duplamente criminosos.

Abaixo todas as guerras!
PELA VIDA E A LIBERDADE! VIVA ROJAVA!

read full story / add a comment
ita.jpg
mashrek / arabia / irak / imperialismo / guerra / opinione / analisi Thursday April 16, 2020 04:45 by vários   image 1 image
COVID-19, che ha messo in quarantena un numero innumerevole di città e ha paralizzato interi settori economici, non ha ancora fermato la continua guerra sporca della Turchia e del suo alleato Daesh contro la popolazione della regione settentrionale della Siria, che ha dovuto continuare a difendersi senza alcuna tregua. In questo momento, l'assedio dormiente della Siria, promosso dalla Russia nel suo tentativo di essere egemone nella regione, è stato evidente, perché sta utilizzando questi territori come scenario di confronto contro l'imperialismo americano.

Attualmente, queste persone devono ora lottare contro la propagazione del nuovo coronavirus nei loro territori. L'amministrazione autonoma del Rojava affronta questo pericolo in uno stato di debolezza a causa della difficoltà di mantenere il suo sistema sanitario funzionante nonostante la guerra.

In questo momento tutte le organizzazioni popolari dovrebbero agire insieme per sfidare la guerra e aiutare il più possibile i popoli curdi, arabi e assiri, affinché la loro autonomia e il loro diritto all'autodeterminazione nei loro territori siano giustamente rispettati. Di fronte al silenzio cinico e ipocrita dello Stato e della borghesia, noi, anarchici del mondo, ribadiamo ancora una volta la nostra solidarietà internazionalista e dal basso con la rivoluzione del Rojava, così che essa trionfi sulla pandemia globale del coronavirus e sulla pandemia della guerra.
Di fatto, coloro che continuano a fare la guerra alle persone mentre i sistemi sanitari stanno crollando a causa di COVID-19 sono due volte più criminali.

Basta a tutte le guerre!

PER LA VITA E LA LIBERTÀ! LUNGA VITA AL ROJAVA! read full story / add a comment
es.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / opinión / análisis Thursday April 16, 2020 04:42 by vários   image 1 image
El COVID-19, que ha puesto innumerables ciudades en cuarentena y ha paralizado sectores económicos enteros, no ha detenido la continua guerra sucia del Estado turco y su aliado Daesh contra las poblaciones del norte de Siria, que deben seguir defendiéndose sin tregua alguna, así como también es visible el asedio latente del Estado sirio, promovido por el proyecto de hegemonía regional de Rusia, disponiendo la zona como escenario de enfrentamiento al imperialismo norteamericano.
Ahora las poblaciones en el norte de Siria tambien tienen que luchar contra la propagacion continuada del virus en su region. La Administración Autónoma de Rojava se enfrenta a este otro peligro en una frágil situación por la dificultad de mantener su sistema sanitario en medio del conflicto bélico.

En este momento todas las organizaciones populares deberían actuar para contraponer la guerra y proporcionar ayuda al pueblo kurdo, árabe y asirio dentro de sus posibilidades respetando su autonomía y derecho a la autodeterminación en sus territorios. Frente al silencio cínico e hipócrita de los Estados y de las burguesías, nosotros y nosotras, anarquistas del mundo, reiteramos una vez más toda nuestra solidaridad internacionalista y desde abajo con la Revolución de Rojava para que triunfe sobre la pandemia del virus y de la guerra.

De hecho, los que continúan las guerras mientras que, al mismo tiempo, los servicios de salud del mundo están saturados por culpa de la epidemia de covid19, son doblemente criminales.

¡Abajo todas las guerras!

¡POR LA VIDA Y LA LIBERTAD! ¡VIVA ROJAVA! read full story / add a comment
catalan.jpg
maixreq / península aràbiga / iraq / imperialisme / guerra / opinion/analysis Thursday April 16, 2020 04:42 by vários   image 1 image
La COVID-19, que ha posat innombrables ciutats en quarantena i ha paralitzat sectors econòmics sencers, no ha detingut la contínua guerra bruta de l’Estat turc i el seu aliat, Daesh, contra les poblacions del nord de Síria, que han de continuar defensant-se sense cap treva, així com també és visible el setge latent de l’Estat sirià, promogut pel projecte d’hegemonia regional de Rússia, disposant la zona com a escenari d’enfrontament a l’imperialisme nord-americà.

Ara, les poblacions del nord de Síria també han de lluitar contra la propagació continuada del virus a la seva regió. L’Administració Autònoma de Rojava s’enfronta a aquest altre perill en una fràgil situació per la dificultat de mantenir el seu sistema sanitari enmig del conflicte bèl·lic.

En aquest moment, totes les organitzacions populars haurien d’actuar per a contraposar la guerra i proporcionar ajuda al poble kurd, àrab i assiri dins les seves possibilitats, respectant la seva autonomia i dret a l’autodeterminació als seus territoris. Enfront del silenci cínic i hipòcrita dels Estats i de les burgesies, nosaltres, anarquistes del món, reiterem una vegada més tota la nostra solidaritat internacionalista i des de baix amb la Revolució de Rojava perquè triomfi sobre la pandèmia del virus i de la guerra.

De fet, els que continuen les guerres mentre que, al mateix temps, els serveis de salut del món estan saturats per culpa de l’epidèmia de COVID19, són doblement criminals.

Abaix totes les guerres!

PER LA VIDA I LA LLIBERTAT! VISCA ROJAVA! read full story / add a comment
de.jpg
maschrek / arabische halbinsel / irak / imperialismus / krieg / meinung / analyse Thursday April 16, 2020 04:41 by vários   image 1 image

Das Virus Covid-19, das unzählige Städte in Quarantäne versetzt und ganze Bereiche der Wirtschaft lahmgelegt hat, hat nichts daran geändert, dass der schmutzige Krieg des türkischen Staates und seines Verbündeten Daesh gegen die Menschen in Nordsyrien, die sich ohne Waffenruhe verteidigen müssen, weitergeht.

Auch die latente Belagerung des syrischen Staates, gefördert durch das regionale Hegemonieprojekt Russlands, die die Region auf ihre Rolle als Schauplatz einer Auseinandersetzung mit dem nordamerikanischen Imperialismus vorbereitet, ist sichtbar.

Die Menschen in Nordsyrien müssen nun auch gegen die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus kämpfen. Aufgrund der Schwierigkeit, sein Gesundheitssystem mitten in einem kriegerischen Konflikt aufrechtzuerhalten, befindet sich Rojava angesichts dieser anderen Gefahr in einer bedrohlichen Lage.

Jetzt müssen alle Organisationen von unten handeln, um sich dem Krieg entgegenzustellen und der kurdischen, arabischen und assyrischen Bevölkerung im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe zukommen zu lassen, in Achtung ihrer Autonomie und ihres Rechts auf Selbstbestimmung innerhalb ihrer Gebiete. Angesichts des zynischen und heuchlerischen Schweigens der Nationalstaaten und der Bourgeosien erklären wir, Anarchist*innen dieser Welt, einmal mehr unsere internationalistische Solidarität von unten mit der Revolution in Rojava, damit sie über die Pandemie des Virus und des Krieges triumphiert.
Tatsächlich machen sich die, die weiterhin Kriege führen, während zur gleichen Zeit die Gesundheitssysteme der Welt aufgrund von Covid-19 an ihre Grenzen stoßen, gleich in doppelter Hinsicht eines Verbrechens schuldig.

Nieder mit allen Kriegen!

FÜR DAS LEBEN UND DIE FREIHEIT! ES LEBE ROJAVA! read full story / add a comment
fr.jpg
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre / opinion / analyse Thursday April 16, 2020 04:37 by vários   image 1 image
Le Covid 19 qui a poussé à la quarantaine un nombre incalculable de villes et bloqué des pans entier des secteurs économiques, n’a pas arrêté la sale guerre de l’État Turque et de son allié Daesh contre les populations du Nord de la Syrie qui doivent continuer à se défendre sans aucune sorte de trêve. Comme il est possible de le voir, il n'a pas non plus arrêté le siège latent de l'État syrien, soutenu par le projet d'hégémonie régionale de la Russie, faisant de cette zone le théâtre d'affrontement direct avec l'impérialisme nord américain. Désormais ces populations doivent en plus lutter contre la propagation de ce virus dans leur région. L’administration autonome du Rojava se voit face à un nouveau danger, le tout dans une déjà fragile situation en raison de la difficulté à maintenir son système sanitaire en plein conflit armé.

En ce moment toute les organisations populaires devraient agir pour s'opposer à la guerre et fournir de l’aide aux peuples kurde, arabe et assyrien dans le mesure de leurs moyens, tout en respectant leur autonomie et le droit à l’autodétermination de leurs territoires. Face au silence cynique et hypocrite de tous les pays et de la bourgeoisie, nous anarchistes du monde entier, réitérons une fois de plus notre solidarité internationaliste, depuis en bas, à la Révolution du du Rojava, pour qu’elle triomphe face à la pandémie du virus et face à la pandémie de la guerre.

De fait, ceux qui continuent à mener les guerres, alors qu'en même temps les services de santé du monde entier sont saturés à cause de l'épidémie de covid19, sont doublement criminels.

A bas toutes les guerres !
Vive le Rojava ! Pour la vie et pour la liberté !
read full story / add a comment

Front page

Sorry, there are currently no features published that match your query!
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]