user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Search author name words: VA

Ο Κινέζος αναρχοκομμουνιστής Liu Shifu
Νοτιοανατολική Ασία / Αναρχική Ιστορία / Γνώμη / Ανάλυση Saturday December 03, 2022 17:00 by VAdim Damier, Kirill Limanov   image 2 images
Η βρετανική Malaya (Μαλάγια), η οποία αποτελείτο από την αποικία Straits Settlement (Σιγκαπούρη, Penang, Malacca), τα Ομόσπονδα και τα μη Ομόσπονδα κράτη της Μαλαισίας, που ήταν προτεκτοράτο υπό βρετανική κυριαρχία, στις αρχές του 20ού αιώνα, μετατράπηκε σε ένα από τα κέντρα και ένα είδος (εξωτερικής) βάσης του κινεζικού επαναστατικού κινήματος read full story / add a comment
screenshot_20220728_at_184806_federacio769n_anarquista_rosario_far_rosario__instagram_photos_and_videos.png
iberia / historia del anarquismo / portada Friday July 29, 2022 02:16 by VArias organizaciones anarquistas   text 59 comments (last - wednesday december 07, 2022 15:48)   image 1 image
Cuando los pueblos se levantan son imparables y son capaces de cambiar la historia. Estos sucesos de repiten cada cierto tiempo y ponen en cuestión el desarrollo normal del “sentido común” capitalista de que no hay alternativa. ¡Claro que la hay! La acción de los pueblos rebeldes, que pusieron sus cuerpos para derrotar regímenes autoritarios, dictaduras o golpes de estado, demuestra la importancia del poder popular y la preparación revolucionaria para que se produzcan grandes transformaciones sociales. El 19 de julio se celebran los aniversarios de la Revolución Española de 1936 y el de la Revolución de Rojava de 2012. Los dos procesos indican la tremenda capacidad de los pueblos, si bien nuestra tradición reivindica la Revolución de 1936 por estar impulsada por aquella gente que profesaban nuestras mismas ideas. [English] read full story / add a comment
19_july.png
iberia / history of anarchism / press release Friday July 29, 2022 02:10 by VArious anarchist organisations   text 1 comment (last - tuesday october 04, 2022 00:09)   image 1 image
When the people rise up, they are unstoppable and capable of changing history. These events are repeated from time to time and call into question the normal development of the capitalist “common sense” that there is no alternative. Of course, there is! The action of the people in rebellion, who put their bodies into overthrowing authoritarian regimes, dictatorships or coups d'état, demonstrates the importance of popular power and revolutionary preparation in order for major social transformations to take place. [Castellano] read full story / add a comment
photo6019264251958507574.jpg
internazionale / imperialismo / guerra / comunicato stampa Saturday June 11, 2022 23:13 by VArious anarchist organisations   image 1 image
Facciamo appello a tutti i militanti e simpatizzanti di essere presenti e solidali con il movimento curdo, sostenendo:
• la campagna di rimozione del PKK dall’elenco delle organizzazioni terroristiche;
• Il rilascio di Abdullah Öcalan e di tutti i prigionieri politici;
• il ritiro immediato di tutte le forze di occupazione in tutte le aree del Kurdistan;
• il riconoscimento internazionale dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord e dell’Est, con la fine dell’embargo e l’inclusione nei negoziati di pace;
• Un processo internazionale ai miliziani dell’ISIS e la presa in carico dei loro paesi di origine;


read full story / add a comment
grecia / turchia / cipro / repressione / prigionieri / comunicato stampa Wednesday June 08, 2022 04:58 by VArie organizzazioni anarchiche
Di recente abbiamo tristemente appreso che la repressione dello Stato turco ha colpito il nostro compagno Mahmut Demir - membro di Karala, un'organizzazione che fa parte del nostro coordinamento internazionale - che è stato condannato a 6 mesi e 7 giorni di carcere senza nemmeno un'udienza. read full story / add a comment
conjuntura.png
internacional / miscellaneous / opinión / análisis Tuesday June 07, 2022 02:17 by VArias organizaciones anarquistas   image 1 image
Podemos decir que el sistema capitalista a escala planetaria ha entrado en una nueva etapa. Estamos en sus inicios, pero una nueva etapa al fin. Nueva etapa que se inicia claramente con la pandemia del COVID y las diferentes medidas impuestas por los Estados para controlar a las poblaciones más que a la enfermedad: los confinamientos masivos y la militarización de la vida social, las medidas represivas para imponer el confinamiento. Los Estados experimentaron con diversas medidas para controlar o conducir a sus poblaciones a su antojo, mientras se imponían medidas draconianas em términos económicos y sociales. Se hablaban de grandes “ayudas” e inversiones estatales, pero estas iban volcadas principalmente a las empresas multinacionales. Fue una reactivación del capital lo que impulsaron los diferentes gobiernos, pero jamás pusieron atención y contención social suficientes debido a las consecuencias de la pandemia y el gran freno económico que ella supuso.
read full story / add a comment
whatsappimage20220530at19.52.jpeg
greece / turkey / cyprus / repression / prisoners / feature Sunday June 05, 2022 23:10 by VArious anarchist organisations   text 44 comments (last - wednesday december 07, 2022 12:20)   image 1 image
We have recently sadly learnt that Turkish state repression has struck our comrade, Mahmut Demir – a member of Karala, an organisation which is part of our international coordination – who has been sentenced to 6 months and 7 days in prison without even having a hearing. This prison sentence was imposed following the complaint of a fascist informant, for “Public humiliation of the Turkish nation, the Republic of Turkey, the Grand National Assembly of Turkey, the government of the Republic of Turkey and the judicial organs of the state”. Our comrade, who learned of the reasons for the decision via mail delivery, was not even summoned by the police or the prosecutor's office to testify or defend themselves throughout the trial. [Castellano] read full story / add a comment
whatsappimage20220530at19.52_1.jpeg
grecia / turquía / chipre / represión / presos / comunicado de prensa Sunday June 05, 2022 23:05 by VArias organizaciones anarquistas   text 6 comments (last - friday october 28, 2022 16:38)   image 1 image
Nos enteramos lamentablemente de que la represión estatal turca ha golpeado al camarada Mahmut Demir de Karala, una organización de nuestra coordinación internacional, condenandolo a 6 meses y 7 días de prisión sin siquiera una audiencia. 
read full story / add a comment
organ_polit.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Wednesday June 01, 2022 21:09 by Felipe Corrêa and Rafael Viana da SilVA   text 15 comments (last - thursday november 10, 2022 23:35)   image 1 image
The present text —the core of which was taken from the introduction that we wrote for the French edition of Social Anarchism and Organization, by the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)[1]— aims to discuss the question of the specific anarchist political organization, based on the contributions of Mikhail Bakunin, Errico Malatesta and the Organizational Platform for a General Union of Anarchists, written by militants organized around the magazine Dielo Trudá, among whom were Nestor Makhno and Piotr Archinov. We are going to take up the contributions of Bakunin and Malatesta to establish a dialogue between them and the Platform, trace the similarities and differences between the proposals of anarchists who advocate an organizational dualism and those of the Bolsheviks, and we will see the proximity of Malatesta with the Synthesis, as well as the historical impact of the Platform, which will make it possible to elucidate the positions that have been disseminated about this debate. read full story / add a comment
derry_anarchist_may_1.jpg
internacional / movimiento anarquista / portada Thursday May 19, 2022 21:02 by VArias organizaciones anarquistas   text 5 comments (last - wednesday november 30, 2022 14:00)   image 1 image
1 de mayo de 1886! Hoy hace 136 años que la clase obrera estadounidense creó una experiencia invaluable para las próximas luchas de las clases trabajadoras de todo el mundo al decir "¡esta lucha es nuestra última lucha!". Ella sigue siendo una victoria hoy por hoy. La exigencia de "8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para lo que queramos" para reemplazar las 16 horas de trabajo y los ataques del capitalismo contra las vidas de las clases trabajadoras en el siglo XIX se convirtió en una huelga general en Estados Unidos. La huelga general ha sido una de las armas más significativas de la acción anarquista como una ganancia para la historia de la lucha de clases. La lucha por las 8 horas nunca ha sido vista como una simple petición de reforma por parte de los anarquistas. Los y las anarquistas lucharon para reemplazarla por una revolución social con la afirmación: "independientemente de nuestra jornada de trabajo, sea de 2 horas o de 8 horas, este tiempo es esclavitud si trabajamos para los patrones". [English] [Italiano] [Türkçe] read full story / add a comment
pg7vhynwqn2e6qe5t6e9_festadeilavoratori.jpg
internazionale / movimento anarchico / comunicato stampa Thursday May 19, 2022 20:56 by VArie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Primo maggio 1886! 136 anni fa, oggi, la classe operaia americana creò un'esperienza inestimabile per le successive lotte delle classi lavoratrici di tutto il mondo dicendo "questa lotta è la nostra ultima lotta!". Rimane una vittoria fino ai nostri giorni. La richiesta di "8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per quello che vogliamo" per sostituire le 16 ore di lavoro e gli assalti del capitalismo che prendevano di mira la vita delle classi lavoratrici allora nel XIX secolo si trasformò in uno sciopero generale in America. Lo sciopero generale è stato una delle armi più significative dell'azione anarchica come conquista alla storia della lotta di classe.
Per gli anarchici, la lotta per le 8 ore non è mai stata vista come una semplice richiesta di riforma. Gli anarchici hanno lottato per sostituirla con una rivoluzione sociale, con l'affermazione che "Indipendentemente dal nostro orario di lavoro, che sia di 2 ore o di 8 ore, è schiavitù se lavoriamo per i padroni". read full story / add a comment
derry_anarchist_may.jpg
international / anarchist movement / press release Tuesday May 03, 2022 22:39 by VArious anarchist organisations   text 7 comments (last - wednesday november 30, 2022 17:18)   image 1 image
1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano] read full story / add a comment
internazionale / genero / comunicato stampa Wednesday March 09, 2022 01:34 by VArie organizzazioni anarchiche   text 2 comments (last - friday october 28, 2022 16:42)
Più di cento anni fa, l'8 marzo 1917, le lavoratrici di San Pietroburgo (Russia) scioperarono e manifestarono per il pane e la pace, partecipando così all'inizio di uno storico movimento rivoluzionario. In quel periodo, l'8 marzo come giorno di lotta per i diritti delle donne cominciò ad essere commemorato frequentemente.
Nel 2022, le donne sono ancora uno dei settori più oppressi dell'umanità, insieme alle minoranze di genere che cercano di superare la binarietà di genere. Questa situazione si verifica in ogni ambito sociale: sul lavoro, a casa, nella crisi sanitaria o in situazioni di guerra. Proprio per questo la rivolta delle donne potrebbe rovesciare gli stati, il capitalismo e il dominio razzista e patriarcale. read full story / add a comment
photo5850321266693749319.jpg
internacional / género / comunicado de prensa Tuesday March 08, 2022 23:57 by VArias organizaciones anarquistas   image 1 image
Hace más de un siglo, el 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras de San Petersburgo (Rusia) hicieron una huelga y se manifestaron por el pan y por la paz, impulsando entonces un movimiento histórico revolucionario. Es en esa época que el 8 de marzo como día de lucha por los derechos y libertades de las mujeres empieza a ser conmemorado.
Así pues en el año 2022, las mujeres y disidencias seguimos siendo una de las partes de la sociedad más oprimida. Así sucede y ha sucedido en el trabajo, en el hogar, en la crisis sanitaria o en las situaciones de guerra. Por este motivo nuestro levantamiento podría derribar los Estados, el capitalismo y la dominación patriarcal y racista. read full story / add a comment
notaucrania1024x1024.jpg
rússia / ucrânia / bielorússia / imperialismo / guerra / opinião / análise Saturday February 26, 2022 22:07 by Várias organizações anarquistas   image 1 image
Uma proclamação do presidente russo Vladimir Putin deu luz verde para a invasão militar russa da Ucrânia. Putin afirma que o ato de guerra da Rússia contra a Ucrânia visa apoiar a Crimeia ocupada pela Rússia e as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk na Ucrânia, que está flertando com a adesão à OTAN por instigação ocidental. Na terça-feira, 22 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência de seus protetorados informais em Donbas, exacerbando as tensões existentes com o eixo Euro-Atlântico que apoia o regime ucraniano. read full story / add a comment
photo_20220226_00.09.jpeg
russia / ukraine / belarus / imperialism / war / feature Saturday February 26, 2022 21:41 by VArious anarchist organisations   text 188 comments (last - tuesday december 06, 2022 09:33)   image 1 image
A proclamation by Russian President, Vladimir Putin, gave the green light for Russia's military invasion of Ukraine. Putin claims that Russia's act of war against Ukraine is aimed at supporting the Russian-occupied Crimea and the Donetsk and Lugansk People's Republics in Ukraine, which is flirting with NATO membership at Western instigation. On Tuesday, 22 February, Russia recognised the independence of its informal protectorates in Donbas, exacerbating existing tensions with the Euro-Atlantic axis that supports the Ukrainian regime. The Russian army is pounding the entire Ukrainian territory with bombardments. The first casualties of the imperialist war are a fact. The only losers from the war are to be the world working class, especially the proletarians of Ukraine and Russia. They are the ones destined to be the cannon fodder of the states and the capitalists. [Italiano] [Castellano] read full story / add a comment
photo_20220226_14.28.jpeg
rusia / ucrania / bielorrusia / imperialismo / guerra / comunicado de prensa Saturday February 26, 2022 19:36 by VArias organizaciones anarquistas   image 1 image
Una declaración del presidente ruso Vladimir Putin dió luz verde a la invasión militar rusa de Ucrania. Putin afirma que el acto de guerra de Rusia contra Ucrania tiene como objetivo apoyar a Crimea, ocupada por Rusia, y a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk de Ucrania, que coquetea con el ingreso en la OTAN por instigación de Occidente. El martes 22 de febrero , Rusia ha reconocido la independencia de sus protectorados informales en Donbás, agravando las tensiones existentes con el eje euroatlántico que apoya al régimen ucraniano. read full story / add a comment
photo_20220226_14.37.jpeg
russia / ucraina / bielorussia / imperialismo / guerra / opinione / analisi Saturday February 26, 2022 05:42 by VArie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Un proclama del presidente russo, Vladimir Putin, ha dato il via libera all'invasione militare della Russia in Ucraina. Putin sostiene che l'atto di guerra della Russia contro l'Ucraina ha lo scopo di sostenere la Crimea occupata dalla Russia e le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk in Ucraina, che sta flirtando con l'adesione alla NATO su istigazione occidentale. Martedì 22 febbraio, la Russia ha riconosciuto l'indipendenza dei suoi protettorati informali nel Donbass, esacerbando le tensioni esistenti con l'asse euro-atlantico che sostiene il regime ucraino. read full story / add a comment
ukraine_header.jpg
russia / ukraine / belarus / imperialism / war / other libertarian press Tuesday February 22, 2022 19:25 by VArious   text 1 comment (last - wednesday november 16, 2022 08:39)   image 1 image
This text was composed together by several active anti-authoritarian activists from Ukraine. We do not represent one organization, but we came together to write this text and prepare for a possible war.

Besides us, the text was edited by more than ten people, including participants in the events described in the text, journalists who checked the accuracy of our claims, and anarchists from Russia, Belarus, and Europe. We received many corrections and clarifications in order to write the most objective text possible.

If war breaks out, we do not know if the anti-authoritarian movement will survive, but we will try to do so. In the meantime, this text is an attempt to leave the experience that we have accumulated online.

At the moment, the world is actively discussing a possible war between Russia and Ukraine. We need to clarify that the war between Russia and Ukraine has been going on since 2014.

But first things first. read full story / add a comment
notainternacionalcovid19.png
internacional / miscellaneous / feature Wednesday February 09, 2022 22:21 by Várias organizações anarquistas   text 3 comments (last - wednesday june 08, 2022 21:31)   image 1 image
A pandemia da COVID-19 tem afetado todos os aspectos da vida humana. Tem tido um efeito devastador sobre a saúde física e mental das pessoas, sobre as relações sociais e sobre as comunidades, sobre nossos meios de subsistência e liberdade de movimento. Também reduziu significativamente nossa capacidade de organizar protestos políticos efetivos e fortaleceu o Estado. [Castellano] [English] [Français] [Italiano] [Türkçe] [български] read full story / add a comment
© 2005-2022 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]