user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.

Anarkismo.net Hakkında

Anarkismo.net, aşağıdaki Editöryel Bildiri üzerinde ortaklaşan uluslararası anarşist grupların ve bireylerin işbirliğinin ürünüdür. Küresel anarşist hareket içindeki iletişimi, fikir alışverişini ve tartışmayı ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Niyetimiz bu siteyi gerçek anlamıyla küresel ve çok dilli bir kaynak olarak inşa etmektir. Varolan anarşist hareketler ile yakın ilişki içerisinde olmak niyetindeyiz. Bütün editörlerimiz anarşist örgütlerin ya da örgütlere dönüşmeyi hedefleyen kolektiflerin üyeleridir.

Editöryel Bildiri

Bizler, kendimizi anarşist olarak ve anarşizmin "platformist", anarşist-komünist ya da especifista olarak adlandırılan geleneği içerisinde tanımlıyoruz. Bizler, genel olarak bu geleneğin yaptığı ve söylediği her şeyi doğru kabul ederek değil, onun teorik zemini geniş hatlarıyla benimseyerek ve savunduğu örgütsel pratik üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Bu, politikalarımız için son değil, bir başlangıç noktasıdır.

Bu geleneğin bizim benimsediğimiz çekirdeği şu prensipleri geliştirmeyi amaçlayan anarşist siyasal örgütlerin gerekliliğidir:

  • Teorik Birlik
  • Taktik Birlik
  • Kolektif eylem ve disiplin
  • Federalizm

Anarşizm, toplumun geniş kısmı (emekçi sınıflar) ile bugün egemen olan küçük bir azınlık arasındaki sınıf mücadelesiyle yaratılacaktır. Başarılı bir devrim anarşist fikirlerin emekçi sınıflar içersindeki lider görüşler olmasına ihtiyaç duyar. Bu kendiliğinden olmayacaktır. Bizim rolümüz anarşist fikirleri hakim fikirler ya da bazen ifade edildiği gibi "fikirlerin liderliği" konumuna getirmektir.

Faaliyetlerimizin ana odağı, mümkün olduğu noktalarda emekçi sınıfların ekonomik örgütlenmelerinin (emek örgütleri, birlikler, sendikalar) içerisinde çalışmaktır. Bu nedenle sendikalar içinde faaliyet yürütmemeyi savunan görüşleri reddediyoruz, çünkü emekçi sınıfa dahil insanlar olarak bu gibi kitle örgütlerinin üyesi olmamız doğaldır. Bu örgütler içersinde 1930'lardaki İspanya CNT'si benzeri anarko-sendikalist sendikalara özgü doğrudan demokrasiye dayalı yapılar için mücadele ediyoruz. Buna karşın, ne kadar devrimci olurlarsa olsunlar anarşist politik örgüte veya örgütlere olan ihtiyacı karşılamayacaklardır.

Bizler, aynı zamanda sendikaların ve işyerlerinin dışındaki mücadeleler içinde çalışmayı da hayati önemde görüyoruz. Bunlar, özgül toplumsal baskılara ve emperyalizme karşı ve emekçi sınıfın daha iyi bir barınma yerleri ve çevre içinde yaşama mücadelelerini içerir. Buna genel yaklaşımımız, sendikalara dair tavrımız gibi doğrudan demokrasi ve doğrudan eylem gibi anarşist örgütlenme yöntemlerini savunmak amacıyla bu kitle hareketleri içersine dahil olmaktır.

Biz, toplumun genelindeki ve emek hareketindeki kanıksanmış önyargı ifadelerine aktif olarak karşı duruyoruz ve ırkçılık, cinsiyetçilik, (dinsel) tutuculuk ve homofobiyle mücadele edenlerin yanında yer almayı bir öncelik olarak benimsiyoruz. Devrimin zaferini ve devrimden sonra bu gibi baskıların başarılı bir şekilde yok edilmesinin devrim öncesi dönemde bu tür mücadelelerin inşa edilmesi tarafından belirleneceğine inanıyoruz. Desteklediğimiz mücadele yöntemleri, devrimden sonra toplumun anarşist ve komünist bir hatta şekillenmesi için bir hazırlıktır.

Emperyalizme karşıyız, fakat anarşizmi ulusçuluğa alternatif bir hedef olarak koyuyoruz. Antiemperyalist taban hareketlerini desteklememize rağmen ulusçu değil, anarşist bir stratejiyi savunuyoruz.

Bu ilkeler etrafında ortaklaşmış anarşist örgütlerin uluslararası bir temelde federal olarak birleşmeleri gereklidir. Bununla birlikte federal olarak birleşme derecesi ve buna harcanabilecek emek, bir sloganlar sorunu olmamalı, bu türden uluslararası bir emeği mümkün kılacak bölgesel ve ulusal örgütler kurabilmekte başarılı olmakla belirlenmelidir.

Sitenin somut hedefleri başka bir metinde ayrıntılı olarak verilmiştir.

PDF Versiyonu (İngilizce) (Üzerinde site logosu ve editöryel açıklamanın bulunduğu tek sayfalık broşür)

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]