preferenze utente

cerca nell'archivio del sito Cerca cerca nell'archivio del sito


Search comments

ricerca avanzata

marinoudi1_1.jpg
Διεθνή / Φύλο / Κριτική / Παρουσίαση Monday May 23, 2022 22:25 byΓιώργος Λαουτάρης   image 2 images
Σούλα Μαρινούδη, Η ζωή χωρίς εμένα - Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων
Το κείμενο αυτό μελετά και εμπνέεται από τις ζωές ανθρώπων που συμμετείχαν σε ριζοσπαστικούς κινηματικούς χώρους από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μέχρι το 2008, αλλά λόγω του φύλου και της σεξουαλικότητάς τους βίωναν τις ομάδες αυτές με όρους αποκλεισμού. leggi tutto / aggiungi un commento
derry_anarchist_may_1.jpg
internacional / movimiento anarquista / portada Thursday May 19, 2022 21:02 byVarias organizaciones anarquistas   text 1 comment (last - wednesday may 18, 2022 15:20)   image 1 image
1 de mayo de 1886! Hoy hace 136 años que la clase obrera estadounidense creó una experiencia invaluable para las próximas luchas de las clases trabajadoras de todo el mundo al decir "¡esta lucha es nuestra última lucha!". Ella sigue siendo una victoria hoy por hoy. La exigencia de "8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para lo que queramos" para reemplazar las 16 horas de trabajo y los ataques del capitalismo contra las vidas de las clases trabajadoras en el siglo XIX se convirtió en una huelga general en Estados Unidos. La huelga general ha sido una de las armas más significativas de la acción anarquista como una ganancia para la historia de la lucha de clases. La lucha por las 8 horas nunca ha sido vista como una simple petición de reforma por parte de los anarquistas. Los y las anarquistas lucharon para reemplazarla por una revolución social con la afirmación: "independientemente de nuestra jornada de trabajo, sea de 2 horas o de 8 horas, este tiempo es esclavitud si trabajamos para los patrones". [English] [Italiano] [Türkçe] leggi tutto / aggiungi un commento
pg7vhynwqn2e6qe5t6e9_festadeilavoratori.jpg
internazionale / movimento anarchico / comunicato stampa Thursday May 19, 2022 20:56 byVarie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Primo maggio 1886! 136 anni fa, oggi, la classe operaia americana creò un'esperienza inestimabile per le successive lotte delle classi lavoratrici di tutto il mondo dicendo "questa lotta è la nostra ultima lotta!". Rimane una vittoria fino ai nostri giorni. La richiesta di "8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per quello che vogliamo" per sostituire le 16 ore di lavoro e gli assalti del capitalismo che prendevano di mira la vita delle classi lavoratrici allora nel XIX secolo si trasformò in uno sciopero generale in America. Lo sciopero generale è stato una delle armi più significative dell'azione anarchica come conquista alla storia della lotta di classe.
Per gli anarchici, la lotta per le 8 ore non è mai stata vista come una semplice richiesta di riforma. Gli anarchici hanno lottato per sostituirla con una rivoluzione sociale, con l'affermazione che "Indipendentemente dal nostro orario di lavoro, che sia di 2 ore o di 8 ore, è schiavitù se lavoriamo per i padroni". leggi tutto / aggiungi un commento
health_workers.jpg
aotearoa / pacific islands / workplace struggles / news report Monday May 16, 2022 13:59 byLAMA   image 1 image
A short report on a strike by health workers in Aotearoa/New Zealand. leggi tutto / aggiungi un commento
build_movements_not_elections.jpeg
indonesia / philippines / australia / anarchist movement / press release Tuesday May 10, 2022 18:56 byMACG   image 1 image
We don’t support running in elections or campaigning for them, but some Socialists are wasting their resources doing just that. Because none of them are in any danger of being elected this time around, the MACG considers that it’s possible to give them a principled vote (though it would be different if any might win – they would have to pass the test above). Such a vote is symbolic: you’re putting up your hand for Socialism and against capitalism. It’s a small gesture which you can make without compromising yourself. But we still think it was a mistake for honest Socialists to run. leggi tutto / aggiungi un commento
Διεθνή / Αναρχικό κίνημα / Ανακοίνωση Τύπου Saturday May 07, 2022 23:58 byΔιάφορες αναρχικές οργανώσεις
Πρώτη Μαΐου 1886! Σήμερα, πριν από 136 χρόνια, η αμερικανική εργατική τάξη δημιούργησε μια ανεκτίμητη εμπειρία για τους μετέπειτα αγώνες των εργατικών τάξεων σε όλο τον κόσμο, λέγοντας "αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος μας αγώνας!". Παραμένει μια νίκη μέχρι σήμερα. Το αίτημα "8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες για ό,τι θέλουμε" για να αντικαταστήσει τις 16 ώρες εργασίας και τις επιθέσεις του καπιταλισμού που στόχευαν τις ζωές των εργατικών τάξεων τότε, τον 19ο αιώνα, έγινε γενική απεργία στην Αμερική. Η γενική απεργία ήταν ένα από τα σημαντικότερα όπλα της αναρχικής δράσης που συνέβαλε στην ιστορία της ταξικής πάλης. leggi tutto / aggiungi un commento
signal20220506174054_001.jpeg
uluslararası / anarşist hareketin / press release Friday May 06, 2022 23:54 byÇeşitli anarşist örgütler   image 1 image
1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.
leggi tutto / aggiungi un commento
bakguerd.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Tuesday May 03, 2022 23:02 byFelipe Corrêa   text 1 comment (last - wednesday may 18, 2022 15:18)   image 1 image
The present text aims to discuss, from a theoretical-historical perspective, some organizational issues related to anarchism. It responds to the assertion, constantly repeated, that anarchist ideology or doctrine is essentially spontaneous and contrary to organization. Returning to the debate among anarchists about organization, this article maintains that there are three fundamental positions on the matter: those who are against organization and / or defend informal formations in small groups (anti-organizationism); supporters of organization only at the mass level (syndicalism and communitarianism), and those who point out the need for organization on two levels, the political-ideological and the mass (organizational dualism). This text delves into the positions of the third current, bringing theoretical elements from Mikhail Bakunin and then presenting a historical case in which the anarchists held, in theory and in practice, that position: the activity of the Federation of Anarchist Communists of Bulgaria (FAKB) between the twenties and forties of the twentieth century. [Português] [Castellano] leggi tutto / aggiungi un commento
derry_anarchist_may.jpg
international / anarchist movement / press release Tuesday May 03, 2022 22:39 byVarious anarchist organisations   text 1 comment (last - wednesday may 18, 2022 15:27)   image 1 image
1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano] leggi tutto / aggiungi un commento
via_libre_1_de_mayo_2022_b.jpeg
venezuela / colombia / miscellaneous / opinión / análisis Sunday May 01, 2022 22:55 byViaLibre   image 1 image
Este 1 de mayo de 2022 conmemoramos un nuevo día internacional de los y las trabajadoras. En esta fecha global de lucha obrera y popular, recordamos y revindicamos. leggi tutto / aggiungi un commento
mayday.jpg
international / workplace struggles / press release Sunday May 01, 2022 19:17 byMACG   image 1 image
The crisis of capitalism won’t resolve itself.  No government can save us. Only the working class can end it for the better. We need to make a revolution.  We need to overthrow capitalism and build libertarian communism, worldwide.  For this, the labour movement needs to be built anew.  We need to organise in the workplace and rebuild our unions from the ground up.  We need direct democratic control, with delegates held to mandates, and a consistent federalist structure. The practices by which we build our movement will be the ones that form the basis of the new society.  And we need to do it now, because time is short. leggi tutto / aggiungi un commento
va_libre_28_a_2022.png
venezuela / colombia / miscellaneous / opinión / análisis Friday April 29, 2022 01:50 byViaLibre   image 1 image
En el siguiente texto presentamos un reflexión sobre el primer aniversario del paro nacional nacional del 28 de abril de 2021 y el estallido social en Colombia, desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para esto reconstruimos el origen de la convocatoria, analizamos el desarrollo de la protesta, revisamos las políticas de represión contra el movimiento y finalmente repasamos los que pensamos son algunos legados y tareas pendiente de esta enorme protesta. leggi tutto / aggiungi un commento
ludl2.jpg
Βόρεια Αμερική / Μεξικό / Ιστορία (γενική) / Γνώμη / Ανάλυση Thursday April 28, 2022 21:36 byΑργύρης Αργυριάδης   image 2 images
Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για το τέλος της ιστορίας, το τέλος της εργασίας και άλλα ιδεολογήματα περί του τέλους του κόσμου και των κεκτημένων μας, ας δώσουμε εμείς, ως εργαζόμενοι, την απάντηση βάζοντας τέλος στον κόσμο τους: Αυτόν της ανασφάλειας, της πείνας, της καταστολής, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, της ξενοφοβίας, της γυναικοκτονίας και του φασισμού. Τα λόγια του Joe Hill παραμένουν διαχρονικά: «Μην θρηνείτε – Οργανωθείτε!» Αυτό κατά την γνώμη μου είναι η μεγάλη παρακαταθήκη των εργατικών αγώνων μέχρι την τελική νίκη. leggi tutto / aggiungi un commento
huelga_telecom_30_aos.jpeg
venezuela / colombia / workplace struggles / opinión / análisis Thursday April 28, 2022 08:39 byViaLibre   image 1 image
Este mes de abril se cumplen 30 años del inicio de la gran huelga de las trabajadoras de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (Telecom) de 1992, contra la privatización de la compañía. Este paro, uno de los mas grandes y largos de la historia de los servicios públicos en Colombia, movilizo unas 12.000 obreras, y fue liderado por el mayoritario Sindicato de Trabajadores de Telecom (Sittelecom) y la minoritaria Asociación de Técnicos de Telecom (ATT), que confluyeron para impulsar un Comité Nacional de Paro. leggi tutto / aggiungi un commento
capa2_1.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Monday April 25, 2022 21:00 byFelipe Corrêa   image 1 image
To begin the discussion on popular power it is important to return to the idea of a strategy of social transformation, since our political practice, as anarchists, is what could point toward this transformation. leggi tutto / aggiungi un commento
tumblr_pqi19wf7wg1y0kwqyo1_r1_1280.jpeg
international / imperialism / war / press release Monday April 25, 2022 19:55 byMACG   image 1 image
Australia’s militaristic national myth was founded on the Gallipoli landing.  The dead Anzacs are conscripted for service in all of Australia’s wars.  They have sanctified Australian imperialism in Vietnam, Iraq and Afghanistan.  This year, the national commemoration of the Anzacs will be in the service of the developing conflict with China and the drive to war.  It must not be uncontested. leggi tutto / aggiungi un commento
cost_of_living.jpg
ireland / britain / community struggles / opinion / analysis Thursday April 21, 2022 19:59 byZaher Baher   image 1 image
We can contact other local groups wherever they are and make our campaign bigger and nationwide. We can win the price war. Nowadays, organising ourselves and creating campaigns are much easier than thirty years ago during the poll tax era. New technology and social media platforms have given us more opportunities to call and contact people, whilst providing more and better skills to plan and organise. leggi tutto / aggiungi un commento
mihail_gerdzhikov.jpg
Βαλκανικές Χώρες / Αναρχική Ιστορία / Γνώμη / Ανάλυση Wednesday April 20, 2022 18:40 byΓιάβορ Ταρίνσκι   image 1 image
Η Κομμούνα της Στράντζας υπήρξε ένα βραχύβιο πείραμα, με ξεκάθαρα ελευθεριακά χαρακτηριστικά, στο εν λόγω βουνό που βρίσκεται στη σημερινή νοτιοανατολική Βουλγαρία και στο ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας. Η δημιουργία της ανακηρύχθηκε στα μέσα Αυγούστου του 1903, εν μέσω της εξέγερσης του Ίλιντεν –ενός αυτονομιστικού αγροτικού ξεσηκωμού ενάντια στην οθωμανική διοίκηση και υπέρ μιας αυτόνομης πολυεθνικής Μακεδονίας–, από αντάρτες της Εσωτερικής Μακεδονικής Αδριανουπολίτικης Επαναστατικής Οργάνωσης, της οποίας τότε διοικητής είναι ο μεγάλος και σπουδαίος αναρχικός Μιχαήλ Γκερντζίκοφ. leggi tutto / aggiungi un commento
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Features

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Les victoires de l'avenir naîtront des luttes du passé. Vive la Commune de Paris !

Tue 24 May, 03:15

browse text browse image

pg7vhynwqn2e6qe5t6e9_festadeilavoratori.jpg imageDichiarazione internazionale anarchica per il Primo Maggio 2022 20:56 Thu 19 May by Varie organizzazioni anarchiche 0 comments

Primo maggio 1886! 136 anni fa, oggi, la classe operaia americana creò un'esperienza inestimabile per le successive lotte delle classi lavoratrici di tutto il mondo dicendo "questa lotta è la nostra ultima lotta!". Rimane una vittoria fino ai nostri giorni. La richiesta di "8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per quello che vogliamo" per sostituire le 16 ore di lavoro e gli assalti del capitalismo che prendevano di mira la vita delle classi lavoratrici allora nel XIX secolo si trasformò in uno sciopero generale in America. Lo sciopero generale è stato una delle armi più significative dell'azione anarchica come conquista alla storia della lotta di classe.
Per gli anarchici, la lotta per le 8 ore non è mai stata vista come una semplice richiesta di riforma. Gli anarchici hanno lottato per sostituirla con una rivoluzione sociale, con l'affermazione che "Indipendentemente dal nostro orario di lavoro, che sia di 2 ore o di 8 ore, è schiavitù se lavoriamo per i padroni".

health_workers.jpg imageHealth Workers Strike Report 13:59 Mon 16 May by LAMA 0 comments

A short report on a strike by health workers in Aotearoa/New Zealand.

build_movements_not_elections.jpeg imageVoting won’t fix this mess 18:56 Tue 10 May by MACG 0 comments

We don’t support running in elections or campaigning for them, but some Socialists are wasting their resources doing just that. Because none of them are in any danger of being elected this time around, the MACG considers that it’s possible to give them a principled vote (though it would be different if any might win – they would have to pass the test above). Such a vote is symbolic: you’re putting up your hand for Socialism and against capitalism. It’s a small gesture which you can make without compromising yourself. But we still think it was a mistake for honest Socialists to run.

textΠρωτομαγιά 2022 23:58 Sat 07 May by Διάφορες αναρχικές οργανώσεις 0 comments

Πρώτη Μαΐου 1886! Σήμερα, πριν από 136 χρόνια, η αμερικανική εργατική τάξη δημιούργησε μια ανεκτίμητη εμπειρία για τους μετέπειτα αγώνες των εργατικών τάξεων σε όλο τον κόσμο, λέγοντας "αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος μας αγώνας!". Παραμένει μια νίκη μέχρι σήμερα. Το αίτημα "8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες για ό,τι θέλουμε" για να αντικαταστήσει τις 16 ώρες εργασίας και τις επιθέσεις του καπιταλισμού που στόχευαν τις ζωές των εργατικών τάξεων τότε, τον 19ο αιώνα, έγινε γενική απεργία στην Αμερική. Η γενική απεργία ήταν ένα από τα σημαντικότερα όπλα της αναρχικής δράσης που συνέβαλε στην ιστορία της ταξικής πάλης.

signal20220506174054_001.jpeg image1 Mayıs için Enternasyonal Anarşist Bildiri 23:54 Fri 06 May by Çeşitli anarşist örgütler 0 comments

1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.

derry_anarchist_may.jpg imageInternational Anarchist Statement for the First of May, 2022 22:39 Tue 03 May by Various anarchist organisations 1 comments

1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano]

mayday.jpg imageMay Day 2022 19:17 Sun 01 May by MACG 0 comments

The crisis of capitalism won’t resolve itself.  No government can save us. Only the working class can end it for the better. We need to make a revolution.  We need to overthrow capitalism and build libertarian communism, worldwide.  For this, the labour movement needs to be built anew.  We need to organise in the workplace and rebuild our unions from the ground up.  We need direct democratic control, with delegates held to mandates, and a consistent federalist structure. The practices by which we build our movement will be the ones that form the basis of the new society.  And we need to do it now, because time is short.

tumblr_pqi19wf7wg1y0kwqyo1_r1_1280.jpeg imageAnzac Day 2022 19:55 Mon 25 Apr by MACG 0 comments

Australia’s militaristic national myth was founded on the Gallipoli landing.  The dead Anzacs are conscripted for service in all of Australia’s wars.  They have sanctified Australian imperialism in Vietnam, Iraq and Afghanistan.  This year, the national commemoration of the Anzacs will be in the service of the developing conflict with China and the drive to war.  It must not be uncontested.

international_day_of_action_against_detention_camps_poster_blank_location_web729x1024.jpg imageΕνάντια στα στρατό&#... 17:34 Fri 18 Mar by ΕΣΕ 0 comments

Να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα διεθνή συντονισμό ενάντια στα κέντρα κράτησης. Να αγωνιστούμε ενάντια στους πολέμους και το ρατσισμό μέχρι το κλείσιμο και του τελευταίου κολαστηρίου. Κάθε δράση από μια απλή ανακοίνωση, ένα βίντεο, μια συγκέντρωση ή μια διαδήλωση είναι μια πολλή σημαντική βοήθεια για εμάς.

textنا بۆ جەنگ، جگە ل®... 19:04 Tue 15 Mar by KAF 0 comments

جەنگ [هەموو جۆرە جەنگەکان] بە جەنگی ئایینی و نەتەوەیی، جەنگی نێوان دەوڵەتان و کۆمپانییە جیهانخۆرەکان دژ بە مرۆڤی چەوساوەیە، لێدانە لە پێداویستیی ژیانی چەوساوان، لێدانە لە وزە و توانای ئەوان، بۆ ملکەچکردنی ئەوانە بۆ ستەمی زۆرداران و دەسەڵاتخوازان و سەرمایەداران.

نا بۆ جەنگ و کوشتار و سەروەریی
بەڵێ بۆ هاوپشتی و تێکۆشانی شۆڕشگەرانەی چەوساوان دژ بە سەروەریی چینایەتی
جەنگی ئێمە دژی سەروەران و کۆمپانییەکانیان جەنگێکی کۆمەڵایەتیی جیهانییە

more >>

imageOrganizational Issues Within Anarchism May 03 by Felipe Corrêa 1 comments

The present text aims to discuss, from a theoretical-historical perspective, some organizational issues related to anarchism. It responds to the assertion, constantly repeated, that anarchist ideology or doctrine is essentially spontaneous and contrary to organization. Returning to the debate among anarchists about organization, this article maintains that there are three fundamental positions on the matter: those who are against organization and / or defend informal formations in small groups (anti-organizationism); supporters of organization only at the mass level (syndicalism and communitarianism), and those who point out the need for organization on two levels, the political-ideological and the mass (organizational dualism). This text delves into the positions of the third current, bringing theoretical elements from Mikhail Bakunin and then presenting a historical case in which the anarchists held, in theory and in practice, that position: the activity of the Federation of Anarchist Communists of Bulgaria (FAKB) between the twenties and forties of the twentieth century. [Português] [Castellano]

imageComunicado 1 de mayo de 2022 May 01 by ViaLibre 0 comments

Este 1 de mayo de 2022 conmemoramos un nuevo día internacional de los y las trabajadoras. En esta fecha global de lucha obrera y popular, recordamos y revindicamos.

imageUn año del paro nacional del 28 de abril y el estallido social en Colombia Apr 29 by ViaLibre 0 comments

En el siguiente texto presentamos un reflexión sobre el primer aniversario del paro nacional nacional del 28 de abril de 2021 y el estallido social en Colombia, desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para esto reconstruimos el origen de la convocatoria, analizamos el desarrollo de la protesta, revisamos las políticas de represión contra el movimiento y finalmente repasamos los que pensamos son algunos legados y tareas pendiente de esta enorme protesta.

imageΓια τη Σφαγή του Λάν... Apr 28 by Αργύρης Αργυριάδης 0 comments

Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για το τέλος της ιστορίας, το τέλος της εργασίας και άλλα ιδεολογήματα περί του τέλους του κόσμου και των κεκτημένων μας, ας δώσουμε εμείς, ως εργαζόμενοι, την απάντηση βάζοντας τέλος στον κόσμο τους: Αυτόν της ανασφάλειας, της πείνας, της καταστολής, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, της ξενοφοβίας, της γυναικοκτονίας και του φασισμού. Τα λόγια του Joe Hill παραμένουν διαχρονικά: «Μην θρηνείτε – Οργανωθείτε!» Αυτό κατά την γνώμη μου είναι η μεγάλη παρακαταθήκη των εργατικών αγώνων μέχρι την τελική νίκη.

image30 años de la gran huelga contra la privatización de Telecom Apr 28 by ViaLibre 0 comments

Este mes de abril se cumplen 30 años del inicio de la gran huelga de las trabajadoras de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones (Telecom) de 1992, contra la privatización de la compañía. Este paro, uno de los mas grandes y largos de la historia de los servicios públicos en Colombia, movilizo unas 12.000 obreras, y fue liderado por el mayoritario Sindicato de Trabajadores de Telecom (Sittelecom) y la minoritaria Asociación de Técnicos de Telecom (ATT), que confluyeron para impulsar un Comité Nacional de Paro.

more >>

imageDichiarazione internazionale anarchica per il Primo Maggio 2022 May 19 0 comments

Primo maggio 1886! 136 anni fa, oggi, la classe operaia americana creò un'esperienza inestimabile per le successive lotte delle classi lavoratrici di tutto il mondo dicendo "questa lotta è la nostra ultima lotta!". Rimane una vittoria fino ai nostri giorni. La richiesta di "8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per quello che vogliamo" per sostituire le 16 ore di lavoro e gli assalti del capitalismo che prendevano di mira la vita delle classi lavoratrici allora nel XIX secolo si trasformò in uno sciopero generale in America. Lo sciopero generale è stato una delle armi più significative dell'azione anarchica come conquista alla storia della lotta di classe.
Per gli anarchici, la lotta per le 8 ore non è mai stata vista come una semplice richiesta di riforma. Gli anarchici hanno lottato per sostituirla con una rivoluzione sociale, con l'affermazione che "Indipendentemente dal nostro orario di lavoro, che sia di 2 ore o di 8 ore, è schiavitù se lavoriamo per i padroni".

imageVoting won’t fix this mess May 10 Anarkismo 0 comments

We don’t support running in elections or campaigning for them, but some Socialists are wasting their resources doing just that. Because none of them are in any danger of being elected this time around, the MACG considers that it’s possible to give them a principled vote (though it would be different if any might win – they would have to pass the test above). Such a vote is symbolic: you’re putting up your hand for Socialism and against capitalism. It’s a small gesture which you can make without compromising yourself. But we still think it was a mistake for honest Socialists to run.

textΠρωτομαγιά 2022 May 07 0 comments

Πρώτη Μαΐου 1886! Σήμερα, πριν από 136 χρόνια, η αμερικανική εργατική τάξη δημιούργησε μια ανεκτίμητη εμπειρία για τους μετέπειτα αγώνες των εργατικών τάξεων σε όλο τον κόσμο, λέγοντας "αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος μας αγώνας!". Παραμένει μια νίκη μέχρι σήμερα. Το αίτημα "8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες για ό,τι θέλουμε" για να αντικαταστήσει τις 16 ώρες εργασίας και τις επιθέσεις του καπιταλισμού που στόχευαν τις ζωές των εργατικών τάξεων τότε, τον 19ο αιώνα, έγινε γενική απεργία στην Αμερική. Η γενική απεργία ήταν ένα από τα σημαντικότερα όπλα της αναρχικής δράσης που συνέβαλε στην ιστορία της ταξικής πάλης.

image1 Mayıs için Enternasyonal Anarşist Bildiri May 06 0 comments

1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.

imageInternational Anarchist Statement for the First of May, 2022 May 03 1 comments

1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano]

more >>
© 2001-2022 Anarkismo.net. Salvo indicazioni diversi da parte dell'autore di un articolo, tutto il contenuto del sito può essere liberamente utilizzato per fini non commerciali sulla rete ed altrove. Le opinioni espresse negli articoli sono quelle dei contributori degli articoli e non sono necessariamente condivise da Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]