user preferences

New Events

Mashriq / Arabia / Iraq

no event posted in the last week
interrojavagr.png
Μέση Ανατολή / Αραβία / Ιράκ / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Ανακοίνωση Τύπου Friday January 07, 2022 - 01:06 by Διάφορες αναρχικές οργανώσεις   image 1 image
Η επανάσταση της Ροζάβα υπερασπίστηκε τον κόσμο, τώρα ο κόσμος θα υπερασπιστεί την επανάσταση της Ροζάβα!

... read full story / add a comment
interrojavait.png
mashrek / arabia / irak / imperialismo / guerra / comunicato stampa Friday January 07, 2022 - 00:53 by Varie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Embargo, taglio delle fonti d’acqua e attacchi aerei contro i civili sono stati alcuni dei crimini di guerra commessi dallo stato fascista turco durante tutto quest’anno contro la rivoluzione in Rojava.

Mentre affronta la crisi politica ed economica interna, il governo Erdogan deve accettare il fallimento delle operazioni militari nelle montagne del Kurdistan, invocando l’uso di armi chimiche, di fronte alla resistenza dei guerrieri curdi della rivoluzione. ... read full story / add a comment
interrojavaeng.png
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Wednesday January 05, 2022 - 23:48 by Various anarchist organisations   text 1 comment (last - thursday february 10, 2022 - 18:52)   image 1 image
Embargo, cutting off water sources and air strikes against civilians have been some of the war crimes committed by the fascist Turkish state throughout this year against the revolution in Rojava.

While facing the internal political and economic crisis, the Erdogan government has to accept the failure of the military operations in the mountains of Kurdistan, appealing to the use of chemical weapons, in the face of the resistance of the Kurdish warriors of the revolution.

The intensification of the attacks last October, the flyers launched from the aeroplanes and the recent troop movements threaten a new invasion of the autonomous territories in the North and East of Syria.

At this delicate moment, we want to reaffirm our solidarity with our revolutionary comrades and all the peoples of Rojava and condemn once more the occupation of Rojava, the multiple aggressions and war crimes of the Turkish neo-fascist state and its jihadist allies, as well as their preparations for war. ... read full story / add a comment
photo_20211203_1852071024x1024.jpg
maixreq / península aràbiga / iraq / imperialisme / guerra / comunicat de premsa Wednesday January 05, 2022 - 22:16 by Diverses organitzacions anarquistes   image 1 image
L’embargament, el tall de les fonts d’aigua i els atacs aeris contra civils han estat alguns dels crims de guerra comesos per l’Estat turc feixista al llarg d’enguany contra la Revolució en Rojava.

Mentre enfronta la crisi política i econòmica interna, el govern d’Erdogan ha d’acceptar el fracàs de les operacions militars a les muntanyes de Kurdistan, apel·lant a l’ús d’armes químiques, enfront de la resistència de lxs guerillerxs Kurdxs de la revolució. ... read full story / add a comment
langkebederwiderstand1024x1024.png
maschrek / arabische halbinsel / irak / imperialismus / krieg / pressemitteilung Wednesday January 05, 2022 - 22:06 by Verschiedene anarchistische Organisationen   image 1 image
Gemeinsam mit befreundeten anarchistischen Organisationen aus aller Welt haben wir angesichts der weiter akuten Bedrohung der sozialen Revolution in Rojava eine Erklärung veröffentlicht, Wir solidarisieren uns mit dem Kampf im Norden und Osten Syriens. Wir solidarisieren und mit der sozialen Revolution! Und wir bekräftigen das angesichts der erneuten Aggressionen des türkischen Staates! In Lateinamerika, Europa, Ozeanien und auf der ganzen Welt: Hoch die grenzenlose Solidarität! ... read full story / add a comment
interrojavapt.png
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / comunicado de imprensa Wednesday January 05, 2022 - 00:04 by Várias organizações anarquistas   image 1 image
Embargo, corte de fontes de água e ataques aéreos contra civis foram alguns dos crimes de guerra cometidos pelo Estado fascista turco ao longo deste ano contra a revolução em Rojava. ... read full story / add a comment
interrojavaes.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / comunicado de prensa Wednesday January 05, 2022 - 00:02 by Varias organizaciones anarquistas   image 1 image
El embargo, el corte de las fuentes de agua y los ataques aéreos contra civiles han sido algunos de los crímenes de guerra cometidos por el Estado turco fascista a lo largo de este año contra la Revolución en Roj*va.

Mientras enfrenta la crisis política y económica interna, el gobierno de Erdogan tiene que aceptar el fracaso de las operaciones militares en las montañas de Kurdistán, apelando al uso de armas químicas, frente a la resistencia de las guerrilleras y los guerilleros Kurdos de la revolución. ... read full story / add a comment
kurdistan1_3.png
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Friday June 18, 2021 - 04:38 by International Delegation for Peace and Freedom   image 1 image
The UCL participated in the European delegation to observe the Turkish war crimes in Iraqi Kurdistan.
This delegation is taking place at a time when Erdogan is received at the NATO summit. His formal meeting with Macron does not hide his objective, which is obviously to legitimize his illegal invasion of Iraq, and to obtain from NATO a blank check to continue his military campaign.
His pretext: to eradicate the PKK, a "terrorist organization" according to the Council of Europe's blacklist.
His strategy: to intimidate European nations, to maintain bombings, military pressure and destruction of crops in Iraqi Kurdistan, to force Mahmoud Barzani's KDP to collaborate openly with him, against its brothers and sisters in Kurdistan.
At the time of publishing this information, the conference of the delegation has been prevented by the KDP, the hotel where it is held is surrounded by the military, and our comrades have been sent back to France after interrogation by the police of the KDP, traitor to the Kurdish cause. ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Friday June 18, 2021 - 04:28 by International delegation for Kurdistan
We – nearly 150 politicians, human rights advocates, journalists, academics, members of parliaments, political activists, ecologists, and feminists from all over Europe – have been closely following the dangerous developments resulting from Turkey’s attacks on South Kurdistan (North Iraq) since the 23rd of April 2021. As a result, we have gathered in Erbil today and decided that we must speak out. ... read full story / add a comment
kurdistan1.png
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre / communiqué de presse Wednesday June 16, 2021 - 21:43 by Délégation internationale Kurdistan   image 1 image
L’UCL a participé à la délégation européenne d’observation des crimes de guerre turcs au Kurdistan irakien.
Cette délégation prend place au moment où Erdogan est reçu au sommet de l’OTAN. Sa rencontre formelle avec Macron, ne dissimule pas son objectif qui est évidemment de légitimer son invasion illégale de l’Irak, et d’obtenir de l’OTAN un blanc-seing pour poursuivre sa campagne militaire.
Son prétexte : éradiquer le PKK, « organisation terroriste », selon la liste noire du Conseil de l’Europe.
Sa stratégie : intimider les nations européennes, maintenir bombardements, pression militaire et destruction de moissons au Kurdistan irakien, obliger le PDK de Mahmoud Barzani à collaborer ouvertement avec lui, contre ses frères et sœurs au Kurdistan.
A l’heure où nous publions ces informations, la conférence de la délégation a été empêchée par le PDK, l’hôtel où elle se tient est encerclé par les militaires, et nos camarades ont été renvoyé-e-s en France après interrogatoire par la police du PDK, traître à la cause kurde. ... read full story / add a comment
freedom_for_palestine_1.jpg
Μέση Ανατολή / Αραβία / Ιράκ / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Ανακοίνωση Τύπου Friday May 14, 2021 - 21:34 by Αναρχικοί-Κομμουνιστές Ωκεανίας   image 1 image
Μόνο η αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων λαών της Παλαιστίνης και των εργατικών τάξεων του κόσμου μπορεί να τερματίσει την κατοχή. Καλούμε το διεθνές αναρχικό κίνημα και όλους τους επαναστάτες της εργατικής τάξης να συμμετάσχουν στην καταγγελία της ισραηλινής κατοχής στην Παλαιστίνη και την υποστήριξη της αντίστασης σε αυτό. ... read full story / add a comment
freedom_for_palestine.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Friday May 14, 2021 - 20:02 by Anarchist-Communist Groups in Oceania   image 1 image
Only solidarity between the oppressed people of Palestine and the working classes of the world can end the occupation. We call on the international anarchist movement and all working-class rebels to join us in denouncing the Israeli occupation of Palestine and supporting resistance to it. ... read full story / add a comment
illu_palestine.png
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre / nouvelles Friday May 14, 2021 - 02:19 by Ilan Shalif   image 1 image
La nuit dernière, nous avons vu le résultat de l’accumulation de la colère des jeunes, qui sont les principales victimes de la pandémie et de la crise du COVID-19. La grande montée du chômage a entraîné une montée également de la pression subie par les Palestiniens à Jérusalem et dans les villes multiethniques de l’État d’Israël. L’intensité de la violence policière a augmenté de même lors de la répression des rassemblements et autres mobilisations. ... read full story / add a comment
image_ucl_palestine.png
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre / communiqué de presse Friday May 14, 2021 - 02:11 by Union Communiste Libertaire   image 1 image
Depuis le 6 mai, l’État israélien a lancé une offensive militaire pour faire taire la colère à Jérusalem-Est et à Gaza. Il s’agit bien plus que d’une énième répétition d’hostilités asymétriques (roquettes artisanales contre frappes aériennes) : c’est un soulèvement populaire, incluant les Palestiniennes et Palestiniens ayant la nationalité israélienne, qui conteste l’apartheid et la domination coloniale. ... read full story / add a comment
israelexplosioningaza.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / news report Wednesday May 12, 2021 - 19:50 by Ilan Shalif   text 1 comment (last - thursday may 13, 2021 - 17:25)   image 1 image
Last night have shown the result of the accumulation of anger of the youth who are the main victims of the COVID-19 pandemic and crisis. There is a much increase of unemployment which brought the increase of pressure on Palestinians in Jerusalem and the multiethnic cities within Israel, as well as the intensity of police brutality in order to suppress the rallies and other mobilisations. ... read full story / add a comment
2644.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Thursday June 25, 2020 - 22:46 by Kurdish-speaking Libertarians   image 1 image
The support and solidarity with innocent people can be done in different ways. It can be through launching complaints, expressing anger and frustration, protests, and demonstrations. The best kind of support and solidarity is boycotting all the goods that are made in Turkey and by Turkish companies wherever they are. Boycotting its media, universities, language colleges and stopping holiday bookings to Turkey. While Turkey has got so many interests in Iraqi Kurdistan the boycott is very effective. Turkey has hundreds of companies plus colleges, shops, factories there, and it is the main country for Kurdish holiday makers. In short Iraqi Kurdistan is one of the main market for the Turkish capitalists and the others. Boycotting Turkey and the Turkish goods can also put pressure on the Kurdistan Reginal Government, KRG, Iraq and the foreign companies to meet people’s demand. ... read full story / add a comment
photo5819049480962552925.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Saturday April 18, 2020 - 01:27 by Various anarchist organizations   image 1 image
COVID-19, which has quarantined an innumerable number of cities and has paralyzed entire economic sectors, has not yet stopped the continuous dirty war by Turkey and its ally Daesh against the people of the northern region of Syria, who have had to continue to defend themselves without any truce. ... read full story / add a comment
photo5823155053085700616.jpg
Μέση Ανατολή / Αραβία / Ιράκ / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Ανακοίνωση Τύπου Thursday April 16, 2020 - 19:37 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
Αντιμετωπίζοντας την κυνική και υποκριτική σιωπή του Κράτους και της αστικής τάξης, εμείς, αναρχικοί του κόσμου, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά τον διεθνισμό μας και την από τα κάτω αλληλεγγύη μας προς την επανάσταση στη Rojava, έτσι ώστε να θριαμβεύσει σε βάρος της παγκόσμιας πανδημίας του κοροναϊού και της πανδημίας του πολέμου. Στην πραγματικότητα, όσοι συνεχίζουν να πολεμούν εναντίον ανθρώπων, ενώ τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης καταρρέουν λόγω του COVID-19, είναι δύο φορές εγκληματίες. ... read full story / add a comment
whatsappimage20200229at16.33.jpeg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Tuesday March 03, 2020 - 17:22 by DAF   image 1 image
The long-awaited developments began to happen In Idlib where is the last point of the war and also the last point of the djihadist gangs supported by TAF were stucked. The troops of the TAF were attacked by aerial strike on the night of 27 February to 28 -shortly before the “ultimatum” that T.C gave to the Syrian Army to withdraw from the places it took in Idlip- According to official figures, 34 soldiers died as a result of this airstrike, It was carried out by Syria according to T.C sources.
... read full story / add a comment
anarlogo.png
Ανακοίνωση από την Anarchist Era Collective, της Ένωσης Αναρχικών Αφγανιστάν και Ιράν, για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί
... read full story / add a comment
© 2005-2022 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]