Benutzereinstellungen

Kommende Veranstaltungen

International | Anarchist movement

Keine kommenden Veranstaltungen veröffentlicht

Umzabalazo wenqanaba labantu ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela endlela yenqcinga zenguquko kompakathi

category international | anarchist movement | policy statement author Wednesday April 06, 2016 08:09author by Tokologo African Anarchist Collective - TAACauthor email tokologo.aac at gmail dot com Report this post to the editors
Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.
taac_logo_1.png

"Umzabalazo Wenqanaba Labantu Ayina Kususwa Ngaphandle Kokunyanzela Endlela Yenqcinga Zenguquko Kompakathi"

Tokologo African Anarchist Collective statement, Johannesburg, 2015 (isiZulu)

TOKOLOGO: Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective # 5/6
PHIKISA UHLELO LWE-CAPITALISM KANYE NABAQASHI

Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga.

UBANDLULULO LWAKHA ICAPITALISM

Uhlelo lwe-capitalism e-S.A. lwakhiwe ngenxa yokucindezela ngokobandlululo - ukudliwa kwemihlaba; uhlelo lwezinkompolo, ukushintsashintsha unsebenzi, ukumisa imithetho ethize kanye nokuncisha amalungelo alowomuntu ompisholo osemazingeni aphansi.

UMZABALAZO UYAQHUBEKA

Ubandlululo lwahlulwa umzabalazo wabasebenzi, kodwa lona lusekhona. Ayina kususwa ngaphandle kokunyanzela indledla yenqcinga zenququko kumphakathi. Ukuvota kwango 1994 akuzange kukugudluze ukucindezelwa ngokobandlululo okuyizinhloso zama-Capitalist. Umzabalazo kufanele uqhubeke ulwisane ne-capitalism ne-racism (ukucwasana ngokwebala): asibesinye isitha, asilwe ngokuhlanganyela!

ABASEBENZI ABANGAKHULULA ABANYE ABASEBENZI

Ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucwasana kanye ne-capitalism, ukuze kwakheke inkululeko nokulingana kwabobonke abantu. Abasebenzi kanye nalabo abahluphekayo abangakha umphakathi okhululekile, ngoba ibona abanamandla ngokwenhlangano, uthando lokushintsha lesisimo sokubuswa.

UKUZWA NOKUCINDEZELWA KANYE NOKUCWASANA

Siphikisa lonke uhlelo lokucindezelwa: ngokwebala, ngokobulili, ngokokusibusa, ngokucekela phansi imvelo nokucwasa labo abayizinkonkone. Sihambisana nokulingana kwabobonke abantu; ukulwa kwabasebenzi okungaqeda ukucindezelwa. Impi elwisana nokucindezelwa kanye nomfutho wabasebenzi kuphela okungahlanganisa abasebenzi. Ukucindezelwa kanye nokucwasana akuhambisani nentando yabasebenzi. Kuhlukanisa kuphinde kwehlise izinga lomzabalazo.

INKULULEKO NGEKE ILETHWE UHULUMENI

Inkululeko yabasebenzi ngeke yaqhamuka ephalamende noma ekuthatheni izintambo zoMbuso. Umbuso (izinkantolo, abasemagunyeni kahulumeni; amaphoyisa; iphalamende njalonjalo) uyithuluzi le-capitalism le politiki kanye nabaqashi. Ukusetshenziswa koMbuso (State) kungagcina ukuxoveka, ukuhlulwa noma ukulawulwa emzabalazweni wabasebenzi. Ukwehla komnotho kanye kokubuswa ngesihluku ngokwepolitiki kuka Marxist ehola i-Soviet Union kukuveza obala loku.

AKUBE NEZINGUQUKO EZINYUNYANENI ZOHWEBO

Uhlelo lwe-socialism kufanele luqhamuke laphaya emazingeni aphansi ekulweni ngokuhlanganyela. Izinyunyana zohwebo kufanele kube izona eziphethe umhlaba kanye namafemu ziwafake ngaphansi kwabasebenzi alawulwe yibo uma sekunokhukhulela ngoqo wesiteleka esiyobe simaqondondana nokuba kuthathwe / kungenwe ezindaweni zokusebenzela. Indawo yomsebenzi kumele ihanjisiwe ngandibano zabsebenzi nekomiti ezidityaniswe jikelele kwisiko labasebenzi.

QHUQHUZELA ABASEBENZI MPHAKATKINI

Okumele kuthathe inxaxheba ngokwendibano yomphakathi uku thabatha wokulawula inkonzo zikamasipala ngendibano zokwa khelana kwe komiti ne council eziqulathwe jikelele kwidolophu kumakhaya a se maphandleni. Ngokukubambanisana komphakathi, nabasebenzi-council, ku lukwe iqhinga kusuka phansi kuya phezulu, malunga nobutjebi ukusebenzisa indledla evulelekileyo yomsebenzi kwinoibano nezidingo zomphakathi, ukuphuculwa indawo yentlalo yabasebenzi nqumgeni mali. Ukulungisa intlalo yabantu apho wonke umntu uphathwe ngokulingana.

IKUSASA LAKHIWA NAMHLANJE

Imbewu yabasebenzi nendibano yokwakhelana komiti khanselam kumele ifumaneke kwimanyano zabazebenzi ne mibutho bahlali ukwenzela lemebutho idityaniswe ngokuvulelekileyo noku xhomekeka kunzabalazo nokufundisa ngendlela zenqunquko zamaAnarchist-komanisi, sakha ingomso namhlanje, inyathelo kuqala nesiko lokuphikisana ngamandla enqondo ngamandla emphisano nombuso.

BASEBENZI HLANGANANI EMHLABENI WONKE

Ukuze kuphumelele ukuvikelwa kwabaqashi kufanele kuncike ekuhlanganyeleni kwabasebenzi balolonke ibala, bonke ubulili nakulolonke izwe. I-capitalism igcwele umhlaba wonke ngakhoke kufanele thina basebenzi ukulwa kwethu sikwandise umhlaba wonke. Simelana nenzame zokuhlukamisa abantu ngobuhlanga ulwimi, enzenkolo, abasebenzi abananto yakwenza nabantu abatsund abalawulayo, abamhlophe abasebenzayo abananto yokwenza nabamhlophe abakulawulo. Abantu amakhalati, namandiya, nabamhlophe, abacendelo labantu abazhomekeke kwimpilo yokusebenza abananto banenyongonye.

UKUHLANGANA EMHLABENI SILWELE I-SOCIALISM

Ukhukhulelangoqo wesiteleka uzoqeda ukucwasana ngokwebala kubasebenzi, ubuye ulethe nentando yeningi: Anarchist-komanisi. Lokhu kuzogxila kumfelandawonye walabo abasemazingeni aphansi, ezindaweni zokusebenzela kanye nakumakhansela emphakathini, bese kuvikelwa umbutho wokuvikela wabasebenzi. Sifuna umphakathi ongenabo obasi (bosses), abaluwuli kanye nabacindezeli noma ngabe kuthiwa abaluphi uhlobo. Sifuna umnotho okhululekile olawulwa abasebenzi. Asifuni ukulawulwa: okuyilona zinga kwinkululeko yethu ukuthi ungabomphuca omunye umuntu inkululeko yakhe.

IZINHLOSO ZE TOKOLOGO AFRICAN ANARCHIST COLLECTIVE (TAAC)

I- Tokologo African Anarchist Collective (TAAC) ayincikile ekungeneleni ukhetho noma ezinhlosweni zokuthatha amandla ombuso. I-TAAC akuyona inyunyane yabezohwebo kodwa inhlangano yezepolitiki yalabo abalwayo ngenhloso yokugqugquzela ukuzenzela kanye nokuqonda isimo sezepolitiki soquqaba lomphakathi wabasebenzi kanye nabahlwempu ukuze bakwazi ukuzilwela bona. Inhloso yethu ukugqugquzela umzabalazo, kodwa ekugcineni abasebenzi abayokhulula abanye abasebenzi: ukunyanya kwabasebenzi. Ikusasa lakhiwa namhlanje. Siyahambisana nomzabalazo wabafundi wenqubekela phambili. Siyaxhasa izinyunyana ezikhona zabasezimbonini kodwa silwela ukuba zilawulwe abasebenzi; uhlelo lwezinguquko kanye nokubumba inyunyana eyodwa enkulu. Simelana nokhetho kunye nembutho esetyensiswa njengenkomo khetho kgoso politiko.

ISIKO LOKULWA

Siyaziqhenya ngokumela usiko loquqaba lokuba silwele i-socialism hayi ubugqili (Anarchist-komanisi). Inhlangano yethu ngokomlando isizuze izigidi zabantu umhlaba wonke, ngoba ilwela izidingo zabasebenzi kanye nalabo abangamahlwempu. Ayilweli labo abazifunela bona amandla kanye nokuxhaphaza abasebenzi. Namhlanje i-TAAC isisabalale umhlaba wonke.

Uma uvumelana nathi -Joyina i-TAAC!

Verwandter Link: http://anarkismo.net/article/28868
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Hauptseite

Support Sudanese anarchists in exile

Joint Statement of European Anarchist Organizations

International anarchist call for solidarity: Earthquake in Turkey, Syria and Kurdistan

Elements of Anarchist Theory and Strategy

19 de Julio: Cuando el pueblo se levanta, escribe la historia

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

International | Anarchist movement | en

Mon 02 Oct, 18:18

browse text browse image

Internationalists in Rojava in Solidarity with Alfredo imageSolidarity with Alfredo Cospito From Rojava 23:06 Mon 27 Mar by Tekosin 9 comments

Solidarity statement with the anarchist prisoner Alfredo Cospito

derry_anarchist_may.jpg imageInternational Anarchist Statement for the First of May, 2022 22:39 Tue 03 May by Various anarchist organisations 15 comments

1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano]

248688864_174164388241116_7765022398813388497_n.jpg image65 years of the FAU 17:43 Fri 29 Oct by Oceania anachist communist orgs 0 comments

We recognise the FAU's contributions to the libertarian movement and the sacrifice of comrades past and present. We send our congratulations on the 65th anniversary of the FAU. In solidarity with the struggle for freedom and socialism, the undersigned Anarchist-Communist groups of Oceania.

screenshot20200616at21.10.png imageRecent publications and new editions from Zabalaza Books 00:29 Sat 20 Jun by Zabalaza Books 0 comments

Over the past 18 months Zabalaza Books has published over two dozen new publications or new editions of previous publications, all of which can be read online or downloaded in PDF format from the Zabalaza Books website. Read the full list of titles and overviews of their contents, with links to the full texts, below.

cala_2.jpg imageLaunch statement of the Latin American Anarchist Coordination (CALA) 02:28 Tue 17 Dec by Latin American Anarchist Coordination 0 comments

After a series of meetings and instances, anarchist political organizations in Latin America have decided to relaunch the Latin American Anarchist Coordination (CALA), within the framework of this complex political and social context that our continent is living through.
[Castellano] [Ελληνικά] [Italiano] [Türkçe]

0_0___10_0_0_0_0_0_banner.jpg imageWe, anarchists and libertarian communists in the class struggle in capitalist Europe 05:38 Mon 11 Dec by EuroAnarkismo 1 comments

The European organizations which are part of the Anarkismo network met on the 18th and 19th of November in Genoa. We discussed and exchanged, thought and reflected together, attempting as a network to plan a strategy for forward movement. Delegations from Wales, France, Italy, Switzerland and Ireland - with a warm solidarity statement from our Catalan comrades of Embat - expressed the need to clarify and deepen our common work.

[Italiano] [Français]

The Anarkismo network imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt 19:31 Sat 30 Jan by Anarkismo network 23 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

textStatement For Rojava 16:44 Sun 30 Aug by Bob McGlynn for Neither East Nor West-NYC 0 comments

This is a solidarity Statement For Rojava from an old group that is reviving itself somewhat: Neither East Nor West-NYC

textAnarkismo message of support to 1st Congress of Columna Libertaria Joaquín Penina 18:47 Wed 22 Apr by Anarkismo 0 comments

We are very pleased to be able to congratulate you on the realisation of your First Congress as a specific anarchist political organisation. In light of the disbanding of the Federación Anarco-Comunista Argentina we believe that this is a very important step both for our shared especifista tendency as well as for the development of anarchism in general, both in Argentina and the region.

amara.jpg imageAnarchist Women: "Long Live Freedom, Long Live Anarchism!" 01:08 Thu 01 Jan by Anarşist Kadınlar 0 comments

Anarchist Women attending to the Young Women Conference, in a small village Amara which is in Urfa (Kurdistan), made a speech on the resistance in Kobane, the effect of women on this resistance and women's freedom struggle.

more >>

imageThoughts on Revolution Mar 22 by Wayne Price 11 comments

In response to a paper by the anarchist Ron Tabor in which he re-thinks revolutionary politics.

imageBakunin, Malatesta and the Platform Debate Jun 01 by Felipe Corrêa and Rafael Viana da Silva 15 comments

The present text —the core of which was taken from the introduction that we wrote for the French edition of Social Anarchism and Organization, by the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)[1]— aims to discuss the question of the specific anarchist political organization, based on the contributions of Mikhail Bakunin, Errico Malatesta and the Organizational Platform for a General Union of Anarchists, written by militants organized around the magazine Dielo Trudá, among whom were Nestor Makhno and Piotr Archinov. We are going to take up the contributions of Bakunin and Malatesta to establish a dialogue between them and the Platform, trace the similarities and differences between the proposals of anarchists who advocate an organizational dualism and those of the Bolsheviks, and we will see the proximity of Malatesta with the Synthesis, as well as the historical impact of the Platform, which will make it possible to elucidate the positions that have been disseminated about this debate.

imageOrganizational Issues Within Anarchism May 03 by Felipe Corrêa 5 comments

The present text aims to discuss, from a theoretical-historical perspective, some organizational issues related to anarchism. It responds to the assertion, constantly repeated, that anarchist ideology or doctrine is essentially spontaneous and contrary to organization. Returning to the debate among anarchists about organization, this article maintains that there are three fundamental positions on the matter: those who are against organization and / or defend informal formations in small groups (anti-organizationism); supporters of organization only at the mass level (syndicalism and communitarianism), and those who point out the need for organization on two levels, the political-ideological and the mass (organizational dualism). This text delves into the positions of the third current, bringing theoretical elements from Mikhail Bakunin and then presenting a historical case in which the anarchists held, in theory and in practice, that position: the activity of the Federation of Anarchist Communists of Bulgaria (FAKB) between the twenties and forties of the twentieth century. [Português] [Castellano]

imageCreate a Strong People Apr 25 by Felipe Corrêa 3 comments

To begin the discussion on popular power it is important to return to the idea of a strategy of social transformation, since our political practice, as anarchists, is what could point toward this transformation.

imageAnarchism, Power, Class and Social Change Feb 17 by Felipe Corrêa 0 comments

The theoretical elements and historical experiences discussed undergird the theses developed throughout this article. Anarchists have a conception of power and a general project around it that forms their conception of class, understood in relation to a certain type of power (domination), and constitutes the foundation of their notion of social change, which is characterized by: their belief in the capacity for action of the subjects that are part of the distinct oppressed classes, their implication in the transformation of that capacity into social force, their commitment to permanent growth of this force, and their defense of a revolutionary process that allows for overcoming enemy forces and replacing the power of domination over society by a self-managing power.

more >>

imageInternational Anarchist Statement for the First of May, 2022 May 03 15 comments

1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano]

image65 years of the FAU Oct 29 0 comments

We recognise the FAU's contributions to the libertarian movement and the sacrifice of comrades past and present. We send our congratulations on the 65th anniversary of the FAU. In solidarity with the struggle for freedom and socialism, the undersigned Anarchist-Communist groups of Oceania.

imageRecent publications and new editions from Zabalaza Books Jun 20 0 comments

Over the past 18 months Zabalaza Books has published over two dozen new publications or new editions of previous publications, all of which can be read online or downloaded in PDF format from the Zabalaza Books website. Read the full list of titles and overviews of their contents, with links to the full texts, below.

imageLaunch statement of the Latin American Anarchist Coordination (CALA) Dec 17 CALA 0 comments

After a series of meetings and instances, anarchist political organizations in Latin America have decided to relaunch the Latin American Anarchist Coordination (CALA), within the framework of this complex political and social context that our continent is living through.
[Castellano] [Ελληνικά] [Italiano] [Türkçe]

imageWe, anarchists and libertarian communists in the class struggle in capitalist Europe Dec 11 AL/FdCA-AL-CGA-LSF-OSL-WSM 1 comments

The European organizations which are part of the Anarkismo network met on the 18th and 19th of November in Genoa. We discussed and exchanged, thought and reflected together, attempting as a network to plan a strategy for forward movement. Delegations from Wales, France, Italy, Switzerland and Ireland - with a warm solidarity statement from our Catalan comrades of Embat - expressed the need to clarify and deepen our common work.

[Italiano] [Français]

more >>
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]