user preferences

Bevegelses frihet for migranter

category international | migrasjon / rasisme | pressemelding author Monday July 26, 2010 19:09author by European Anarkismo Organizations - Anarkismo Report this post to the editors

Fulle rettigheter for papirløse arbeidere

I de siste årene har fremmedfrykt, rasisme, og frykt for de økonomiske følgene av innvandring i økende grad dominert de politiske debattene i store deler av Europa. [Français] [Italiano] [English] [Dansk] [Čeština] [Ελληνικά]
afficheno_sm.jpg


Bevegelses frihet for migranter

Fulle rettigheter for papirløse arbeidere


I de siste årene har fremmedfrykt, rasisme, og frykt for de økonomiske følgene av innvandring i økende grad dominert de politiske debattene i store deler av Europa.

Europeiske staters krigføring og økonomiske politikk ovenfor andre land har gjort det nærmest umulig å oppnå en verdig levestandard i eget hjemland for millioner av mennesker. De omfattende tiltakene for å forhindre denne innvandringen, og den medfølgende skremselspropagandaen er imidlertid et resultat av rasisme og motvilje mot å ta konsekvensene for denne politikken på hjemmebane.

Den økonomiske globaliseringens forkjempere har reagert på denne innvandringen med en rekke tiltak; Europa har innført et felles juridisk rammeverk, traktater, og styrket kontrollen over Europas grenser. Den underliggende antagelsen har lenge vært at ikke-vestlig innvandring må bekjempes, og for å oppnå dette har europeiske stater brutt internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Mennesker med uavklart status, eller som har fått avslag på søknader om asyl, sperres inne over lange perioder og befinner seg i en juridisk gråsone med hensyn til borgerrettigheter og arbeidstillatelse. Kvinner er spesielt utsatte, og blir offer for vold, trusler, isolasjon og utnyttelse i tillegg til vanskelighetene som møter alle migranter. Lovlig arbeidsinnvandring er nærmest fullstendig avskaffet, og strenge kriterier om beskyttelsesbehov eller kompetanse er det eneste grunnlaget for opphold. Lovverket rundt innvandring har kriminalisering og marginalisering av innvandreren som utgangspunkt.

EU har vært en aktiv pådriver for denne utviklingen, med Haag-programmet og et felles ad-hoc grensepoliti, Frontex, som hovedsatsinger. Disse tar utgangspunkt i innvandring ført og fremst som et samfunnsproblem. Frontex, som gjennomfører kollektive arrestasjoner og deportasjoner, er i stor grad skjermet for demokratisk kontroll og innsyn.

Behovet for lavtlønnede arbeidere har imidlertid medført en økning av svart arbeid utført av irregulære migranter under forhold som ligger langt under det som er vanlig for den europeiske arbeiderklassen forøvrig. I motsetning til vanlig arbeidsinnvandring undergraver dette de rettighetene som arbeidere har opparbeidet seg gjennom mange års klassekamp. Mange av tiltakene mot innvandring har svekket innvandreres rettigheter heller en redusert innvandring; herskerklassen anvender restriktiv innvandringspolitikk for å sikre seg billig og sårbar arbeidskraft.

Som frihetlige sosialister som kjemper mot staten og alle former for utnyttelse av vår klasse er det viktig at vi utvikler en grundig analyse av denne saken og finner effektive måter å motvirke fremveksten av fremmedfrykt, rasisme, repressive statlige tiltak og utnyttelsen av mennesker på flukt. Vi må også jobbe for å knytte disse kampene opp mot den bredere klassekampen i Europa, og dermed styrke den internasjonalistiske ånden i arbeiderklassens kamporganisasjoner.

Som internasjonalister er vi imot enhver grense eller mur mellom folk, og vi motsetter oss forsterkningen av Europas grenser. Vi kjemper mot enhver form for rasisme eller sjåvinisme, både fordi det deler og svekker arbeiderklassen, men også fordi de i seg selv utgjør destruktive krefter. Vi godtar ingen form for diskriminering, hverken med utgangspunkt i juridisk status eller hudfarge.

Som en sammenslutning av frihetlige organisasjoner krever vi
  • Anerkjennelse av alle menneskers rett til å migrere. Det er ikke kriminelt å flykte.
  • Fokus på kvinnelige migranters situasjon.
  • Umiddelbar stans av vilkårlig arrestasjon og deportasjon av irregulære migranter.
  • Forvaringsanstalter for irregulære migranter må avskaffes.
  • Fulle borger- og arbeiderettigheter for alle «ulovlige» innvandrere.
  • Avskaffelse av repressive felleseuropeiske traktater og direktiver.

Alternative Libertaire (Frankrike)
Workers Solidarity Movement (Irland)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
Motmakt (Norge)
Organisation Socialiste Libertaire (Sveits)Related Link: http://www.anarkismo.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]