user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Το 3ο μέρος των αναρχικών όψεων της αρχαίας ελληνική φιλοσοφίας πραγματεύεται τη σύγκρουση των δύο βασικών αξόνων γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, της Φύσης και του Νόμου υπό το πρίσμα της τραγωδίας του Σοφοκλή, «Αντιγόνη». read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Monday August 12, 2013 00:52 byIlan S.
Till now, even the more realists of the Zionist left who are for the retreat to the 1967 borders (with some amendments) insisted that retreat will be conditioned on final peace agreement in which the Palestinians agree that no return of refugees will occur. To day, the ex-chief commander of army and previous head of a big party of the parliament suggested to agree to temporary peace giving back 60% of the 1967 occupation committed to give during the following 4 years the equivalent of the rest with final peace agreement. As Palestinians who are not in areas targeted for transfer efforts have much better life, the motivation for popular struggle do not expand and even shrink - and so is the Israeli side of the joint struggle - in spite of the fact we see already the light in the end of the tunnel (or because of it). [Italiano] read full story / add a comment
greece / turkey / cyprus / community struggles / press release Saturday August 10, 2013 14:33 byNo man's land
Statement in relation to the evictions of Parartima, Maragopouleio and the TEI hangout in Patras, Greece, on Monday August 5th 2013

Translation found in Athens Indymedia: https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article...85197 read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Thursday August 08, 2013 15:57 byIlan S.
Ecco la pura essenza della razionalità colonialista di Israele: lo Stato così risponde a due petizioni rivolte all'Alta Corte affinché venga fermato il piano di evacuazione di 8 villaggi sulle Colline a sud di Hebron (nella Cisgiordania occupata). "Israele: lo sgombero di 1.300 palestinesi è necessario al risparmio delle spese militari". La lotta dei Beduini confuta la pretesa che all'interno dei confini del 1948 Israele sia uno stato normale. La lotta unitaria degli Anarchici Contro il Muro insieme ai comitati popolari di base palestinesi contro il muro della separazione e contro i coloni che si prendono le terre palestinesi è un appello costante all'azione solidale internazionale - non per "la liberazione nazionale e per l'autodeterminazione dello Stato" dell'elite palestinese, ma per la fine dell'occupazione e delle deportazioni del popolo palestinese. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday August 07, 2013 15:44 byIlan S.
Just a pure essence of the Israeli settler colonialist rational: State responds to two High Court petitions to stop planned evacuation of eight villages in south Hebron hills (of the occupied west bank). "Israel: Eviction of 1,300 Palestinians necessary to save IDF time, money" see From the Israeli daily http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-...39057 The Bedouin struggle refute the claim that within the 1948 borders Israel is a normal state. The joint struggle of the anarchists against the wall with the Palestinian popular grass root comities against the separation fence and colonialist settlers encroachment on their spaces is a constant call out for international action of solidarity - not for "the national liberation of the self determination of statehood" of the Palestinian elite, but for the end of occupation and transfer of the Palestinian People. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Thursday August 01, 2013 23:28 byIlan S.
All'interno di Israele, la lotta dei Beduini contro le deportazioni di massa, iniziate già all'indomani della guerra del 1948, si sta allargando a tutto il paese e persino nella aree conquistate nel 1967. La lotta dei Beduini ha mobilitato sempre di più gli Anarchici Contro il Muro, oltre alle consuete località di lotta unitaria nelle aree del 1967 e cioè: Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Nabi Saleh, Qaddum, Sheikh Jarrah, e le colline a sud di Hebron. La lotta del villaggio di Al-Araqeeb si sta ampliando immensamente contro il Piano Praver. Fervono i preparativi per le azioni a partire da agosto. Sabato 28 luglio, grossa manifestazione a Rahat - la maggiore città dei Beduini dove sono già decine di migliaia i deportati. [English] read full story / add a comment
italia / svizzera / movimento anarchico / intervista Thursday August 01, 2013 22:54 byCollettivo redazionale di Roma
L'idea di realizzare questa intervista ci era venuta già nella seconda metà di giugno, quando avevamo letto il comunicato di indizione della festa di Alternativa Libertaria. L'elemento stimolante dell'iniziativa stava, a nostro avviso, nell'intento di rilanciare con forza, nel contesto attuale, l'ipotesi autogestionaria. Certo, molti rimarranno perplessi di fronte a un simile proposito, perché negli ultimi anni il termine autogestione ha spesso indicato la prassi di liberare spazi, finendo per disinteressarsi del contesto circostante. Ma l'impostazione della Federazione dei Comunisti Anarchici è ben altra, come emerge da questa conversazione. read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday July 30, 2013 23:21 byIlan S.
The struggle of the Bedouins within Israel against the mass transfer since the 1948 war expand to the whole of Israel and even to the areas conquered in the 1967. In addition to the regular locations of joint struggle in the 1967 areas: Bil'in, Ni'ilin, Ma'asarah, Nabi Saleh, Qaddum, Sheikh Jarah, and South of Hebron hills the Bedouins struggle drew more and more activists of the anarchists against the wall. The Arakib village struggle expand immensely with the Praver plan as the focus. Preparations for the August one actions are in vigor. Previous Saturday, a big joint demo in Rahat - the biggest town of the Bedouin region tens of thousands already transfered to: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629028177115694 [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Thursday July 25, 2013 17:20 byIlan S.
I frenetici sforzi delle autorità israeliane per accelerare il trasferimento dei Palestinesi dai confini sia del 1948 che del 1967 si intrecciano con il loro rendersi conto del fatto che la marea sta cambiando. La retorica delle destre e le loro dure azioni somigliano sempre più ad un rituale religioso per esorcizzare una realtà che contraddice. La lotta unitaria prosegue sia con i contadini del sud della Cisgiordania per resistere alle provocazioni dei coloni, sia con i comitati popolari che contestano il recinto della separazione e l'occupazione. [English] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / movimento anarchico / intervista Thursday July 25, 2013 16:46 byJoshua Stephens
In Palestina, spesso ci sono stati storicamente elementi di auto-organizzazione nella lotta popolare. Anche se non esplicitamente ascrivibili all'anarchismo in quanto tale. "Le persone già organizzano le loro vite su basi orizzontali o non gerarchiche", dice Beesan Ramadan, anarchica del posto, la quale definisce l'anarchismo come una "tattica" dubitando della necessità di darsi delle etichette. read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday July 23, 2013 22:18 byIlan S.
The frantic efforts of the Israeli authorities to advance the transfer of Palestinians both within the 1948 borders and the 1967 ones is interwoven withe realization that the tide is changing. The rhetorics of the rightists and their harsh activities seems to be a kind of religious ritual intending to counter the contradicting reality. The joint struggle continue both with farmers of the south of the west bank to resist the settler colonialists harassments and the popular comities contesting the separation fence and occupation. Bedouins in Israel south, farmers in the west bank, Bil'in, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qaddum, Sheikh Jarah. Another activist with the anarchists against the wall had a metal bullet coated with rubber extracted from her foot after shot from illegally short range while video documenting. The social struggle within Israel continued in a decrease intensity. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Wednesday July 17, 2013 19:15 byIlan S.
Sebbene nel corso degli anni molti compagni abbiano perso entusiasmo, sebbene alcuni siano esausti ed altri siano emigrati, la lotta prosegue - sia sul versante della lotta per la giustizia sociale che sul versante della lotta unitaria contro l'occupazione nonché contro le pressioni all'interno di Israele per sgomberare i Palestinesi. Monta la pressione internazionale suffragata dalle lotte locali e sembra crescere di qualità di pari passo con i timori del governo israeliano. Infatti sul quotidiano israeliano Haaretz si può leggere uno degli editoriali più interessanti della fine-settimana: "...Contrariamente alle affermazioni di Bennett, fonti a Gerusalemme sostengono che la minaccia di un boicottaggio europeo verso Israele sia reale". [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday July 16, 2013 22:07 byIlan S.
Though many comrades have lost their enthusiasm along the years and some dropped out entirely or emigrated, the struggle continues - both in the struggle for social justice and the joint struggle against the occupation and the transfer pressures within Israel. The mounting world pressure, energized by the local struggles, seems to be increasing qualitatively as are the fear of them by the Israeli elite. The most interesting news in this weekend's articles and editorial of the daily newspaper Haaretz: "...Contrary to Bennett's statements, sources in Jerusalem say the threat of European boycotts on Israel is real". Excerpt: "... a large number of those investment committees [of the banking system] considered recommending to the banks to prohibit loans or aid of any kind to Israeli companies that operate in the West Bank − manufacturing there, selling their products, building homes and so forth − and also to Israeli banks that grant mortgages to home builders or buyers across the Green Line. " [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday July 12, 2013 16:11 byIlan S.
Nell'area C, mentre la lotta popolare non-armata dei Palestinesi nella Cisgiordania occupata viene ripetutamente provocata, le azioni del PSCC sono ancora sporadiche. Le lotte unitarie persistenti sono ancora limitate a Bil'in, Ma'sara, Nabi Saleh, Ni'lin, Qaddum e Sheikh Jarrah, ma di tanto in tanto gli Anarchici Contro il Muro vengono invitati sia nelle vecchie che nelle nuove località di lotta unitaria. La repressione statale è inconsistente, segnata da da una imprevedibile relativa passività intervallata con durissime reazioni. Nel frattempo in Israele, la lotta sociale sta prendendo piede con al centro aspre discussioni sulla pressione internazionale da un lato e sul pericolo della soluzione un-solo-Stato dall'altro. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday July 09, 2013 22:20 byIlan S.
While the popular non-armed struggle of the Palestinians of the occupied West Bank is provoked again and again in the C areas, the PSCC are still sporadic. The persistent joint struggles are still restricted to Bil'in, Ma'sara, Nabi Saleh, Ni'lin, Qaddum, and Sheikh Jarrah, but from time to time the Israeli Anarchists Against the Wall activists are invited to old locations of joint struggles and to new ones. The state repression is inconsistent, with often unpredicted relative passivity of state forces interwoven with harsh eruptions. Meanwhile in Israel the social struggle is starting to collect momentum with hotter discussions about the international pressure on one side and the one-state solution/danger on the other. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday July 01, 2013 16:32 byIlan S.
Nonostante la diffusione a livello mondiale della pressione politica ed economica (B.D.S), lo Stato israeliano sta aumentando i suoi sforzi per trasferire i Palestinesi - sia quelli dentro i confini del 1948 che quelli dentro i confini del 1967. Gli sforzi di trasferire i Palestinesi dall'area C della Cisgiordania vengono profusi con l'aiuto del terrorismo dei coloni, sebbene gli attivisti israeliani si uniscano ai Palestinesi per resistere o anche sabotare. I media israeliani scrivono e scrivono sulla terza Intifada che si sta gradualmente rafforzando e sull'avvertimento da parte dei generali che l'attuale rifiuto dello Stato a cedere è pericoloso. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday June 25, 2013 22:24 byIlan S.
In spite of increasing worldwide political and economic (B.D.S) pressure, the Israeli State is increasing its efforts to transfer Palestinians - both within the 1948 borders and the 1967 ones. The efforts to transfer Palestinians from area C of the West Bank is being done with the help of the colonialist settler terror and to the State's efforts, though Israeli activists join the Palestinians to resist or even sabotage. The Israeli media are reporting again and again on the third Intifada that is gradually intensifying, and on the warning by generals that the present refusal of the State to yield is dangerous. The social ferment and buds of struggle are not ceding to the drums of war. In the popular weekend struggles in Bil'in, Ni'lin, Nabi Saleh, and Qaddum, the State forces' repression is not consistent. Sometimes the repression is milder and sometimes it is harsher but we still cannot decipher the pattern. [Italiano] read full story / add a comment
greece / turkey / cyprus / anarchist movement / news report Friday June 21, 2013 17:37 byRevolutionary Anarchist Action
On İstiklal Street, around French Consolate, 200 meters far from police, holding the stones of the beach in one hand and the flag of the revolt in the other you are clshing with the police. A piece of cloth wet with talcid is your gas mask, police is spraying pressured water, throwing gas bombs one and after, you are left in the middle of gas retreating throwing stones you are out of breath smothered, breatheless at that moment somebody run near you, spray water with antiacid on your face, asking “how are you, are you okay?” You are not okay but immediately you get well. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / documento politico Wednesday June 19, 2013 21:39 byCommissione Sindacale FdCA
Siamo completamente immersi in una dimensione politica ormai affermata che sancisce i limiti della democrazia e che mette l'accumulazione al posto di comando in una cornice di potere politico fortemente gerarchizzato ed autoritario. Quanto vi è stato nel passato - il compromesso sociale sgretolatosi negli ultimi vent'anni - non è più ricomponibile e praticabile, vista la mutata condizione della classe e la sua scomposizione sotto gli attacchi della borghesia. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sul territorio / cronaca Wednesday June 19, 2013 14:53 byIlan S.
Nel febbraio 1968 il gruppo antiautoritario ed anticapitalista Matzpen diede inizio a Gerusalemme al primo presidio (di 18 persone) contro l'occupazione del 1967. Due anni dopo, gli attivisti israeliani delle Pantere Nere che erano in stretto contatto con i militanti di Matzpen (soprattutto a Gerusalemme) iniziavano la prima lotta sociale degli immigrati dai paesi dell'est. Molti degli attivisti delle attuali lotte sociali si ritengono i successori delle Pantere - molti altri si sono uniti o hanno partecipato alla lotta degli Anarchici Contro il Muro. [English] read full story / add a comment

This page has not been translated into Polski yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Sat 20 Dec, 06:32

browse text browse image

daf_in_kobane_3.jpg image6 σημεία για το Κομπα... 10:39 Thu 18 Dec by No man 0 comments

6 σημεία για το Κομπανί και 3 σημεία για την ελευθερία
Προκήρυξη σχετικά με την πολιορκία του Κομπανί, τον φονταμενταλισμό και τις αυτόνομες κουρδικές περιφέρειες στη βόρεια Συρία.

marxes.jpg imageLas Marchas de la Dignidad acuerdan convocar huelga general 18:58 Tue 16 Dec by Confederación General del Trabajo 0 comments

- Desde CGT se considera que se está ante un momento histórico en el devenir de las luchas obreras y sociales
- Se convocará una huelga general laboral, social y de consumo el 22 de octubre de 2015
- CGT entiende que la lucha es la única garantía de defensa de los derechos, gobierne quien gobierne

Bil'in, 12.12.14. Photo: Hamza Burnat imagePalestine-Israel, The joint struggle to the backdrop of the end-of-the-world "status quo" and as cat... 16:47 Mon 15 Dec by Ilan S. 0 comments

The old world order, in which US interests in the region East of the Mediterranean let Israel - a bastion of the US - continue with its Zionist settler colonialist in the 1967 occupied Palestine, has ended. Europe has started to advance its own interests, which are not in accord with the Israeli bastion. The independent steps of Europe are enhanced by its public opinion against Israeli colonialism to which the joint struggle in the West Bank contributes a lot. It was the approach of the imminent crisis that forced the Israeli Prime minister to call for elections, to save himself from the normally-timed election when the crisis would be the main agenda. The murder of the Palestinian minister of the popular struggles has focused attention on the ferment and rising of the popular non-armed struggles of which Israel is contemplating suppression with systematic use of live ammunition.

Bil'in. Foto: Mohammed Yasin imagePalestina-Israele - la lotta unitaria contribuisce allo spostamento degli equilibri di potere all'in... 16:15 Sun 14 Dec by Ilan S. 0 comments

Lo Stato di Israele è stato costruito soprattutto dai socialisti nazionalisti che controllavano il 75% dell'economia nel 1949. A causa della dipendenza dalle potenze imperialiste i cosiddetti socialisti investirono soprattutto nella costruzione di una elite capital-sionista che perse il potere nel 1977. I conflitti di interesse all'interno della classe dirigente capital-sionista iniziarono a mutare l'equilibrio tra la piccola fazione di industriali favorevole all'espulsione dei palestinesi e la fazione capitalista integrata nella globalizzazione neoliberista che voleva sfruttare i palestinesi ed i lavoratori dei paesi vicini. [English]

Sam Mbah imageNecrologio dell'anarchico nigeriano Sam Mbah (1963-2014) 13:55 Sun 14 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Il Zabalaza Anarchist Communist Front esprime la sua più profonda tristezza per la morte di San Mbah, un grande uomo, un fratello africano, un nostro compagno di lotta. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutti coloro che conoscevano Sam. Ci sia di conforto sapere che il tempo da egli ha trascorso con noi è stato assolutamente di grande aiuto. [English]

daf02.jpg imageMACG withdraws from Australians for Kurdistan 17:46 Fri 12 Dec by MACG 0 comments

This statement was prepared for the public meeting on “Beyond Kobanê – Behind the revolution in Rojava (Syrian Kurdistan)”, which was held at Victorian Trades Hall on Wednesday 3 December by Australians for Kurdistan. Most of it was read at the meeting, but due to time constraints, the latter part was curtailed. The parts in italics were not able to be read. There has been minor editing for publication.

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah 06:49 Fri 12 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

Sam Mbah imageObituary of Nigerian anarchist Sam Mbah 14:34 Tue 09 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Zabalaza Anarchist Communist Front is deeply saddened to hear of the death a great human being, African brother, and fellow activist – Sam Mbah. We would like to send our deepest sympathies to those who knew Sam. We hope that you are comforted by the fact that the time he did spend with us was put to its absolute fullest use. [Italiano]

rw5azgu_2isdls_eubgmsbmk_e4qpw8dtxnin94iqdwhj4a4z7bmqssmpyzqbta6rqp4ku8ihggs4aqynrvy4xelb5285z7eas0de1ft.jpg imageΓια τη φωτιά σε κατά... 03:38 Tue 09 Dec by Dmitri 0 comments

Με αφορμή την προσπάθεια πυρπόλησης καταστήματος επίπλων, στο οποίο βρίσκονταν πελάτες και εργαζόμενοι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ώρα της πορείας, οι αντιεξουσιαστικές ομάδες της Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση, θέλοντας να διαχωρίσουν τη θέση τους από τέτοιες πρακτικές.

sciop.jpg image12 dicembre: lavoratori, non schiavi 14:12 Mon 08 Dec by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Oggi è in gioco la sopravvivenza della difesa collettiva dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e non solo, di fronte a scelte politiche che tentano di disarmarci per segregarci in un futuro di schiavi, impotenti a reagire alla violenza delle politiche dei padroni. Oggi in piazza dobbiamo esserci in tanti se vogliamo cambiare di segno le politiche autoritarie di una Europa che cerca il suo spazio imperialista attraverso la compressione sociale.

more >>

image“Contabilidade criativa” e a incrível capacidade do governo em piorar a relação política a cada opor... Dec 18 by BrunoL 0 comments

17 de dezembro de 2014, Bruno Lima Rocha

No Brasil, a estimativa de perdas (ou gastos) com a corrupção é da ordem de R$ 69 bilhões de reais ao ano. Já a sonegação (sem contar a injustiça fiscal) chega a R$ 415 bilhões de reais. E, por fim, se da sonegação (e o sonegômetro quase ninguém fala), a gastança com a rolagem da dívida odiosa é ainda mais ocultada. Este gasto é da ordem de R$ 718 bilhões de reais ao ano! Esconder estes números e inverter as prioridades é o conluio da mídia hegemônica com os operadores do mercado financeiro e seus representantes, dentro e fora do governo de turno.

imageIl fronte della Rojava ed il complesso teatro delle operazioni della rivoluzione sociale curda Dec 16 by BrunoL 0 comments

L'analisi è relativamente complessa e la risultante sembra essere semplice. Le forze sociali della Rojava sono circondate avendo alle spalle il confine con la Turchia. Prima della liberazione della parte siriana del Kurdistan, le vie usate dai trafficanti di armi per l'approvvigionamento logistico dei jihadisti potevano contare sull'aiuto (tolleranza) dello Stato turco. Dopo il luglio 2012, le YPG, milizie di autodifesa organicamente legate alla TEV-Dem [composizione delle forze sociali egemonizzade dal PYD (Partito di Unione Democratica) che organizza la società locale] hanno cominciato a chiudere il confine nella ricerca di una autonomia regionale. [Castellano]

imageEl frente de Rojava y el complejo escenario de la revolución social kurda Dec 15 by BrunoL 0 comments

Por Bruno Lima Rocha

El análisis es relativamente complejo y el resultado parece ser simple. Las fuerzas sociales de Rojava, están rodeadas en la retaguardia, por el cierre de la frontera realizado por Turquía. Antes el bloqueo de la parte siria de Kurdistán, las líneas de los traficantes de armas y el suministro logístico de jihadistas, se realizó (tolerada) por el Estado turco. Después de julio de 2012, el YPG, milicia de autodefensa orgánicamente ligada a la TEV-Dem (composición de las fuerzas sociales hegemonizadas) y el PYD (Partido de la Unión Democrática), con la organización de la sociedad local) comenzó a cerrar la frontera en busca de una autonomía regional. [Português]

imageΕισήγηση στην Εκδή&#... Dec 13 by ΕΣΕ Θεσσαλονίκης 0 comments

Εισήγηση της ΕΣΕ Θεσσαλονίκης από την εκδήλωση ενάντια στην Κυριακάτικη αργία μαζί με τους "εργαζόμενους/εργαζόμενες στο εμπόριο" (https://orthostasia.wordpress.com/) που μεταφέρθηκε στο Κατειλημμένο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 7 Δεκέμβρη - Αυτή η Κυριακή έχει επιβληθεί ως εργάσιμη. - Συγκέντρωση την Κυριακή, 14 Δεκέμβρη Τσιμισκή με Αριστοτέλους στις 10.30πμ Ενάντια στο άνοιγμα των μαγαζιών.

textThe Narrative of the Egyptian revolution (2011-2013) in the documentary 'Al Midan' (The Square) Dec 13 by Sweatshirt 0 comments

This essay seeks to address the subject of the Egyptian revolution by following the narrative of the revolution in the 2013 documentary Al Midan (The Square) by Jehane Noujaim. [footnote: Jehane Noujaim. 2013. Al-Midan (The Square). [http://www.imdb.com/title/tt2486682/.] The question under investigation here is: How is the revolution – its dynamics and its capacity – narrated in this piece of documentary film? Basically, I want to know, how the director and its narrators give meaning to this recent part of Egyptian history.

more >>

image6 σημεία για το Κομπα... Dec 18 0 comments

6 σημεία για το Κομπανί και 3 σημεία για την ελευθερία
Προκήρυξη σχετικά με την πολιορκία του Κομπανί, τον φονταμενταλισμό και τις αυτόνομες κουρδικές περιφέρειες στη βόρεια Συρία.

imageNecrologio dell'anarchico nigeriano Sam Mbah (1963-2014) Dec 14 ZACF 0 comments

Il Zabalaza Anarchist Communist Front esprime la sua più profonda tristezza per la morte di San Mbah, un grande uomo, un fratello africano, un nostro compagno di lotta. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutti coloro che conoscevano Sam. Ci sia di conforto sapere che il tempo da egli ha trascorso con noi è stato assolutamente di grande aiuto. [English]

imageMACG withdraws from Australians for Kurdistan Dec 12 Anarkismo 0 comments

This statement was prepared for the public meeting on “Beyond Kobanê – Behind the revolution in Rojava (Syrian Kurdistan)”, which was held at Victorian Trades Hall on Wednesday 3 December by Australians for Kurdistan. Most of it was read at the meeting, but due to time constraints, the latter part was curtailed. The parts in italics were not able to be read. There has been minor editing for publication.

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah Dec 12 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

imageObituary of Nigerian anarchist Sam Mbah Dec 09 ZACF 0 comments

Zabalaza Anarchist Communist Front is deeply saddened to hear of the death a great human being, African brother, and fellow activist – Sam Mbah. We would like to send our deepest sympathies to those who knew Sam. We hope that you are comforted by the fact that the time he did spend with us was put to its absolute fullest use. [Italiano]

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]