user preferences

Upcoming Events

Southern Africa

No upcoming events.
free46_1.jpg
southern africa / repression / prisoners / press release Friday March 04, 2011 06:24 byوقع على البيان   image 1 image
عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه كان يشعل في نفس الوقت و دون أن يدرك موجة من الانتفاضات و الثورات الشعبية التي انتشرت كالنار في الهشيم في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط , و التي أمكن الشعور بحرارتها بعيدا جدا في زيمبابوي , حيث اعتقل يوم السبت 19 فبراير شباط 46 ناشط منهم طلاب , عمال و نقابيون في هراري . لقد اعتقلوا حسب وثائق الشرطة بتهمة التخطيط لثورة على النمط المصري للإطاحة بروبرت موغابي , الموجود في السلطة منذ عام 1980 , في اجتماع نوقش فيه سقوط حسني مبارك و الأحداث في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط . المعتقلون , الذين يمثلون فدرالية نقابات زيمبابوي ZCTU و اتحاد الطلاب الوطني في زيمبابوي ZNSU و المنظمة الاشتراكية الأممية ISO , كانوا قد أنهوا للتو مشاهدة برنامج وثائقي أخباري عن الانتفاضة في مصر و قد وجدوا هناك , حسب المدعين العاميين للدولة , بغرض "تنظيم , و وضع إستراتيجية , و تنفيذ الإطاحة بالحكومة الدستورية لزيمبابوي ... على الطريقة المصرية" . read full story / add a comment
free46.jpg
Àfrica austral / repression / prisoners / comunicat de premsa Friday March 04, 2011 00:43 byOrganitzacions Anarquistes   image 1 image
Quan Mohammed Bouazizi es va calar foc, sense voler va desencadenar una onada d’aixecaments i revoltes populars que s’ha estès com la pólvora per tot el nord d’Àfrica i Orient Mitjà. El calor pot sentir-se en llocs tan distants com Zimbabwe, on el dissabte 19 febrer 46 activistes a favor de la democràcia, entre ells estudiants, treballadors i sindicalistes van ser arrestats en la seva capital Harare. Segons la policia, van ser arrestats per tramar una revolta a l’estil d’Egipte per enderrocar a Robert Mugabe, que ha estat en el poder des de 1980, en una reunió per discutir la caiguda de Hosni Mubarak i els esdeveniments en el nord d’Àfrica i Orient Mitjà . Els arrestats, que pertanyen a la Federació de Sindicats de Zimbabwe (ZCTU), la Unió Nacional d’Estudiants de Zimbabwe (ZNSU) i l’Organització Socialista Internacional (ISO), acabaven de veure un documental sobre l’aixecament a Egipte i, d’acord amb els fiscals de l’Estat, parlaven de "organitzar, elaborar estratègies i acabar amb el govern constitucional de Zimbabwe … el camí d’Egipte".

read full story / add a comment
zimsml.jpg
southern africa / repression / prisoners / feature Thursday March 03, 2011 17:42 byInternational Anarchist Organisations   text 3 comments (last - wednesday march 09, 2011 16:14)   image 2 images
When Mohammed Bouazizi set himself alight he unwittingly ignited a wave of popular uprisings and rebellions that have spread like wildfire across North Africa and the Middle East, the heat of which can be felt as far afield as Zimbabwe where, on Saturday 19th February, 46 pro-democracy activists including students, workers and trade unionists were arrested in Harare. According to police documents they were arrested for plotting an Egypt-style revolt to overthrow Robert Mugabe, who has been in power since 1980, at a meeting to discuss the fall of Hosni Mubarak and events in North Africa and the Middle East. The arrested, who represent the Zimbabwean Federation of Trade Unions (ZCTU), Zimbabwe National Students Union (ZNSU) and the International Socialist Organisation (ISO), had just watched documentary news footage on the uprising in Egypt and, according to state prosecutors, were there to "organise, strategise and implement the removal of the constitutional government of Zimbabwe ... the Egyptian way". [Castellano] [Dansk] [Italiano] [العربية ] [Català] read full story / add a comment
free46.jpg
africa meridionale / repressione / prigionieri / comunicato stampa Monday February 28, 2011 20:22 byOrganizzazioni anarchiche   image 1 image
Quando in Tunisia Mohammed Bouazizi si è dato fuoco ha inconsapevolmente innescato un'ondata di rivolte popolari e di ribellioni che si sono propagate come un incendio in tutto il Nord Africa ed in Medio Oriente, sprigionando un'energia che si è sentita fino allo Zimbabwe dove, sabato 19 febbraio, 46 attivisti democratici, tra cui studenti, lavoratori ed attivisti sindacali sono stati arrestati ad Harare, durante un meeting per discutere della caduta di Hosni Mubarak e dei fatti in Nord Africa ed in Medio Oriente... [English] [Castellano] [Dansk] read full story / add a comment
free46.jpg
África austral / represión / presos / comunicado de prensa Monday February 28, 2011 17:33 byOrganizaciones Anarquistas   text 1 comment (last - thursday march 03, 2011 21:17)   image 2 images
Cuando Mohammed Bouazizi se prendió fuego, sin querer desató una ola de levantamientos y rebeliones populares que se ha extendido como un reguero de pólvora por todo el norte de África y Oriente Medio, cuyo calor puede sentirse en lugares tan distantes como Zimbabwe, donde, el sábado 19 de febrero, 46 activistas a favor de la democracia, entre ellos estudiantes, trabajadores y sindicalistas fueron arrestados en su capital Harare. Según la policía, fueron arrestados por tramar una rebelión al estilo de Egipto para derrocar a Robert Mugabe, quien ha estado en el poder desde 1980, en una reunión para discutir la caída de Hosni Mubarak y los acontecimientos en el norte de África y Oriente Medio. Los arrestados, que pertenecen a la Federación de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), la Unión Nacional de Estudiantes de Zimbabwe (ZNSU) y la Organización Socialista Internacional (ISO), acababan de ver un documental sobre el levantamiento en Egipto y, de acuerdo a los fiscales del Estado, hablaban de "organizar, elaborar estrategias y acabar con el gobierno constitucional de Zimbabwe ... el camino de Egipto ".
[English] [Dansk] read full story / add a comment
freeharareprisonerssml.jpg
sydlige afrika / repression / prisoners / pressemeddelelse Monday February 28, 2011 00:53 byAnarkismo organisationer   image 2 images
Da Mohammed Bouazizi tændte ild til sig selv, antændte han uforvarende en bølge af folkelige opstande og oprør, der har spredt sig som en steppebrand hen over Nordafrika og Mellemøsten, hvis varme kan føles så langt væk som i Zimbabwe hvor 46 demokrati-aktivister – heriblandt studerende, arbejdere og fagforeningsfolk – d.19. februar blev anholdt i Harare. Ifølge politidokumenter er de blevet anholdt for ved et møde, hvor Hosni Mubaraks fald og begivenhederne i Nordafrika og Mellemøsten blev diskuteret, at planlægge et Egypten-inspireret oprør med henblik på at vælte Robert Mugabe, som har været ved magten siden 1980. De anholdte, der repræsenterer Den Zimbabwiske Sammenslutning af Fagforeninger (ZCTU), Zimbabwes Nationale Studentersammenslutning (ZNSU) og Den Internationale Socialistiske Organisation (ISO), havde lige set dokumentar-optagelser om opstanden i Egypten og var – ifølge statsanklageren – samlet for at ”organisere, planlægge og implementere fjernelsen af Zimbabwes forfatningsmæssige regering … med egyptiske metoder”.
[English] [Castellano] [Italiano] [Català] [العربية] read full story / add a comment
zacfront_symbol_1.jpg
southern africa / the left / press release Wednesday February 23, 2011 01:46 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
From 20 to 23 January 2011, working class and revolutionary militants from throughout South Africa, including a ZACF delegation, gathered in Johannesburg for the Conference of the Democratic Left (CDL). The gathering ended in the launch of the Democratic Left Front (DLF) as a loose alliance of organisations and individuals in struggle.

In explaining our relationship to the DLF, we will here summarise our reservations, while explaining why they are outweighed by the genuine achievements of the CDL. The reservations cover three main areas: attitudes towards the state and elections; leadership structures; and the DLF programme and demands. (We are also less than enthusiastic about some new terms that have become popular in the CDL and DLF, such as “eco-socialism”; but this is largely a matter of language, which we will not discuss in detail here.) read full story / add a comment
zacfront_symbol.jpg
africa meridionale / repressione / prigionieri / comunicato stampa Tuesday February 22, 2011 20:11 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Un gruppo di attivisti, che si era riunito in privato per dibattere le recenti insurrezioni in Nord Africa e il Medio Oriente, è stato arrestato durante un'operazione della polizia. Sono attualmente in stato di fermo, senza accuse, e ci sono giunti voci che alcuni membri del gruppo sono sottoposti a gravi aggressioni fisiche da parte dei loro aguzzini. [English] read full story / add a comment
zacfront_symbol.jpg
southern africa / repression / prisoners / press release Tuesday February 22, 2011 16:54 byWarren McGregor   image 1 image
Activists gathered in Harare on the 19th February in a closed meeting to discuss the recent uprisings in North Africa and the Middle East, were arrested after a planned police raid. Currently they are being held without charge and reports indicate that key members of the gathering are being subjected to physical assault by their captors. [Italiano] [Ελληνικά] read full story / add a comment
1224277150526_1_1.jpg
southern africa / economy / feature Sunday February 13, 2011 13:00 byLucien van der Walt   text 1 comment (last - friday march 11, 2011 21:15)   image 1 image
South African unions, centred on the 2 million-strong Congress of South African Trade Unions (COSATU), have consistently articulated a policy vision that breaks with crude neo-liberalism. This is remarkable – but is it enough? Just how viable and desirable is this vision, particularly as the neo-liberal era lurches into a serious slump? And is there an alternative? [Italiano] read full story / add a comment
southern africa / miscellaneous / anarchist communist event Tuesday February 01, 2011 14:00 byCoalition for a Free Palestine,
The heroic masses of Egypt have risen up against the decades-old corrupt dictatorship of Hosni Mubarak. Taking inspiration from the intifada in Tunisia, for six days, Egyptian protesters have been demanding that Mubarak be ejected from the office he has held for 30 years, demanding affordable prices for basic foods, and demanding jobs. Close to 200 protestors have been murdered by the security forces as they attempt to exercise their democratic rights.

As South Africans watch the unfolding events in the north of our continent, it reminds us too of our own uprisings: Sharpeville, Soweto, Langa... and spurs us on to express our solidarity with the people of Egypt and Tunisia who remain steadfast in their determination to rid themselves of corrupt and oppressive dictators. read full story / add a comment
cosatulogo.jpg
southern africa / workplace struggles / opinion / analysis Sunday December 26, 2010 15:11 byLucien van der Walt   image 1 image
The August-September 2010 mass strike in the South African state sector demonstrated remarkable working class unity across racial and ideological lines, as 1.3 million workers of all colours stopped work for four weeks despite severe economic recession. The strikers' determination reflected growing frustration with low wages and at the glaring political corruption and enrichment of the elite, plus the drive - by African, coloured and Indian workers specifically - to attain living conditions breaking decisively with the oppression and immiseration of the apartheid past. Yet the strikers' partial victory was tarnished by tactics that divided strikers from the larger working class - notably, hospital disruptions - and a failure to raise demands that linked union and community struggles against both neo-liberalism and the apartheid legacy. The top-down manner whereby the strike was ended makes workers cynical about their own unions, demonstrating the alarming bureaucratisation and centralisation that has arisen, in large part, due to union leaders being enmeshed in the African National Congress (the neo-liberal governing party) and state industrial relations machinery. Unions should re-orientate towards other working class movements, outside and against the state, to fight for a libertarian and socialist transformation, from below. The ideas of anarcho-syndicalism - raised at the 2009 COSATU Congress - provide a useful starting point.
read full story / add a comment
Zabalaza: A Journal of Southern African Revolutionary Anarchism
southern africa / anarchist movement / link to pdf Monday October 11, 2010 05:36 byWarren McGregor   image 1 image
We, at the Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) are pleased to announce that issue number 11 of our organ Zabalaza: A Journal of Southern African Revolutionary Anarchism is now available online. read full story / add a comment
southern africa / history of anarchism / anarchist communist event Saturday October 02, 2010 12:02 byLucien
Grahamstown seminar on 'Black Flame: the revolutionary class politics of anarchism and syndicalism', @ Rhodes Sociology, Eastern Cape, South Africa
read full story / add a comment
Tram under workers self-management in Barcelona
southern africa / miscellaneous / opinion / analysis Thursday September 09, 2010 20:57 byJonathan Payn   image 2 images
The promise of safe, reliable and affordable public transport comes as welcome news for the majority of working class and poor South Africans and immigrants to the country. The segregated town planning left behind by the system of racialised capitalism known as apartheid has meant that the majority of the population – also those who can least afford it – are often the ones who have the furthest to travel to work, schools, hospitals and so on.

This article looks at the Bus Rapid Transit system, what BRT really is, how our so-called leaders plan to implement it – since, as usual, there has been very little popular involvement – and whether our leaders, or BRT, can serve the needs of the poor and working class read full story / add a comment
5423_popup.jpg
southern africa / history of anarchism / anarchist communist event Wednesday August 04, 2010 16:32 byWarren McGregor   image 1 image
BLACK FLAME: The revolutionary class politics of anarchism and syndicalism by Lucien van der Walt & Michael Schmidt, examines the anti-authoritarian class politics of the anarchist/syndicalist movement, and its 150 years of revolutionary popular struggle on five continents.

read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_j0424257_copy.jpg
südliches afrika / verschiedenes / pressemitteilung Wednesday July 07, 2010 18:17 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Die Fußball-Weltmeisterschaft muss als die Schande aufgezeigt werden, die sie ist. Die ZACF verurteilt zutiefst die Scheinheiligkeit und Verlogenheit, mit der die Regierung die Weltmeisterschaft als einzigartige Gelegenheit zur Steigerung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse der in Südafrika und Afrika lebenden Bevölkerung präsentiert. Dabei ist und war diese Gelegenheit lediglich eine Fressorgie für das inländische und globale Kapital und die in Südafrika herrschende Elite. Tatsächlich hat das Ereignis verheerende Konsequenzen für die Armen und die arbeitende Klasse in Südafrika – ein Vorgang, der bereits begonnen hat.
[Italiano] [Français] [Ελληνικά] [Polski] [Português] [Castellano] [Nederlands] [Dansk] [English] read full story / add a comment
Vi giver FIFA det rød/sorte kort
sydlige afrika / miscellaneous / opinion/analysis Saturday July 03, 2010 03:57 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
VM 2010 må afsløres som det fuldkomne humbug, det er. Den sydafrikanske anarkistføderation Zabalaza fordømmer kraftigt den sydafrikanske regerings frækhed og hykleri, når de præsenterer verdensmesterskabet som en enestående mulighed for løfte det sydafrikanske folk og resten af kontinentet, økonomisk og socialt.

Det er helt klart, at ”muligheden” er og bliver en mulighed for nye indtjeninger til den globale og hjemlige kapital og den sydafrikanske herskerklasse. Faktisk er der, om noget, større sandsynlighed for, at mesterskaberne har skadelige konsekvenser for Sydafrikas fattige og for arbejderklassen – hvilket vi allerede har set eksempler på.
read full story / add a comment
Give Fifa the Red & Black Card
zuidelijk afrika / miscellaneous / persbericht Sunday June 20, 2010 14:37 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Van het wereldkampioenschap voetbal moet worden vastgesteld wat voor namaak het is. De ZACF veroordeelt de onbeschaamdheid en hypocrisie van de regering, waarbij het de gelegenheid presenteert als een uitzonderlijke kans voor het economisch en sociaal verheffen van degenen die in Zuid-Afrika (en de rest van het continent) wonen. [English] [Italiano] [Français] [Ελληνικά] [Polski] [Português] [Castellano] read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_j0424257_copy.jpg
África austral / miscellaneous / comunicado de prensa Friday June 18, 2010 18:14 byZabalaza Anarchist Communist Fron   image 1 image
El Mundial de Fútbol 2010 de la FIFA debe ser expuesto como la completa farsa que es. El ZACF condena duramente el atrevimiento y la hipocresía del gobierno al presentar el evento como una oportunidad “única en la vida” para el desarrollo de aquellos que viven en Sudáfrica (y el resto del continente). [English] [Italiano] [Français] [Ελληνικά] [Polski] [Português] read full story / add a comment

This page has not been translated into العربية yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

Strike in Cachoeirinha

(Bielorrusia) ¡Libertad inmediata a nuestro compañero Mikola Dziadok!

DAF’ın Referandum Üzerine Birinci Bildirisi:

Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio

Statement on the Schmidt Case and Proposed Commission of Inquiry

Aodhan Ó Ríordáin: Playing The Big Man in America

Nós anarquistas saudamos o 8 de março: dia internacional de luta e resistência das mulheres!

Özgürlüğümüz Mücadelemizdedir

IWD 2017: Celebrating a new revolution

Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !

Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca

A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism

De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Primer encuentro feminista Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

The Fall of Aleppo

Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per l’alternativa libertaria.

Recordando a César Roa, luchador de la caña

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa

Misunderstanding syndicalism

American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava

Devlet Tecavüzdür

Southern Africa

Thu 27 Apr, 03:24

browse text browse image

textLucien van der Walt – 2017 Statement on Michael Schmidt Affair 00:52 Wed 12 Apr by Lucien van der Walt 0 comments

On 11 February 2016, I issued an initial personal statement on the Michael Schmidt affair.[1] I completely rejected the irredeemable racist and right-wing statements attributed to Schmidt, which were mainly posted under false names online. They represent positions I have consistently opposed, for decades, to the best of my abilities. I noted problems with his explanation, centred on the claim that his posts and false personas were solely means for infiltrating the radical right for undercover research. I raised serious ethical problems with his actions, including his admitted role in repeatedly frustrating earlier investigations into his actions by myself and others. I also laid out my emotional turmoil over the affair, the gulf between the Schmidt I knew and trusted, a man active in left and black working class circles, and another Schmidt, increasingly exposed.

textAlzamiento popular en Zimbabwe 07:07 Tue 27 Sep by Rebeldía Contrainformativa 0 comments

Desde el año 2013, las protestas populares de sectores de trabajadores como comerciantes, conductores de transporte público e incluso sectores de desempleados en Zimbabwe han aumentado, y en varias zonas del país ha habido alzamiento en armas; todo esto contra el presidente Robert Gabriel Mugabe, elegido en el 2013 y que representa al partido ZANU-PF, quien está en el poder desde hace 36 años.

zacflogo.gif imageZACF Reply to the Misrepresentation of the ZACF by American Journalists and on the Schmidt Affair 09:46 Fri 19 Feb by Zabalaza Anarchist Communist Front 39 comments

19th February 2016 The following is the official statement of the Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) of South Africa on the controversy that erupted around Michael Schmidt, a South African activist, several months ago. It follows a careful collective discussion process and research and comes several weeks after the last installment in a series of articles claiming to be an expose of Schmidt. As we are also committed to a number of ongoing workshops, activities and publications, our time was limited. It has two main aims: to outline our position on the claims made for, and against, Schmidt, and to respond to a number of false statements that have been made about the ZACF in the course of the developing Schmidt affair. The statement opens with an executive summary, followed by a much more extensive discussion. The statement was collectively crafted and issued by the ZACF: www.zabalaza.net Questions and requests for comment should be addressed to zacf@riseup.net with a clearly-identifiable subject line (Please note that we will not be responding to questions, queries or claims from people using pseudonyms or otherwise concealing their identities. Organisational affiliation, if any, should please be stated). * Please note that a much earlier draft seems to have leaked online, labelled “Consolidated ZACF statement v18.docx” at 84kb, dated 22 December 2015. Our documents go through a process of collective writing and criticism and fact-checking, so THIS version (the one you are reading now) is the correct one, with significant changes from earlier versions. All previous drafts are made null-and-void by this final version and have no standing whatsoever, and we will not enter into discussion of such drafts.

300_0___20_0_0_0_0_0_pic_1.jpg imageLibertad para todos? Miembros de la Zabalaza Anarchist Communist Front amenazados, las actividades i... 15:14 Thu 29 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Sudáfrica, 16 de Octubre de 2015: En la noche del Viernes 9 de Octubre de 2015, un militante de Zabalaza fue amenazado con violencia por su militancia política por un grupo de jóvenes, en el empobrecido barrio de Khutsog (Oeste de Johannesburgo). En la mañana siguiente, una escuela de formación política que él y otros compañeros llevan adelante en el área, fue interrumpida a la fuerza por una multitud aún más grande.

300_0___20_0_0_0_0_0_pic.jpg imageLiberdade para todos? Membros da Zabalaza Anarchist Communist Front ameaçados, atividades interrompi... 15:08 Thu 29 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

África do Sul, 16 de outubro de 2015: Na noite de sexta-feira, 9 de outubro de 2015, um militante da Zabalaza Anarchist Communist Front (Frente Anarquista-Comunista Zabalaza) do pobre município de Khutsong (oeste de Johannesburg), foi ameaçado com violência pelo seu trabalho político por um grupo de jovens. Na manhã seguinte, uma escola política que ele e outro membro organizam na área foi forçada a interromper suas atividades por um grupo ainda maior.

pic.png imageQuale libertà per tutti? Militanti dello Zabalaza Anarchist Communist Front minacciati, le attività ... 19:24 Sun 25 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Sud Africa, 16 ottobre 2015: la sera del 9 ottobre un militante dello Zabalaza Anarchist Communist Front nel quartiere proletario nero di Khutsong (Johannesburg ovest), è stato minacciato con violenza d parte di un gruppo di giovani per il suo lavoro politico. [English]

textLiberté pour tou-te-s ? Des membres de Zabalaza Anarchist Communist Front menacé-e-s et forcé-e-s de... 05:30 Sat 24 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Traduction française du communiqué de Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF), organisation sud-africaine qui subit la répression. [English]

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah 06:49 Fri 12 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

orbituaryofousilawrencezitha.gif imageOrbituary of Ousi Lawrence Zitha 16:03 Mon 01 Sep by Nobyhle Dube 0 comments

Comrade Lawrence was born on 7 July 1969 in Kliptown before moving to Ceza in KwaZulu-Natal. He attended Ceza Primary and Nghunghunyone Secondary, matriculating in 1986 with exemption (excellent at that time).

saasha.png imageLaunch of the online Southern African Anarchist and Syndicalist History Archive (SAASHA) 04:07 Thu 01 May by SAASHA 0 comments

1 May 2014: launch of the online Southern African Anarchist and Syndicalist History Archive (SAASHA)
http://saasha.net/

more >>

imageA South African ruling class brawl Mar 31 by Shawn Hattingh 0 comments

In the midst of gorging themselves through exploitation and corruption, competing factions of the flabby ruling class in South Africa (the ruling class being capitalists, politicians and top state officials) have once again stepped into the ring to take pieces out of one another. In the one corner of the fight is the Zuma faction - comprised of sections of Black Economic Empowerment (BEE) capitalists, top state officials, and politicians aligned to Zuma - while in the other corner is the Ramaphosa/Gordhan faction - comprised of sections of the ANC leadership such as Ramaphosa and Gordhan, white capital and the South African Communist Party (SACP). These factions have recently been standing toe to toe exchanging blows and in the process, metaphorical blood has been spilled: those of a few Cabinet Ministers, including Pravin Gordhan.

imageΤαξική πάλη και α&... Feb 26 by Lucien van der Walt 0 comments

Μόνο μια ριζοσπαστική αλλαγή –μια νέα Αφρική βασισμένη στην ελευθεριακή και σοσιαλιστική ανάπτυξη– μπορεί να σπάσει αυτό τον φαύλο κύκλο. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον αγώνα ενάντια στις αφρικανικές ελίτ, όσο και ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Και αυτό με τη σειρά του απαιτεί μια ρήξη με τις ιδέες του «τρίτου κόσμου», που αγνοούν τα ταξικά ζητήματα μέσα στην Αφρική και με τον εθνικισμό, που καλεί σε ενότητα όλους τους Αφρικανούς – μία άνευ ουσίας ενότητα μεταξύ των τοπικών καταπιεστών και των θυμάτων τους. Χωρίς ένα προοδευτικό αριστερό και αναρχικό σχέδιο, οι απογοητεύσεις και η δυστυχία των μαζών απλώς θα καλυφθεί από κενές ιδέες (η «δημοκρατία») ή αντιδραστικά κινήματα (όπως το Boko Haram) και συναισθήματα (ο ρατσισμός και το μίσος προς τους μετανάστες).

imageWhy Workers’ Education? Why trade unions and what’s next? Feb 26 by Lucien van der Walt 0 comments

In these grim times, both globally and locally, it is important to reaffirm the centrality of workers’ education, and the need for a strong working-class movement. Ordinary people have immense potential to change the world, and steer it in a more progressive direction than that promised by capitalists, populists and the political establishment, writes Lucien van der Walt.

image2017 South African Budget Speech: No Pravin, it was not progressive nor redistributive Feb 26 by Shawn Hattingh 0 comments

On Wednesday, the Minister of Finance of South Africa stood up in the circus that passes itself off as a National Parliament and without any sense of irony what-so- ever declared that the South African state’s budget for 2017 was redistributive and progressive. If the Minister was to be believed, therefore, the budget was aimed at making a dent in the substantial class and racial inequalities that exist in the country. To back this up, supporters pointed out that the tax rate on top earners was raised marginally in the budget and people receiving dividends from shares would have to pay 5% more on these in tax. Despite this, one word could sum up the idea that the budget presented was redistributive and progressive: bullshit. Rather the budget presented by Minister Pravin Gordhan was yet again another attack on the working class. What the budget did was to favour corporations at the expense of the poor. In doing so, it remained based on the neoliberal dogma that has defined South Africa’s post-apartheid politics. In other words, the budget was a vivid demonstration of how the state is an instrument and weapon of the ruling class that functions to benefit that class. This can be seen throughout the budget, including how the state plans to raise money and how it plans to spend it.

imageCrisis within Crisis, Zimbabwe Feb 07 by Leroy Maisiri 0 comments

Bribery and extortion of the piblic police and other officials is to fund the Zimbabwean state. The regime destroyed any healthy form of industry and severely cut itself from its financial feeding source. Now they have employed police, city council and Zimra to become state fund-raisers ticketing for almost everything a citizen is supposed to receive from the state but the state cannot provide.

more >>

textLucien van der Walt – 2017 Statement on Michael Schmidt Affair Apr 12 IATH / ITHA 0 comments

On 11 February 2016, I issued an initial personal statement on the Michael Schmidt affair.[1] I completely rejected the irredeemable racist and right-wing statements attributed to Schmidt, which were mainly posted under false names online. They represent positions I have consistently opposed, for decades, to the best of my abilities. I noted problems with his explanation, centred on the claim that his posts and false personas were solely means for infiltrating the radical right for undercover research. I raised serious ethical problems with his actions, including his admitted role in repeatedly frustrating earlier investigations into his actions by myself and others. I also laid out my emotional turmoil over the affair, the gulf between the Schmidt I knew and trusted, a man active in left and black working class circles, and another Schmidt, increasingly exposed.

imageZACF Reply to the Misrepresentation of the ZACF by American Journalists and on the Schmidt Affair Feb 19 ZACF 39 comments

19th February 2016 The following is the official statement of the Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) of South Africa on the controversy that erupted around Michael Schmidt, a South African activist, several months ago. It follows a careful collective discussion process and research and comes several weeks after the last installment in a series of articles claiming to be an expose of Schmidt. As we are also committed to a number of ongoing workshops, activities and publications, our time was limited. It has two main aims: to outline our position on the claims made for, and against, Schmidt, and to respond to a number of false statements that have been made about the ZACF in the course of the developing Schmidt affair. The statement opens with an executive summary, followed by a much more extensive discussion. The statement was collectively crafted and issued by the ZACF: www.zabalaza.net Questions and requests for comment should be addressed to zacf@riseup.net with a clearly-identifiable subject line (Please note that we will not be responding to questions, queries or claims from people using pseudonyms or otherwise concealing their identities. Organisational affiliation, if any, should please be stated). * Please note that a much earlier draft seems to have leaked online, labelled “Consolidated ZACF statement v18.docx” at 84kb, dated 22 December 2015. Our documents go through a process of collective writing and criticism and fact-checking, so THIS version (the one you are reading now) is the correct one, with significant changes from earlier versions. All previous drafts are made null-and-void by this final version and have no standing whatsoever, and we will not enter into discussion of such drafts.

imageLibertad para todos? Miembros de la Zabalaza Anarchist Communist Front amenazados, las actividades i... Oct 29 ZACF 0 comments

Sudáfrica, 16 de Octubre de 2015: En la noche del Viernes 9 de Octubre de 2015, un militante de Zabalaza fue amenazado con violencia por su militancia política por un grupo de jóvenes, en el empobrecido barrio de Khutsog (Oeste de Johannesburgo). En la mañana siguiente, una escuela de formación política que él y otros compañeros llevan adelante en el área, fue interrumpida a la fuerza por una multitud aún más grande.

imageLiberdade para todos? Membros da Zabalaza Anarchist Communist Front ameaçados, atividades interrompi... Oct 29 ZACF 0 comments

África do Sul, 16 de outubro de 2015: Na noite de sexta-feira, 9 de outubro de 2015, um militante da Zabalaza Anarchist Communist Front (Frente Anarquista-Comunista Zabalaza) do pobre município de Khutsong (oeste de Johannesburg), foi ameaçado com violência pelo seu trabalho político por um grupo de jovens. Na manhã seguinte, uma escola política que ele e outro membro organizam na área foi forçada a interromper suas atividades por um grupo ainda maior.

imageQuale libertà per tutti? Militanti dello Zabalaza Anarchist Communist Front minacciati, le attività ... Oct 25 ZACF 0 comments

Sud Africa, 16 ottobre 2015: la sera del 9 ottobre un militante dello Zabalaza Anarchist Communist Front nel quartiere proletario nero di Khutsong (Johannesburg ovest), è stato minacciato con violenza d parte di un gruppo di giovani per il suo lavoro politico. [English]

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]