user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
viiicong.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / documento politico Tuesday November 23, 2010 22:25 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
In questa fase di forte attacco del padronato, di collusione di alcuni sindacati (CISL, UIL), di attesa (maggioranza CGIL) la FdCA ritiene che l'unica strategia sindacale efficace a difendere gli interessi della classe è quella conflittuale a prassi libertaria. Questa deve essere autonoma da logiche di partito, deve prevedere l'unità dei lavoratori e delle lavoratrici a prescindere dalle sigle sindacali di riferimento, deve avere unità di obbiettivi e sui metodi di lotta, deve prevedere una pressi interna orizzontale. [English] [Ελληνικά] read full story / add a comment
viiicong.jpg
italia / svizzera / vari / documento politico Wednesday November 10, 2010 19:54 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
In Italia, siamo di fronte ad un evidente deperimento dei livelli di democrazia nel paese, le cui espressioni sono rinvenibili a livello istituzionale e sociale: nella concentrazione di potere nell'esecutivo, con conseguente tendenza autoritaria tramite il ricorso usuale ai decreti legge ed alla delegificazione; nel declino del potere legislativo del parlamento a semplice esercizio di ratifica dell'operato del governo e delle decisioni prese nelle alte stanze del potere, dove avviene la collusione e la connivenza tra l'esecutivo e le varie oligarchie economiche e la ricomposizione degli interessi dei vari settori della borghesia italiana; nell'attuale uso del parlamento contro il potere giudiziario; nella distruzione della rappresentanza delle minoranze a favore dell'omologazione degli interessi borghesi. [English] [Ελληνικά] read full story / add a comment
viiicong.jpg
italia / suiza / movimiento anarquista / policy statement Tuesday November 09, 2010 04:08 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
Moción final aprobada por el 8º Congreso Nacional de la organización libertaria italiana Federazione dei Comunisti Anarchici en la ciudad de Fano entre el 31 de Octubre y el 1 de Noviembre de 2010 [Italiano] [English] [Ελληνικά] read full story / add a comment
viiicong.jpg
italy / switzerland / anarchist movement / policy statement Sunday November 07, 2010 18:33 by 8th National Congress of the FdCA   image 1 image
In this context, the role of Anarchist Communists, every day and everywhere we are present, is to continue to spread libertarian, self-managing and anti-hierarchical practices and relationships as a method, to gradually build alternative ideas and objectives to capitalism and States as our platform, and to build solidarity and shared projects, also on an international level. [Italiano] read full story / add a comment
logo_alternative_libertaire_1.gif
francia / belgio / lussemburgo / lotte sindacali / documento politico Thursday November 04, 2010 22:10 by 10° Congresso di Alternative Libertaire   image 1 image
Il decimo congresso di Alternative Libertaire si svolge nel bel mezzo di un ampio movimento sociale contro il progetto di legge sulle pensioni. E' ancora presto per pronunciarsi sull'esito di questa lotta, ma una cosa è sicura: lascerà delle tracce nei movimenti sociali francesi. [Français] read full story / add a comment
logo_alternative_libertaire_1.gif
france / belgique / luxembourg / luttes en milieu de travail / déclaration de principes Monday November 01, 2010 10:53 by Alternative libertaire   image 1 image
Le Xe Congrès d’AL se déroule au cœur d’un mouvement social d’ampleur contre le projet de loi sur les retraites. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’issue de cette lutte, mais une chose est sûre : celle-ci va laisser des traces dans le mouvement social français. [Italiano] read full story / add a comment
italië / zwitserland / economie / policy statement Friday October 08, 2010 17:49 by Consiglio dei Delegati FdCA
Het "redden" van Griekenland heeft de EU toegestaan diens concentratie van macht in de handen van Europese politieke en financiële instituties te versnellen, om de bedrijven van het continent de concurrentiepositie terug te geven die het nodig heeft om niet ten onder te gaan tijdens de wereldwijde oorlog voor toegang tot en controle over de wereldmarkten. Dit kan worden gezien bij de vorming van een EU "super-accountant" [1], wiens taken de controle op en richtlijnen voor de balans en budgetten van de verschillende lid-staten zal omvatten. [Italiano] read full story / add a comment
italy / switzerland / economy / policy statement Sunday September 26, 2010 16:50 by FdCA Council of Delegates
"Saving" Greece has allowed the EU to accelerate its concentration of power into the hands of European political and financial institutions in order to give the continent's businesses back the competitiveness it needs so that it will not fall victim in the global war for access to and control over the world's markets. This can be seen in the creation of an EU "super-auditor", whose tasks will include executive control and direction over the balance of accounts and budgets of the various member States. [Italiano] read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / documento politico Tuesday September 21, 2010 20:45 by Consiglio dei Delegati FdCA
E' necessario un grande sforzo di politica di classe che veda le organizzazioni di massa del sindacalismo conflittuale, le organizzazioni politiche del movimento anarchico di classe, della sinistra rivoluzionaria, antiautoritaria e libertaria, promuovere, sostenere ed alimentare la resistenza sociale ed economica, nei luoghi di lavoro come nel territorio, nell'opposizione materiale e culturale contro l'aggressione capitalistica dei diritti, del lavoro, dell'ambiente, della nostra vita di donne ed uomini che vivono e lavorano in Europa. [English] [Ελληνικά] [Nederlands] read full story / add a comment
afficheen_sm.jpg
international / migrationen / racisme / policy statement Thursday September 16, 2010 15:33 by Europæiske Anarkismo-organisationer   image 1 image
Som internationalister er vi modstandere af enhver grænse eller mur mellem folk, og vi modsætter os forstærkningen af Europas grænser. Vi kæmper imod enhver form for racisme og chauvinisme, både fordi de splitter og svækker arbejderklassen, og fordi de i sig selv udgør en destruktiv kræft. Vi godtager ingen former for diskrimination, hverken med udgangspunkt i juridisk status eller hudfarve. [Français] [English] [Norsk] [Italiano] [Čeština] [Ελληνικά] [Nederlands] read full story / add a comment
fao_1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / anarchistische beweging / policy statement Friday September 10, 2010 23:09 by Fórum do Anarquismo Organizado   image 2 images
Verklaring over de doelen en principes van het Forum do Anarquismo Organizado (FAO), goedgekeurd tijdens de nationale bijeenkomst in 2010, recentelijk gehouden in Porto Alegre. Het Forum do Anarquismo Organizado (Forum van Georganiseerd Anarchisme - FAO) heeft sinds 2002 bestaan en was tot 2010 een ruimte voor netwerken onder individuen, groepen en anarchistische organisaties die instemmen met twee hoofdthema's: organisatie en "sociale insertie" (werken binnen massa bewegingen). Deze twee basispunten verschaften ons theoretische en praktische fundamenten gedurende de afgelopen acht jaar; strijden om te organiseren en organiseren om te strijden waren de leuzes die werden gebruikt om militanten bijeen te brengen en onze groepen en organisaties te begeleiden. [Português] [English] [Català] [Castellano] read full story / add a comment
fao.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / moviment anarquista / policy statement Thursday September 02, 2010 17:26 by Fòrum de l’Anarquisme Organitzat (FAO)   image 2 images
El Fòrum de l’Anarquisme Organitzat (FAO) és un espai de debat i articulació de xarxes entre organitzacions, grups i individus anarquistes que treballen o desitgen treballar utilitzant com a base els principis i l’estratègia d’anarquisme específic.

El principal objectiu del FAO és crear les condicions per a la creació d’una organització anarquista a Brasil. Tasca que sabem que no serà a curt termini, però que ha d’iniciar-se ara mateix. En la Trobada Nacional de 2010, celebrada en Porto Alegre, els grups i organitzacions presents van considerar que era el moment d’aprofundir i continuar l’organització amb els objectius prèviament establits.

Per això, després d’intensos debats, van deliberar que havíem de fer un salt qualitatiu i anar més enllà dels dos eixos proposats anteriorment: l’organització i la inserció social. Entenent que aquests ja estan incorporats en els nostres grups i organitzacions i que la qüestió de l’organització i la inserció social ja no son tan polèmics en els mitjans de comunicació anarquistes - i l’actuació de grups i organitzacions i la pròpia FAO ha contribuït significativament a això - hem decidit prendre un altre pas cap a la construcció d’una organització a nivell nacional, que sempre ha sigut un dels nostres objectius. [Português] [English] [Castellano] read full story / add a comment
fao.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimiento anarquista / policy statement Wednesday September 01, 2010 03:21 by Foro del Anarquismo Organizado   image 2 images
El Foro del Anarquismo Organizado (FAO) es un espacio de debate y articulación de redes entre organizaciones, grupos e individuos anarquistas que trabajan o desean trabajar utilizando como base los principios y la estrategia de anarquismo específico.

El objetivo mayor del FAO es crear las condiciones para la creación de una organización anarquista en Brasil. Tarea que sabemos que no será a corto plazo, pero que debe iniciarse ahora mismo. En el Encuentro Nacional de 2010, celebrado en Porto Alegre, los grupos y organizaciones presentes consideraron que era el momento de profundizar y continuar la organización con los objetivos previamente establecidos.

Por eso, tras intensos debates, deliberamos que debíamos dar un salto cualitativo e ir más allá de los dos ejes propuestos anteriormente: la organización y la inserción social. Entendiendo que estos ya están incorporados en nuestros grupos y organizaciones y que la cuestión de la organización y la inserción social ya no son tan polémicos en los medios de comunicación anarquistas - y la actuación de grupos y organizaciones y la propia FAO ha contribuido significativamente a esto - hemos decidido tomar otro paso hacia la construcción de una organización a nivel nacional, que siempre ha sido uno de nuestros objetivos. [Català] [Português] [English] read full story / add a comment
fao_1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / anarchist movement / policy statement Sunday August 29, 2010 19:11 by Fórum do Anarquismo Organizado   image 2 images
Statement of the Aims and Principles of the Fórum do Anarquismo Organizado (FAO), approved at the 2010 National Meeting, held recently in Porto Alegre.
The Fórum do Anarquismo Organizado (Forum of Organized Anarchism - FAO) has existed since 2002 and up to 2010 was a space for networking among individuals, groups and anarchist organizations who agree with two main themes: organization and "social insertion" (work within mass movements). These two bases provided us with theoretical and practical foundations over these past eight years; struggling to organize and organizing to struggle were the slogans used to gather together militants and guide our groups and organizations. [Português] [Català] [Castellano] read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_mlc.jpg
internazionale / movimento anarchico / documento politico Saturday August 14, 2010 04:07 by Georges Fontenis   text 1 comment (last - saturday august 14, 2010 04:51)   image 1 image
Come omaggio al compagno Georges Fontenis, scomparso il 9 agosto 2010 all'età di 90 anni, pubblichiamo ora una traduzione aggiornata del suo opera più famoso, il "Manifesto del Comunismo Libertario", basata sulla traduzione a cura dell'Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica, pubblicata nella collana "StoriaDocumenti" a Bari nel 1977 con il titolo "Manifesto dei Comunisti Libertari". Il Manifesto è preceduto dall'introduzione all'edizione originale francese (Manifeste du communisme libertaire. Problèmes essentiels, Paris, Éditions du Libertaire, 1953, 32 p.). read full story / add a comment
affichefr_sm.jpg
internationaal / migratie / racisme / policy statement Wednesday August 04, 2010 04:31 by Europese organisaties in het Anarkismo network   image 1 image
Als internationalisten zijn we tegen iedere soort van grens of barriere tussen volkeren en we keren ons tegen de versterking van grenzen rond de EU. We zullen strijden tegen iedere soort van xenofobische of raciale discriminatie tegen zowel migranten als etnische minderheden in eigen land. [Français] [English] [Norsk] [Italiano] [Čeština] [Ελληνικά] [Dansk] read full story / add a comment
header.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Φύλο / Επίσημα Κείμενα Friday July 16, 2010 16:10 by Ομάδα QueerTrans   image 1 image
Το παρακάτω είναι μετάφραση κειμένου του Αμερικάνικου περιοδικου Pink and Black Attack #3. Στο τέλος δίνεται μια πρώτη παρουσίαση της Ομάδας Queertrans. read full story / add a comment
bolivia / perù / ecuador / cile / ambiente / documento politico Friday July 16, 2010 15:38 by Organización Anarquista por la Revolución Social
...''Si convocò a migliaia di paesi del mondo. Tutti stavano all'aspettativa. Dopo del definitivo fallimento di Copenhagen, si credeva che in Bolivia, un paese "di tanti cambiamenti", potrebbe giungere ad un accordo fattibile per salvare al mondo dell'inquinamento.''... [Castellano] read full story / add a comment
logooars.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / miscellaneous / policy statement Friday July 02, 2010 19:51 by Organización Anarquista por la Revolución Social - OARS   image 1 image
… “El MAS, como partido progresista, que se debe a sus bases, ya no existe. Las luchas de poder entre sus miembros han generado una división en su interior, y la penetración de la oligarquía boliviana en sus filas ha acentuado dicha división, consiguiendo de esa forma, debilitarlo como partido y colocar en duda sus intereses originales. La intensión de transformar el Estado boliviano ha quedado en nada. Hoy en día, el Estado boliviano no ha cambiado mucho, y bajo un discurso patriótico y de rescate cultural, disfraza su carácter capitalista y oligárquico”… read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
E

Mon 25 May, 09:22

browse text browse image

arton629881b6a.jpg imageLoi sur le renseignement : Un Patriot Act à la française 18:18 Sun 24 May by Tristan (AL Toulouse) 0 comments

Après les assassinats de janvier 2015 le gouvernement compte faire voter en urgence une nouvelle loi antiterroriste. Celle-ci constitue une grave atteinte aux libertés publiques dans un contexte de répression politique systématisée.

textPalestina-Israele, la lotta unitaria favorisce la campagna B.D.S. intensificando la pressione intern... 17:31 Sun 24 May by Ilan S. 0 comments

La crescente pressione operata dalla campagna B.D.S. non solo preoccupa la classe dirigente israeliana, ma ne ha già provocato una spaccatura. Che si era manifestata nelle dimissioni del governo di Netaniahu e nell'indizione di nuove elezioni. L'esito è stato persino peggiore per lui. Ha perso la maggioranza all'interno della destra. Il suo 61% (contro il 59%) è stato ottenuto solo coalizzandosi con il centro-destra di Kakhlon che aveva già bloccato le mosse della destra tradizionale e di alcune tendenze di neoliberismo radicale. Un nuovo equilibrio di potere all'interno della classe dirigente israeliana potrebbe portare nel futuro immediato ad una coalizione con il partito di pseudo-sinistra della lista sionista o addirittura ad una diversa coalizione senza Netaniahu o persino senza il partito Licud. In questo contesto proseguono gli sgomberi di palestinesi - sia in Israele che in Cisgiordania. [English]

textPresentación de Apoyo Mutuo 11:30 Sat 23 May by APOYO MUTUO 0 comments

A dos semanas de las elecciones municipales se presentaba en Madrid,en el Teatro Lagrada la iniciativa política Apoyo Mutuo, una herramienta de ámbito estatal que pretende "convertir en actores políticos a las personas que no se ven representadas por la vía institucional".
Apoyo Mutuo ha hecho suyo el desafío marcado por el manifiesto “Construyendo Pueblo Fuerte” una iniciativa que nació hace un año en foros en internet, en los que militantes de colectivos libertarios impulsaron un debate en torno a la forma de actuar ante la nueva situación social y política. y que fue presentado al público el pasado 19 de febrero. En el texto se hacía un llamamiento a la autoorganización popular como método para construir una democracia directa de personas libres e iguales.

textPalestine-Israel, As the split in the elite, a part of which is already suffering, threatens Prime m... 23:57 Fri 22 May by Ilan S. 0 comments

The election which was a response to rebellion in the elite - threatening to restrict his daily newspaper - resulted in a partial defeat. He is dependant now on the support of the center-right party and the orthodox parties,and now he is trying desperately to regain control. The mounting pressure on Israel threatens to take a fast escalation. It is already expressed in the threat to expel Israel from FIFA and of intervention of the Hague Court. The French initiative in the UN security council is approaching. The escalation in transfer actions - both within Israel and the West Bank is an effort to recruit at least the support of orthodox parties and the extreme right. In spite of harsher efforts to repress the Palestinian struggle - both in occupied east Jerusalem and the popular non-armed struggle the struggle continues. The very optimistic activists already feel the approaching victory.

iwwgreecebl.png imageΗ ελπίδα δεν θα έρθε... 19:22 Thu 21 May by IWW Greece 0 comments

Ποτέ δεν εiναι αργά για να ανατραπεί η κατάσταση, όλα είναι στο χέρι μας, όλα μπορούν να ανατραπούν. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Για την χειραφέτηση των ανθρώπων! Για έναν κόσμο χωρίς αφεντικά.
Η αδικία σε έναν είναι αδικία σε όλους και αυτή είναι η δύναμη των εργαζομένων πάντα και παντού.

11053923_1575094792758577_1269334861821632773_n.jpg image¿Entre la Guerra y la Paz? // 7mo Espacio Estudiantil Libertario Beatriz Sandoval - Universidad Naci... 02:51 Wed 13 May by Grupo Estudiantil Anarquista 0 comments

Tras la realización de los Espacios Estudiantiles anteriores, donde conocimos y profundizamos un poco sobre temas como: la Educación Libertaria y Popular (2011-II), la Historia del Movimiento Estudiantil en Colombia (2012-II), la Historia del Movimiento Estudiantil en América Latina (2013-I) e Indignad★s y Revueltas Populares (2013-II), Movimientos agrarios y levantamientos indígenas (2014-I) y Feminismo y Género (2014-II), volvemos este semestre con un nuevo tema que nos ayudará a conocer y estudiar sobre los actuales diálogos de paz y pretende profundizar en el posicionamiento de una apuesta anarquista en esta coyuntura, que hemos titulado “¿Entre la Guerra y la Paz?”.

1429275988_bachelet.jpg imageLa política del gatopardismo: Presidenta Bachelet anuncia nuevo gabinete 19:07 Tue 12 May by Solidaridad 0 comments

El reacomodo de la clase dominante demuestra la desesperada búsqueda del empate para entregar una sensación de tranquilidad y renovación ante la crisis. La llegada del sector conservador de la Democracia Cristiana a uno de los ministerios clave y el enroque de cuatro ministros demuestra que el cambio solo es una píldora más para el momento político.

11069802_1573020152966041_6106928576595608333_n.jpg imageDesde el Sur, defendiendo la rebeldía y combatiendo la impunidad 08:52 Mon 11 May by Grupo Estudiantil Anarquista 0 comments

Este 1 de mayo, el Grupo Estudiantil Anarquista, junto con algunos procesos barriales, salió a las calles a conmemorar el día de la clase trabajadora. Ondeando nuestras banderas rojinegras y gritando consignas en contra del Estado opresor y el capital explotador, las mentes libertarias que se resisten al olvido y que siguen luchando por la creación de mundos nuevos antiautoritarios nos congregamos en el sur de la ciudad para manifestar nuestra inconformidad frente a este sistema injusto y desigual que sigue viviendo de la expropiación, el expolio y el pillaje.

sam_1998.jpg imageΣτο ίδιο (αμερικάνι&... 20:02 Sat 09 May by Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό "Μαύρ&# 0 comments

Παρέμβαση στην είσοδο του Αμερικάνικου Προξενείου πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 19.30 από 15 συντρόφους της Συλλογικότητας "Μαύρο & Κόκκινο" υπέρ των Εξεγερμένων της Βαλτιμόρης των Η.Π.Α. που δέχτονται την κρατική βία και καταστολή, με τις σχεδόν καθημερινές δολοφονίες κυρίως αφροαμερικανών από μπάτσους. Με το που φτάσαμε έξω από την εισοδο του εμπορικού κέντρου, οι ασφαλήτες που μας ακολούθησαν έδωσαν σήμα να κατέβουν τα ρολά στην Τσιμισκή, οπότε η κεντρική πύλη του εμπορικού κέντρου (στο κτήριο όπου στεγάζεται και το προξενείο) έμεινε κλειστή για μια ώρα που κράτησε η παρέμβαση. Μοιράστηκε το παρακάτω κείμενο σε πολύ κόσμο που περνούσε από το σημείο ενώ πετάχτηκαν και τρικάκια. Οι μπάτσοι δεν προσέγγισαν το σημείο, παρά μόνο με ασφαλήτες που επιτηρούσαν αλλά στα cb ακούστηκαν πολύ αγχωμένοι φοβούμενοι μην προβούμε σε κάποια κίνηση εναντίον της ϊερής αγελάδας" του προξενείου των ΗΠΑ.

huelgademapuchesencarceldeangol.jpg imagePresos políticos mapuche: más de 40 días de huelga de hambre en la cárcel de Angol 15:46 Fri 08 May by Ale Curinao 0 comments

Cuatro son los peñi que desde el 23 de marzo hasta el día de hoy están sacrificando sus cuerpos, teniendo clara convicción de que este Estado fascista sólo los tomará en cuenta cuando la situación roce momentos de suspiros con agonía y dolor. Porque, qué son 30 ó 40 días sin consumo de alimentos, nada. No les interesa. Todas las autoridades (comunal, regional y nacional) están al tanto de la huelga de hambre y han dado vuelta sus caras con indiferencia absoluta ante el sacrificio y demandas de nuestros hermanos. Misma indiferencia con la que ven la lucha del mapuche en la recuperación de sus tierras, sus tierras por derecho.

more >>

imageAnarchist in Ireland on todays Marriage equality referendum May 22 by andrew 1 comments

Southern Ireland is voting toward on whether to allow Marriage equality, that is to extend marriage to couples of the same gender. Young migrants have flocked back to the country in the last 24 hours to help insure the referendum passes. If it does Ireland will be the first country in the work to introduce Marriage equality by popular referendum yet it was one of the last countries in Europe to decriminalise sex between men. In that sense the referendum is about much more than the issue of Marriage but it also a battle against the 'old Ireland' of clerical control and an authoritarian state that sought to control all aspects of the lives of those under its control. The articles that follow are some of the many that the Workers Solidarity Movement have published, for the most part via their Facebook page.

imageClass Struggle, ‘Xenophobia’ and the Local Elite May 21 by Jonathan Payn 0 comments

The xenophobic violence and looting following King Zwelithini’s statement that foreigners “pack their bags and leave” spread to cities and townships across the country. However, the recent attacks are not an isolated incident; nor is Zwelithini solely responsible for fomenting it. Local elites – particularly those linked to the ruling party – also encourage anti-immigrant attitudes and actions. This article, based on discussions with Abahlali baseFreedom Park activists, looks at how local elites stimulate ‘xenophobia’ to protect their class interests, as well as how progressive working class activists have responded.

imageO Irã e o xadrez curdo May 21 by BrunoL 0 comments

20 de maio de 2015, Bruno Lima Rocha

A cidade de Mahabad é conhecida como a capital do Curdistão iraniano, e hoje opera como o epicentro da rebelião popular dos curdos contra a autoridade xiita de Teerã. O Curdistão Leste (Rojhelat) viveu um momento de rebelião após o dia 7 de maio quando uma jovem curda se atirou do 4º andar de um hotel cinco estrelas onde trabalhava como camareira. O motivo do suicídio de Farinaz Xorowanî foi um ato de rebeldia contra agentes da inteligência iraniana (Itlaat) que, ao alegar querer interroga-la tentaram forçar um estupro. O sacrifício da trabalhadora resultou em rebelião franca e aberta, com as tropas anti-distúrbios da província e forças regulares da Guarda Revolucionária do Irã (Pasdaran) usando munição letal no meio da rua. Tal episódio, ao contrário de ser uma raridade, é a norma de convivência entre o regime dos Aiatolás e a esquerda curda. Nos dias posteriores, a polícia política dos aiatolás prendeu mais de 800 militantes sociais curdos, o que certamente irá aumentar a estatística regular de assassinados pelo Estado; cerca de cem ativistas por ano são enforcados pelas leis do fundamentalismo xiita.

textThe Anarchists Who Liberated Paris, & Why They Did It May 20 by Robert P. Helms 0 comments

A short account of General Leclerc's 9th Company, better known as La Nueve, who were the first allied soldiers to link with the resistance in the liberation of Paris.

imageΦυλακές: Πανεπιστή&#... May 18 by Πετρ Κροπότκιν 0 comments

Επομένως το μόνο πράγμα που μπορώ να πω σε μερικούς αρκετά καλοπροαίρετους αξιωματούχους των φυλακών της Μασαχουσέτης που κάποτε ζήτησαν τη συμβουλή μου, ήταν αυτό: Αν δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε την κατάργηση του σωφρονιστικού συστήματος – μην δεχτείτε ποτέ ένα παιδί ή έναν νέο στη φυλακή σας. Αν το κάνετε, είναι δολοφονία. Και ύστερα, αφού μάθετε με την εμπειρία τι είναι οι φυλακές, αρνηθείτε να είστε δεσμοφύλακες και ποτέ μην κουραστείτε να λέτε πως η πρόληψη του εγκλήματος είναι ο μόνος κατάλληλος τρόπος για να το καταπολεμήσετε.

more >>

textPresentación de Apoyo Mutuo May 23 0 comments

A dos semanas de las elecciones municipales se presentaba en Madrid,en el Teatro Lagrada la iniciativa política Apoyo Mutuo, una herramienta de ámbito estatal que pretende "convertir en actores políticos a las personas que no se ven representadas por la vía institucional".
Apoyo Mutuo ha hecho suyo el desafío marcado por el manifiesto “Construyendo Pueblo Fuerte” una iniciativa que nació hace un año en foros en internet, en los que militantes de colectivos libertarios impulsaron un debate en torno a la forma de actuar ante la nueva situación social y política. y que fue presentado al público el pasado 19 de febrero. En el texto se hacía un llamamiento a la autoorganización popular como método para construir una democracia directa de personas libres e iguales.

imageΗ ελπίδα δεν θα έρθε... May 21 0 comments

Ποτέ δεν εiναι αργά για να ανατραπεί η κατάσταση, όλα είναι στο χέρι μας, όλα μπορούν να ανατραπούν. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Για την χειραφέτηση των ανθρώπων! Για έναν κόσμο χωρίς αφεντικά.
Η αδικία σε έναν είναι αδικία σε όλους και αυτή είναι η δύναμη των εργαζομένων πάντα και παντού.

imageΣτο ίδιο (αμερικάνι&... May 09 0 comments

Παρέμβαση στην είσοδο του Αμερικάνικου Προξενείου πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 19.30 από 15 συντρόφους της Συλλογικότητας "Μαύρο & Κόκκινο" υπέρ των Εξεγερμένων της Βαλτιμόρης των Η.Π.Α. που δέχτονται την κρατική βία και καταστολή, με τις σχεδόν καθημερινές δολοφονίες κυρίως αφροαμερικανών από μπάτσους. Με το που φτάσαμε έξω από την εισοδο του εμπορικού κέντρου, οι ασφαλήτες που μας ακολούθησαν έδωσαν σήμα να κατέβουν τα ρολά στην Τσιμισκή, οπότε η κεντρική πύλη του εμπορικού κέντρου (στο κτήριο όπου στεγάζεται και το προξενείο) έμεινε κλειστή για μια ώρα που κράτησε η παρέμβαση. Μοιράστηκε το παρακάτω κείμενο σε πολύ κόσμο που περνούσε από το σημείο ενώ πετάχτηκαν και τρικάκια. Οι μπάτσοι δεν προσέγγισαν το σημείο, παρά μόνο με ασφαλήτες που επιτηρούσαν αλλά στα cb ακούστηκαν πολύ αγχωμένοι φοβούμενοι μην προβούμε σε κάποια κίνηση εναντίον της ϊερής αγελάδας" του προξενείου των ΗΠΑ.

imageCrónica del Acto Anarquista de fAu – 29 de abril de 2015 May 08 federacion Anarquista uruguaya 0 comments

Con tiempo lluvioso, intermitente, ya desde la mañana del 29 de abril la convocatoria de semanas de propaganda callejera con pegatinas y pintadas tenía su día: “por un 1° de mayo clasista – Acto Anarquista – fAu”. Lea aquí las oratorias:
Oratoria Frente Sindical
Oratoria Frente Barrial
Oratoria de la Federación Anarquista Gaúcha
Oratoria Final

image[Colombia] ¡Con nuestra alegre rebeldía, a conquistar los derechos como clase! May 03 Acción Libertaria Estudiantil (ALE) 0 comments

La urgente necesidad de aprender del pasado para construir nuevos caminos que permitan llenar de victoria y dignidad las luchas de las de abajo, se presenta hoy como una tarea inaplazable tras la fatídica derrota que ha significado para el grueso de las trabajadoras[1] y la población en general la avalancha neoliberal que amenaza con destruir todos los derechos básicos que en su momento la organización y la lucha conquistaron.

Hoy, en medio de incesantes discursos que desde los medios hegemónicos de comunicación reproducen la idea de la prosperidad económica que prepara los caminos para la “paz”, muchas de nosotras vivimos una realidad muy distinta que protagoniza el grueso de las trabajadoras: la miseria y el hambre que ocultan las estadísticas oficiales, la degradación de las condiciones de trabajo que hoy evocan más del 50% (cifras oficiales) de la población laboral, llamada eufemísticamente informal, que se rebuscan la vida trabajando durante horas, a veces días enteros, para poder sobrevivir, soportando la imposibilidad de acceder a un servicio de salud digno y gratuito, a una estabilidad laboral que le permita tener la certeza de un buen mañana, o simplemente a envejecer con las garantías de que la vida de entrega al trabajo será recompensada con estabilidad económica.

more >>
© 2005-2015 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]