user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
viiicong.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / documento politico Tuesday November 23, 2010 22:25 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
In questa fase di forte attacco del padronato, di collusione di alcuni sindacati (CISL, UIL), di attesa (maggioranza CGIL) la FdCA ritiene che l'unica strategia sindacale efficace a difendere gli interessi della classe è quella conflittuale a prassi libertaria. Questa deve essere autonoma da logiche di partito, deve prevedere l'unità dei lavoratori e delle lavoratrici a prescindere dalle sigle sindacali di riferimento, deve avere unità di obbiettivi e sui metodi di lotta, deve prevedere una pressi interna orizzontale. [English] [Ελληνικά] read full story / add a comment
viiicong.jpg
italia / svizzera / vari / documento politico Wednesday November 10, 2010 19:54 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
In Italia, siamo di fronte ad un evidente deperimento dei livelli di democrazia nel paese, le cui espressioni sono rinvenibili a livello istituzionale e sociale: nella concentrazione di potere nell'esecutivo, con conseguente tendenza autoritaria tramite il ricorso usuale ai decreti legge ed alla delegificazione; nel declino del potere legislativo del parlamento a semplice esercizio di ratifica dell'operato del governo e delle decisioni prese nelle alte stanze del potere, dove avviene la collusione e la connivenza tra l'esecutivo e le varie oligarchie economiche e la ricomposizione degli interessi dei vari settori della borghesia italiana; nell'attuale uso del parlamento contro il potere giudiziario; nella distruzione della rappresentanza delle minoranze a favore dell'omologazione degli interessi borghesi. [English] [Ελληνικά] read full story / add a comment
viiicong.jpg
italia / suiza / movimiento anarquista / policy statement Tuesday November 09, 2010 04:08 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
Moción final aprobada por el 8º Congreso Nacional de la organización libertaria italiana Federazione dei Comunisti Anarchici en la ciudad de Fano entre el 31 de Octubre y el 1 de Noviembre de 2010 [Italiano] [English] [Ελληνικά] read full story / add a comment
viiicong.jpg
italy / switzerland / anarchist movement / policy statement Sunday November 07, 2010 18:33 by 8th National Congress of the FdCA   image 1 image
In this context, the role of Anarchist Communists, every day and everywhere we are present, is to continue to spread libertarian, self-managing and anti-hierarchical practices and relationships as a method, to gradually build alternative ideas and objectives to capitalism and States as our platform, and to build solidarity and shared projects, also on an international level. [Italiano] read full story / add a comment
logo_alternative_libertaire_1.gif
francia / belgio / lussemburgo / lotte sindacali / documento politico Thursday November 04, 2010 22:10 by 10° Congresso di Alternative Libertaire   image 1 image
Il decimo congresso di Alternative Libertaire si svolge nel bel mezzo di un ampio movimento sociale contro il progetto di legge sulle pensioni. E' ancora presto per pronunciarsi sull'esito di questa lotta, ma una cosa è sicura: lascerà delle tracce nei movimenti sociali francesi. [Français] read full story / add a comment
logo_alternative_libertaire_1.gif
france / belgique / luxembourg / luttes en milieu de travail / déclaration de principes Monday November 01, 2010 10:53 by Alternative libertaire   image 1 image
Le Xe Congrès d’AL se déroule au cœur d’un mouvement social d’ampleur contre le projet de loi sur les retraites. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’issue de cette lutte, mais une chose est sûre : celle-ci va laisser des traces dans le mouvement social français. [Italiano] read full story / add a comment
italië / zwitserland / economie / policy statement Friday October 08, 2010 17:49 by Consiglio dei Delegati FdCA
Het "redden" van Griekenland heeft de EU toegestaan diens concentratie van macht in de handen van Europese politieke en financiële instituties te versnellen, om de bedrijven van het continent de concurrentiepositie terug te geven die het nodig heeft om niet ten onder te gaan tijdens de wereldwijde oorlog voor toegang tot en controle over de wereldmarkten. Dit kan worden gezien bij de vorming van een EU "super-accountant" [1], wiens taken de controle op en richtlijnen voor de balans en budgetten van de verschillende lid-staten zal omvatten. [Italiano] read full story / add a comment
italy / switzerland / economy / policy statement Sunday September 26, 2010 16:50 by FdCA Council of Delegates
"Saving" Greece has allowed the EU to accelerate its concentration of power into the hands of European political and financial institutions in order to give the continent's businesses back the competitiveness it needs so that it will not fall victim in the global war for access to and control over the world's markets. This can be seen in the creation of an EU "super-auditor", whose tasks will include executive control and direction over the balance of accounts and budgets of the various member States. [Italiano] read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / documento politico Tuesday September 21, 2010 20:45 by Consiglio dei Delegati FdCA
E' necessario un grande sforzo di politica di classe che veda le organizzazioni di massa del sindacalismo conflittuale, le organizzazioni politiche del movimento anarchico di classe, della sinistra rivoluzionaria, antiautoritaria e libertaria, promuovere, sostenere ed alimentare la resistenza sociale ed economica, nei luoghi di lavoro come nel territorio, nell'opposizione materiale e culturale contro l'aggressione capitalistica dei diritti, del lavoro, dell'ambiente, della nostra vita di donne ed uomini che vivono e lavorano in Europa. [English] [Ελληνικά] [Nederlands] read full story / add a comment
afficheen_sm.jpg
international / migrationen / racisme / policy statement Thursday September 16, 2010 15:33 by Europæiske Anarkismo-organisationer   image 1 image
Som internationalister er vi modstandere af enhver grænse eller mur mellem folk, og vi modsætter os forstærkningen af Europas grænser. Vi kæmper imod enhver form for racisme og chauvinisme, både fordi de splitter og svækker arbejderklassen, og fordi de i sig selv udgør en destruktiv kræft. Vi godtager ingen former for diskrimination, hverken med udgangspunkt i juridisk status eller hudfarve. [Français] [English] [Norsk] [Italiano] [Čeština] [Ελληνικά] [Nederlands] read full story / add a comment
fao_1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / anarchistische beweging / policy statement Friday September 10, 2010 23:09 by Fórum do Anarquismo Organizado   image 2 images
Verklaring over de doelen en principes van het Forum do Anarquismo Organizado (FAO), goedgekeurd tijdens de nationale bijeenkomst in 2010, recentelijk gehouden in Porto Alegre. Het Forum do Anarquismo Organizado (Forum van Georganiseerd Anarchisme - FAO) heeft sinds 2002 bestaan en was tot 2010 een ruimte voor netwerken onder individuen, groepen en anarchistische organisaties die instemmen met twee hoofdthema's: organisatie en "sociale insertie" (werken binnen massa bewegingen). Deze twee basispunten verschaften ons theoretische en praktische fundamenten gedurende de afgelopen acht jaar; strijden om te organiseren en organiseren om te strijden waren de leuzes die werden gebruikt om militanten bijeen te brengen en onze groepen en organisaties te begeleiden. [Português] [English] [Català] [Castellano] read full story / add a comment
fao.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / moviment anarquista / policy statement Thursday September 02, 2010 17:26 by Fòrum de l’Anarquisme Organitzat (FAO)   image 2 images
El Fòrum de l’Anarquisme Organitzat (FAO) és un espai de debat i articulació de xarxes entre organitzacions, grups i individus anarquistes que treballen o desitgen treballar utilitzant com a base els principis i l’estratègia d’anarquisme específic.

El principal objectiu del FAO és crear les condicions per a la creació d’una organització anarquista a Brasil. Tasca que sabem que no serà a curt termini, però que ha d’iniciar-se ara mateix. En la Trobada Nacional de 2010, celebrada en Porto Alegre, els grups i organitzacions presents van considerar que era el moment d’aprofundir i continuar l’organització amb els objectius prèviament establits.

Per això, després d’intensos debats, van deliberar que havíem de fer un salt qualitatiu i anar més enllà dels dos eixos proposats anteriorment: l’organització i la inserció social. Entenent que aquests ja estan incorporats en els nostres grups i organitzacions i que la qüestió de l’organització i la inserció social ja no son tan polèmics en els mitjans de comunicació anarquistes - i l’actuació de grups i organitzacions i la pròpia FAO ha contribuït significativament a això - hem decidit prendre un altre pas cap a la construcció d’una organització a nivell nacional, que sempre ha sigut un dels nostres objectius. [Português] [English] [Castellano] read full story / add a comment
fao.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimiento anarquista / policy statement Wednesday September 01, 2010 03:21 by Foro del Anarquismo Organizado   image 2 images
El Foro del Anarquismo Organizado (FAO) es un espacio de debate y articulación de redes entre organizaciones, grupos e individuos anarquistas que trabajan o desean trabajar utilizando como base los principios y la estrategia de anarquismo específico.

El objetivo mayor del FAO es crear las condiciones para la creación de una organización anarquista en Brasil. Tarea que sabemos que no será a corto plazo, pero que debe iniciarse ahora mismo. En el Encuentro Nacional de 2010, celebrado en Porto Alegre, los grupos y organizaciones presentes consideraron que era el momento de profundizar y continuar la organización con los objetivos previamente establecidos.

Por eso, tras intensos debates, deliberamos que debíamos dar un salto cualitativo e ir más allá de los dos ejes propuestos anteriormente: la organización y la inserción social. Entendiendo que estos ya están incorporados en nuestros grupos y organizaciones y que la cuestión de la organización y la inserción social ya no son tan polémicos en los medios de comunicación anarquistas - y la actuación de grupos y organizaciones y la propia FAO ha contribuido significativamente a esto - hemos decidido tomar otro paso hacia la construcción de una organización a nivel nacional, que siempre ha sido uno de nuestros objetivos. [Català] [Português] [English] read full story / add a comment
fao_1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / anarchist movement / policy statement Sunday August 29, 2010 19:11 by Fórum do Anarquismo Organizado   image 2 images
Statement of the Aims and Principles of the Fórum do Anarquismo Organizado (FAO), approved at the 2010 National Meeting, held recently in Porto Alegre.
The Fórum do Anarquismo Organizado (Forum of Organized Anarchism - FAO) has existed since 2002 and up to 2010 was a space for networking among individuals, groups and anarchist organizations who agree with two main themes: organization and "social insertion" (work within mass movements). These two bases provided us with theoretical and practical foundations over these past eight years; struggling to organize and organizing to struggle were the slogans used to gather together militants and guide our groups and organizations. [Português] [Català] [Castellano] read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_mlc.jpg
internazionale / movimento anarchico / documento politico Saturday August 14, 2010 04:07 by Georges Fontenis   text 1 comment (last - saturday august 14, 2010 04:51)   image 1 image
Come omaggio al compagno Georges Fontenis, scomparso il 9 agosto 2010 all'età di 90 anni, pubblichiamo ora una traduzione aggiornata del suo opera più famoso, il "Manifesto del Comunismo Libertario", basata sulla traduzione a cura dell'Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica, pubblicata nella collana "StoriaDocumenti" a Bari nel 1977 con il titolo "Manifesto dei Comunisti Libertari". Il Manifesto è preceduto dall'introduzione all'edizione originale francese (Manifeste du communisme libertaire. Problèmes essentiels, Paris, Éditions du Libertaire, 1953, 32 p.). read full story / add a comment
affichefr_sm.jpg
internationaal / migratie / racisme / policy statement Wednesday August 04, 2010 04:31 by Europese organisaties in het Anarkismo network   image 1 image
Als internationalisten zijn we tegen iedere soort van grens of barriere tussen volkeren en we keren ons tegen de versterking van grenzen rond de EU. We zullen strijden tegen iedere soort van xenofobische of raciale discriminatie tegen zowel migranten als etnische minderheden in eigen land. [Français] [English] [Norsk] [Italiano] [Čeština] [Ελληνικά] [Dansk] read full story / add a comment
header.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Φύλο / Επίσημα Κείμενα Friday July 16, 2010 16:10 by Ομάδα QueerTrans   image 1 image
Το παρακάτω είναι μετάφραση κειμένου του Αμερικάνικου περιοδικου Pink and Black Attack #3. Στο τέλος δίνεται μια πρώτη παρουσίαση της Ομάδας Queertrans. read full story / add a comment
bolivia / perù / ecuador / cile / ambiente / documento politico Friday July 16, 2010 15:38 by Organización Anarquista por la Revolución Social
...''Si convocò a migliaia di paesi del mondo. Tutti stavano all'aspettativa. Dopo del definitivo fallimento di Copenhagen, si credeva che in Bolivia, un paese "di tanti cambiamenti", potrebbe giungere ad un accordo fattibile per salvare al mondo dell'inquinamento.''... [Castellano] read full story / add a comment
logooars.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / miscellaneous / policy statement Friday July 02, 2010 19:51 by Organización Anarquista por la Revolución Social - OARS   image 1 image
… “El MAS, como partido progresista, que se debe a sus bases, ya no existe. Las luchas de poder entre sus miembros han generado una división en su interior, y la penetración de la oligarquía boliviana en sus filas ha acentuado dicha división, consiguiendo de esa forma, debilitarlo como partido y colocar en duda sus intereses originales. La intensión de transformar el Estado boliviano ha quedado en nada. Hoy en día, el Estado boliviano no ha cambiado mucho, y bajo un discurso patriótico y de rescate cultural, disfraza su carácter capitalista y oligárquico”… read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
E

Mon 06 Jul, 21:33

browse text browse image

oxi.jpg imageOXI - No al colpo di stato economico in Grecia 08:32 Sat 04 Jul by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Per costruire un'Europa solidale delle classe lavoratrici, occorre una mobilitazione su scala continentale delle forze anticapitaliste, che utilizzi la contraddizione che si aprirebbe in seno all'UE, dopo una vittoria del NO al referendum greco.

karavani.jpg imageΚοινωνική καταστρ ... 21:32 Fri 03 Jul by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

Ο αγώνας μας είναι ενάντια στο ντόπιο και το διεθνές κεφάλαιο, στο ελληνικό κράτος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε κάθε άλλο διακρατικό καπιταλιστικό θεσμό. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει επαναστατική αλλαγή μέσα στην Ε.Ε., έναν θεσμό του οποίου η «ολοκλήρωση» δεν είναι παρά ο θρίαμβος του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Είμαστε βαθιά διεθνιστές όμως ο διεθνισμός μας δεν έχει καμιά σχέση με τον υποτιθέμενο «διεθνισμό» των συνοδοιπόρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε λοξοκοιτάει προς οποιονδήποτε γεωπολιτικό πόλο.

ese_2.jpg imageΑπό αυτή την Κυριακ&... 12:43 Fri 03 Jul by ΕΣΕ Αθήνας 0 comments

Η ΕΣΕ Αθήνας, καλεί το εργατικό κίνημα να θέσει τα εργατικά συμφέροντα μπροστά, και να προκαλέσει ρήξη στην κανονικότητα του συστήματος, ψηφίζοντας ΟΧΙ την Κυριακή. Όμως είναι ευθύνη της εργατικής τάξης να μην επιτρέψει αυτό το ΟΧΙ να ταυτιστεί με επίπλαστα ΟΧΙ, αλλά να σηματοδοτεί εργατικούς αγώνες, αντίσταση στους χώρους δουλειάς, συμμετοχή σε αντιιεραρχικές εργατικές συλλογικότητες, ενάντια στον ξεπουλημένο γραφειοκρατικό και επίσημο συνδικαλισμό.

10460723_324589651029911_1614939606454830038_n.jpg imageΣυγκέντρωση ενάντ ... 09:51 Thu 02 Jul by Συντονισμός αναρχικών συλλογικοτήτων και ατόμω 0 comments

Συγκέντρωση ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 πάρκο ντο-ρε (Παύλου Μελά με Εθνιικής Αμύνης)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΑΣ:
ΝΑ ΜΗ ΝΙΚΗΣΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΟΥΤΕ Η ΛΟΓΙΚΗ “ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΚΑΚΟΥ”

ese.jpg imageΕΣΕ Θεσσαλονίκης γ&#... 09:48 Thu 02 Jul by ΕΣΕ Θεσσαλονίκης 0 comments

Μπροστά στο φάσμα του φόβου, των ατομικών λύσεων και του κανιβαλισμού που μας απειλεί, η μόνη ελπίδα που ξέρουμε πως έρχεται είναι αυτή που φτιάχνουμε εμείς οι εργαζόμενοι με αξιοπρεπείς και μαχητικούς εργατικούς αγώνες, με αυτοοργανωμένα σωματεία βάσης, με συνελεύσεις γειτονιάς, με κοινωνικές δομές ενάντια στις καπιταλιστικές, με κατειλημμένα εργοστάσια...

10370895_679222738858691_2078969502598740772_n.jpg imageΠολιτική ανακοίνω ... 05:18 Tue 30 Jun by "Μαύρο & Κόκκινο" Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Α 0 comments

Η κοινωνική κινητοποίηση, μια εξέγερση που στοχεύει στην άρνηση της υποτέλειας και τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής συνθήκης δεν θα διαπραγματευτεί καμία παράταση, κανέναν «έντιμο συμβιβασμό», ούτε βέβαια «μερική διαγραφή χρέους» ή οτιδήποτε αποτελεί πιθανή πρόταση μιας κυβέρνησης που διαμεσολαβεί την λαϊκή ανάγκη με τους χαρτογιακάδες του διεθνούς κεφαλαίου- όπως οι δεκάδες σελίδες της «ελληνικής πρότασης» που ουσιαστικά αποτελεί ένα νέο μνημόνιο γιατί, άσχετα με τους όρους που θέτει, συνεχίζει κανονικά την αποπληρωμή των δόσεων στους διεθνείς θεσμούς, ενώ συνεχίζει μια πολιτική που δεν έχει τίποτε θετικό να δώσει στους καταπιεσμένους.

10155534_831726933545577_6483215867891534246_n.png imageΈχει ο καιρός διλήμ&... 19:05 Mon 29 Jun by Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (IWW) 0 comments

Η μοναδική τακτική του αγώνα και της άμυνας που μπορούμε να εμπιστευτούμε, είναι οτιδήποτε εμείς οι ίδιοι θέτουμε υπό δικό μας έλεγχο και έχουμε δοκιμάσει εμπειρικά. Η άμεση δράση είναι εκείνη που θα φέρει αποτέλεσμα. Για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας είναι αναγκαίο να υπερασπιστούμε πρώτα ολόκληρη την εργατική τάξη, ενωμένοι σε μια γροθιά.

logoroci.jpg imageΗ δύναμη στην εργατ&... 18:57 Mon 29 Jun by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε 0 comments

Η μάχη με το Κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δοθεί επιτυχημένα έξω από τον δρόμο, τα σωματεία, τις απεργιακές επιτροπές και την ανασυγκρότηση των συνδικαλιστικών δομών του εργατικού κινήματος. Και θα δοθεί ενάντια σε κάθε «συμφωνία» και «πρόταση», είτε αυτής των δανειστών είτε εκείνης της κυβέρνησης είτε οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής που θα επιχειρήσει να συνεχίσει τη συντριβή του κόσμου της Εργασίας, και με τελικό στόχο τη Γενική Αντικαπιταλιστική Απεργία Διαρκείας.

roqxcxwnwy55393d98cf7ac.jpg imageΤο αίσχος της απλήρ&... 21:19 Sun 28 Jun by Πρωτοβουλία Αναρχικών-Αντιεξουσιαστών 0 comments

Είναι σαφές ότι αυτά τα «μικρά» αόρατα κάτεργα μέσα στις γειτονιές μας συγκροτούν τον πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε εργατικούς αγώνες και διεκδικήσεις που λαμβάνουν χώρα σε μικρά και μεγάλα κάτεργα των γειτονιών μας (και όχι μόνο) και έχουμε αντιληφθεί τη σημασία και το βάρος της αλληλεγγύης στους «από τα κάτω» αγώνες των εργαζομένων για τα ταξικά αυτονόητα.

gopr1050.jpg imageΓια τη διεκδίκηση τ&... 19:37 Thu 25 Jun by Dmitri (republishing) 0 comments

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από τις 20.30 έως τις 22.00 στο Κουκάκι, από την ΕΣΕ Αθήνας και τον Συντονισμό για τη διεκδίκηση του επιδόματος ανεργίας. Η παρέμβαση ξεκίνησε από το μετρό (στάση Συγγρού – Φιξ) όπου αναρτήθηκε πανό και μοιράστηκαν κείμενα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους στο Κουκάκι, όπου φωνάχτηκαν συνθήματα, πετάχτηκαν τρικάκια και κολλήθηκαν αφίσες. Επίσης υπήρξε μαζικό μοίρασμα κειμένου στα μαγαζιά και στους καταναλωτές/θαμώνες, και ενημέρωση σχετικά με τη διεκδίκηση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους ανέργους, και για όλο το διάστημα της ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η παρέμβαση «συνοδεύτηκε» από τη «διακριτική» παρουσία ένστολων τηρητών του «νόμου και της τάξης».

more >>

imageΚοινωνική αναπαρα ... Jul 06 by Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων 0 comments

Η εξέγερση του Δεκέμβρη του ’08 κι έπειτα το “κίνημα των πλατειών” του καλοκαιριού του ’11 άνοιξαν διάπλατα τον δρόμο για τις μορφές οργάνωσης και αγώνα που κωδικοποιήθηκαν ως συνελεύσεις γειτονιάς. Μιλάμε για ανοιχτές συλλογικές διαδικασίες με αυτοοργανωμένο χαρακτήρα που προσπάθησαν να εδαφικοποιήσουν την πολιτική τους παρέμβαση σε επίπεδο γειτονιάς με τρόπο δημόσιο και σταθερό.

imageGreece: Creditors and States are nothing ... Jul 04 by Dmitri 0 comments

Therefore there are not dilemmas. If the broader class, base, social movement in Greece can gradually and through perseverance and faith in the struggle to oppose resolutely and practically the confide of the lives of workers, unemployed, pensioners, immigrants in the hands of State, governments and authority generally wherever it comes from, and put into immediate operation and extend grass-roots structures like those cited above, this will be a great victory, a huge (re)starting forward, especially now, these critical moments for everybody - now that the masks have been fallen.

imageLa tragèdia grega en temps real Jul 04 by BrunoL 0 comments

Bruno lima Rocha, 3 juliol 2015

Sembla que el gabinet de Tsipras s’ha donat compte de que anava a perdre en Brussel·les i als carrers de Grècia. Desprès de flirtejar amb l’acceptació (re-negociada) d’un acord que el propi govern grec va dir el dissabte que era impossible d’acatar, Tsipras va enviar un comunicat oficial a la Comissió Econòmica Europea dient que acceptaria els termes “re”-negociats pel FMI. Si complís aquest acord, les condicions draconianes augmentarien l’index d’atur de Grècia, que supera el 25% de la població activa i arriba al 40% pels joves i adults amb menys de 30 anys. A l’inici de la tarda-nit europea, Tsipras afirma novament tot el contrari, garantint la realització del referendo del diumenge i convocant pel NO a l’acceptació de l’in-decorosa proposta del FMI que ell mateix va dir que era impossible de signar i que hores enrere avisava de la possibilitat de signar. De nou repeteixo l’obvi:

imageGrécia: Entre a democracia direta e a rendição diante da chantagem promovida pela delinquência finan... Jul 03 by BrunoL 0 comments

02 de julho de 2015, Bruno Lima Rocha

"Neste momento e observando de longe, podemos ver um tabuleiro complexo onde aceitar a proposta absurda da Troika é vista como capitulação do gabinete de Tsipras e pode corroer a base de legitimidade da nova esquerda eleitoral europeia. Isto implica uma ampliação de espaço mais à direita e uma urgência organizativa da esquerda radicalizada grega, cuja capacidade de combate é muito elevada", escreve Bruno Lima Rocha, professor de ciência política e de relações internacionais.

imageReclaim Australia is one brick in the wall Jul 02 by MACG 0 comments

We must go a few steps further, therefore, than just engaging in anti-racist and antifascist organising. We must fight the ongoing displacement of Aboriginal people from their homelands in Western Australia. We must fight the mass incarceration and illegalisation of people seeking asylum in this country. We must confront all of these “single” issues. They are part of an entire against the working class and our communities, by the Government, capital and the State.

more >>

imageOXI - No al colpo di stato economico in Grecia Jul 04 0 comments

Per costruire un'Europa solidale delle classe lavoratrici, occorre una mobilitazione su scala continentale delle forze anticapitaliste, che utilizzi la contraddizione che si aprirebbe in seno all'UE, dopo una vittoria del NO al referendum greco.

imageΚοινωνική καταστρ ... Jul 03 0 comments

Ο αγώνας μας είναι ενάντια στο ντόπιο και το διεθνές κεφάλαιο, στο ελληνικό κράτος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε κάθε άλλο διακρατικό καπιταλιστικό θεσμό. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει επαναστατική αλλαγή μέσα στην Ε.Ε., έναν θεσμό του οποίου η «ολοκλήρωση» δεν είναι παρά ο θρίαμβος του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Είμαστε βαθιά διεθνιστές όμως ο διεθνισμός μας δεν έχει καμιά σχέση με τον υποτιθέμενο «διεθνισμό» των συνοδοιπόρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε λοξοκοιτάει προς οποιονδήποτε γεωπολιτικό πόλο.

imageΑπό αυτή την Κυριακ&... Jul 03 0 comments

Η ΕΣΕ Αθήνας, καλεί το εργατικό κίνημα να θέσει τα εργατικά συμφέροντα μπροστά, και να προκαλέσει ρήξη στην κανονικότητα του συστήματος, ψηφίζοντας ΟΧΙ την Κυριακή. Όμως είναι ευθύνη της εργατικής τάξης να μην επιτρέψει αυτό το ΟΧΙ να ταυτιστεί με επίπλαστα ΟΧΙ, αλλά να σηματοδοτεί εργατικούς αγώνες, αντίσταση στους χώρους δουλειάς, συμμετοχή σε αντιιεραρχικές εργατικές συλλογικότητες, ενάντια στον ξεπουλημένο γραφειοκρατικό και επίσημο συνδικαλισμό.

imageΣυγκέντρωση ενάντ ... Jul 02 0 comments

Συγκέντρωση ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 πάρκο ντο-ρε (Παύλου Μελά με Εθνιικής Αμύνης)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΑΣ:
ΝΑ ΜΗ ΝΙΚΗΣΕΙ ΟΥΤΕ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΟΥΤΕ Η ΛΟΓΙΚΗ “ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΚΑΚΟΥ”

imageΕΣΕ Θεσσαλονίκης γ&#... Jul 02 0 comments

Μπροστά στο φάσμα του φόβου, των ατομικών λύσεων και του κανιβαλισμού που μας απειλεί, η μόνη ελπίδα που ξέρουμε πως έρχεται είναι αυτή που φτιάχνουμε εμείς οι εργαζόμενοι με αξιοπρεπείς και μαχητικούς εργατικούς αγώνες, με αυτοοργανωμένα σωματεία βάσης, με συνελεύσεις γειτονιάς, με κοινωνικές δομές ενάντια στις καπιταλιστικές, με κατειλημμένα εργοστάσια...

more >>
© 2005-2015 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]