user preferences

425374_507039372701800_1778229103_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Monday June 03, 2013 21:04 por Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε   image 2 images
Από την Ελλάδα μέχρι την Τουρκία η αλληλεγγύη θα γίνει η εκδίκησή μας - Ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 31, 2013 17:37 por Ilan S.
La lotta unitaria era iniziata contro il muro della separazione ed il suo percorso che doveva impadronirsi delle terre dei villaggi e sgomberare i palestinesi. Le lotte hanno ottenuto alcune vittorie parziali ed hanno promosso la lotta unitaria degli attivisti israeliani, dei comitati di base palestinesi e degli internazionali. La consapevolezza a livello locale ed internazionale della lotta contro l'occupazione e contro i persistenti sforzi di sgomberi da parte di Israele, è riuscita a rallentare gli sgomberi ma non a mettervi fine... e nemmeno all'occupazione. [English] read full story / add a comment
1juniotroika.jpg
iberia / community struggles / comunicado de prensa Friday May 31, 2013 02:35 por Confederación General del Trabajo   image 1 image
La CGT entiende que ésta es una nueva oportunidad para tomar las calles, luchar contra las injusticias y plantar cara a unos gobiernos al servicio de las élites. read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 28, 2013 17:10 por Ilan S.
The joint struggle started against the separation fence and its specific route which used to robe lands of villages and even to transfer them. The struggles brought some partial victories and promoted the joint struggle of Israeli activists, Palestinian grass root committees and internationals. The local, and more so the international awareness to the struggle against the occupation and the persistent efforts of transfer by Israel succeeded to slow the transfer but had not put end to it... nor to the occupation. The present focus of the joint struggle now is on the efforts to curb the gradual transfer efforts within Israel, area C in the occupied west bank, and the East of Jerusalem, and the international B.D.S. - Boycott, Divestment, and Sanctions. [Italiano] read full story / add a comment
policese.jpg
scandinavia / denmark / iceland / community struggles / press release Monday May 27, 2013 16:52 por Skrivgruppen Pantrarna   image 1 image
Vi skriver först och främst till våra syskon i Megafonen. Nyss pratade vi i telefon och ni avbröt er mitt i en mening för att säga: “Det brinner en bil till, vi måste dra”. [English] read full story / add a comment
policese.jpg
scandinavia / denmark / iceland / community struggles / press release Monday May 27, 2013 16:40 por Pantrarna   image 1 image
Open letter from the Pantrarnas skrivgrupp (an anti-authoritarian community organizing group in Gothenburg) to their sister group Megafonen in Stockholm. [Svenska] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 24, 2013 19:08 por Ilan S.
Sono passati già 65 anni dalla Nakba ed io ancora ricordo Deir Yassin ed altri pezzi di memorie di nove anni prima. Mi ci sono voluti troppi anni per rimettere insieme questi pezzi e liberarmi del lavaggio di cervello sionista di stampo nazionalsocialista (marxista). Negli ultimi 47 anni ho imparato la libertà dal libro di Erich Fromm, "Fuga dalla Libertà" ed ho cercato di tenere aperto questo sentiero anche per altri. La partecipazione alla lotta unitaria insieme ai comitati popolari è il percorso migliore che gli israeliani possano fare verso la libertà. Grazie agli attivisti palestinesi di Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Beit Ummar, Nabi Saleh, Qaddum e di altri villaggi che partecipano alle lotte di tanto in tanto, un ringraziamento speciale ai luoghi di Mas'ha dove si tenne il campeggio unitario che diede inizio alla lotta popolare unitaria non armata. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 21, 2013 04:53 por Ilan S.
Already 65 years since the Nakba and I still remember Deir Yassin and other bits of memories from 9 years before it. It took me too many years to put all of them together and overcome the Zionist and its national socialist (Marxist) brainwashing. For the last 47 years I've enjoyed freedom from Erich Fromm's "Escape From Freedom" and have tried to have the path opened for others. Participation in the joint struggle along with the popular committees is the best road to freedom for Israelis. Thanks to the Palestinian activists of Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Beit Ummar, Nabi Saleh, Qaddum and other villages who participate from time to time, with a special thanks to Mas'ha scene of the joint camp that started the joint popular non-armed struggle. The restraining orders regulating the suppression of the non-armed struggles resulting from the involvement of Israelis are being challenged again. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday May 20, 2013 21:09 por Ilan S.
Il famoso scienziato Stephen Hawking si unisce al boicottaggio accademico contro Israele e sostiene il BDS (Boycott, Disinvest & Sanctions, ndt). L'establishment si è lamentato che il Premio Wolf per la Fisica di $100.000 di cui era stato insignito 25 anni fa non ne ha acquistato il suo sostegno per sempre. Il panico che hanno diffuso e gli sforzi su cui hanno investito per minimizzare il danno portano ad un salto qualitativo del BDS ad un livello superiore. Non è ancora l'inizio della fine, ma è certamente la fine dell'inizio. [English] read full story / add a comment
garda.jpg
ireland / britain / community struggles / opinion / analysis Wednesday May 15, 2013 19:15 por James McBarron   image 1 image
Dublin City Council have new by laws to permit officials to interrogate members of the public as to how they are disposing of their rubbish. When the councils started charging for waste disposal years back numerous people refused to pay, the councils then withdrew their collections and ultimately the service was privatised. At the time of the introduction of a fee for rubbish collection some environmentalists argued it was a good thing that would lead to greater recycling and lower waste production. The councils began charging for recycling also of course. read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 14, 2013 21:36 por Ilan S.
The famous scientist Stephen Hawking join academic boycott on Israel and support the B.D.S. The esteblishment lamented that the Wolf Prize in Physics of $100.000 bestowed on him 25 years ago did not buy his support for ever. The panic they developed and efforts they invested to minimize the damage point to the qualitative jump of the B.D.S. to an higher level. It is not the beginning of the end yet, but it is certainly the end of the beginning. The efforts invested in the crawling transfer - both the Bedouins within Israel, the Palestinian villagers in area C, and within occupied east Jerusalem seems to be a desperate moves to bust their dwindling moral. The popular struggle of the third intifada is slowly accumulate momentum in additional villages but it is still a lot of work needed to bring it to a full blooming. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 10, 2013 19:06 por Ilan S.
Cresce la pressione degli sgomberi nell'area C e nei confini del 1948 nel Negev. Aumentano le azioni terroristiche dei coloni, spalleggiati dalle forze di stato israeliane. Ma cresce e si intensifica anche la lotta popolare mentre la destra lancia appelli sempre più forti per una più dura repressione. Non tutti coloro impegnati nelle lotte popolari di base sono contenti delle lotte unitarie con gli israeliani, preferendo fare a meno della relativa protezione che noi garantiamo rispetto ad una maggiore repressione, e rinunciando anche al nostro contributo verso l'opinione pubblica mondiale. [English] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Tuesday May 07, 2013 21:08 por Ilan S.
Il tradizionale detto cinese: "Abbi una vita interessante" viene esaudito in questi mesi nel Mediterraneo orientale: l'elite in Siria massacra il popolo ribelle, lo Stato israeliano continua con la pulizia etnica dei palestinesi ed apre un secondo fronte interno neoliberista con il popolo israeliano; la Turchia a nord taglia le ultime corde dell'Impero Ottomano e l'Egitto a sud è in una situazione di fermento come mai si era visto nella sua lunga storia. Le elites dei paesi europei a nord che hanno governato e sfruttato le nostre regioni per secoli iniziano a provare il senso di panico di chi ha cavalcato la tigre e sente che la corsa sta per finire e bisognerà fare i conti con la tigre... E continua la lotta unitaria ad Araqeeb, Beit Ummar, Bil'in, Ma'sara, Nabi Saleh, Ni'lin, Qaddum, Sheikh Jarrah, Silwad, colline a sud di Hebron, Susiya, Tel Aviv/Giaffa. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 07, 2013 00:41 por Ilan S.
The transfer pressure in area C and the 1948 borders Negev intensifies. The colonialist settlers increase their terror, backed by the Israeli state forces. The increased popular struggle intensifies too and rightist calls for harsher repression are becoming louder. Not all those involved with the grassroots popular struggles are happy with the joint struggle together with Israelis, preferring to do without the relative immunity from harsher repression that we provide, and without our contribution for world public opinion. The ferment in the region has already decided that things will not be the same, but only popular struggle and international pressure will channel the changes to the better. [Italiano] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday May 01, 2013 17:56 por Ilan S.
The traditional Chinese course: "Have an interesting life" is fulfilled these months in the East of the Mediterranean: The elite in Syria massacre its rebelling people, the Israeli state continue with the cleansing of the Palestinians and have a second neo-liberal front with own people; Turkey just in the north cut the last ropes of the Ottoman empire and Egypt to the south is fermenting more than ever in its long long History. The elites of the European countries of the north who ruled and exploited our region for centuries start to feel and behave in the panic of tiger riders who fear that the ride is nearing its end and the confrontation with the tiger is nearing... And the joint struggle in Arkib, Beit Ummar, Bil'in' Ma'asara, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qaddum, Sheikh Jarah, Sheikh Jarah, Silwad, South of Hebron Hills, Susiya, Tel Aviv-Jaffa, continue. [Italiano] read full story / add a comment
Nabi Saleh. Foto: Haim Schwarczenberg
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday April 29, 2013 20:31 por Ilan S.   image 1 image
Scorso venerdì a Bil'in - alla 426a manifestazione a cui ho preso parte - eravamo più di 400. Come al solito ci hanno sparato addosso lacrimogeni, parte dei quali ho dovuto scansare perché piovevano proprio dove mi trovavo. Così come il resto dei candelotti. Ora, sulla mia sedia davanti al computer vengo preso dal pensiero che io, i tanti attivisti israeliani di Anarchici Contro il Muro e gli altri che partecipano alla lotta unitaria ci siamo abituati ad essere sparati settimana dopo settimana. [English] read full story / add a comment
52166710.jpg
Για όλους και όλες εμάς που εργαζόμαστε ή είμαστε άνεργοι/ες, σπουδάζουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά, η Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης των αγώνων του τότε, των δικών μας συναδέλφων, συντρόφων και νεκρών, τους οποίους τιμούμε μακριά από μια “ακίνδυνη” επετειακή λογική. read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Wednesday April 24, 2013 19:23 por Ilan S.
Sono passati 65 anni dal giorno ufficiale della Nakhba ed ai vecchi ricordi dolorosi si aggiungono quelli più recenti. Tuttavia, la sconfitta non fu completa. La Tsumud - la persistenza - si erge forte a frustrare ancora gli sforzi dei coloni sionisti che intendono completare la "pulizia etnica" della Palestina dai Palestinesi. Lo lotta unitaria non-armata che è nelle cronache di tutti i media del mondo è sul punto di bloccare e persino far regredire i progetti di pulizia etnica. [English] read full story / add a comment
Nabi Saleh. Photo: Haim Schwarczenberg
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday April 24, 2013 03:58 por Ilan S.   image 1 image
Last Friday in Bil'in - the 426th demo of which I have participated in more than 400. As usual we were shot at with tear gas grenades and canisters, part of which I had to evade as they were shot in my direction. Part of the tear gas of the others I mostly evaded too. Now, on my chair in front of the computer I am taunted with the thought that I and scores of Israeli activists of the Anarchists Against the Wall initiative and others who participate in the joint struggle just got used to being shot at week after week. Some who are less lucky or less agile have taken more punishment than me... The Israeli media is used to it too, reporting on the shooting and us and the Palestinian partners as if it is just the weather. The banality of evil is the prevailing character of Israel these days, reminding more and more people of places and occurrences of other countries in other times. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday April 22, 2013 19:01 por Ilan S.
In tempi di guerra accelera l'antico progetto dei coloni sionisti di trasferire i palestinesi, ma prosegue anche tra una guerra e l'altra. A volte più velocemente, altre più lentamente. A volte si concentra in un'area altrimenti in altre... Ma non si ferma mai. La lotta contro contro questo progetto non è che la resistenza dei palestinesi contro gli sgomberi: tsumud - la persistenza continua incessantemente. Undici anni e più dopo la repressione della seconda Intifada (armata), la terza intifada (non armata) si impone sulla scena. E' iniziata principalmente con la lotta unitaria insieme agli israeliani di Anarchici Contro il Muro che forniva una relativa immunità di fronte ad una immediata repressione nel sangue, una lotta ora troppo allargatasi per potere essere fermata con una repressione sanguinaria specifica. [English] read full story / add a comment

This page has not been translated into Castellano yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Issue #3 of the Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective

Front page

Elementos da Conjuntura Eleitoral 2014

The experiment of West Kurdistan (Syrian Kurdistan) has proved that people can make changes

[Chile] EL FTEM promueve una serie de “jornadas de debate sindical”

Ukraine: Interview with a Donetsk anarchist

The present confrontation between the Zionist settler colonialist project in Palestine and the indigenous working people

Prisões e mais criminalização marcam o final da Copa do Mundo no Brasil

An Anarchist Response to a Trotskyist Attack: Review of “An Introduction to Marxism and Anarchism” by Alan Woods (2011)

هەڵوێستی سەربەخۆی جەماوەر لە نێوان داعش و &

Contra a Copa e a Repressão: Somente a Luta e Organização!

Nota Pública de soldariedade e denúncia

Üzüntümüz Öfkemizin Tohumudur

Uruguay, ante la represión y el abuso policial

To vote or not to vote: Should it be a question?

Mayday: Building A New Workers Movement

Anarchist and international solidarity against Russian State repression

Argentina: Atentado y Amenazas contra militantes sociales de la FOB en Rosario, Santa Fe

Réponses anarchistes à la crise écologique

50 оттенков коричневого

A verdadeira face da violência!

The Battle for Burgos

Face à l’antisémitisme, pour l’autodéfense

Reflexiones en torno a los libertarios en Chile y la participación electoral

Mandela, the ANC and the 1994 Breakthrough: Anarchist / syndicalist reflections

Melissa Sepúlveda "Uno de los desafíos más importantes es mostrarnos como una alternativa real"

Community struggles

Sat 20 Sep, 15:58

browse text browse image

textPalestina-Israele, la lotta unitaria prosegue ma a bassa intensità: lo scorso venerdì solo 3 israeli... 16:43 Sun 14 Sep by Ilan S. 0 comments

I 50 giorni di guerra su Gaza sono finiti dopo che Israele ha implorato un cessate-il-fuoco ed aperto ad ulteriori richieste da parte di Hamas (di cui alcune tenute segrete persino agli stessi ministri israeliani). Una maggioranza di israeliani è disposta ad ammettere che Israele non ha vinto la guerra ma riconoscono con difficoltà che Hamas ha avuto la mano migliore. I ministri hanno approvato due settimane fa un documento del governo contenente una proposta di dispiegamento di una forza internazionale a Gaza, che può significare la fine dell'occupazione israeliana della Striscia di Gaza e l'apertura del ghetto... e può essere un precedente che potrebbe essere la fine dell'occupazione della Cisgiordania. [English]

textPalestina-Israele, l'attacco militare a Gaza è stato un fallimento rispetto alle aspettative ma anch... 18:11 Mon 25 Aug by Ilan S. 0 comments

La guerra di Israele su Gaza intendeva indebolire Hamas ma renderlo indipendente dall'Autorità in Cisgiordania. Un mese e mezzo è passato ed Israele non riesce a fermare il lancio di razzi di Hamas su Israele. Hamas ha chiesto ad alta voce la rimozione dell'assedio ed il primo ministro israeliano non ha avuto l'appoggio necessario dalla sua coalizione per il necessario compromesso. Per diminuire le perdite e per salvare la faccia Israele con il sostegno degli USA stanno ora delegando la questione a quel Consiglio di Sicurezza dell'ONU di cui Israele non si è curato per molti anni. [English]

textPalestina-Israele, l'attacco israeliano a Gaza finisce con la sconfitta della sua arrogante dimostra... 17:03 Fri 15 Aug by Ilan S. 0 comments

Israele aveva iniziato il suo attacco a Gaza per sabotare il compromesso tra Hamas e l'Autorità Palestinese e per restaurare un governo indipendente di un indebolito Hamas sulla Striscia di Gaza. Il compromesso di Hamas doveva essere una risposta al blocco egiziano finalizzato a smantellare Hamas stesso. Il fallito attacco israeliano porterà ad una significativa apertura del confine tra Israele e la Striscia di Gaza laddove prima dell'attacco passa lo stretto necessario in una situazione sull'orlo di una catastrofe umanitaria. [English]

textPalestina-Israele, la lotta unitaria in tempi di guerra 17:07 Wed 06 Aug by Ilan S. 0 comments

Le lotte unitarie nelle solite località di Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Sheikh Jarrah, Nabi Saleh, Qaddum, le colline a ovest di Hebron, svoltesi nel weekend ed in settimana, si sono focalizzate sulla guerra a Gaza e sugli aspetti più evidenti dell'occupazione. Ad oggi, sembra che Israele abbia fallito l'obiettivo di insediare a Gaza un governo di Hamas indipendente ma indebolito, dato che le atrocità commesse su Gaza non sono riuscite a suscitare una pressione internazionale sufficiente a spingere l'Egitto ad allentare l'assedio su Gaza. Pare che tra Hamas e l'Autorità Palestinese in Cisgiordania verrà rinnovato quel patto che Israele ha così strenuamente cercato di sabotare. [English]

textPalestina-Israele - conflitto senza fine tra il colonialismo sionista ed i palestinesi 17:56 Tue 22 Jul by Ilan S. 0 comments

Siamo al 13° giorno di guerra nella Striscia di Gaza governata da Hamas. In tutto il mondo continuano le manifestazioni contro le scelte guerrafondaie di Israele. Tutto quello che Israele vuole da questa guerra è rompere l'unità di governo palestinese ed evitare l'accelerazione degli accordi di pace. Il problema causato dalla resa di Hamas, messa in ginocchio dalla crisi economica, alla Autorità Palestinese, deriva dalle scelte del governo egiziano, il quale minaccia molto seriamente quel progetto di divisione permanente dei Palestinesi a cui Israele ha dedicato tanti sforzi. Il solo totale collasso del governo di Hamas nella Striscia di Gaza spaventa Israele più di ogni altra cosa. [English]

textPalestine-Israel - a struggle that never ends between Zionist settler colonialism and the indigenous... 15:25 Sun 20 Jul by Ilan S. 0 comments

The war on the Hamas-ruled Gaza Strip continues for the 13th day. Demonstrations against Israeli warmongering continue both in Israel and throughout the world. All that Israel wants in this war that it has initiated is to thwart a Palestinian unity government and curb the peace agreements it might speed up. The danger of Hamas' surrender to the Palestinian Authority in the heels of its economic crisis has resulted from the actions of the new Egyptian government, which seriously threatens the project of splitting the Palestinians, something that Israel has invested extraordinary efforts in. Only the total collapse of Hamas rule in Gaza scares Israel more than that. However, due to internal problems among the Israel political elite and public opinion, the government refrained from revealing the true nature of the war, which is to stabilize independent Hamas rule in Gaza and prevent the need for Hamas to surrender to the Palestinian Authority of the West Bank. So, instead the Israeli government has exaggerated the reports about attacks against Hamas and is hiding the real agenda - the obstruction of Palestinian unity. [Italiano]

textPalestina-Israele, settimane tumultuose inibiscono gli sforzi di Israele per scatenare una terza int... 14:34 Sun 13 Jul by Ilan S. 0 comments

Proprio quando la pressione dell'Europa su Israele per un compromesso con il governo palestinese stava cogliendo il momento giusto favorito dal calo in atto delle esportazioni israeliane, Israele ha cercato di trarre vantaggio dal rapimento dei tre giovani coloni applicando i "piani nel cassetto" nel tentativo di incendiare una intifada armata. Quasi tre settimane di propaganda basata su menzogne (come se sapessero già della morte dei tre giovani) hanno inondato i media. Quando alla fine i corpi sono stati "trovati", le bugie sono risultate per quello che erano e le intimidazioni per far accendere l'intifada hanno fallito l'obiettivo. I crescenti crimini di odio dell'estrema destra israeliana e l'uccisione di un giovane palestinese a Gerusalemme Est occupata hanno scatenato una dura reazione nella città e nelle zone palestinesi all'interno dei confini del 1948. [English]

textPalestine-Israel, Turmoiled weeks that backfired Israeli efforts to ignite a third armed Intifada in... 01:59 Mon 07 Jul by Ilan S. 0 comments

When the European pressure on Israel to compromise with the Palestinian elite collected momentum - already diminishing exports, Israel tried to take advanced of the kidnapped three settlers youth applying "plans from the drawer" trying to ignite armed Intifada. Nearly three weeks of propaganda based on lies (as if they are searching for the already known to them to be dead three youth) was all over the media. When lastly the bodies were "found", lies were exposed, and the harassments failed to ignite Intifada. The mounted hate crimes of the Israeli extreme right and murder of a Palestinian youth of the annexed East Jerusalem ignited an extreme response there and within the Palestinian regions within the 1948 borders. Vicious harassment of US-Palestinian youth - cousin of the murdered youth which was video typed became together with the video of the kidnapped cousin became viral all over the world and ignited solidarity demos all over the world. [Italiano]

textPalestina-Israele: Lotta senza fine per bloccare l'avanzata del progetto coloniale sionista 15:51 Sun 29 Jun by Ilan S. 0 comments

Negli ultimi 12 giorni la macchina propagandistica israeliana ha pompato alla grande sul caso del sequestro dei 3 giovani coloni al fine di giustificare ulteriori sforzi per spingere i palestinesi ad un trasferimento "volontario". Hanno finto di usare il sequestro per spezzare Hamas. In realtà hanno usato entrambi nel tentativo disperato di provocare una terza Intifada. Far confluire 700 soldati nel villaggio di Na'ama (vicino Bil'in) che conta 2000 abitanti per arrestare due attivisti di Hamas è una cosa davvero ridicola a cui è difficile dare credito. Falliti i tentativi di far scoppiare una terza Intifada e di bloccare il compromesso tra Hamas e Fatah (uno dei più importanti pilastri della politica israeliana del divide et impera), si fa sempre più invasiva la pressione delle potenze imperialiste mondiali su Israele per mettere fine all'occupazione del 1967. [English]

tropa_de_choque_em_sc3a3o_paulo_1.jpg imageContro i Mondiali e contro la repressione: seminare lotta e organizzazione! 14:50 Thu 26 Jun by Coordenação Anarquista Brasileira 0 comments

L'insieme di lotte e conflitti sindacali e sociali in corso nel paese prima e durante i Mondiali di Calcio tiene sotto pressione il governo federale, alcuni governi statali, municipi e padroni, generando una guerra dei nervi nei principali centri urbani del paese. [Português

more >>

imageThe Khutsong Tragedy Sep 04 by Lucky Sumione 0 comments

Residents in Khutsong location were neglected by the police many times, and that is why they ended up taking the law into their own hands in late 2013.

imageLa sperimentazione del Kurdistan Occidentale (Kurdistan siriano) ha dimostrato che il popolo può cam... Sep 03 by Zaher Baher 0 comments

Ciò che leggerete di seguito è l'esperienza della mia visita di un paio di settimane nel maggio di quest'anno, 2014, nel Nord Est della Siria o Kurdistan siriano (Ovest del Kurdistan) con un mio caro amico. Durante la visita abbiamo avuto piena libertà e l'opportunità di vedere e di parlare con chiunque. Incluse donne, uomini, giovani e partiti politici. Ci sono più di 20 partiti dai curdi ai cristiani, alcuni sono nell'Auto Amministrazione Democratica (DSA) o Autogestione Democratica (DSM) della regione di Al-Jazera. Al-Jazera è una delle tre regioni (cantoni) del Kurdistan dell'Ovest. Abbiamo incontrato anche i partiti politici curdi e cristiani che non fanno parte della DSA o della DSM. Inoltre abbiamo incontrato i vertici della DSM, membri di diversi comitati, gruppi locali e comuni così come uomini d'affari, negozianti, lavoratori, persone al mercato e gente che semplicemente camminava per strada. [English]

imageParos cívicos y conflicto social en Colombia Aug 15 by José Antonio Gutiérrez D. 13 comments

Es la dinámica misma de la lucha de clases, no la política de aparatos en la estratosfera, la que va iluminando los caminos para forjar una alternativa popular, libertaria, en la actual coyuntura. Los paros cívicos que han sacudido al Putumayo, al Pacífico nariñense y caucano, a la Guajira y al Urabá, son síntomas visibles de este malestar profundo que recorre al país desde la periferia, que se expresa en una resistencia multiforme, tenaz, valiente y creativa.

imageFOB-CTL: construyendo poder popular desde los territorios de Argentina y Chile Aug 12 by Adela Velarde 0 comments

La Federación de Organizaciones de Base (FOB) y la Coordinación Territorial Libertaria (CTL) desarrollaron dos encuentros, uno en la Población La Bandera de Santiago y otro en Valparaíso, con el propósito de discutir sus principales líneas de trabajo. La multisectorialidad, autogestión y poder popular se presentan como conceptos claves para la estrategia que se comienza a cimentar desde los territorios.

imageEn el Brasil de las elecciones presidenciales, la disputa del Estado pasa por el control de la polít... Jul 30 by BrunoL 0 comments

Terminada la Copa del Mundo de Brasil, tenemos ahora el inicio de la contienda presidencial. Con el principio de la campaña electoral el análisis político vinculado a los intereses mayoritarios tiene que identificar el centro nervioso del manejo de los recursos colectivos. Es allí que incumbe a la base de la pirámide social brasilera. No se trata de maniqueísmo, porque sería frívolo igualar a los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a los de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (cuyo primer mandato finaliza ahora en 2014). Y sería todavía más irresponsable posicionar en la izquierda la propuesta del lulismo. Veamos por qué.

more >>

imageContro i Mondiali e contro la repressione: seminare lotta e organizzazione! Jun 26 CAB 0 comments

L'insieme di lotte e conflitti sindacali e sociali in corso nel paese prima e durante i Mondiali di Calcio tiene sotto pressione il governo federale, alcuni governi statali, municipi e padroni, generando una guerra dei nervi nei principali centri urbani del paese. [Português

imageCampagna "La protesta non è un crimine!" Jun 23 membro della Coordenação Anarquista Brasileira 0 comments

L'anno scorso, le strade delle città del Brasile vennero attraversate da diverse manifestazioni. Rivendicazioni per il trasporto pubblico a tariffa zero, scioperi di diverse categorie che ruppero con le dirigenze sindacali burocratizzate e mobilitazioni contro i danni provocati dalla Copa do Mundo crearono uno scenario di delegittimazione e di rottura degli oppressi verso lo Stato ed il Capitale.

imageΨηφίζω σημαίνει πα&#... May 13 0 comments

Η εκλογική διαδικασία υποτίθεται πως είναι το μέσο που εκφράζεται η λαϊκή θέληση. Δεν υπάρχει όμως πιο ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, απο τα κύτταρα που δημιουργεί η κοινωνία για να αντισταθεί στους δυνάστες της. Αν τα συνδικάτα δεν ήταν δεξαμενές ψηφοφόρων, αν συνελεύσεις ζωντανεύαν τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τότε ίσως οι εκλογές να μην είχαν τέτοιο κοινωνικό αντίκτυπο. Κι όποιος περιμένει κόμματα, φορείς εξουσίας και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς να κάνουν κάτι τέτοιο, είνα βαθιά νυχτωμένος.

imageΓια τις εξελίξεις σ&... Apr 04 MACG (personal capacity) 0 comments

Η ψυχική υγεία -και όχι μόνο αυτή- πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις που θα καλύπτουν απόλυτα αυτό που εκ της ουσίας της πρεσβεύει: το πλέον ανθρωπιστικό αίτημα, που απευθύνεται σε ὀλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, χωρίς καμία εξαίρεση. Τέλος συζήτησης.

imageAWU statement on Russian intervention Mar 06 ACT 0 comments

On February 27, 2014, pro-Russian chauvinists of Crimea, supported by Berkut riot police and Russian Black Sea Fleet committed military coup in Crimea. Right now it’s already obvious that the government of “Russian Unity” movement headed by Aksionov is no more than a puppet of the Kremlin regime.

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]