user preferences

460_0___30_0_0_0_0_0_17.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Wednesday June 05, 2013 19:13 by Devrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
Κάλεσμα των Επαναστατών Αναρχικών για διεθνή αλληλεγγύη στην εν εξελίξει λαϊκή εξέγερση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία -
Μετά απο επαφή με την συντροφική μας οργάνωση στην Istanbul την Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) "Αναρχική Επανασταστική Δράση" μας στάλθηκε κείμενο μέλους της στα αγγλικά, με το οποίο οι αναρχικοί της Τουρκιας στέλνουν διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης στην εξέγερση του λαού τους. Το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Παράλληλα έγινε μια πρώτη ενημέρωση στους συντρόφους για τις κινήσεις αλληλεγγύης στην Ελλάδα. read full story / add a comment
17.jpg
grecia / turchia / cipro / lotte sul territorio / appello / petizione Wednesday June 05, 2013 14:15 by Devrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
La scorsa settimana un gruppo di manifestanti diede inizio ad un'azione di vigilanza dopo che alcuni alberi erano stati illegalmente sradicati in nome dei pogetti di gentrificazione urbana. Nel secondo giorno di protesta, al mattino presto, la polizia ha attaccato pesantemente con lacrimogeni, getti d'acqua compressa e proiettili di plastica, ferendo molti manifestanti. E' stata la scintilla che è scoccata contro questo atto di terrorismo di stato e che si è propagata in tutto il paese dando origine ad un'azione massiccia e organizzando una grossa rivolta. Le gente si è organizzata contro i crescenti attacchi, contro il terrorismo di stato e contro la violenza della polizia, è scesa nelle strade nell'area della resistenza. Questa rivolta popolare è in corso da 4 giorni ed è in progressivo allargamento. [English] read full story / add a comment
67676_462847437096268_1857009567_n.jpg
venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Tuesday June 04, 2013 22:45 by Comité Editorial Acción Libertaria   image 1 image
Dejémonos de hipocresías. Las cosas como son: el sistema de injusticia en el que vivimos no merece ninguna consideración. Resultó que ahora, debido al hambre que sufren millones de seres humanos y a la humillación a la que nos somete el orden en permanente “crisis”, el sistema saca a sus ideólogos baratos (disfrazados de periodistas) para mitigar el producto de la razón de su existencia. read full story / add a comment
Photo: Hassan Daboos Photography 2013
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday June 04, 2013 14:50 by Ilan S.   image 1 image
For already more than two years the rebellion against the sharp intensification of global neo-liberalism is fermenting. The struggle against the local processes is overcoming efforts by the local elite to use intensifying conflicts with the Palestinians to "soften the resistance". The more dramatic wave of two years ago has passed but not without permanent ferment that is just waiting for a local or international trigger. There are very few who have persisted in the Israeli Anarchists Against the Wall initiative throughout the 10 years of struggle, but new activists are taking the place of those who lost the energy and will to continue at the same level of activity - or have just left the country. The weekly persistent demos in Bil'in, Ma'sara, Ni'lin, Nabi Saleh, Qaddum, and Sheikh Jarrah hold the flag high. This week the uprising in Turkey is only the the freshest one of the new mode. [Italiano] read full story / add a comment
17.jpg
greece / turkey / cyprus / community struggles / news report Tuesday June 04, 2013 14:35 by Devrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
Last week a group of protesters started guarding action after some trees were taken down illegally in the name of urban gentrification projects. In the second day of the protest, very early in the morning, the police attacked the protesters heavily with gas bombs, presssured water and plastic bullets and wounded many protesteds. A spark began against this event of state terrorism and spread accross the country turning into a massive action and organized the big revolt. The public organized against increasing attacks, state terrorism and police violence and have been turning the streets into the area of resistance. This public revolt has been streaming for four days and is constantly spreading. [Italiano] read full story / add a comment
istanbul.jpg
grèce / turquie / chypre / luttes dans la communauté / article de fond Tuesday June 04, 2013 14:30 by Aurélie   text 1 comment (last - thursday june 06, 2013 22:48)   image 1 image
Le problème actuel n’est donc pas les arbres du parc Gezi, mais trouve sa source dans de multiples situations antérieures. C’est la raison pour laquelle des militants d’extrême gauche, des anarchistes, des kémalistes, des islamistes, et des individus issus de tous les horizons possibles défilent côte-à-côte dans les rues, pour des raisons multiples et personnelles mais qui débouchent toutes sur un désir de faire partir le gouvernement AKP. read full story / add a comment
425374_507039372701800_1778229103_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Monday June 03, 2013 20:04 by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε   image 2 images
Από την Ελλάδα μέχρι την Τουρκία η αλληλεγγύη θα γίνει η εκδίκησή μας - Ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 31, 2013 16:37 by Ilan S.
La lotta unitaria era iniziata contro il muro della separazione ed il suo percorso che doveva impadronirsi delle terre dei villaggi e sgomberare i palestinesi. Le lotte hanno ottenuto alcune vittorie parziali ed hanno promosso la lotta unitaria degli attivisti israeliani, dei comitati di base palestinesi e degli internazionali. La consapevolezza a livello locale ed internazionale della lotta contro l'occupazione e contro i persistenti sforzi di sgomberi da parte di Israele, è riuscita a rallentare gli sgomberi ma non a mettervi fine... e nemmeno all'occupazione. [English] read full story / add a comment
1juniotroika.jpg
iberia / community struggles / comunicado de prensa Friday May 31, 2013 01:35 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
La CGT entiende que ésta es una nueva oportunidad para tomar las calles, luchar contra las injusticias y plantar cara a unos gobiernos al servicio de las élites. read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 28, 2013 16:10 by Ilan S.
The joint struggle started against the separation fence and its specific route which used to robe lands of villages and even to transfer them. The struggles brought some partial victories and promoted the joint struggle of Israeli activists, Palestinian grass root committees and internationals. The local, and more so the international awareness to the struggle against the occupation and the persistent efforts of transfer by Israel succeeded to slow the transfer but had not put end to it... nor to the occupation. The present focus of the joint struggle now is on the efforts to curb the gradual transfer efforts within Israel, area C in the occupied west bank, and the East of Jerusalem, and the international B.D.S. - Boycott, Divestment, and Sanctions. [Italiano] read full story / add a comment
policese.jpg
scandinavia / denmark / iceland / community struggles / press release Monday May 27, 2013 15:52 by Skrivgruppen Pantrarna   image 1 image
Vi skriver först och främst till våra syskon i Megafonen. Nyss pratade vi i telefon och ni avbröt er mitt i en mening för att säga: “Det brinner en bil till, vi måste dra”. [English] read full story / add a comment
policese.jpg
scandinavia / denmark / iceland / community struggles / press release Monday May 27, 2013 15:40 by Pantrarna   image 1 image
Open letter from the Pantrarnas skrivgrupp (an anti-authoritarian community organizing group in Gothenburg) to their sister group Megafonen in Stockholm. [Svenska] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 24, 2013 18:08 by Ilan S.
Sono passati già 65 anni dalla Nakba ed io ancora ricordo Deir Yassin ed altri pezzi di memorie di nove anni prima. Mi ci sono voluti troppi anni per rimettere insieme questi pezzi e liberarmi del lavaggio di cervello sionista di stampo nazionalsocialista (marxista). Negli ultimi 47 anni ho imparato la libertà dal libro di Erich Fromm, "Fuga dalla Libertà" ed ho cercato di tenere aperto questo sentiero anche per altri. La partecipazione alla lotta unitaria insieme ai comitati popolari è il percorso migliore che gli israeliani possano fare verso la libertà. Grazie agli attivisti palestinesi di Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Beit Ummar, Nabi Saleh, Qaddum e di altri villaggi che partecipano alle lotte di tanto in tanto, un ringraziamento speciale ai luoghi di Mas'ha dove si tenne il campeggio unitario che diede inizio alla lotta popolare unitaria non armata. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 21, 2013 03:53 by Ilan S.
Already 65 years since the Nakba and I still remember Deir Yassin and other bits of memories from 9 years before it. It took me too many years to put all of them together and overcome the Zionist and its national socialist (Marxist) brainwashing. For the last 47 years I've enjoyed freedom from Erich Fromm's "Escape From Freedom" and have tried to have the path opened for others. Participation in the joint struggle along with the popular committees is the best road to freedom for Israelis. Thanks to the Palestinian activists of Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Beit Ummar, Nabi Saleh, Qaddum and other villages who participate from time to time, with a special thanks to Mas'ha scene of the joint camp that started the joint popular non-armed struggle. The restraining orders regulating the suppression of the non-armed struggles resulting from the involvement of Israelis are being challenged again. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday May 20, 2013 20:09 by Ilan S.
Il famoso scienziato Stephen Hawking si unisce al boicottaggio accademico contro Israele e sostiene il BDS (Boycott, Disinvest & Sanctions, ndt). L'establishment si è lamentato che il Premio Wolf per la Fisica di $100.000 di cui era stato insignito 25 anni fa non ne ha acquistato il suo sostegno per sempre. Il panico che hanno diffuso e gli sforzi su cui hanno investito per minimizzare il danno portano ad un salto qualitativo del BDS ad un livello superiore. Non è ancora l'inizio della fine, ma è certamente la fine dell'inizio. [English] read full story / add a comment
garda.jpg
ireland / britain / community struggles / opinion / analysis Wednesday May 15, 2013 18:15 by James McBarron   image 1 image
Dublin City Council have new by laws to permit officials to interrogate members of the public as to how they are disposing of their rubbish. When the councils started charging for waste disposal years back numerous people refused to pay, the councils then withdrew their collections and ultimately the service was privatised. At the time of the introduction of a fee for rubbish collection some environmentalists argued it was a good thing that would lead to greater recycling and lower waste production. The councils began charging for recycling also of course. read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 14, 2013 20:36 by Ilan S.
The famous scientist Stephen Hawking join academic boycott on Israel and support the B.D.S. The esteblishment lamented that the Wolf Prize in Physics of $100.000 bestowed on him 25 years ago did not buy his support for ever. The panic they developed and efforts they invested to minimize the damage point to the qualitative jump of the B.D.S. to an higher level. It is not the beginning of the end yet, but it is certainly the end of the beginning. The efforts invested in the crawling transfer - both the Bedouins within Israel, the Palestinian villagers in area C, and within occupied east Jerusalem seems to be a desperate moves to bust their dwindling moral. The popular struggle of the third intifada is slowly accumulate momentum in additional villages but it is still a lot of work needed to bring it to a full blooming. [Italiano] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 10, 2013 18:06 by Ilan S.
Cresce la pressione degli sgomberi nell'area C e nei confini del 1948 nel Negev. Aumentano le azioni terroristiche dei coloni, spalleggiati dalle forze di stato israeliane. Ma cresce e si intensifica anche la lotta popolare mentre la destra lancia appelli sempre più forti per una più dura repressione. Non tutti coloro impegnati nelle lotte popolari di base sono contenti delle lotte unitarie con gli israeliani, preferendo fare a meno della relativa protezione che noi garantiamo rispetto ad una maggiore repressione, e rinunciando anche al nostro contributo verso l'opinione pubblica mondiale. [English] read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Tuesday May 07, 2013 20:08 by Ilan S.
Il tradizionale detto cinese: "Abbi una vita interessante" viene esaudito in questi mesi nel Mediterraneo orientale: l'elite in Siria massacra il popolo ribelle, lo Stato israeliano continua con la pulizia etnica dei palestinesi ed apre un secondo fronte interno neoliberista con il popolo israeliano; la Turchia a nord taglia le ultime corde dell'Impero Ottomano e l'Egitto a sud è in una situazione di fermento come mai si era visto nella sua lunga storia. Le elites dei paesi europei a nord che hanno governato e sfruttato le nostre regioni per secoli iniziano a provare il senso di panico di chi ha cavalcato la tigre e sente che la corsa sta per finire e bisognerà fare i conti con la tigre... E continua la lotta unitaria ad Araqeeb, Beit Ummar, Bil'in, Ma'sara, Nabi Saleh, Ni'lin, Qaddum, Sheikh Jarrah, Silwad, colline a sud di Hebron, Susiya, Tel Aviv/Giaffa. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Monday May 06, 2013 23:41 by Ilan S.
The transfer pressure in area C and the 1948 borders Negev intensifies. The colonialist settlers increase their terror, backed by the Israeli state forces. The increased popular struggle intensifies too and rightist calls for harsher repression are becoming louder. Not all those involved with the grassroots popular struggles are happy with the joint struggle together with Israelis, preferring to do without the relative immunity from harsher repression that we provide, and without our contribution for world public opinion. The ferment in the region has already decided that things will not be the same, but only popular struggle and international pressure will channel the changes to the better. [Italiano] read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Verso lo sciopero generale e sociale nel mondo del lavoro, nei territori, nelle piazze

Community struggles

Fri 31 Oct, 06:40

browse text browse image

textPalestina-Israele, la lotta unitaria e la crudele politica israeliana degli sgomberi 14:10 Fri 03 Oct by Ilan S. 0 comments

Araqeeb (villaggio dei Beduini dal 1948), Bil'in, Dahams (Ramla nel 1948), Gerusalemme est (occupata nel 1967, in particolare i quartieri di Sheikh Jarrah e Shuafat, ed i Beduini nella regione) Ma'sarah, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qaddum, le colline a sud di Hebron, ecco le principali località delle lotte unitarie a cui hanno partecipato gli Anarchici Contro il Muro. Mentre Israele finge di darsi da fare per una pace qualsiasi, non smette però di intensificare gli sgomberi con un azzardo crescente. Il governo israeliano conta sull'appoggio della lobby filo-israeliana della destra statunitense e sull'importanza strategica di Israele in tempi turbolenti nonostante la montante pressione internazionale... sebbene le autorità israeliane e l'opinione pubblica si mostrino preoccupate delle pressioni economiche e politiche. [English]

textPalestina-Israele: la lotta unitaria contro il progetto colonialista israeliano per lo sgombero dei ... 14:51 Tue 23 Sep by Ilan S. 0 comments

Nonostante il fallimento dell'ultimo attacco israeliano alla striscia di Gaza, non si fermano gli sforzi di Israele per sgomberare i palestinesi. L'affondamento di una nave di rifugiati con 450 persone a bordo principalmente di Gaza dimostra il parziale successo di Israele in questa politica di sgomberi che non si è mai fermata fin dal 1948. L'assedio di Gaza è tutt'uno con la pressione sui palestinesi, sia quelli dentro i confini del 1948 che del 1967. Pur avendo costretto ad andarsene grandi masse di palestinesi durante le guerre del 1948 e del 1967, Israele ha proseguito questa sua politica con tutti i mezzi possibili. [English]

textPalestina-Israele, la lotta unitaria prosegue ma a bassa intensità: lo scorso venerdì solo 3 israeli... 15:43 Sun 14 Sep by Ilan S. 0 comments

I 50 giorni di guerra su Gaza sono finiti dopo che Israele ha implorato un cessate-il-fuoco ed aperto ad ulteriori richieste da parte di Hamas (di cui alcune tenute segrete persino agli stessi ministri israeliani). Una maggioranza di israeliani è disposta ad ammettere che Israele non ha vinto la guerra ma riconoscono con difficoltà che Hamas ha avuto la mano migliore. I ministri hanno approvato due settimane fa un documento del governo contenente una proposta di dispiegamento di una forza internazionale a Gaza, che può significare la fine dell'occupazione israeliana della Striscia di Gaza e l'apertura del ghetto... e può essere un precedente che potrebbe essere la fine dell'occupazione della Cisgiordania. [English]

textPalestina-Israele, l'attacco militare a Gaza è stato un fallimento rispetto alle aspettative ma anch... 17:11 Mon 25 Aug by Ilan S. 0 comments

La guerra di Israele su Gaza intendeva indebolire Hamas ma renderlo indipendente dall'Autorità in Cisgiordania. Un mese e mezzo è passato ed Israele non riesce a fermare il lancio di razzi di Hamas su Israele. Hamas ha chiesto ad alta voce la rimozione dell'assedio ed il primo ministro israeliano non ha avuto l'appoggio necessario dalla sua coalizione per il necessario compromesso. Per diminuire le perdite e per salvare la faccia Israele con il sostegno degli USA stanno ora delegando la questione a quel Consiglio di Sicurezza dell'ONU di cui Israele non si è curato per molti anni. [English]

textPalestina-Israele, l'attacco israeliano a Gaza finisce con la sconfitta della sua arrogante dimostra... 16:03 Fri 15 Aug by Ilan S. 0 comments

Israele aveva iniziato il suo attacco a Gaza per sabotare il compromesso tra Hamas e l'Autorità Palestinese e per restaurare un governo indipendente di un indebolito Hamas sulla Striscia di Gaza. Il compromesso di Hamas doveva essere una risposta al blocco egiziano finalizzato a smantellare Hamas stesso. Il fallito attacco israeliano porterà ad una significativa apertura del confine tra Israele e la Striscia di Gaza laddove prima dell'attacco passa lo stretto necessario in una situazione sull'orlo di una catastrofe umanitaria. [English]

textPalestina-Israele, la lotta unitaria in tempi di guerra 16:07 Wed 06 Aug by Ilan S. 0 comments

Le lotte unitarie nelle solite località di Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Sheikh Jarrah, Nabi Saleh, Qaddum, le colline a ovest di Hebron, svoltesi nel weekend ed in settimana, si sono focalizzate sulla guerra a Gaza e sugli aspetti più evidenti dell'occupazione. Ad oggi, sembra che Israele abbia fallito l'obiettivo di insediare a Gaza un governo di Hamas indipendente ma indebolito, dato che le atrocità commesse su Gaza non sono riuscite a suscitare una pressione internazionale sufficiente a spingere l'Egitto ad allentare l'assedio su Gaza. Pare che tra Hamas e l'Autorità Palestinese in Cisgiordania verrà rinnovato quel patto che Israele ha così strenuamente cercato di sabotare. [English]

textPalestina-Israele - conflitto senza fine tra il colonialismo sionista ed i palestinesi 16:56 Tue 22 Jul by Ilan S. 0 comments

Siamo al 13° giorno di guerra nella Striscia di Gaza governata da Hamas. In tutto il mondo continuano le manifestazioni contro le scelte guerrafondaie di Israele. Tutto quello che Israele vuole da questa guerra è rompere l'unità di governo palestinese ed evitare l'accelerazione degli accordi di pace. Il problema causato dalla resa di Hamas, messa in ginocchio dalla crisi economica, alla Autorità Palestinese, deriva dalle scelte del governo egiziano, il quale minaccia molto seriamente quel progetto di divisione permanente dei Palestinesi a cui Israele ha dedicato tanti sforzi. Il solo totale collasso del governo di Hamas nella Striscia di Gaza spaventa Israele più di ogni altra cosa. [English]

textPalestine-Israel - a struggle that never ends between Zionist settler colonialism and the indigenous... 14:25 Sun 20 Jul by Ilan S. 0 comments

The war on the Hamas-ruled Gaza Strip continues for the 13th day. Demonstrations against Israeli warmongering continue both in Israel and throughout the world. All that Israel wants in this war that it has initiated is to thwart a Palestinian unity government and curb the peace agreements it might speed up. The danger of Hamas' surrender to the Palestinian Authority in the heels of its economic crisis has resulted from the actions of the new Egyptian government, which seriously threatens the project of splitting the Palestinians, something that Israel has invested extraordinary efforts in. Only the total collapse of Hamas rule in Gaza scares Israel more than that. However, due to internal problems among the Israel political elite and public opinion, the government refrained from revealing the true nature of the war, which is to stabilize independent Hamas rule in Gaza and prevent the need for Hamas to surrender to the Palestinian Authority of the West Bank. So, instead the Israeli government has exaggerated the reports about attacks against Hamas and is hiding the real agenda - the obstruction of Palestinian unity. [Italiano]

textPalestina-Israele, settimane tumultuose inibiscono gli sforzi di Israele per scatenare una terza int... 13:34 Sun 13 Jul by Ilan S. 0 comments

Proprio quando la pressione dell'Europa su Israele per un compromesso con il governo palestinese stava cogliendo il momento giusto favorito dal calo in atto delle esportazioni israeliane, Israele ha cercato di trarre vantaggio dal rapimento dei tre giovani coloni applicando i "piani nel cassetto" nel tentativo di incendiare una intifada armata. Quasi tre settimane di propaganda basata su menzogne (come se sapessero già della morte dei tre giovani) hanno inondato i media. Quando alla fine i corpi sono stati "trovati", le bugie sono risultate per quello che erano e le intimidazioni per far accendere l'intifada hanno fallito l'obiettivo. I crescenti crimini di odio dell'estrema destra israeliana e l'uccisione di un giovane palestinese a Gerusalemme Est occupata hanno scatenato una dura reazione nella città e nelle zone palestinesi all'interno dei confini del 1948. [English]

textPalestine-Israel, Turmoiled weeks that backfired Israeli efforts to ignite a third armed Intifada in... 00:59 Mon 07 Jul by Ilan S. 0 comments

When the European pressure on Israel to compromise with the Palestinian elite collected momentum - already diminishing exports, Israel tried to take advanced of the kidnapped three settlers youth applying "plans from the drawer" trying to ignite armed Intifada. Nearly three weeks of propaganda based on lies (as if they are searching for the already known to them to be dead three youth) was all over the media. When lastly the bodies were "found", lies were exposed, and the harassments failed to ignite Intifada. The mounted hate crimes of the Israeli extreme right and murder of a Palestinian youth of the annexed East Jerusalem ignited an extreme response there and within the Palestinian regions within the 1948 borders. Vicious harassment of US-Palestinian youth - cousin of the murdered youth which was video typed became together with the video of the kidnapped cousin became viral all over the world and ignited solidarity demos all over the world. [Italiano]

more >>

imageTokologo supports the community march on the Merafong municipal offices Oct 30 by Tokologo African Anarchist Collective 0 comments

The Tokologo African Anarchist Collective supports the protest march held by members of the Khutsong community – where we have active members – to the Merafong municipal offices.

imageTokologo supports the Khutsong community march on the Teba offices, Carltonville Oct 30 by Tokologo African Anarchist Collective 0 comments

The Tokologo African Anarchist Collective supports the protest march held by members of the Khutsong community – where we have active members – to the Teba Bank offices in Carletonville.

imageAnálise inicial das eleições nacionais no primeiro turno Oct 06 by BrunoL 0 comments

05 de outubro de 2014 Bruno Lima Rocha

Dilma Rousseff (PT) teve cerca de 41,60% dos votos, seguida por Aécio Neves (PSDB) com 33,56% dos votos e Marina Silva (PSB) com 21,32% dos votos. Este é o quadro aproximado após a quase totalidade das urnas apuradas. Podemos chegar a distintas conclusões do processo. Antes cabe um retrato imediato acompanhado por uma narrativa dos dias prévios do primeiro turno.

imageΟ Νέλσον Μαντέλα, το... Oct 04 by Shawn Hattingh - Lucien van der Walt 0 comments

Ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα συνοδεύτηκε από χιλιάδες άρθρα και εκατομμύρια ανθρώπων τα οποία απέδιδαν σε αυτόν φόρο τιμής. Εξυμνώντας τον σωστά, για την εναντίωση του στον φυλετισμό, την συνεισφορά του στους απελευθερωτικούς αγώνες στην N. Αφρική και για την στάση του ενάντια στο καθεστώς του απαρτχάιντ, το οποίο και τον κράτησε φυλακισμένο για 27 χρόνια. Για μεγάλο μέρος της ζωής του ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε η βασική φιγούρα των απελευθερωτικών αγώνων στην N. Αφρική κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 1960, 1970 και 1980.

imageThe Khutsong Tragedy Sep 04 by Lucky Sumione 0 comments

Residents in Khutsong location were neglected by the police many times, and that is why they ended up taking the law into their own hands in late 2013.

more >>

imageContro i Mondiali e contro la repressione: seminare lotta e organizzazione! Jun 26 CAB 0 comments

L'insieme di lotte e conflitti sindacali e sociali in corso nel paese prima e durante i Mondiali di Calcio tiene sotto pressione il governo federale, alcuni governi statali, municipi e padroni, generando una guerra dei nervi nei principali centri urbani del paese. [Português

imageCampagna "La protesta non è un crimine!" Jun 23 membro della Coordenação Anarquista Brasileira 0 comments

L'anno scorso, le strade delle città del Brasile vennero attraversate da diverse manifestazioni. Rivendicazioni per il trasporto pubblico a tariffa zero, scioperi di diverse categorie che ruppero con le dirigenze sindacali burocratizzate e mobilitazioni contro i danni provocati dalla Copa do Mundo crearono uno scenario di delegittimazione e di rottura degli oppressi verso lo Stato ed il Capitale.

imageΨηφίζω σημαίνει πα&#... May 13 0 comments

Η εκλογική διαδικασία υποτίθεται πως είναι το μέσο που εκφράζεται η λαϊκή θέληση. Δεν υπάρχει όμως πιο ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, απο τα κύτταρα που δημιουργεί η κοινωνία για να αντισταθεί στους δυνάστες της. Αν τα συνδικάτα δεν ήταν δεξαμενές ψηφοφόρων, αν συνελεύσεις ζωντανεύαν τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τότε ίσως οι εκλογές να μην είχαν τέτοιο κοινωνικό αντίκτυπο. Κι όποιος περιμένει κόμματα, φορείς εξουσίας και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς να κάνουν κάτι τέτοιο, είνα βαθιά νυχτωμένος.

imageΓια τις εξελίξεις σ&... Apr 04 MACG (personal capacity) 0 comments

Η ψυχική υγεία -και όχι μόνο αυτή- πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις που θα καλύπτουν απόλυτα αυτό που εκ της ουσίας της πρεσβεύει: το πλέον ανθρωπιστικό αίτημα, που απευθύνεται σε ὀλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, χωρίς καμία εξαίρεση. Τέλος συζήτησης.

imageAWU statement on Russian intervention Mar 06 ACT 0 comments

On February 27, 2014, pro-Russian chauvinists of Crimea, supported by Berkut riot police and Russian Black Sea Fleet committed military coup in Crimea. Right now it’s already obvious that the government of “Russian Unity” movement headed by Aksionov is no more than a puppet of the Kremlin regime.

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]