user preferences

New Events

Southern Africa

no event posted in the last week

Upcoming Events

Southern Africa

No upcoming events.
free46_1.jpg
southern africa / repression / prisoners / press release Friday March 04, 2011 06:24 por وقع على البيان   image 1 image
عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه كان يشعل في نفس الوقت و دون أن يدرك موجة من الانتفاضات و الثورات الشعبية التي انتشرت كالنار في الهشيم في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط , و التي أمكن الشعور بحرارتها بعيدا جدا في زيمبابوي , حيث اعتقل يوم السبت 19 فبراير شباط 46 ناشط منهم طلاب , عمال و نقابيون في هراري . لقد اعتقلوا حسب وثائق الشرطة بتهمة التخطيط لثورة على النمط المصري للإطاحة بروبرت موغابي , الموجود في السلطة منذ عام 1980 , في اجتماع نوقش فيه سقوط حسني مبارك و الأحداث في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط . المعتقلون , الذين يمثلون فدرالية نقابات زيمبابوي ZCTU و اتحاد الطلاب الوطني في زيمبابوي ZNSU و المنظمة الاشتراكية الأممية ISO , كانوا قد أنهوا للتو مشاهدة برنامج وثائقي أخباري عن الانتفاضة في مصر و قد وجدوا هناك , حسب المدعين العاميين للدولة , بغرض "تنظيم , و وضع إستراتيجية , و تنفيذ الإطاحة بالحكومة الدستورية لزيمبابوي ... على الطريقة المصرية" . read full story / add a comment
free46.jpg
Àfrica austral / repression / prisoners / comunicat de premsa Friday March 04, 2011 00:43 por Organitzacions Anarquistes   image 1 image
Quan Mohammed Bouazizi es va calar foc, sense voler va desencadenar una onada d’aixecaments i revoltes populars que s’ha estès com la pólvora per tot el nord d’Àfrica i Orient Mitjà. El calor pot sentir-se en llocs tan distants com Zimbabwe, on el dissabte 19 febrer 46 activistes a favor de la democràcia, entre ells estudiants, treballadors i sindicalistes van ser arrestats en la seva capital Harare. Segons la policia, van ser arrestats per tramar una revolta a l’estil d’Egipte per enderrocar a Robert Mugabe, que ha estat en el poder des de 1980, en una reunió per discutir la caiguda de Hosni Mubarak i els esdeveniments en el nord d’Àfrica i Orient Mitjà . Els arrestats, que pertanyen a la Federació de Sindicats de Zimbabwe (ZCTU), la Unió Nacional d’Estudiants de Zimbabwe (ZNSU) i l’Organització Socialista Internacional (ISO), acabaven de veure un documental sobre l’aixecament a Egipte i, d’acord amb els fiscals de l’Estat, parlaven de "organitzar, elaborar estratègies i acabar amb el govern constitucional de Zimbabwe … el camí d’Egipte".

read full story / add a comment
zimsml.jpg
southern africa / repression / prisoners / feature Thursday March 03, 2011 17:42 por International Anarchist Organisations   text 3 comments (last - wednesday march 09, 2011 16:14)   image 2 images
When Mohammed Bouazizi set himself alight he unwittingly ignited a wave of popular uprisings and rebellions that have spread like wildfire across North Africa and the Middle East, the heat of which can be felt as far afield as Zimbabwe where, on Saturday 19th February, 46 pro-democracy activists including students, workers and trade unionists were arrested in Harare. According to police documents they were arrested for plotting an Egypt-style revolt to overthrow Robert Mugabe, who has been in power since 1980, at a meeting to discuss the fall of Hosni Mubarak and events in North Africa and the Middle East. The arrested, who represent the Zimbabwean Federation of Trade Unions (ZCTU), Zimbabwe National Students Union (ZNSU) and the International Socialist Organisation (ISO), had just watched documentary news footage on the uprising in Egypt and, according to state prosecutors, were there to "organise, strategise and implement the removal of the constitutional government of Zimbabwe ... the Egyptian way". [Castellano] [Dansk] [Italiano] [العربية ] [Català] read full story / add a comment
free46.jpg
africa meridionale / repressione / prigionieri / comunicato stampa Monday February 28, 2011 20:22 por Organizzazioni anarchiche   image 1 image
Quando in Tunisia Mohammed Bouazizi si è dato fuoco ha inconsapevolmente innescato un'ondata di rivolte popolari e di ribellioni che si sono propagate come un incendio in tutto il Nord Africa ed in Medio Oriente, sprigionando un'energia che si è sentita fino allo Zimbabwe dove, sabato 19 febbraio, 46 attivisti democratici, tra cui studenti, lavoratori ed attivisti sindacali sono stati arrestati ad Harare, durante un meeting per discutere della caduta di Hosni Mubarak e dei fatti in Nord Africa ed in Medio Oriente... [English] [Castellano] [Dansk] read full story / add a comment
free46.jpg
África austral / represión / presos / comunicado de prensa Monday February 28, 2011 17:33 por Organizaciones Anarquistas   text 1 comment (last - thursday march 03, 2011 21:17)   image 2 images
Cuando Mohammed Bouazizi se prendió fuego, sin querer desató una ola de levantamientos y rebeliones populares que se ha extendido como un reguero de pólvora por todo el norte de África y Oriente Medio, cuyo calor puede sentirse en lugares tan distantes como Zimbabwe, donde, el sábado 19 de febrero, 46 activistas a favor de la democracia, entre ellos estudiantes, trabajadores y sindicalistas fueron arrestados en su capital Harare. Según la policía, fueron arrestados por tramar una rebelión al estilo de Egipto para derrocar a Robert Mugabe, quien ha estado en el poder desde 1980, en una reunión para discutir la caída de Hosni Mubarak y los acontecimientos en el norte de África y Oriente Medio. Los arrestados, que pertenecen a la Federación de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), la Unión Nacional de Estudiantes de Zimbabwe (ZNSU) y la Organización Socialista Internacional (ISO), acababan de ver un documental sobre el levantamiento en Egipto y, de acuerdo a los fiscales del Estado, hablaban de "organizar, elaborar estrategias y acabar con el gobierno constitucional de Zimbabwe ... el camino de Egipto ".
[English] [Dansk] read full story / add a comment
freeharareprisonerssml.jpg
sydlige afrika / repression / prisoners / pressemeddelelse Monday February 28, 2011 00:53 por Anarkismo organisationer   image 2 images
Da Mohammed Bouazizi tændte ild til sig selv, antændte han uforvarende en bølge af folkelige opstande og oprør, der har spredt sig som en steppebrand hen over Nordafrika og Mellemøsten, hvis varme kan føles så langt væk som i Zimbabwe hvor 46 demokrati-aktivister – heriblandt studerende, arbejdere og fagforeningsfolk – d.19. februar blev anholdt i Harare. Ifølge politidokumenter er de blevet anholdt for ved et møde, hvor Hosni Mubaraks fald og begivenhederne i Nordafrika og Mellemøsten blev diskuteret, at planlægge et Egypten-inspireret oprør med henblik på at vælte Robert Mugabe, som har været ved magten siden 1980. De anholdte, der repræsenterer Den Zimbabwiske Sammenslutning af Fagforeninger (ZCTU), Zimbabwes Nationale Studentersammenslutning (ZNSU) og Den Internationale Socialistiske Organisation (ISO), havde lige set dokumentar-optagelser om opstanden i Egypten og var – ifølge statsanklageren – samlet for at ”organisere, planlægge og implementere fjernelsen af Zimbabwes forfatningsmæssige regering … med egyptiske metoder”.
[English] [Castellano] [Italiano] [Català] [العربية] read full story / add a comment
zacfront_symbol_1.jpg
southern africa / the left / press release Wednesday February 23, 2011 01:46 por Zabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
From 20 to 23 January 2011, working class and revolutionary militants from throughout South Africa, including a ZACF delegation, gathered in Johannesburg for the Conference of the Democratic Left (CDL). The gathering ended in the launch of the Democratic Left Front (DLF) as a loose alliance of organisations and individuals in struggle.

In explaining our relationship to the DLF, we will here summarise our reservations, while explaining why they are outweighed by the genuine achievements of the CDL. The reservations cover three main areas: attitudes towards the state and elections; leadership structures; and the DLF programme and demands. (We are also less than enthusiastic about some new terms that have become popular in the CDL and DLF, such as “eco-socialism”; but this is largely a matter of language, which we will not discuss in detail here.) read full story / add a comment
zacfront_symbol.jpg
africa meridionale / repressione / prigionieri / comunicato stampa Tuesday February 22, 2011 20:11 por Zabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Un gruppo di attivisti, che si era riunito in privato per dibattere le recenti insurrezioni in Nord Africa e il Medio Oriente, è stato arrestato durante un'operazione della polizia. Sono attualmente in stato di fermo, senza accuse, e ci sono giunti voci che alcuni membri del gruppo sono sottoposti a gravi aggressioni fisiche da parte dei loro aguzzini. [English] read full story / add a comment
zacfront_symbol.jpg
southern africa / repression / prisoners / press release Tuesday February 22, 2011 16:54 por Warren McGregor   image 1 image
Activists gathered in Harare on the 19th February in a closed meeting to discuss the recent uprisings in North Africa and the Middle East, were arrested after a planned police raid. Currently they are being held without charge and reports indicate that key members of the gathering are being subjected to physical assault by their captors. [Italiano] [Ελληνικά] read full story / add a comment
southern africa / repression / prisoners / non-anarchist press Tuesday February 22, 2011 02:27 por Democratic Left Front
On the 19Th February , a leading member of the International Socialist Organisation of Zimbabwe, Munyaradzi Gwisai and 51 others, including students and workers were arrested in Harare during a unpublicised meeting held to discuss revolution in the Middle East. They are still being held and will have to be charged today if they are to be held in detention any further. It is believed they will be charged for conspiring against the state and number of them have been beaten physically by their police interrogators. read full story / add a comment
southern africa / community struggles / non-anarchist press Tuesday February 22, 2011 01:25 por Unemployed People's Movement
The rebellion of the poor has been spreading from town to town, from squatter camp to squatter camp, since 2004. Last week it arrived in Grahamstown.

There is no third force, political party or communist academic behind our struggle. It is oppression at the hands of the African National Congress that has driven us into the rebellion of the poor. We are in rebellion because we are being forced to live without dignity, safety or hope. read full story / add a comment
southern africa / repression / prisoners / non-anarchist press Monday February 21, 2011 18:29 por SB
52 people representing students, union members and workers were arrested on Saturday afternoon at 4:30pm and are being detained at Harare Central prison. They were discussing the events in the middle east and the fall of Egyptian dictator Mubarak and had just shown a film of the uprising. read full story / add a comment
southern africa / community struggles / non-anarchist press Monday February 21, 2011 18:10 por The Flames of Phaphamani
The poor are steadily getting angrier and they are preparing for something. They have relatively little to lose, except the hope that drives their movements, informed predominantly by desire for justice for those who are systematically dehumanized in our country today. These movements include: Abahlali baseMjondolo (AbM), the Poor Peoples’ Alliance, the Landless Peoples’ Movement, the Western Cape Anti-Eviction Campaign, Mandela Park Backyarders and Sikhula Sonke. And, in my hometown— Grahamstown—the Unemployed Peoples’ Movement (UPM) and the Woman’s Social Forum (WSF) are represented. read full story / add a comment
1224277150526_1_1.jpg
southern africa / economy / feature Sunday February 13, 2011 13:00 por Lucien van der Walt   text 1 comment (last - friday march 11, 2011 21:15)   image 1 image
South African unions, centred on the 2 million-strong Congress of South African Trade Unions (COSATU), have consistently articulated a policy vision that breaks with crude neo-liberalism. This is remarkable – but is it enough? Just how viable and desirable is this vision, particularly as the neo-liberal era lurches into a serious slump? And is there an alternative? [Italiano] read full story / add a comment
southern africa / miscellaneous / anarchist communist event Tuesday February 01, 2011 14:00 por Coalition for a Free Palestine,
The heroic masses of Egypt have risen up against the decades-old corrupt dictatorship of Hosni Mubarak. Taking inspiration from the intifada in Tunisia, for six days, Egyptian protesters have been demanding that Mubarak be ejected from the office he has held for 30 years, demanding affordable prices for basic foods, and demanding jobs. Close to 200 protestors have been murdered by the security forces as they attempt to exercise their democratic rights.

As South Africans watch the unfolding events in the north of our continent, it reminds us too of our own uprisings: Sharpeville, Soweto, Langa... and spurs us on to express our solidarity with the people of Egypt and Tunisia who remain steadfast in their determination to rid themselves of corrupt and oppressive dictators. read full story / add a comment
southern africa / the left / non-anarchist press Monday January 31, 2011 13:41 por Steering Committee
The declaration that came out of the Conference of the Democratic Left. It begins, but only begins to indicate the great sense of comradeship, solidarity and unity that the conference was able to develop amongst a very broad range of forces. We had unionists (from all federations,) social movement activists, youth and women, queers, Maoists, Trotskyists, independent Marxists, anarchists, pacifists and many others. We had tough debates, especially about the nature of the formation we were establishing, we had differences and disagreements - even about process, yet we rose to the occasion and have constructed a democratic framework and put in place organisational processes through which we can act together. As the declaration indicates our first task is to build solidarity amongst poor and working people in struggle. We have agreed to build campaigns against unemployment, support struggles for decent services especially housing, fight for land and agrarian reform, join with others in fighting to overcome the education crisis and will join the growing movements for environmental and climate justice: COP 17 is in our sights. read full story / add a comment
cosatulogo.jpg
southern africa / workplace struggles / opinion / analysis Sunday December 26, 2010 15:11 por Lucien van der Walt   image 1 image
The August-September 2010 mass strike in the South African state sector demonstrated remarkable working class unity across racial and ideological lines, as 1.3 million workers of all colours stopped work for four weeks despite severe economic recession. The strikers' determination reflected growing frustration with low wages and at the glaring political corruption and enrichment of the elite, plus the drive - by African, coloured and Indian workers specifically - to attain living conditions breaking decisively with the oppression and immiseration of the apartheid past. Yet the strikers' partial victory was tarnished by tactics that divided strikers from the larger working class - notably, hospital disruptions - and a failure to raise demands that linked union and community struggles against both neo-liberalism and the apartheid legacy. The top-down manner whereby the strike was ended makes workers cynical about their own unions, demonstrating the alarming bureaucratisation and centralisation that has arisen, in large part, due to union leaders being enmeshed in the African National Congress (the neo-liberal governing party) and state industrial relations machinery. Unions should re-orientate towards other working class movements, outside and against the state, to fight for a libertarian and socialist transformation, from below. The ideas of anarcho-syndicalism - raised at the 2009 COSATU Congress - provide a useful starting point.
read full story / add a comment
southern africa / workplace struggles / non-anarchist press Thursday December 09, 2010 22:26 por Daniell
In Robertson a conflict between dismissed workers and CSAAWU on one side and the Robertson Abattoir on the other evolves. The core of the conflict is the slave like conditions which the workers were forced to work under at the abattoir, before they were locked-out and eventually dismissed. The workers and their families now faces starvation. In order for the workers to be succesfull they need all the support they can get. read full story / add a comment
southern africa / workplace struggles / non-anarchist press Friday December 03, 2010 20:22 por Daniell
The Commercial Stevadoring Agricultural and Allied Workers Union (CSAAWU) is supporting 50 workers against an illegal lockout by Robertson Abbatoirs, that started on Tuesday 30th November 2010. CASAAWU and the workers need support from activists, social movements and progressive organisations. read full story / add a comment
southern africa / community struggles / other libertarian press Saturday November 20, 2010 23:14 por Sherry
The Abahlali baseMjondolo describe their politics as “a homemade politics that everyone can understand and find a home in”. They believe in politics that are shaped not by an outlined external ideology, but by the current and relevant experiences of its people. Politics derived from any singular prescribed theory, they argue, creates elitism and patronage. By building their political aims and beliefs directly and internally, they are more successful in addressing the realistic needs of its participants. It is very much a politics of the here and now. They have called for “a living communism” and are adamantly anti-capitalism, particularly in their beliefs that private land should be made public for housing. read full story / add a comment
Double Issue 5/6 of Tokologo, the Newsletter of the TAAC, now available

Southern Africa

Fri 12 Feb, 06:21

browse text browse image

300_0___20_0_0_0_0_0_pic_1.jpg imageLibertad para todos? Miembros de la Zabalaza Anarchist Communist Front amenazados, las actividades i... 15:14 Thu 29 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Sudáfrica, 16 de Octubre de 2015: En la noche del Viernes 9 de Octubre de 2015, un militante de Zabalaza fue amenazado con violencia por su militancia política por un grupo de jóvenes, en el empobrecido barrio de Khutsog (Oeste de Johannesburgo). En la mañana siguiente, una escuela de formación política que él y otros compañeros llevan adelante en el área, fue interrumpida a la fuerza por una multitud aún más grande.

300_0___20_0_0_0_0_0_pic.jpg imageLiberdade para todos? Membros da Zabalaza Anarchist Communist Front ameaçados, atividades interrompi... 15:08 Thu 29 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

África do Sul, 16 de outubro de 2015: Na noite de sexta-feira, 9 de outubro de 2015, um militante da Zabalaza Anarchist Communist Front (Frente Anarquista-Comunista Zabalaza) do pobre município de Khutsong (oeste de Johannesburg), foi ameaçado com violência pelo seu trabalho político por um grupo de jovens. Na manhã seguinte, uma escola política que ele e outro membro organizam na área foi forçada a interromper suas atividades por um grupo ainda maior.

pic.png imageQuale libertà per tutti? Militanti dello Zabalaza Anarchist Communist Front minacciati, le attività ... 19:24 Sun 25 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Sud Africa, 16 ottobre 2015: la sera del 9 ottobre un militante dello Zabalaza Anarchist Communist Front nel quartiere proletario nero di Khutsong (Johannesburg ovest), è stato minacciato con violenza d parte di un gruppo di giovani per il suo lavoro politico. [English]

textLiberté pour tou-te-s ? Des membres de Zabalaza Anarchist Communist Front menacé-e-s et forcé-e-s de... 04:30 Sat 24 Oct by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Traduction française du communiqué de Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF), organisation sud-africaine qui subit la répression. [English]

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah 06:49 Fri 12 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

orbituaryofousilawrencezitha.gif imageOrbituary of Ousi Lawrence Zitha 15:03 Mon 01 Sep by Nobyhle Dube 0 comments

Comrade Lawrence was born on 7 July 1969 in Kliptown before moving to Ceza in KwaZulu-Natal. He attended Ceza Primary and Nghunghunyone Secondary, matriculating in 1986 with exemption (excellent at that time).

saasha.png imageLaunch of the online Southern African Anarchist and Syndicalist History Archive (SAASHA) 03:07 Thu 01 May by SAASHA 0 comments

1 May 2014: launch of the online Southern African Anarchist and Syndicalist History Archive (SAASHA)
http://saasha.net/

malema_tswana.png imageANC e Latlhile Seaparwelwa Khemo Sa Sone! Ba Bolaile Babereki! 13:53 Fri 03 May by TAAC, iWAC, ZACF 3 comments

Molaotheo o tshepisitse ditokelo tsa dipolotiki le tekatekano. Go a bonagala gore boradipolotiki le bathapi ba dira ka mo ba ratang ka teng. Ba tshameka ka batho. Seo se bonagetse ka nako eo mapodisi a bolaileng badiri bao ba neng ba dirile ditshupetso kwa moepong wa Lonmin Marikana.

10ww.jpg imageΟ αγώνας των εργατώ&... 17:56 Wed 23 Jan by Dmitri (republishing) 0 comments

Υστερα από μια μικρή ανάπαυλα, ενός μήνα, οι εποχιακοί εργάτες γης στη Νότια Αφρική ξεκίνησαν ξανά τον απεργιακό τους αγώνα, με βασικό αίτημα το διπλασιασμό του μεροκάματου από 8 δολάρια σε 17,5.

391982_417861508270211_1865472150_n.jpg imageΗ νίκη των εργαζομέ&... 06:29 Thu 20 Sep by proletconnect 0 comments

Αύξηση των μισθών κατά 20% κέρδισαν τελικά οι μεταλλωρύχοιΑύξηση των μισθών κατά 20% κέρδισαν τελικά οι μεταλλωρύχοι στο εργοστάσιο πλατίνας lonmin έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία που δολοφονούσε και μετά την σκληρή αντιπαράθεση με τα αφεντικά.

more >>

imageAttacks on Foreigners: Only the Ruling Class Benefits Feb 01 by Siyabulela Hulu-Hulu 0 comments

Attacks on African and Asian foreigners flared up in South Africa twice in 2015, first in April, mainly in KwaZulu, then in October in Grahamstown, the Eastern Cape. Many attacks were on small (spaza) shops run by foreigners. Maybe 500 were displaced in October. The looting and smashing of property in spaza shops, and the immensity of these criminal activities country wide, has had an incredible and negative impact on our democracy, on our lives, on our livelihoods, and reflects badly on the nation's morality.

imageNo Illusions: 2016 Elections no Solution for the Masses Jan 29 by Warren McGregor 0 comments

Many in the working class hope the 2016 local government elections will prove a turning point. The ruling African National Congress (ANC) won the 2014 elections easily, but its grip is weakening. The ANC-allied Congress of SA Trade Unions (COSATU) has split, the radical metal union NUMSA expelled. The ANC could even lose control of at least one of giant "metro" municipality in 2016, possibly greater Johannesburg or Nelson Mandela Bay - probably to the moderate Democratic Alliance (DA), not the ANC breakaway, Economic Freedom Fighters (EFF).

imageNo Justice, No Peace: A Year of Struggle Dec 11 by Tokologo African Anarchist Collective 0 comments

Welcome to the first double issue of Tokologo, combining issues 5 and 6. This marks our third year of publishing by the Tokologo African Anarchist Collective and its study circles. 2015 has been a turbulent year. On the one side, the horrors of attacks on immigrants and foreigners continue. In April, attacks broke out, mainly in KwaZulu-Natal, spurred directly by Zulu King Goodwill Zwelithini's inflammatory statements. One of the big failures of the 1994 transition was that much of the old Bantustan/ homeland apparatus remained in place, with the continuing power of chiefs and kings. Again, in October, this time spurred by rumours and the taxi associations, there were riots in the Eastern Cape.

imageDear Mama: Anarchist poetry against the anti-foreigner pogroms in Grahamstown, South Africa Nov 09 by Leroy Maisiri 0 comments

The poem below was written by Zimbabwean Zabalaza Anarchist Communist Front comrade Leroy Maisiri, against the backdrop of the a wave of riots against African and Asian ‘foreigners’ that started to sweep Grahamstown, South Africa, from Wednesday 21 October 2015. By Saturday, around 300 shops, mostly small businesses, owned by people from countries like Bangladesh, Nigeria, Pakistan, and Somalia, had been targeted, many burnedand looted. Perhaps 500 people have been displaced, many are in hiding. While university and college student protests across town faced down the state in the fight against high fees in a heroic struggle, mobs provoked by rumours of murders and mutilations by ‘foreigners,’spurred on by malicious forces including local taxi drivers, attacked the ‘foreigners.’ Heroic efforts by the local Unemployed Peoples Movement (UPM) and some other township residents were not enough to halt the carnage. Working class, see this divide-and-rule for what it is! You have nothing to gain from this. As the UPM says, “We are all the victims of colonialism and capitalism. We all need to stand together for justice. If unemployed young men chase a man from Pakistan out of Grahamstown they will still be unemployed and poor the next day. The students have shown us what unity can do.” The students have shown us the way forward.

imageThe general orientation of anarchists/ syndicalists to the United Front and NUMSA Sep 02 by Jakes Factoria and Tina Sizovuka 0 comments

Will the United Front (UF) address the crises we are currently facing in South Africa? I am concerned about how the UF works and who leads it. In my own view we don’t need a leader, we need to all have equal voice. How can we build the UF as a basis for a stateless, socialist, South Africa?

more >>

imageLibertad para todos? Miembros de la Zabalaza Anarchist Communist Front amenazados, las actividades i... Oct 29 ZACF 0 comments

Sudáfrica, 16 de Octubre de 2015: En la noche del Viernes 9 de Octubre de 2015, un militante de Zabalaza fue amenazado con violencia por su militancia política por un grupo de jóvenes, en el empobrecido barrio de Khutsog (Oeste de Johannesburgo). En la mañana siguiente, una escuela de formación política que él y otros compañeros llevan adelante en el área, fue interrumpida a la fuerza por una multitud aún más grande.

imageLiberdade para todos? Membros da Zabalaza Anarchist Communist Front ameaçados, atividades interrompi... Oct 29 ZACF 0 comments

África do Sul, 16 de outubro de 2015: Na noite de sexta-feira, 9 de outubro de 2015, um militante da Zabalaza Anarchist Communist Front (Frente Anarquista-Comunista Zabalaza) do pobre município de Khutsong (oeste de Johannesburg), foi ameaçado com violência pelo seu trabalho político por um grupo de jovens. Na manhã seguinte, uma escola política que ele e outro membro organizam na área foi forçada a interromper suas atividades por um grupo ainda maior.

imageQuale libertà per tutti? Militanti dello Zabalaza Anarchist Communist Front minacciati, le attività ... Oct 25 ZACF 0 comments

Sud Africa, 16 ottobre 2015: la sera del 9 ottobre un militante dello Zabalaza Anarchist Communist Front nel quartiere proletario nero di Khutsong (Johannesburg ovest), è stato minacciato con violenza d parte di un gruppo di giovani per il suo lavoro politico. [English]

textLiberté pour tou-te-s ? Des membres de Zabalaza Anarchist Communist Front menacé-e-s et forcé-e-s de... Oct 24 0 comments

Traduction française du communiqué de Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF), organisation sud-africaine qui subit la répression. [English]

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah Dec 12 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]