Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

Mashriq / Arabia / Iraq

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche veröffentlicht

Kommende Veranstaltungen

Mashriq / Arabia / Iraq

Keine kommenden Veranstaltungen veröffentlicht
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war Freitag April 24, 2020 03:20 bei Various anarchist organizations
featured image

ضد الحرب و الجائحة، كل التضامن مع روج آفا

بالرغم من جائحة كورونا التي شلت اقتصاد العديد من المدن و أرغمتها على الالتزام بالحجر الصحي. تستمر تركيا بمساندة حليفها داعش في حرب خبيثة ضد شعوب شمال سوريا، المجبورين على الدفاع عن ارواحهم دون أي هدنة. و من جهة أخرى تواصل قواة بشار رفقة الحليف الروسي الحصار

[Castellano] [Català] [Deutsch] [English] [Ελληνικά] [Français] [Italiano] [Português]

mashriq / arabia / iraq / emperyalizm / savaş Donnerstag März 05, 2020 04:17 bei Devrimci Anarşist Faaliyet
featured image

Suriye’de savaşın ve TSK desteğindeki cihatçı çetelerin sıkıştığı son nokta olan İdlip’te uzun zamandır beklenenler olmaya başladı. Şubat’ın 27’sini 28’e bağlayan gece -TC’nin Suriye Ordusu’na İdlip’te aldığı yerlerden çekilmesi konusunda verdiği “ültimatomun” dolmasına az bir süre kala- TSK’ye bağlı birlikler hava saldırısına uğradı. Bu hava saldırısı sonucu resmi rakamlara göre 34 asker öldü. Saldırı, TC kaynaklarına göre Suriye tarafından gerçekleştirildi.

[English]

mashriq / arabia / iraq / imperialism / war Montag Januar 06, 2020 20:49 bei Zaher Baher
featured image

The relationship between the US and Iran has never been good after the Iranian “revolution” but since the “Arab Spring” it has gotten worse. The involvement of Iran in many countries in the Middle East, especially Iraq and Syria, made it difficult for the US to achieve its own aims in the region. This article covers what happened in Iraq currently and how the tension between the US and Iran reached a high level before the assassination of General Suleimani..

[Ελληνικά] [Castellano]

mashriq / arabia / iraq / community struggles Donnerstag Juli 19, 2018 01:11 bei Zaher Baher
featured image

The below is a report about the current situation in central and southern Iraq. It is over a week there has been a massive demos and protests against the central and local government and also against the oil companies . The report below briefly explains the situation .

[Français]

Read also: Update report : The mass protests in Baghdad and Southern Iraq continue

mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra Sonntag Mai 20, 2018 13:38 bei Secretariado Permanente
featured image

En las fechas en el que el Pueblo Palestino recuerda los 70 años de la NAKBA, el día de la catástrofe en árabe, recordando la invasión y genocidio perpetrada por parte de grupos paramilitares sionistas ya antes del 14 de mayo de 1948 y que continúa en nuestros días por parte del estado genocida de Israel; CGT se suma a la denuncia internacional de esta injusta ocupación, de este genocidio hacia el pueblo palestino, de la insuficiente e hipócrita respuesta internacional y, en particular, denunciamos el despotismo mercantilista de las políticas estadounidenses que, trasladando ahora a Jerusalén su embajada, apoyan esta masacre.

This page can be viewed in
English Italiano Català Ελληνικά Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”

George Floyd: one death too many in the “land of the free”

Mashriq / Arabia / Iraq

So 12 Jul, 08:49

browse text browse image

2644.jpg imageWe condemn the Turkish state attack and invasion of the Iraqi Kurdistan Jun 25 22:46 by Kurdish-speaking Libertarians 0 comments

The support and solidarity with innocent people can be done in different ways. It can be through launching complaints, expressing anger and frustration, protests, and demonstrations. The best kind of support and solidarity is boycotting all the goods that are made in Turkey and by Turkish companies wherever they are. Boycotting its media, universities, language colleges and stopping holiday bookings to Turkey. While Turkey has got so many interests in Iraqi Kurdistan the boycott is very effective. Turkey has hundreds of companies plus colleges, shops, factories there, and it is the main country for Kurdish holiday makers. In short Iraqi Kurdistan is one of the main market for the Turkish capitalists and the others. Boycotting Turkey and the Turkish goods can also put pressure on the Kurdistan Reginal Government, KRG, Iraq and the foreign companies to meet people’s demand.

whatsapp_image_20200417_at_18.15.jpeg imageكل التضامن مع ر... Apr 24 03:20 by Various anarchist organizations 0 comments

Arabic translation

photo5819049480962552925.jpg imageSolidarity with Rojava facing war and a global pandemic! Apr 18 01:27 by Various anarchist organizations 0 comments

COVID-19, which has quarantined an innumerable number of cities and has paralyzed entire economic sectors, has not yet stopped the continuous dirty war by Turkey and its ally Daesh against the people of the northern region of Syria, who have had to continue to defend themselves without any truce.

photo5823155053085700616.jpg imageΔιακήρυξη αλληλε... Apr 16 19:37 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις 0 comments

Αντιμετωπίζοντας την κυνική και υποκριτική σιωπή του Κράτους και της αστικής τάξης, εμείς, αναρχικοί του κόσμου, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά τον διεθνισμό μας και την από τα κάτω αλληλεγγύη μας προς την επανάσταση στη Rojava, έτσι ώστε να θριαμβεύσει σε βάρος της παγκόσμιας πανδημίας του κοροναϊού και της πανδημίας του πολέμου. Στην πραγματικότητα, όσοι συνεχίζουν να πολεμούν εναντίον ανθρώπων, ενώ τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης καταρρέουν λόγω του COVID-19, είναι δύο φορές εγκληματίες.

ptbr.jpg imageSolidariedade Com Rojava Diante Da Guerra E Da Pandemia! Apr 16 09:05 by vários 0 comments

O Covid-19, que colocou inúmeras cidades em quarentena e paralisou setores econômicos inteiros, não deteve a contínua guerra suja do Estado turco e seu aliado Daesh contra as populações do norte da Síria, que precisam seguir se defendendo sem nenhuma trégua, assim como é visível o assédio latente do Estado sírio, promovido pelo projeto de hegemonia regional da Rússia, usando a zona como cenário de enfrentamento ao imperialismo estadunidense.

Agora as populações no norte da Síria também têm que lutar contra a propagação contínua do vírus em sua região. A Administração Autônoma de Rojava está enfrentando esse outro perigo em uma frágil situação pela dificuldade de manter seu sistema sanitário em meio ao conflito bélico. Neste momento, todas as organizações populares deveriam agir dentro de suas possibilidades para contrapor a guerra e proporcionar ajuda aos povos curdo, árabe e assírio, respeitando suas autonomias e o direito à autodeterminação de seus territórios. Diante do silêncio cínico e hipócrita dos Estados e das burguesias, nós, anarquistas do mundo, reiteramos mais uma vez toda a nossa solidariedade internacionalista e a partir de baixo com a Revolução de Rojava, para que ela triunfe sobre a pandemia do vírus e da guerra.

De fato, quem continua uma guerra enquanto, ao mesmo tempo, os serviços de saúde do mundo estão saturados por culpa da epidemia de Covid-19, são duplamente criminosos.

Abaixo todas as guerras!
PELA VIDA E A LIBERDADE! VIVA ROJAVA!

ita.jpg imageDichiarazione di solidarietà con il Rojava di fronte alla guerra e alla pandemia globale! Apr 16 04:45 by vários 0 comments

COVID-19, che ha messo in quarantena un numero innumerevole di città e ha paralizzato interi settori economici, non ha ancora fermato la continua guerra sporca della Turchia e del suo alleato Daesh contro la popolazione della regione settentrionale della Siria, che ha dovuto continuare a difendersi senza alcuna tregua. In questo momento, l'assedio dormiente della Siria, promosso dalla Russia nel suo tentativo di essere egemone nella regione, è stato evidente, perché sta utilizzando questi territori come scenario di confronto contro l'imperialismo americano.

Attualmente, queste persone devono ora lottare contro la propagazione del nuovo coronavirus nei loro territori. L'amministrazione autonoma del Rojava affronta questo pericolo in uno stato di debolezza a causa della difficoltà di mantenere il suo sistema sanitario funzionante nonostante la guerra.

In questo momento tutte le organizzazioni popolari dovrebbero agire insieme per sfidare la guerra e aiutare il più possibile i popoli curdi, arabi e assiri, affinché la loro autonomia e il loro diritto all'autodeterminazione nei loro territori siano giustamente rispettati. Di fronte al silenzio cinico e ipocrita dello Stato e della borghesia, noi, anarchici del mondo, ribadiamo ancora una volta la nostra solidarietà internazionalista e dal basso con la rivoluzione del Rojava, così che essa trionfi sulla pandemia globale del coronavirus e sulla pandemia della guerra.
Di fatto, coloro che continuano a fare la guerra alle persone mentre i sistemi sanitari stanno crollando a causa di COVID-19 sono due volte più criminali.

Basta a tutte le guerre!

PER LA VITA E LA LIBERTÀ! LUNGA VITA AL ROJAVA!

es.jpg imageSolidaridad con Rojava ante la guerra y la pandemia! Apr 16 04:42 by vários 0 comments

El COVID-19, que ha puesto innumerables ciudades en cuarentena y ha paralizado sectores económicos enteros, no ha detenido la continua guerra sucia del Estado turco y su aliado Daesh contra las poblaciones del norte de Siria, que deben seguir defendiéndose sin tregua alguna, así como también es visible el asedio latente del Estado sirio, promovido por el proyecto de hegemonía regional de Rusia, disponiendo la zona como escenario de enfrentamiento al imperialismo norteamericano.
Ahora las poblaciones en el norte de Siria tambien tienen que luchar contra la propagacion continuada del virus en su region. La Administración Autónoma de Rojava se enfrenta a este otro peligro en una frágil situación por la dificultad de mantener su sistema sanitario en medio del conflicto bélico.

En este momento todas las organizaciones populares deberían actuar para contraponer la guerra y proporcionar ayuda al pueblo kurdo, árabe y asirio dentro de sus posibilidades respetando su autonomía y derecho a la autodeterminación en sus territorios. Frente al silencio cínico e hipócrita de los Estados y de las burguesías, nosotros y nosotras, anarquistas del mundo, reiteramos una vez más toda nuestra solidaridad internacionalista y desde abajo con la Revolución de Rojava para que triunfe sobre la pandemia del virus y de la guerra.

De hecho, los que continúan las guerras mientras que, al mismo tiempo, los servicios de salud del mundo están saturados por culpa de la epidemia de covid19, son doblemente criminales.

¡Abajo todas las guerras!

¡POR LA VIDA Y LA LIBERTAD! ¡VIVA ROJAVA!

catalan.jpg imageSolidaritat amb Rojava davant la guerra i la pandèmia! Apr 16 04:42 by vários 0 comments

La COVID-19, que ha posat innombrables ciutats en quarantena i ha paralitzat sectors econòmics sencers, no ha detingut la contínua guerra bruta de l’Estat turc i el seu aliat, Daesh, contra les poblacions del nord de Síria, que han de continuar defensant-se sense cap treva, així com també és visible el setge latent de l’Estat sirià, promogut pel projecte d’hegemonia regional de Rússia, disposant la zona com a escenari d’enfrontament a l’imperialisme nord-americà.

Ara, les poblacions del nord de Síria també han de lluitar contra la propagació continuada del virus a la seva regió. L’Administració Autònoma de Rojava s’enfronta a aquest altre perill en una fràgil situació per la dificultat de mantenir el seu sistema sanitari enmig del conflicte bèl·lic.

En aquest moment, totes les organitzacions populars haurien d’actuar per a contraposar la guerra i proporcionar ajuda al poble kurd, àrab i assiri dins les seves possibilitats, respectant la seva autonomia i dret a l’autodeterminació als seus territoris. Enfront del silenci cínic i hipòcrita dels Estats i de les burgesies, nosaltres, anarquistes del món, reiterem una vegada més tota la nostra solidaritat internacionalista i des de baix amb la Revolució de Rojava perquè triomfi sobre la pandèmia del virus i de la guerra.

De fet, els que continuen les guerres mentre que, al mateix temps, els serveis de salut del món estan saturats per culpa de l’epidèmia de COVID19, són doblement criminals.

Abaix totes les guerres!

PER LA VIDA I LA LLIBERTAT! VISCA ROJAVA!

de.jpg imageSolidarität mit Rojava im Angesicht des Krieges und der Pandemie! Apr 16 04:41 by vários 0 comments


Das Virus Covid-19, das unzählige Städte in Quarantäne versetzt und ganze Bereiche der Wirtschaft lahmgelegt hat, hat nichts daran geändert, dass der schmutzige Krieg des türkischen Staates und seines Verbündeten Daesh gegen die Menschen in Nordsyrien, die sich ohne Waffenruhe verteidigen müssen, weitergeht.

Auch die latente Belagerung des syrischen Staates, gefördert durch das regionale Hegemonieprojekt Russlands, die die Region auf ihre Rolle als Schauplatz einer Auseinandersetzung mit dem nordamerikanischen Imperialismus vorbereitet, ist sichtbar.

Die Menschen in Nordsyrien müssen nun auch gegen die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus kämpfen. Aufgrund der Schwierigkeit, sein Gesundheitssystem mitten in einem kriegerischen Konflikt aufrechtzuerhalten, befindet sich Rojava angesichts dieser anderen Gefahr in einer bedrohlichen Lage.

Jetzt müssen alle Organisationen von unten handeln, um sich dem Krieg entgegenzustellen und der kurdischen, arabischen und assyrischen Bevölkerung im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe zukommen zu lassen, in Achtung ihrer Autonomie und ihres Rechts auf Selbstbestimmung innerhalb ihrer Gebiete. Angesichts des zynischen und heuchlerischen Schweigens der Nationalstaaten und der Bourgeosien erklären wir, Anarchist*innen dieser Welt, einmal mehr unsere internationalistische Solidarität von unten mit der Revolution in Rojava, damit sie über die Pandemie des Virus und des Krieges triumphiert.
Tatsächlich machen sich die, die weiterhin Kriege führen, während zur gleichen Zeit die Gesundheitssysteme der Welt aufgrund von Covid-19 an ihre Grenzen stoßen, gleich in doppelter Hinsicht eines Verbrechens schuldig.

Nieder mit allen Kriegen!

FÜR DAS LEBEN UND DIE FREIHEIT! ES LEBE ROJAVA!

fr.jpg imageSolidarité avec le Rojava face à la guerre et à la pandémie! Apr 16 04:37 by vários 0 comments

Le Covid 19 qui a poussé à la quarantaine un nombre incalculable de villes et bloqué des pans entier des secteurs économiques, n’a pas arrêté la sale guerre de l’État Turque et de son allié Daesh contre les populations du Nord de la Syrie qui doivent continuer à se défendre sans aucune sorte de trêve. Comme il est possible de le voir, il n'a pas non plus arrêté le siège latent de l'État syrien, soutenu par le projet d'hégémonie régionale de la Russie, faisant de cette zone le théâtre d'affrontement direct avec l'impérialisme nord américain. Désormais ces populations doivent en plus lutter contre la propagation de ce virus dans leur région. L’administration autonome du Rojava se voit face à un nouveau danger, le tout dans une déjà fragile situation en raison de la difficulté à maintenir son système sanitaire en plein conflit armé.

En ce moment toute les organisations populaires devraient agir pour s'opposer à la guerre et fournir de l’aide aux peuples kurde, arabe et assyrien dans le mesure de leurs moyens, tout en respectant leur autonomie et le droit à l’autodétermination de leurs territoires. Face au silence cynique et hypocrite de tous les pays et de la bourgeoisie, nous anarchistes du monde entier, réitérons une fois de plus notre solidarité internationaliste, depuis en bas, à la Révolution du du Rojava, pour qu’elle triomphe face à la pandémie du virus et face à la pandémie de la guerre.

De fait, ceux qui continuent à mener les guerres, alors qu'en même temps les services de santé du monde entier sont saturés à cause de l'épidémie de covid19, sont doublement criminels.

A bas toutes les guerres !
Vive le Rojava ! Pour la vie et pour la liberté !

460_0___30_0_0_0_0_0_whatsappimage20200229at16.jpg imageSuriye’deki Savaş Büyüyor Mär 05 04:17 by Devrimci Anarşist Faaliyet 0 comments

Suriye’de savaşın ve TSK desteğindeki cihatçı çetelerin sıkıştığı son nokta olan İdlip’te uzun zamandır beklenenler olmaya başladı. Şubat’ın 27’sini 28’e bağlayan gece -TC’nin Suriye Ordusu’na İdlip’te aldığı yerlerden çekilmesi konusunda verdiği “ültimatomun” dolmasına az bir süre kala- TSK’ye bağlı birlikler hava saldırısına uğradı. Bu hava saldırısı sonucu resmi rakamlara göre 34 asker öldü. Saldırı, TC kaynaklarına göre Suriye tarafından gerçekleştirildi.

whatsappimage20200229at16.33.jpeg imageDAF's statement on Syria War and Refugee Crisis of the State Mär 03 17:22 by DAF 0 comments

The long-awaited developments began to happen In Idlib where is the last point of the war and also the last point of the djihadist gangs supported by TAF were stucked. The troops of the TAF were attacked by aerial strike on the night of 27 February to 28 -shortly before the “ultimatum” that T.C gave to the Syrian Army to withdraw from the places it took in Idlip- According to official figures, 34 soldiers died as a result of this airstrike, It was carried out by Syria according to T.C sources.

friedman_nytimeas_soleimani.jpg imageThomas Friedman e a desinformação da “burrice” Jan 16 20:34 by BrunoL 0 comments

No dia 03 de janeiro de 2020 ainda antes da resposta iraniana ao ato terrorista autorizado pelo presidente do Império Donald Trump, o célebre articulista e ex-editor do New York Times, Thomas Friedman, produziu um artigo de opinião que correu o mundo ocidentalizado. O título em inglês é “Trump kills Iran’s most overrated warrior”. E a linha de apoio afirma. “Soleimani pushed his country to build na empire, but drove it into the ground instead”. (neste link: https://www.nytimes.com/2020/01/03/opinion/iran-general-soleimani.html)

anarlogo.png imageΓια τη δολοφονία ... Jan 16 18:06 by Anarchist Era Collective 0 comments

Ανακοίνωση από την Anarchist Era Collective, της Ένωσης Αναρχικών Αφγανιστάν και Ιράν, για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί

iran_usa_duel___hassan_bleibel_1.jpeg imageLa competencia entre Irán y Estados Unidos por Irak Jan 10 03:50 by Zaher Baher 0 comments

La relación entre EE.UU. e Irán ha sido pésima desde la "revolución" pero desde la "primavera árabe" ha empeorado aún más. El involucramiento de Irán en muchos países del Medio Oriente, especialmente en Irak y Siria, dificultó a los EE.UU. lograr sus objetivos particulares en la región. Este artículo subre lo que ha pasado en Irak recientemente y la tensión entre ambos países antes del asesinato del General Suleimani. [Ελληνικά] [English]

killingqassemsoleimaniescalatesusirantensions.jpg imageO atentado contra o general Soleimani e as mudanças no cenário do Oriente Médio Jan 08 08:36 by BrunoL 0 comments

O ataque com drone realizado pelos Estados Unidos no Iraque, ocorrido no dia três de janeiro de 2020 incendiou o Oriente Médio, abrindo maiores possibilidades a respeito da escalada das tensões entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos da América. Isso aconteceu pelo fato de entre as vítimas do ataque, estar o tenente-general Iraniano Qassem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e da Força Qods (conhecida como Força Expedicionária, destacamento da Guarda revolucionária responsável por operações no exterior) assim como o comandante das Forças de Mobilização Popular (PMU da sigla em inglês, al-Hashdi ash-Sha’bi), Abu Mahdi al-Muhandis, uma das mais importantes milícias iraquianas, estabelecida para garantir o recrutamento massivo inter-étnico e inter-religioso.

iran_usa_duel___hassan_bleibel.jpeg imageThe competition between Iran and United States over Iraq Jan 06 20:49 by Zaher Baher 0 comments

The relationship between the US and Iran has never been good after the Iranian “revolution” but since the “Arab Spring” it has gotten worse. The involvement of Iran in many countries in the Middle East, especially Iraq and Syria, made it difficult for the US to achieve its own aims in the region. This article covers what happened in Iraq currently and how the tension between the US and Iran reached a high level before the assassination of General Suleimani.

460_0___30_0_0_0_0_0_iran_usa_duel___hassan_bleibel.jpg imageΟ ανταγωνισμός Ι`... Jan 03 20:48 by Zaher Baher 0 comments

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν ήταν καλές μετά την Ιρανική "επανάσταση", αλλά από την "Αραβική Άνοιξη" και δώθε έχουν χειροτερέψει. Η ανάμειξη του Ιράν στα εσωτερικά πολλών χωρών της Μέσης Ανατολής, ιδίως στο Ιράκ και τη Συρία, δυσκόλεψε τις ΗΠΑ να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους στην επανένωση. Αυτό το άρθρο καλύπτει (σχισματικά) όσα συνέβησαν στο Ιράκ και πώς η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έφτασε σε τόσο υψηλό επίπεδο. [English] [Castellano]

Painting by Janet Biehl imageRojava after Rojava Dez 27 23:46 by Fouâd Oveisy 0 comments

Turkey’s attack on Rojava forced the SDF to choose between its own survival and protecting Kurdish territories, putting the future of the revolution at risk.

boycottturkey1024x551.png imageOur solidarity outside of Turkey and Syria is continual boycott of the Turkish Products an... Okt 22 19:16 by KAF 0 comments

We are against the war, but we support and defending people against the attacks that they face. We offer our solidarity towards those facing invasion and repression.

defend_rojava.jpg imageRecortes e apontamentos sobre a invasão otomana-salafista iniciada em outubro 2019 contra ... Okt 20 12:03 by BrunoL 0 comments

As palavras que seguem procuram fazer uma “abordagem compreensiva”, como uma análise mais de corte teórico, com aportes ideológicos para além da geopolítica clássica aplicada no Oriente Médio. Tampouco quero reproduzir a trama no Sistema Internacional em si. Como alguém que estuda a região há três décadas, sem contar com o envolvimento no apoio político às causas da Unidade Árabe, Libertação da Palestina (dois povos, dois Estados), soberania política do Líbano (país de meus ancestrais paternos) e direito e reconhecimento de etnias sem território e minorias perseguidas, tenho o cuidado de ao menos aportar informação precisa e conceitos com o rigor necessário para interpretar os fenômenos. Este texto também pode ser lido como um manifesto CONTRA uma visão orientalista da região, essencialista do fenômeno do islã político e utilitária dos destinos dos povos.

textSolidarité avec le peuple au Rojava, dénonçons l’État turc et les alliés des Etats-Unis Okt 15 01:12 by Forum Anarchiste Kurdophone 0 comments

Il ne fait aucun doute qu’ignorer les expériences de l’histoire mènera à reproduire les mêmes expériences. Ce qui se passe en ce moment au Rojava prouve cette affirmation.

baghdadprotestiraq.jpg imageSolidarity with the mass protests in Iraq Okt 12 14:49 by 
Kurdish-speaking Anarchists Forum (KAF) 0 comments

We understand from the historical experiences and experiences in recent years such as what happened in Tunisia, Iran and Iraq that we must all having solidarity against racism and sectarianism and rely on self-organization and self-adminstration building in farms, work places, schools, hospitals and other social affairs.

_.jpeg imageSolidarity with the popular movement of Iraq Okt 12 14:46 by Kurdish-speaking Anarchist Forum (KAF)

 0 comments

We hope this broad movement reaches the emergence of independent local and professional mass organizations in work and life facilities.human_shields_assembled_at_the_serekaniye_border_before_the_invasion._photo__anf_english.jpg imageSolidarity With People In Rojava, Denouncing Turkish State And United States Allies Okt 11 02:00 by KAF 0 comments


There is no doubt ignoring the experiences of history will lead to the same experiences being repeated. What is happening at the moment in Rojava proves this statement.

71299580_1091631047697904_8826639731560284160_n.png imageMediterranean meeting Sep 18 18:04 by KAF 0 comments


We salute every one of you and hope you all are keeping well and being active towards achieving our goal, anarchist/socialist society.

Comrades, please allow us to address this letter to every individual, groups and the Mediterranean Anarchist Federation.

17883951_10154982962526900_1731651346826620226_n.jpg imageCurdi Sotto Tiro Jan 18 02:57 by Gianni Sartori 0 comments

Dagli intervento su "scala industriale" operati da Ankara in Bakur e Rojava, all'apparente modesta "attività artigianale2 della repressione operata da Teheran, per il popolo curdo è sempre perenne emergenza...

kurds1_3003011b.jpg imageRequiem for Rojava Dez 21 07:41 by Khaled Aboud 0 comments

The announcement of Trump that the US would immediately stop aerial bombardments and withdraw their diplomatic personnel, while their troops would all withdraw within 3 months, officially signalled the end of the Syrian war, a war which has been portrayed as a “civil war” but one in which all of the world participated. While major powers, such as Russia, France, the UK, and the US, and regional powers such as Iran, Israel and Turkey participated directly, they had their Syrian proxies to fight against one another. The conflict, in the first place, wouldn’t have erupted without the decisive funding and support given by Saudi Arabia, the UAE, Turkey and Jordan to a frightful collection of armed jihadist lunatics.

kurdssaudi.jpg imageThe Saudi-Kurdish love affair Dez 07 14:03 by Khaled Aboud 0 comments

As everyone watches in horror and disbelief the unparalleled Saudi atrocities in Yemen and the unspeakable barbaric assassination of the journalist Jamal Kashoggi, the Saudi royals are increasingly isolated in the world. However, in the Middle East, they have made new friends: the Kurdish of Syria.

172090_600.jpg imageThe naked emperor and the new Syria Sep 18 23:12 by Khaled Aboud 1 comments

The so-called Syrian Civil War is Syrian in name only. It has seen combatants from scores of countries flooding into the jihadist fanatic armies, while Israel, Turkey, the US, France, the UK, Iran, Russia, the Arab monarchies, they all have meddled, bombarded, funded their own armed proxies and contributed in many ways to destroy the country. Syria is a shame on humanity, seen by everyone as an opportunity to flex their muscles and test each other’s red lines, limits and capacities. And we’ve been surprised to see the Russian emperor come out absolutely naked in this power-game.

mehr >>
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]