user preferences

ese_1.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Sunday April 07, 2013 - 17:35 by ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ   image 1 image
Συνδικαστικός (για την νομική τρομοκρατία στο συνδικαλιστικό κίνημα) - Αλληλεγγύη στους καταδικασθέντες Αδαμόπουλο,Καραγεώργου, Μαυρουδή. ... read full story / add a comment
Laurent Berger, segretario generale della CFDT
francia / belgio / lussemburgo / lotte sindacali / comunicato stampa Friday April 05, 2013 - 17:43 by Alternative libertaire   image 1 image
L'attacco contro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici si accelera sempre più con la firma a gennaio del contratto nazionale intercategoriale (ANI) tra i padroni e tre sindacati di minoranza (CFDT, CGC, CFTC). Questo testo preconizza lo sfasciare del codice del lavoro: l'accelerazione delle procedure di licenziamento, la limitazione delle possibilità di ricorso dei/delle dipendenti, la legalizzazione del "ricatto occupazionale", la generalizzazione di contratti offensivi (il "contratto di lavoro intermittente")... sembrerebbe leggere il programma del MEDEF. [Français] ... read full story / add a comment
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT
france / belgique / luxembourg / luttes en milieu de travail / communiqué de presse Friday April 05, 2013 - 16:30 by Alternative libertaire   image 1 image
L’attaque contre les droits des travailleuses et des travailleurs s’accélère toujours plus avec la signature en janvier de l’accord national interprofessionnel (ANI) entre le patronat et trois syndicats minoritaires (CFDT, CGC, CFTC). Ce texte préconise un détricotage en bonne et due forme du code du travail : accélération des procédures de licenciements, limitation des possibilités de recours des salarié-e-s, légalisation du « chantage à l’emploi », généralisation de contrats dérogatoires (CDI intermittents)… on croirait lire le programme du MEDEF. [Italiano] ... read full story / add a comment
portuariosconcemarcha.jpg
bolivia / perù / ecuador / cile / lotte sindacali / comunicato stampa Thursday April 04, 2013 - 15:22 by La Batalla de los Trabajadores   image 1 image
Attualmente l'85% dei porti a livello nazionale risulta paralizzato, lo sciopero va avanti da 18 giorni nella Segunda Región e da 7 a livello nazionale. La solidarietà sindacale e delle organizzazioni popolari si allarga in tutto il Cile, la borghesia si strappa i capelli e chiede di applicare la Legge di Sicurezza dello Stato. [Castellano] ... read full story / add a comment
portuariosconcemarcha.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles / comunicado de prensa Wednesday April 03, 2013 - 20:01 by La Batalla de los Trabajadores   image 1 image
Actualmente el 85% de los Puertos a nivel nacional están paralizados, la huelga comenzó hace 18 días en la Segunda Región y lleva 7 a nivel nacional. La solidaridad sindical y de las organizaciones populares se extiende por Chile, la burguesía se tira de los pelos y llama a aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

A continuación un comunicado de la Unión Portuaria. [Italiano] ... read full story / add a comment
69084_1673779683786_1216250346_31824838_3188070_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Sunday March 31, 2013 - 10:12 by Α.Π. Ροσινάντε   image 1 image
Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία – ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ καταδικάζει κατηγορηματικά την καταδίκη σε φυλάκιση έξι μηνών τριών συνδικαλιστών των ΟΤΑ με μοναδική κατηγορία την στήριξή τους στον αγώνα των συναδέλφων τους στο Δήμο Ηρακλείου το 2007. ... read full story / add a comment
portuariosiquique.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles / comunicado de prensa Saturday March 30, 2013 - 21:23 by Frente de Estudiantes Libertarios   image 1 image
Ante la paralización de los trabajadores portuarios de Mejillones, y el actuar solidario de la mayoría de los trabajadores portuarios del país aunados en la Unión Portuaria de Chile, como Frente de Estudiantes Libertarios- Sección Iquique, declaramos lo siguiente: ... read full story / add a comment
masas.jpg
internazionale / lotte sindacali / comunicato stampa Monday March 25, 2013 - 17:06 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
La Confederación General del Trabajo (Spagna), la Union Syndicale Solidaires (Francia) e la Central Sindical e Popular Conlutas (Brasile) hanno lanciato un invito internazionale a tutte le organizzazioni che si considerano parte del movimento sindacale conflittuale e che sentono la necesità di un cambiamento sociale per un meeting sindacale internazionale da tenersi a Parigi il 22-24 marzo allo scopo di lavorare verso il coordinamento del sindacalismo alternativo a livello internazionale. [Castellano] ... read full story / add a comment
masas.jpg
international / workplace struggles / press release Friday March 22, 2013 - 19:02 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
The Confederación General del Trabajo (Spain), the Union Syndicale Solidaires (France) and the Central Sindical e Popular Conlutas (Brazil) have extended an international invitation to all organizations that consider themselves part of the combative trade union movement and see the need for social transformation to an international trade union meeting to be held in Paris from 22 to 24 March in order to work towards the coordination of alternative trade-unionism on an international level. [Castellano] ... read full story / add a comment
cla_algerie_1.jpg
afrique du nord / luttes en milieu de travail / communiqué de presse Friday March 22, 2013 - 18:18 by Equipo de Trabajo para el Norte de África   image 1 image
Le réseau des syndicats méditerranéens, réuni à Tanger le 23 Février 2013, constate que la crise capitaliste sert toujours davantage de prétexte aux licenciements sauvages dans tous les pays, à une répression violente du mouvement syndical et social et une privatisation des services publics. ... read full story / add a comment
Lavoratori della scuola si mobilitano in Algeria
nordafrica / lotte sindacali / comunicato stampa Friday March 22, 2013 - 18:05 by Equipo de Trabajo para el Norte de África   image 1 image
Abbiamo già informato (http://www.cgtandalucia.org/Reunion-de-la-coordinacion) della riunione del Coordinamento Sindacale Mediterraneo svoltasi a Tangeri il 23 febbraio 2013, a cui erano presenti per il Marocco la Federazione nazionale degli operai e funzionari delle collettività locali, la Federazione Nazionale degli insegnanti e la Federazione nazionale del settore agricolo, la CGT per la Spagna, la CNT francese, l'Associazione nazionale dei diplomati disoccupati del Marocco e l'Unione dei diplomati disoccupati di Tunisia. Si sono scusati per la loro assenza Solidaires (Francia), SNAPAP e CLA (Algeria) e l'USI (Italia). [Castellano] ... read full story / add a comment
Education workers mobilizing in Algeria
north africa / workplace struggles / press release Friday March 22, 2013 - 18:00 by Equipo de Trabajo para el Norte de África   image 1 image
We previously mentioned the meeting of the Mediterranean Union Coordination which took place in Tangier on 23 February 2013, with the participation of the Moroccan National Federation of Workers and Officials, National Federation of Teachers and National Federation of Agricultural Workers, the Spanish CGT, the French CNT, the Association of Unemployed Graduates of Morocco and the Union of Unemployed Graduates of Tunisia. Solidaridad (France), SNAPAP and CLA (Algeria) and USI (Italy) sent messages apologizing for their absence. [Castellano] ... read full story / add a comment
masas.jpg
internacional / workplace struggles / comunicado de prensa Friday March 22, 2013 - 00:43 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
Los organizadores señalan que con la realización de este encuentro no pretenden declarar la constitución de una nueva organización internacional. Se quiere fortalecer, ampliar, hacer más eficiente, una red de sindicalismo ofensivo, democrático, autónomo, alternativo, internacionalista. [English] [Italiano] ... read full story / add a comment
Trabajadores de la enseñanza se movilizan en Argelia
África del norte / workplace struggles / comunicado de prensa Wednesday March 20, 2013 - 21:30 by Equipo de Trabajo para el Norte de África   image 1 image
Ya informamos de la reunión celebrada en Tánger el 23 de febrero de 2013 de la coordinadora sindical mediterránea , en la que participaron la Federación nacional de obreros y funcionarios de las colectividades locales, la Federación nacional de enseñanza y la Federación nacional del sector agrícola de Marruecos, la CGT, la CNT francesa, la asociación nacional de diplomados en paro de Marruecos y la Unión de diplomados en paro de Túnez. Excusaron su asistencia Solidaires de Francia, SNAPAP y CLA de Argelia y la USI de Italia. [Italiano] [English] [Français] ... read full story / add a comment
juanpablojimenezdirigente.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles / news report Wednesday March 13, 2013 - 01:12 by La Batalla de los Trabajadores   image 1 image   video 1 video file
El sábado 9 de Marzo del 2013 se llevó a cabo una tarde solidaria en apoyo a la familia de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical asesinado recientemente en extrañas circunstancias en su lugar de trabajo. ... read full story / add a comment
34396_457826783577_692448577_5503376_3563617_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Monday March 11, 2013 - 17:35 by ΑΠ Ροσινάντε   image 1 image
Για την εκδικητική απόλυση μέλους της ΑΠ Ροσινάντε από την Τυποεκδοτική Α.Ε. - Ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε ... read full story / add a comment
Trabajadores de Marruecos en solidaridad con Laura Gómez
África del norte / workplace struggles / news report Tuesday March 05, 2013 - 02:33 by Equipo de Trabajo para el Norte de África   image 1 image
La reunión anual de la coordinadora sindical mediterránea se ha celebrado en Tánger el día 23 de febrero, organizada por la Federación Nacional de obreros y funcionarios de las colectividades locales (FNOFCL), con el apoyo y participación de la Federación Nacional de enseñanza (FNE) y la Federación Nacional del sector agrícola (FNSA) de la UMT, todas federaciones sindicales marroquíes. ... read full story / add a comment
porter.jpg
north america / mexico / workplace struggles / news report Wednesday February 27, 2013 - 21:33 by Paul M   image 1 image
The IWW and members of Common Cause Toronto have been hitting the picket lines in support of striking refuelers employed by Porter Fixed Base Operations (FBO) at the Toronto Island airport. The strike has been bravely fought by a mere 22 workers fed up with unsafe working conditions and low wages. ... read full story / add a comment
juanpablojimenez2300x1802.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles / comunicado de prensa Wednesday February 27, 2013 - 19:10 by La Batalla de los Trabajadores   text 1 comment (last - wednesday february 27, 2013 - 19:24)   image 3 images   video 2 video files
Lamentable pérdida remece al mundo sindical y particularmente a la clase trabajadora subcontratista del país, debido a la muerte en extrañas circunstancias del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez Garrido de 34 años de edad, presidente del sindicato nº1 y de la federación de trabajadores de Azeta (subcontratista que presta servicios a Chilectra) el jueves 21 de febrero precisamente al interior de la misma empresa. ... read full story / add a comment

Front page

Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !

Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca

A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism

De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Primer encuentro feminista Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

The Fall of Aleppo

Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per l’alternativa libertaria.

Recordando a César Roa, luchador de la caña

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa

Misunderstanding syndicalism

American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava

Devlet Tecavüzdür

Attaque fasciste sur la Croix Rousse et contre la librairie libertaire la Plume Noire

Red November, Black November – An Anarchist Response to the Election

Resistance at Standing Rock

1986-2016: 30° anniversario di Alternativa Libertaria/fdca

El feminismo es cuestión de vida o muerte

International Campaign for the Freedom of Rafael Braga/Campaña Internacional por la Libertad de Rafael Braga

Sou Siklonn Matyou

¡Contra el machismo dominante Anarquismo Militante!

[Colombia] El NO se impuso, ¿qué sigue?

Workplace struggles

Sun 26 Feb, 05:47

browse text browse image

ese.jpg imageΤα δεδουλευμένα στ&#... 15:38 Tue 14 Feb by Διακλαδική ΕΣΕ Αθήνας 0 comments

Να δοθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους/ες της ιδιωτικής κλινικής «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ», όχι άλλος εμπαιγμός από αφεντικά και κράτος. Η εργοδοσία άφησε άνεργους, απλήρωτους και ανασφάλιστους τους εργαζόμενους/ες της ιδιωτικής κλινικής «Νέο Αθήναιον» και συνεχίζει να πράττει το ίδιο, το κράτος μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων, στην συγκεκριμένη περίπτωση, Υγείας και Εργασίας.

hotelbauen_1.jpg imageSolidarity from Greece to BAUEN workers 16:49 Thu 09 Feb by Dmitri 0 comments

The Libertarian Union of Athens (ESE) invites every workers’ collective, every base union, every trade union, labor collectives and every individual worker or employee, both women and men, to support the self-organized BAUEN hotel, and to join their voice to the international pressure of the working class and social movement, so that the workers in BAUEN emerge victorious.

img_6129copia.jpg image[Temuco, Chile] Subcontratadas y Subcontratados de Movistar en Huelga 05:45 Mon 06 Feb by Alvaro Galliorio 0 comments

Las trabajadoras y los trabajadores de la empresa Leonardo Cartes y Compañía Limitada actualmente se encuentran movilizados. Después de un mes y medio aproximadamente de negociaciones infructuosas decidieron, el día 30 de enero, votar la realización de la huelga legal. La empresa que presta servicios a Movistar cuenta con sucursales en la ciudad de Temuco, Villarrica y Victoria, cuenta con 35 trabajadoras y trabajadores de los cuales 17 están, actualmente sindicalizados.

biomet.jpg image4 χρόνια αυτοδιαχεί&... 18:16 Sun 05 Feb by Σ.Ε. ΒΙΟ.ΜΕ 0 comments

Ας βάλουμε το λιθαράκι μας όλοι μαζί συναγωνιστές, εργάτες και αλληλέγγυοι να ξανανάψουμε τα φουγάρα των εργοστασίων, να ξαναπάρουν μπρος οι μηχανές να νιώσουμε των ιδρώτα στο μέτωπο μας και να θρέψουμε τις οικογένειες μας με το μεροκάματο. Που αυτή την φορά όμως θα έχει μια βασική διαφορά, θα είναι μεροκάματο ελευθερίας και όχι της σκλαβιάς!

unknown.jpeg imageΑλληλεγγύη στο Bauen 17:20 Sun 05 Feb by Dmitri (republishing) 0 comments

Το Ξενοδοχείο BAUEN αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρήσεις που έχουν ανακτηθεί από τους εργαζομένους στην Αργεντινή. Οι ιδιοκτήτες του, στο πλαίσιο απάτης που άφησε τους εργαζόμενούς/-ές του στο δρόμο στα τέλη του 2001, έκλεισαν το εικοσαώροφο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, αφαίρεσαν τα περιουσιακά στοιχεία και το εγκατέλειψαν για περισσότερο από έναν χρόνο, μέχρις ότου μια ομάδα πρώην εργαζομένων κατέλαβε το χώρο στις 21 Μαρτίου 2003. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία 13 ετών εργατικής αυτοδιαχείρισης που δημιούργησε 130 θέσεις εργασίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι του Ξενοδοχείου BAUEN έκαναν μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά την επισκευή και την ανακαίνιση της υποδομής του ξενοδοχείου, με ελάχιστη εξωτερική χρηματοδότηση.

textItalia - No al licenziamento del ferroviere Riccardo Antonini 19:32 Mon 16 Jan by Cassa di solidarietà tra ferrovieri 0 comments

Riccardo Vittorini, da quel 29 giugno 2009 della strage alla stazione di Viareggio non ha mai mollato, nonostante la perdita del posto di lavoro.
È un dovere e una necessità, per quanti non vogliono più accettare che questo sia il paese delle stragi impunite e dei licenziamenti politici!

wp_20160611_002_1.jpg imageΚλινική "Νέο Αθήναι&... 18:57 Sun 25 Dec by Διακλαδική ΕΣΕ Αθήνας 0 comments

Καλούμε κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο, άνεργη και άνεργο να σταθεί στο πλευρό της εργαζόμενης Α.Μ. και κάθε εργαζόμενου και εργαζόμενης που εμπαίζεται και αδικείται κατάφωρα και να οργανωθεί στους χώρους δουλειάς ενάντια στην μόνιμη πρακτική που εφαρμόζουν τα αφεντικά, στην κλοπή των δεδουλευμένων, την εκμετάλλευση των εργαζομένων και στο κράτος που υπηρετεί και προστατεύει τα συμφέροντα του κεφαλαίου αδιαφορώντας για τις ζωές και την επιβίωση μας.

wp_20160611_002.jpg imageΕπάγγελμα: Εθελοντ&#... 15:25 Sun 18 Dec by ΕΣΕ Αθήνας - Κλαδική Εκπαίδευσης 0 comments

Αντί να παρακαλάμε για πιστοποιητικά ραγιαδισμού και εκμετάλλευσης, οργανωνόμαστε συλλογικά σε σωματεία βάσης και επιτροπές αγώνα. Μοιραζόμαστε το βίωμα στη δουλειά, τη γειτονιά, στα καθημερινά μας στέκια, ενώνουμε τις δυνατότητες και τις δυνάμεις μας για να αποκτήσουμε τη φωνή που κανενός το λαρύγγι δε βγάζει χωριστά. Αυτήν τη βροντή που απαντάει στα αφεντικά ότι το πάθος για επιβίωση και αξιοπρέπεια ΔΕΝ είναι εθελοντικό.

croppedlogoese.jpg imageΓια την κυριακάτικ&#... 18:11 Sun 11 Dec by ΕΣΕ Ιωαννίνων 0 comments

Στις 11 Δεκεμβρίου τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν όπως είναι προκαθορισμένο εντός του θεσπισμένου προγράμματος που προβλέπει οκτώ Κυριακές μέσα στο χρόνο με ανοιχτή την αγορά. Είναι σαφές η συνέχιση του ανοίγματος των μαγαζιών ,όχι μόνο τις Κυριακές αλλά και σε άλλες περιστάσεις όπως οι Λευκές Νύχτες, αποτελεί συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Αυτή η επιβολή της απελευθέρωσης του ωραρίου αγνοεί τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους, βάζοντας μπροστά τα αφεντικά και τα συμφέροντά τους κάνοντας ξεκάθαρο οτι όποια κι αν είναι η κυβέρνηση, ανεξάρτητα απο τις επικοινωνιακές της κορώνες για κοινωνική πολιτική, παραμένει υποταγμένη στο κεφάλαιο.

hpim0797_cwesded.jpg imageΣτα κάτεργα των Everest 18:54 Fri 09 Dec by αναρχική ομάδα “Δυσήνιος Ίππος” 0 comments

Να συνδέσουμε τους μερικούς και αιτηματικούς αγώνες για μόνιμη και σταθερή εργασία, για καλύτερο μισθό και καλύτερες συνθήκες εργασίας, για πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της στέγασης, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, για την υπεράσπιση εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, για την προστασία της φύσης, με το συνολικό και επίκαιρο κοινωνικό και πολιτικό αίτημα για ανατροπή του κόσμου της εξουσίας και τον ελευθεριακό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

more >>

imageWhy Workers’ Education? Why trade unions and what’s next? Feb 26 by Lucien van der Walt 0 comments

In these grim times, both globally and locally, it is important to reaffirm the centrality of workers’ education, and the need for a strong working-class movement. Ordinary people have immense potential to change the world, and steer it in a more progressive direction than that promised by capitalists, populists and the political establishment, writes Lucien van der Walt.

imageΗ εργασία δεν είναι ... Feb 17 by antisystemic 0 comments

Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση της συνεισφοράς μου στο πέμπτο τεύχος της επιθεώρησης Κοινωνικός Αναρχισμός. Για περισσότερες πληροφορίες για το εγχείρημα εδώ: https://koursal.wordpress.com/

imageNous voulons un salaire, pas un travail insignifiant! Feb 09 by Assemblée des employés et des chômeurs sur la place Syntagma 0 comments

Nous demandons un salaire en sachant que même dans des conditions «idéales» le salaire est une fraude, un mensonge, une exploitation. Notre objectif ultime est l’expropriation de toutes les richesses que nous produisons et qui sont volées par les patrons. Cette expropriation, en même temps, dissoudra la forme de la marchandise.
Contre une acceptation misérable et fataliste de la réalité telle qu’elle est apparait dans nos conversations quotidiennes, nous allons enfin nous préparer au combat, en disant d’abord: «Nous voulons un salaire, pas un travail insignifiant!

image[Catalunya] Valoració de la Vaga del 18G a l’educació pública Jan 25 by Embat 0 comments

Una mobilització important durant el debat de pressupostos, tornem als carrers i construïm la Vaga del 9F.

image[Catalunya] Valoración de Embat de la huelga de enseñanza del 18 de enero Jan 25 by Embat 0 comments

Una movilización importante durante el debate de presupuestos, volvemos a las calles y construimos la Huelga del 9F.

more >>

imageΤα δεδουλευμένα στ&#... Feb 14 0 comments

Να δοθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους/ες της ιδιωτικής κλινικής «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ», όχι άλλος εμπαιγμός από αφεντικά και κράτος. Η εργοδοσία άφησε άνεργους, απλήρωτους και ανασφάλιστους τους εργαζόμενους/ες της ιδιωτικής κλινικής «Νέο Αθήναιον» και συνεχίζει να πράττει το ίδιο, το κράτος μέσω των συναρμόδιων Υπουργείων, στην συγκεκριμένη περίπτωση, Υγείας και Εργασίας.

imageSolidarity from Greece to BAUEN workers Feb 09 MACG (personal capacity) 0 comments

The Libertarian Union of Athens (ESE) invites every workers’ collective, every base union, every trade union, labor collectives and every individual worker or employee, both women and men, to support the self-organized BAUEN hotel, and to join their voice to the international pressure of the working class and social movement, so that the workers in BAUEN emerge victorious.

image4 χρόνια αυτοδιαχεί&... Feb 05 0 comments

Ας βάλουμε το λιθαράκι μας όλοι μαζί συναγωνιστές, εργάτες και αλληλέγγυοι να ξανανάψουμε τα φουγάρα των εργοστασίων, να ξαναπάρουν μπρος οι μηχανές να νιώσουμε των ιδρώτα στο μέτωπο μας και να θρέψουμε τις οικογένειες μας με το μεροκάματο. Που αυτή την φορά όμως θα έχει μια βασική διαφορά, θα είναι μεροκάματο ελευθερίας και όχι της σκλαβιάς!

imageΑλληλεγγύη στο Bauen Feb 05 MACG (personal capacity) 0 comments

Το Ξενοδοχείο BAUEN αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρήσεις που έχουν ανακτηθεί από τους εργαζομένους στην Αργεντινή. Οι ιδιοκτήτες του, στο πλαίσιο απάτης που άφησε τους εργαζόμενούς/-ές του στο δρόμο στα τέλη του 2001, έκλεισαν το εικοσαώροφο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του Μπουένος Άιρες, αφαίρεσαν τα περιουσιακά στοιχεία και το εγκατέλειψαν για περισσότερο από έναν χρόνο, μέχρις ότου μια ομάδα πρώην εργαζομένων κατέλαβε το χώρο στις 21 Μαρτίου 2003. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία 13 ετών εργατικής αυτοδιαχείρισης που δημιούργησε 130 θέσεις εργασίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι του Ξενοδοχείου BAUEN έκαναν μεγάλες επενδύσεις όσον αφορά την επισκευή και την ανακαίνιση της υποδομής του ξενοδοχείου, με ελάχιστη εξωτερική χρηματοδότηση.

textItalia - No al licenziamento del ferroviere Riccardo Antonini Jan 16 0 comments

Riccardo Vittorini, da quel 29 giugno 2009 della strage alla stazione di Viareggio non ha mai mollato, nonostante la perdita del posto di lavoro.
È un dovere e una necessità, per quanti non vogliono più accettare che questo sia il paese delle stragi impunite e dei licenziamenti politici!

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]