user preferences

52166710.jpg
Για όλους και όλες εμάς που εργαζόμαστε ή είμαστε άνεργοι/ες, σπουδάζουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά, η Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης των αγώνων του τότε, των δικών μας συναδέλφων, συντρόφων και νεκρών, τους οποίους τιμούμε μακριά από μια “ακίνδυνη” επετειακή λογική. ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Wednesday April 24, 2013 - 19:23 byIlan S.
Sono passati 65 anni dal giorno ufficiale della Nakhba ed ai vecchi ricordi dolorosi si aggiungono quelli più recenti. Tuttavia, la sconfitta non fu completa. La Tsumud - la persistenza - si erge forte a frustrare ancora gli sforzi dei coloni sionisti che intendono completare la "pulizia etnica" della Palestina dai Palestinesi. Lo lotta unitaria non-armata che è nelle cronache di tutti i media del mondo è sul punto di bloccare e persino far regredire i progetti di pulizia etnica. [English] ... read full story / add a comment
Nabi Saleh. Photo: Haim Schwarczenberg
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday April 24, 2013 - 03:58 byIlan S.   image 1 image
Last Friday in Bil'in - the 426th demo of which I have participated in more than 400. As usual we were shot at with tear gas grenades and canisters, part of which I had to evade as they were shot in my direction. Part of the tear gas of the others I mostly evaded too. Now, on my chair in front of the computer I am taunted with the thought that I and scores of Israeli activists of the Anarchists Against the Wall initiative and others who participate in the joint struggle just got used to being shot at week after week. Some who are less lucky or less agile have taken more punishment than me... The Israeli media is used to it too, reporting on the shooting and us and the Palestinian partners as if it is just the weather. The banality of evil is the prevailing character of Israel these days, reminding more and more people of places and occurrences of other countries in other times. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday April 22, 2013 - 19:01 byIlan S.
In tempi di guerra accelera l'antico progetto dei coloni sionisti di trasferire i palestinesi, ma prosegue anche tra una guerra e l'altra. A volte più velocemente, altre più lentamente. A volte si concentra in un'area altrimenti in altre... Ma non si ferma mai. La lotta contro contro questo progetto non è che la resistenza dei palestinesi contro gli sgomberi: tsumud - la persistenza continua incessantemente. Undici anni e più dopo la repressione della seconda Intifada (armata), la terza intifada (non armata) si impone sulla scena. E' iniziata principalmente con la lotta unitaria insieme agli israeliani di Anarchici Contro il Muro che forniva una relativa immunità di fronte ad una immediata repressione nel sangue, una lotta ora troppo allargatasi per potere essere fermata con una repressione sanguinaria specifica. [English] ... read full story / add a comment
peaflor2peque.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / community struggles / news report Saturday April 20, 2013 - 05:54 byLa Mala   image 1 image
En la Villa Santo Tomás de Peñaflor, una población de viviendas sociales entregada en 2003, cuando muchas familias se vieron abatidas por la cesantía, surgió un grupo de pobladoras y pobladores organizados que comenzaron a luchar para evitar el remate de sus casas. ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday April 17, 2013 - 16:00 byIlan S.
It is already 65 years since the official Nacba day and the old memories of sorrow were joined with newer ones. However, the defeat was not complete. The Tsumud - the persistent stand fast still frustrate the effort of the Zionist settler colonialists from completing the "cleansing" of Palestine from the Palestinians. The joint non armed struggle which entered the world public media is on the verge of blocking the continuation of the cleansing project and even rolling it back. Thanks to all the brothers and sisters who participate in the joint struggle and the other popular struggles that gradually develop who keep my soul young in spite of the long way traveled. Special thanks to the people of Bil'in, Ni'ilin, Beit Ummar, Ma'asara, Naby Saleh, and Qaddum who keep the Eternal Flame of struggle and hope. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday April 17, 2013 - 04:47 byIlan S.
It is already 65 years since the official Nacba day and the old memories of sorrow were joined with newer ones. However, the defeat was not complete. The Tsumud - the persistent stand fast still frustrate the effort of the Zionist settler colonialists from completing the "cleansing" of Palestine from the Palestinians. The joint non armed struggle which entered the world public media is on the verge of blocking the continuation of the cleansing project and even rolling it back. Thanks to all the brothers and sisters who participate in the joint struggle and the other popular struggles that gradually develop who keep my soul young in spite of the long way traveled. Special thanks to the people of Bil'in, Ni'ilin, Beit Ummar, Ma'asara, Naby Saleh, and Qaddum who keep the Eternal Flame of struggle and hope. ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday April 09, 2013 - 22:44 byIlan S.
The long project of the Zionist settler colonialist transfer of Palestinians accelerate in war times but continue between wars too. Sometimes faster, some time slower. Some time it is focused on one area some times on another... But it never stop. The struggle against it is not even but the Palestinian resistance to transfer: Tsumud - persistence continue all the time. Last 11 years, and more so following the suppression of the second (the armed) Intifada, the third (non armed) Intifada is collecting momentum. It started mainly around the joint struggle with Israelis of the anarchists against the wall initiative which supplied a relative immunity from a prompt bloody suppression. It is now too wide spread for a focal bloody suppression to stop it. Though it is spreading widely last year or so, the joint struggle with Israelis is still a significant part in it. [Italiano] ... read full story / add a comment
525372_512556785457735_1557154194_n.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles / news report Friday April 05, 2013 - 03:34 byFederação Anarquista Gaúcha   image 1 image
"Pra favorecer uma experiência de lutas que deve unir e organizar os setores populares, nenhum partido tem o direito e a autoridade de se colocar por cima, interferir em causa própria na expressão pública do movimento social, negociar nas costas da vontade popular. A relação de forças das ruas, dos piquetes, das ocupações e das marchas é que marca o caminho.
Tática apartidária pra luta social, não anti-partido e tampouco apolítica."
... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Thursday April 04, 2013 - 17:10 byIlan S.
Le azioni unitarie settimanali a Bil'in, Al-Ma'sara, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qaddum, Sebastia, le colline a sud di Hebron, Beit Ummar, Sheikh Jarrah, Giaffa continuano insieme alle località con lotte meno persistenti ed alle lotte popolari in espansione in cui gli attivisti internazionali o israeliani non sono coinvolti. La primavera porta con sè un maggior numero di attivisti internazionali per la lotta unitaria che si sposta dalla recinzione della separazione ad altri aspetti dell'occupazione. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Sunday March 31, 2013 - 20:52 byIlan S.
The weekly joint actions continue at Bil'in, Al Masara, Nabi Saleh, Ni'ilin,Qaddum, Sabatia, South Hebron Hills, Beit Ommar, Sheikh Jarakh, Jaffa continue in addition to the less persistent locations of joint struggle and the expanding popular struggles Israeli activist or internationals are not involved. Spring time bring more and more internationals to the joint struggle its focus on the separation fence shift to other aspects of the occupation. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Thursday March 28, 2013 - 17:46 byIlan S.
The joint struggle continue persistently with growing popular Palestinian struggle as a new environment. The Obama visit was focused on with another tent camp as a repetition of the Bab El-Shams action. Protesting Obama visit was focused on in other actions. The regular Bil'in, Ni'ilin, Nabi Saleh, Qaddum, Maasara, South West and Southern Hebron Hills, and Sheikh Jarah, there were the Hebron action, the Jaffa vigil in solidarity with the hunger strikers Palestinian administrative prisoners, and a demo in Tel Aviv. As usual, activities of solidarity with and support for Palestinian and international detainees/prisoners of the joint struggles continued. ... read full story / add a comment
photo01.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Saturday March 23, 2013 - 16:16 byΑυτόνομο Στέκι Καβάλας   image 1 image
Το Κράτος του νεο-ολοκληρωτισμού είναι εδώ & ήρθε για να μείνει… για τα γεγονότα στις Σκουριές της Χαλκιδικής ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Wednesday March 20, 2013 - 17:04 byIlan S.
Le caratteristiche della terza Intifada sono meno drammatiche delle due intifade precedenti. Almeno in questi primi passi, politici e giornalisti esitano nel dire che si tratti proprio di intifada. Dopo grandi riflessioni al riguardo sui media israeliani, abbiamo sentito dire una sera che "i segni dell'Intifada sono già qui". L'intensificazione della repressione delle forze di stato israeliane nella Cisgiordania occupata ed il loro appoggio al terrore dei coloni negli ultimi mesi, non era chiaro se avessero a che fare con le pre-elezioni o se si puntava a convertire una intifada disarmata in una intifada armata. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday March 20, 2013 - 02:02 byIlan S.
As the third Intifada character is less dramatic than the previous two. At least at the first years, politicians and media commentators hesitating to declare it as such. After more lot of pondering on the subjects in the Israeli media, we heard this evening a new tag: "the signs of Intifada are already here". The escalation of the suppression of the Israeli state forces in the occupied west bank and their backing of settler colonialist terror activities last months, was not clear if it is only pre election thing or is intended to convert the unarmed third Intifada into an armed one. The unarmed Intifada expand gradually with the solidarity with the hunger striking prisoners at its focus. To the older locations of Beit Ummar, Bil'in, Ma'asarah, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qadum, Sheikh Jarah, and South of Hebron Hills, and south-west joined last weeks Jayyus and Jaffa. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday March 15, 2013 - 21:33 byIlan S.
Questa settimana la lotta unitaria si è intensificata con la protesta per la Morte di Mohammad Asfour che è morto dopo 2 settimane dallo sparo alla testa procuratogli dalle truppe israeliane nel corso di scontri per il sostegno ai prigionieri palestinesi. Man mano che la lotta si allarga crescono ben oltre le nostre capacità gli inviti ad azioni unitarie rivolte agli attivisti israeliani ed internazionali. Sebbene i media siano stati inondati dalla candidatura all'Oscar di "5 Broken Cameras" sulla lotta unitaria contro la recinzione della separazione a Bil'in, non si vede un'ondata di nuovi attivisti. A Giaffa (Tel Aviv) persiste il presidio quotidiano in piazza della torre dell'orologio in solidarietà con i prigionieri in sciopero della fame. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday March 13, 2013 - 15:38 byIlan S.
This week the joint struggle was intensify with the protesting of the Death of Mohammad Asfour who died after being shot before 2 weeks in the head By Israeli Troops during Clashes supporting Palestinian prisoners. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.51243908880291...36986 As the struggle expand the invitation for Israeli and international activists to join additional actions surpass the numbers available. Though the media was flooded by the Oscar candidacy of 5 broken cameras about the joint struggle against the separation fence in Bil'in, still no flood of new activist happened. In Jaffa (Tel Aviv) the daily joint vigil at the clock tower in solidarity with the hunger strikers persist. [English] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday March 08, 2013 - 22:34 byIlan S.
"Cisgiordania in ebollizione col crescere della resistenza - serie di manifestazioni a Nabi Saleh, Bil'in, Ni'lin, Hebron, Qaddum, Qalandiya, Betlemme, 'Anata, Salfit, Abu Dis, Nablus, il Sud ovest..." Nel frattempo si intensificano gli sforzi per gli sgomberi insieme al terrore dei coloni. La terza Intifada prende piede concentrandosi sullo sciopero della fame dei detenuti palestinesi. I presidi unitari quotidiani sotto la torre dell'orologio di Giaffa continuano insieme alle lotte unitarie nella Cisgiordania occupata e con i Beduini all'interno dei confini del 1948. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday March 05, 2013 - 18:02 byIlan S.
Maan News: "West Bank boiling as popular resistance grows - round up of demonstrations in Nabi Saleh, Bilin, Nilin, Hebron, Qaddum, Qalandia, Bethlehem, Anata, Salfit, Abu Dis, Nablus, South west..." Meanwhile the escalation of the transfer efforts and terror of settlers continue. The third Intifada collect momentum focused around the hunger striking Palestinian prisoners. The joint daily vigils at the Jaffa clock tower continue as well as the week end joint struggles in the occupied Palestinian west bank and the within 1948 borders Bedouins of the south. The focus of this weekend was Bil'in were about 100 Israelis with the anarchists against the wall and about 100 Palestinians from the region joined village activists to mark the 8th yearly anniversary of the persistent joint struggle that initiated the popular unarmed struggle in western Palestine. [Italiano] ... read full story / add a comment
Il Muro a Bil'in. Foto: Hamdi Abu Rahma
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Wednesday February 27, 2013 - 17:57 byIlan S.   image 1 image
A dispetto della riluttanza dei dirigenti palestinesi, la terza Intifada prende piede. A Hebron, delle foto della annuale azione unitaria per Shuhada ritraggono agenti della Autorità Palestinese che bloccano i manifestanti palestinesi in procinto di scontrarsi con le forze di stato israeliane. Tuttavia, la montante tensione generale, il lungo sciopero della fame dei prigionieri, le iniziative dei comitati popolari... e le "punizioni" israeliane insieme alle azioni terroristiche dei coloni alimentano una graduale escalation. [English] ... read full story / add a comment
Revolutionary Trade Unionism: The Road to Workers’ Freedom

Opinion and Analysis

imageΧρονικό πολλών προ&#... Feb 27 by Σύντροφοι για την Αναρχική απελευθερωτική δράσ_ 0 comments

imageΟυκρανία: Το βάπτισ&... Feb 24 by Ένας αναρχοσυνδικαλιστής από την RKAS 0 comments

image[Santa Maria] NÃO SE INTIMIDAR, NEM SE DESMOBILIZAR! Feb 21 by Federação Anarquista Gaúcha 0 comments

imageΖαπατισμός - λατινο&... Feb 10 by Ραούλ Ζιμπέκι 0 comments

imageDe la Autodefensa a la Insurrección Masiva: A preguntas esenciales, respuestas precisas Feb 09 by Brenda Aguilar 4 comments

more >>

Press Releases

imageΓια τις εξελίξεις σ&... Apr 04 MACG (personal capacity) 0 comments

imageAWU statement on Russian intervention Mar 06 ACT 0 comments

imageUna sola grande opera: casa e reddito per tutti Feb 21 Federazione dei Comunisti Anarchici 0 comments

textAzione di Forza Feb 10 Federazione dei Comunisti Anarchici 0 comments

imageΑς φωτίσουμε ξανά τ&... Feb 03 0 comments

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]