user preferences

460_0___30_0_0_0_0_0_17.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Wednesday June 05, 2013 - 20:13 by Devrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
Κάλεσμα των Επαναστατών Αναρχικών για διεθνή αλληλεγγύη στην εν εξελίξει λαϊκή εξέγερση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία -
Μετά απο επαφή με την συντροφική μας οργάνωση στην Istanbul την Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) "Αναρχική Επανασταστική Δράση" μας στάλθηκε κείμενο μέλους της στα αγγλικά, με το οποίο οι αναρχικοί της Τουρκιας στέλνουν διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης στην εξέγερση του λαού τους. Το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Παράλληλα έγινε μια πρώτη ενημέρωση στους συντρόφους για τις κινήσεις αλληλεγγύης στην Ελλάδα. ... read full story / add a comment
Photo: Hassan Daboos Photography 2013
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday June 04, 2013 - 15:50 by Ilan S.   image 1 image
For already more than two years the rebellion against the sharp intensification of global neo-liberalism is fermenting. The struggle against the local processes is overcoming efforts by the local elite to use intensifying conflicts with the Palestinians to "soften the resistance". The more dramatic wave of two years ago has passed but not without permanent ferment that is just waiting for a local or international trigger. There are very few who have persisted in the Israeli Anarchists Against the Wall initiative throughout the 10 years of struggle, but new activists are taking the place of those who lost the energy and will to continue at the same level of activity - or have just left the country. The weekly persistent demos in Bil'in, Ma'sara, Ni'lin, Nabi Saleh, Qaddum, and Sheikh Jarrah hold the flag high. This week the uprising in Turkey is only the the freshest one of the new mode. [Italiano] ... read full story / add a comment
17.jpg
greece / turkey / cyprus / community struggles / news report Tuesday June 04, 2013 - 15:35 by Devrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
Last week a group of protesters started guarding action after some trees were taken down illegally in the name of urban gentrification projects. In the second day of the protest, very early in the morning, the police attacked the protesters heavily with gas bombs, presssured water and plastic bullets and wounded many protesteds. A spark began against this event of state terrorism and spread accross the country turning into a massive action and organized the big revolt. The public organized against increasing attacks, state terrorism and police violence and have been turning the streets into the area of resistance. This public revolt has been streaming for four days and is constantly spreading. [Italiano] ... read full story / add a comment
425374_507039372701800_1778229103_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Monday June 03, 2013 - 21:04 by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε   image 2 images
Από την Ελλάδα μέχρι την Τουρκία η αλληλεγγύη θα γίνει η εκδίκησή μας - Ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 31, 2013 - 17:37 by Ilan S.
La lotta unitaria era iniziata contro il muro della separazione ed il suo percorso che doveva impadronirsi delle terre dei villaggi e sgomberare i palestinesi. Le lotte hanno ottenuto alcune vittorie parziali ed hanno promosso la lotta unitaria degli attivisti israeliani, dei comitati di base palestinesi e degli internazionali. La consapevolezza a livello locale ed internazionale della lotta contro l'occupazione e contro i persistenti sforzi di sgomberi da parte di Israele, è riuscita a rallentare gli sgomberi ma non a mettervi fine... e nemmeno all'occupazione. [English] ... read full story / add a comment
1juniotroika.jpg
iberia / community struggles / comunicado de prensa Friday May 31, 2013 - 02:35 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
La CGT entiende que ésta es una nueva oportunidad para tomar las calles, luchar contra las injusticias y plantar cara a unos gobiernos al servicio de las élites. ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 28, 2013 - 17:10 by Ilan S.
The joint struggle started against the separation fence and its specific route which used to robe lands of villages and even to transfer them. The struggles brought some partial victories and promoted the joint struggle of Israeli activists, Palestinian grass root committees and internationals. The local, and more so the international awareness to the struggle against the occupation and the persistent efforts of transfer by Israel succeeded to slow the transfer but had not put end to it... nor to the occupation. The present focus of the joint struggle now is on the efforts to curb the gradual transfer efforts within Israel, area C in the occupied west bank, and the East of Jerusalem, and the international B.D.S. - Boycott, Divestment, and Sanctions. [Italiano] ... read full story / add a comment
policese.jpg
scandinavia / denmark / iceland / community struggles / press release Monday May 27, 2013 - 16:52 by Skrivgruppen Pantrarna   image 1 image
Vi skriver först och främst till våra syskon i Megafonen. Nyss pratade vi i telefon och ni avbröt er mitt i en mening för att säga: “Det brinner en bil till, vi måste dra”. [English] ... read full story / add a comment
policese.jpg
scandinavia / denmark / iceland / community struggles / press release Monday May 27, 2013 - 16:40 by Pantrarna   image 1 image
Open letter from the Pantrarnas skrivgrupp (an anti-authoritarian community organizing group in Gothenburg) to their sister group Megafonen in Stockholm. [Svenska] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 24, 2013 - 19:08 by Ilan S.
Sono passati già 65 anni dalla Nakba ed io ancora ricordo Deir Yassin ed altri pezzi di memorie di nove anni prima. Mi ci sono voluti troppi anni per rimettere insieme questi pezzi e liberarmi del lavaggio di cervello sionista di stampo nazionalsocialista (marxista). Negli ultimi 47 anni ho imparato la libertà dal libro di Erich Fromm, "Fuga dalla Libertà" ed ho cercato di tenere aperto questo sentiero anche per altri. La partecipazione alla lotta unitaria insieme ai comitati popolari è il percorso migliore che gli israeliani possano fare verso la libertà. Grazie agli attivisti palestinesi di Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Beit Ummar, Nabi Saleh, Qaddum e di altri villaggi che partecipano alle lotte di tanto in tanto, un ringraziamento speciale ai luoghi di Mas'ha dove si tenne il campeggio unitario che diede inizio alla lotta popolare unitaria non armata. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 21, 2013 - 04:53 by Ilan S.
Already 65 years since the Nakba and I still remember Deir Yassin and other bits of memories from 9 years before it. It took me too many years to put all of them together and overcome the Zionist and its national socialist (Marxist) brainwashing. For the last 47 years I've enjoyed freedom from Erich Fromm's "Escape From Freedom" and have tried to have the path opened for others. Participation in the joint struggle along with the popular committees is the best road to freedom for Israelis. Thanks to the Palestinian activists of Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Beit Ummar, Nabi Saleh, Qaddum and other villages who participate from time to time, with a special thanks to Mas'ha scene of the joint camp that started the joint popular non-armed struggle. The restraining orders regulating the suppression of the non-armed struggles resulting from the involvement of Israelis are being challenged again. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday May 20, 2013 - 21:09 by Ilan S.
Il famoso scienziato Stephen Hawking si unisce al boicottaggio accademico contro Israele e sostiene il BDS (Boycott, Disinvest & Sanctions, ndt). L'establishment si è lamentato che il Premio Wolf per la Fisica di $100.000 di cui era stato insignito 25 anni fa non ne ha acquistato il suo sostegno per sempre. Il panico che hanno diffuso e gli sforzi su cui hanno investito per minimizzare il danno portano ad un salto qualitativo del BDS ad un livello superiore. Non è ancora l'inizio della fine, ma è certamente la fine dell'inizio. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 14, 2013 - 21:36 by Ilan S.
The famous scientist Stephen Hawking join academic boycott on Israel and support the B.D.S. The esteblishment lamented that the Wolf Prize in Physics of $100.000 bestowed on him 25 years ago did not buy his support for ever. The panic they developed and efforts they invested to minimize the damage point to the qualitative jump of the B.D.S. to an higher level. It is not the beginning of the end yet, but it is certainly the end of the beginning. The efforts invested in the crawling transfer - both the Bedouins within Israel, the Palestinian villagers in area C, and within occupied east Jerusalem seems to be a desperate moves to bust their dwindling moral. The popular struggle of the third intifada is slowly accumulate momentum in additional villages but it is still a lot of work needed to bring it to a full blooming. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 10, 2013 - 19:06 by Ilan S.
Cresce la pressione degli sgomberi nell'area C e nei confini del 1948 nel Negev. Aumentano le azioni terroristiche dei coloni, spalleggiati dalle forze di stato israeliane. Ma cresce e si intensifica anche la lotta popolare mentre la destra lancia appelli sempre più forti per una più dura repressione. Non tutti coloro impegnati nelle lotte popolari di base sono contenti delle lotte unitarie con gli israeliani, preferendo fare a meno della relativa protezione che noi garantiamo rispetto ad una maggiore repressione, e rinunciando anche al nostro contributo verso l'opinione pubblica mondiale. [English] ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Tuesday May 07, 2013 - 21:08 by Ilan S.
Il tradizionale detto cinese: "Abbi una vita interessante" viene esaudito in questi mesi nel Mediterraneo orientale: l'elite in Siria massacra il popolo ribelle, lo Stato israeliano continua con la pulizia etnica dei palestinesi ed apre un secondo fronte interno neoliberista con il popolo israeliano; la Turchia a nord taglia le ultime corde dell'Impero Ottomano e l'Egitto a sud è in una situazione di fermento come mai si era visto nella sua lunga storia. Le elites dei paesi europei a nord che hanno governato e sfruttato le nostre regioni per secoli iniziano a provare il senso di panico di chi ha cavalcato la tigre e sente che la corsa sta per finire e bisognerà fare i conti con la tigre... E continua la lotta unitaria ad Araqeeb, Beit Ummar, Bil'in, Ma'sara, Nabi Saleh, Ni'lin, Qaddum, Sheikh Jarrah, Silwad, colline a sud di Hebron, Susiya, Tel Aviv/Giaffa. [English] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday May 07, 2013 - 00:41 by Ilan S.
The transfer pressure in area C and the 1948 borders Negev intensifies. The colonialist settlers increase their terror, backed by the Israeli state forces. The increased popular struggle intensifies too and rightist calls for harsher repression are becoming louder. Not all those involved with the grassroots popular struggles are happy with the joint struggle together with Israelis, preferring to do without the relative immunity from harsher repression that we provide, and without our contribution for world public opinion. The ferment in the region has already decided that things will not be the same, but only popular struggle and international pressure will channel the changes to the better. [Italiano] ... read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday May 01, 2013 - 17:56 by Ilan S.
The traditional Chinese course: "Have an interesting life" is fulfilled these months in the East of the Mediterranean: The elite in Syria massacre its rebelling people, the Israeli state continue with the cleansing of the Palestinians and have a second neo-liberal front with own people; Turkey just in the north cut the last ropes of the Ottoman empire and Egypt to the south is fermenting more than ever in its long long History. The elites of the European countries of the north who ruled and exploited our region for centuries start to feel and behave in the panic of tiger riders who fear that the ride is nearing its end and the confrontation with the tiger is nearing... And the joint struggle in Arkib, Beit Ummar, Bil'in' Ma'asara, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qaddum, Sheikh Jarah, Sheikh Jarah, Silwad, South of Hebron Hills, Susiya, Tel Aviv-Jaffa, continue. [Italiano] ... read full story / add a comment
Nabi Saleh. Foto: Haim Schwarczenberg
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Monday April 29, 2013 - 20:31 by Ilan S.   image 1 image
Scorso venerdì a Bil'in - alla 426a manifestazione a cui ho preso parte - eravamo più di 400. Come al solito ci hanno sparato addosso lacrimogeni, parte dei quali ho dovuto scansare perché piovevano proprio dove mi trovavo. Così come il resto dei candelotti. Ora, sulla mia sedia davanti al computer vengo preso dal pensiero che io, i tanti attivisti israeliani di Anarchici Contro il Muro e gli altri che partecipano alla lotta unitaria ci siamo abituati ad essere sparati settimana dopo settimana. [English] ... read full story / add a comment
52166710.jpg
Για όλους και όλες εμάς που εργαζόμαστε ή είμαστε άνεργοι/ες, σπουδάζουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά, η Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης των αγώνων του τότε, των δικών μας συναδέλφων, συντρόφων και νεκρών, τους οποίους τιμούμε μακριά από μια “ακίνδυνη” επετειακή λογική. ... read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Wednesday April 24, 2013 - 19:23 by Ilan S.
Sono passati 65 anni dal giorno ufficiale della Nakhba ed ai vecchi ricordi dolorosi si aggiungono quelli più recenti. Tuttavia, la sconfitta non fu completa. La Tsumud - la persistenza - si erge forte a frustrare ancora gli sforzi dei coloni sionisti che intendono completare la "pulizia etnica" della Palestina dai Palestinesi. Lo lotta unitaria non-armata che è nelle cronache di tutti i media del mondo è sul punto di bloccare e persino far regredire i progetti di pulizia etnica. [English] ... read full story / add a comment
E

Community struggles

Thu 31 Jul, 07:15

browse text browse image

textPalestina-Israele - conflitto senza fine tra il colonialismo sionista ed i palestinesi 17:56 Tue 22 Jul by Ilan S. 0 comments

Siamo al 13° giorno di guerra nella Striscia di Gaza governata da Hamas. In tutto il mondo continuano le manifestazioni contro le scelte guerrafondaie di Israele. Tutto quello che Israele vuole da questa guerra è rompere l'unità di governo palestinese ed evitare l'accelerazione degli accordi di pace. Il problema causato dalla resa di Hamas, messa in ginocchio dalla crisi economica, alla Autorità Palestinese, deriva dalle scelte del governo egiziano, il quale minaccia molto seriamente quel progetto di divisione permanente dei Palestinesi a cui Israele ha dedicato tanti sforzi. Il solo totale collasso del governo di Hamas nella Striscia di Gaza spaventa Israele più di ogni altra cosa. [English]

textPalestine-Israel - a struggle that never ends between Zionist settler colonialism and the indigenous... 15:25 Sun 20 Jul by Ilan S. 0 comments

The war on the Hamas-ruled Gaza Strip continues for the 13th day. Demonstrations against Israeli warmongering continue both in Israel and throughout the world. All that Israel wants in this war that it has initiated is to thwart a Palestinian unity government and curb the peace agreements it might speed up. The danger of Hamas' surrender to the Palestinian Authority in the heels of its economic crisis has resulted from the actions of the new Egyptian government, which seriously threatens the project of splitting the Palestinians, something that Israel has invested extraordinary efforts in. Only the total collapse of Hamas rule in Gaza scares Israel more than that. However, due to internal problems among the Israel political elite and public opinion, the government refrained from revealing the true nature of the war, which is to stabilize independent Hamas rule in Gaza and prevent the need for Hamas to surrender to the Palestinian Authority of the West Bank. So, instead the Israeli government has exaggerated the reports about attacks against Hamas and is hiding the real agenda - the obstruction of Palestinian unity. [Italiano]

textPalestina-Israele, settimane tumultuose inibiscono gli sforzi di Israele per scatenare una terza int... 14:34 Sun 13 Jul by Ilan S. 0 comments

Proprio quando la pressione dell'Europa su Israele per un compromesso con il governo palestinese stava cogliendo il momento giusto favorito dal calo in atto delle esportazioni israeliane, Israele ha cercato di trarre vantaggio dal rapimento dei tre giovani coloni applicando i "piani nel cassetto" nel tentativo di incendiare una intifada armata. Quasi tre settimane di propaganda basata su menzogne (come se sapessero già della morte dei tre giovani) hanno inondato i media. Quando alla fine i corpi sono stati "trovati", le bugie sono risultate per quello che erano e le intimidazioni per far accendere l'intifada hanno fallito l'obiettivo. I crescenti crimini di odio dell'estrema destra israeliana e l'uccisione di un giovane palestinese a Gerusalemme Est occupata hanno scatenato una dura reazione nella città e nelle zone palestinesi all'interno dei confini del 1948. [English]

textPalestine-Israel, Turmoiled weeks that backfired Israeli efforts to ignite a third armed Intifada in... 01:59 Mon 07 Jul by Ilan S. 0 comments

When the European pressure on Israel to compromise with the Palestinian elite collected momentum - already diminishing exports, Israel tried to take advanced of the kidnapped three settlers youth applying "plans from the drawer" trying to ignite armed Intifada. Nearly three weeks of propaganda based on lies (as if they are searching for the already known to them to be dead three youth) was all over the media. When lastly the bodies were "found", lies were exposed, and the harassments failed to ignite Intifada. The mounted hate crimes of the Israeli extreme right and murder of a Palestinian youth of the annexed East Jerusalem ignited an extreme response there and within the Palestinian regions within the 1948 borders. Vicious harassment of US-Palestinian youth - cousin of the murdered youth which was video typed became together with the video of the kidnapped cousin became viral all over the world and ignited solidarity demos all over the world. [Italiano]

textPalestina-Israele: Lotta senza fine per bloccare l'avanzata del progetto coloniale sionista 15:51 Sun 29 Jun by Ilan S. 0 comments

Negli ultimi 12 giorni la macchina propagandistica israeliana ha pompato alla grande sul caso del sequestro dei 3 giovani coloni al fine di giustificare ulteriori sforzi per spingere i palestinesi ad un trasferimento "volontario". Hanno finto di usare il sequestro per spezzare Hamas. In realtà hanno usato entrambi nel tentativo disperato di provocare una terza Intifada. Far confluire 700 soldati nel villaggio di Na'ama (vicino Bil'in) che conta 2000 abitanti per arrestare due attivisti di Hamas è una cosa davvero ridicola a cui è difficile dare credito. Falliti i tentativi di far scoppiare una terza Intifada e di bloccare il compromesso tra Hamas e Fatah (uno dei più importanti pilastri della politica israeliana del divide et impera), si fa sempre più invasiva la pressione delle potenze imperialiste mondiali su Israele per mettere fine all'occupazione del 1967. [English]

tropa_de_choque_em_sc3a3o_paulo_1.jpg imageContro i Mondiali e contro la repressione: seminare lotta e organizzazione! 14:50 Thu 26 Jun by Coordenação Anarquista Brasileira 0 comments

L'insieme di lotte e conflitti sindacali e sociali in corso nel paese prima e durante i Mondiali di Calcio tiene sotto pressione il governo federale, alcuni governi statali, municipi e padroni, generando una guerra dei nervi nei principali centri urbani del paese. [Português

textPalestina-Israele, la lotta ed i cambiamenti sullo scenario internazionale innescano una nuova lotta... 14:32 Thu 26 Jun by Ilan S. 0 comments

La lotta palestinese non-armata si interfaccia con i cambiamenti nella regione e nelle dinamiche di potere mondiale a cui ha contribuito anche l'opinione pubblica nei paesi occidentali. I primi significativi successi della campagna B.D.S. (a cui partecipa la lotta unitaria) e il timore di parti dell'elite capitalista israeliana di perdere terreno a breve termine stanno minacciando lo status quo. Nonostante continuino gli sforzi di trasferire i palestinesi che vivono dentro Israele e nei territori occupati nel 1967, le conseguenze della crescente pressione internazionale sta portando a rotture all'interno dell'elite capitalistica israeliana al potere. La pressione per il compromesso dei 2-stati è stata espressa nell'appello di quasi metà della coalizione parlamentare al governo per predisporre la mappa del compromesso dei 2 stati. [English]

cab.jpg imageCampagna "La protesta non è un crimine!" 05:18 Mon 23 Jun by Coletivo Anarquista Bandeira Negra 0 comments

L'anno scorso, le strade delle città del Brasile vennero attraversate da diverse manifestazioni. Rivendicazioni per il trasporto pubblico a tariffa zero, scioperi di diverse categorie che ruppero con le dirigenze sindacali burocratizzate e mobilitazioni contro i danni provocati dalla Copa do Mundo crearono uno scenario di delegittimazione e di rottura degli oppressi verso lo Stato ed il Capitale.

Protesta Israelo-Palestinese contro il servizio nazionale (foto: RutySoft Galeria) imagePalestina-Israele: nell'uccisione a Beitunia, la lotta unitaria mostra una volta di più l'importanza... 16:06 Sun 01 Jun by Ilan S. 0 comments

Molte obiezioni sono state sollevate sulla partecipazione di israeliani alla lotta non-armata nelle aree palestinesi occupate con la guerra del 1967. Alcuni, perlopiù palestinesi, la considerano come un contributo alla cosiddetta "normalizzazione". Altri hanno sostenuto che gli attivisti israeliani dovrebbero fare la loro lotta all'interno della popolazione israeliana nei confini del 1948. Molti anarchici hanno sollevato riserve per il fatto che la lotta popolare palestinese sarebbe una sorta di capitalistica "lotta per l'indipendenza nazionale" per l'autodeterminazione dell'elite capitalistica palestinese a cui andrebbe il monopolio dell'opzione per lo sfruttamento delle masse lavoratrici palestinesi. [English]

Israeli-Palestinian protest against national service. (Photo: RutySoft Galeria) imagePalestine-Israel: In the Beitunia murder, the joint struggle again highlights the most important asp... 21:47 Wed 28 May by Ilan S. 0 comments

Many objections were raised about the participation of Israelis in the non-armed struggle in the areas of Palestine occupied in the 1967 war. Some, mostly Palestinians, regarded it as a contribution to so called "normalization". Others claimed that Israeli activists should do their struggle within the Israeli population of the 1948 borders. Many anarchists raised reservations as the Palestinian popular struggle is a kind of capitalist "national independence struggle" for the self-determination of the Palestinian capitalist elite to monopolize the option for the exploitation of the Palestinian working masses - they just ignore the fact that most Palestinians wish for a bi-national democratic whole Palestine and not for a national Palestinian State. Others just do not take upon themselves the obligation to serve as a life-saving shield, as Israeli policy officially forbids the state forces to shoot to kill when Israelis are supposed to be among the demonstrators. Indigenous people struggle against settler colonialist transfer and marginalization is NOT the same as a national Bourgeoisie for "national independence" or "national self-determination". [Italiano]

more >>

imageEn el Brasil de las elecciones presidenciales, la disputa del Estado pasa por el control de la polít... Jul 30 by BrunoL 0 comments

Terminada la Copa del Mundo de Brasil, tenemos ahora el inicio de la contienda presidencial. Con el principio de la campaña electoral el análisis político vinculado a los intereses mayoritarios tiene que identificar el centro nervioso del manejo de los recursos colectivos. Es allí que incumbe a la base de la pirámide social brasilera. No se trata de maniqueísmo, porque sería frívolo igualar a los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a los de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (cuyo primer mandato finaliza ahora en 2014). Y sería todavía más irresponsable posicionar en la izquierda la propuesta del lulismo. Veamos por qué.

imageThe Anger of the Brazilian Elite and the Lack of Ruling Class National Identification Jul 12 by BrunoL 0 comments

The FIFA World Cup is considered one of the biggest events in the world. It should come as no surprise then that the commands of the institution that is run by Sepp Blatter should continue to make hundreds of demands against the country that is to welcome the games. In practice, this means that fundamental rights are to be suspended, especially in a country with a “leftist” government. Just another day in the tropical country. [Castellano]

imageL'ira dell'elite contro il governo che organizza la loro Coppa del Mondo Jul 10 by BrunoL 0 comments

Scritto dopo il debutto della nazionale brasiliana e prima della fine delle qualificazioni - La Coppa del Mondo della FIFA viene considerata come uno dei più grandi eventi sportivi mondiali. Non c'è niente di strano se i dirigenti dell'istituzione guidata da Blatter proseguono nel fare cento richieste al paese che accoglie il torneo. Nella realtà i diritti fondamentali sono stati sospesi, proprio nel paese in cui c'è un governo "di sinistra". Peggio nel paese tropicale. [Castellano]

imageIn response to the budget Jul 09 by Anarchist Affinity 0 comments

There is no budget emergency. This budget is a gross assault on the conditions of the working classes, smuggled in under contrived hysteria about debt. Meanwhile, Australia’s debt to GDP rate is the third lowest in the OECD. The 2014 budget is simply concerned with enhancing the profitability of corporate Australia and the power of the state on the backs of working people. The poorest people in our society will be the most affected – this means people of colour, Aboriginal people, women, young people and people with disabilities.

imageEl mundial de Brasil en la era de la mercancía de las imágenes Jul 07 by BrunoL 0 comments

Dijair Brilhantes y Bruno Lima Rocha*

Aquí explicitamos ejemplos del avance de la lógica de mercado dentro de la Copa del Mundo de Brasil 2014; y como este “modus operandi” influencia en el juego y, como siempre, más del mismo de la arbitrariedad de la FIFA.

more >>

imageContro i Mondiali e contro la repressione: seminare lotta e organizzazione! Jun 26 CAB 0 comments

L'insieme di lotte e conflitti sindacali e sociali in corso nel paese prima e durante i Mondiali di Calcio tiene sotto pressione il governo federale, alcuni governi statali, municipi e padroni, generando una guerra dei nervi nei principali centri urbani del paese. [Português

imageCampagna "La protesta non è un crimine!" Jun 23 membro della Coordenação Anarquista Brasileira 0 comments

L'anno scorso, le strade delle città del Brasile vennero attraversate da diverse manifestazioni. Rivendicazioni per il trasporto pubblico a tariffa zero, scioperi di diverse categorie che ruppero con le dirigenze sindacali burocratizzate e mobilitazioni contro i danni provocati dalla Copa do Mundo crearono uno scenario di delegittimazione e di rottura degli oppressi verso lo Stato ed il Capitale.

imageΨηφίζω σημαίνει πα&#... May 13 0 comments

Η εκλογική διαδικασία υποτίθεται πως είναι το μέσο που εκφράζεται η λαϊκή θέληση. Δεν υπάρχει όμως πιο ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά, απο τα κύτταρα που δημιουργεί η κοινωνία για να αντισταθεί στους δυνάστες της. Αν τα συνδικάτα δεν ήταν δεξαμενές ψηφοφόρων, αν συνελεύσεις ζωντανεύαν τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τότε ίσως οι εκλογές να μην είχαν τέτοιο κοινωνικό αντίκτυπο. Κι όποιος περιμένει κόμματα, φορείς εξουσίας και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς να κάνουν κάτι τέτοιο, είνα βαθιά νυχτωμένος.

imageΓια τις εξελίξεις σ&... Apr 04 MACG (personal capacity) 0 comments

Η ψυχική υγεία -και όχι μόνο αυτή- πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις που θα καλύπτουν απόλυτα αυτό που εκ της ουσίας της πρεσβεύει: το πλέον ανθρωπιστικό αίτημα, που απευθύνεται σε ὀλους ανεξαρτήτως τους πολίτες, χωρίς καμία εξαίρεση. Τέλος συζήτησης.

imageAWU statement on Russian intervention Mar 06 ACT 0 comments

On February 27, 2014, pro-Russian chauvinists of Crimea, supported by Berkut riot police and Russian Black Sea Fleet committed military coup in Crimea. Right now it’s already obvious that the government of “Russian Unity” movement headed by Aksionov is no more than a puppet of the Kremlin regime.

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]