user preferences

Προυντόν, Μαρξ και Αναρχική Κοινωνική Ανάλυση

category Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | Γνώμη / Ανάλυση author Sunday January 05, 2014 17:05author by Dmitri (republishing) - MACG (personal capacity) Report this post to the editors

Μέρος Ε' (τελευταίο)

Ένα κεφάλαιο από το βιβλίο «Μαύρη Φλόγα», το οποίο έχει γραφτεί από τους Νοτιοαφρικάνους συντρόφους Lucien van der Walt και Michael Schmidt. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εργασία που απαντά τόσο σε ζητήματα του παρελθόντος όσο και σε ζητήματα του σήμερα και δίνει μια παραπέρα προοπτική εξέλιξης της αναρχικής σκέψης και δράσης. Έχει δημοσιευτεί και ένα πρώτο μέρος του βιβλίου και βρίσκεται εδώ: http://eleftheriakos.gr/node/566 και εδώ: https://gutneffntqonah7l.

460_0___30_0_0_0_0_0_5423_popup_4.jpg

Συμπεράσματα: Προς μια Αναρχική Κοινωνική Ανάλυση

Στο "Αναρχικός Κομμουνισμός", ο Κροπότκιν τόνισε την υποχρέωση των αναρχικών για προσεκτική κοινωνική ανάλυση· «η μέθοδος που ακολουθεί ο αναρχικός στοχαστής», υποστήριζε, «διαφέρει εντελώς απ' αυτή που ακολουθούν οι ουτοπιστές»,«καθώς δεν βασίζεται σε μεταφυσικές αντιλήψεις» αλλά «μελετά την ανθρώπινη κοινωνία όπως είναι τώρα και όπως ήταν στο παρελθόν»161. Οι αναρχικοί θα πρέπει να αναπτύξουν μια λεπτή και προσεκτική κοινωνική ανάλυση, εμπειρικά επαληθεύσιμη και θεωρητικά λογική, που θα μπορεί να παράσχει μια βάση για τον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Πόσο καλά τα πηγαίνουν σ' αυτό οι αναρχικοί και οι συνδικαλιστές; Σε αυτό το κεφάλαιο δείξαμε ότι η ευρύτερη αναρχική παράδοση ήταν βαθιά επηρεασμένη από τους Προυντόν και Μαρξ (βλέπε σχήμα 3.1), αλλά ταυτόχρονα έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει τον ντετερμινισμό, την τελεολογική αντίληψη της ιστορίας, τον οικονομισμό και τον λειτουργισμό. Τα βασικά στοιχεία της αναρχικής κοινωνικής ανάλυσης έχουν προκύψει σε σχηματική μορφή. Η αναρχική ανάλυση, στην πιο εξελιγμένη της μορφή, επικεντρώνει στην θέση ότι η ταξικότητα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας και συνεπώς η ταξική ανάλυση αποτελεί κλειδί για την κατανόηση της κοινωνίας. Παράλληλα, λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις ιδέες, τα κίνητρα και τις πράξεις, αποφεύγοντας τη χρήση μονιστικών μοντέλων της κοινωνίας.

Με την απόρριψη του οικονομικού ντετερμινισμού και τον τονισμό της σημασίας της υποκειμενικότητας, η ανάλυση αυτή δεν αντικαθιστά τη μια μορφή ντετερμινισμού με μια άλλη. Για παράδειγμα, οι μεταμοντέρνοι αντιδρώντας στον Μαρξισμό, υιοθέτησαν μια ιδεαλιστική μορφή ντετερμινισμού, σύμφωνα με την οποία η πραγματικότητα αποτελείται από αφηγήσεις και νοηματοδοτήσεις που καθορίζουν τον κοινωνικό κόσμο αλλά δεν μπορούν να επαληθευτούν επιστημονικά, καθώς κάθε άτομο είναι εγκλωβισμένο στην αφήγησή του και άρα την αναπαράγει αναγκαστικά κατά τη διαδικασία της έρευνας και της ανάλυσης. Οι μεταμοντέρνοι είναι, όπως και ο Στίρνερ, σχετικιστές· η αλήθεια γι' αυτούς είναι ζήτημα γνώμης με την ευρύτερα αποδεκτή αλήθεια να είναι αυτή που επιβάλλεται από τους ισχυρότερους ανθρώπους. Ο αναρχισμός δεν ακολουθεί αυτόν το δρόμο.

Χωρίς να πηγαίνει όσο μακριά πήγε ο Κροπότκιν, του οποίου τα τελευταία γραπτά υποστήριζαν αισιόδοξα ότι η κοινωνία μπορεί να αναλυθεί «με την ακρίβεια των φυσικών επιστημών», ο αναρχισμός επιμένει ότι η εγκυρότητα των θεωριών μπορεί να δοκιμαστεί σε μια πραγματικότητα εξωτερική ως προς το υποκείμενο που τις παράγει162. Στην αναρχική σκέψη είναι παρούσα μια ιδιαίτερα λεπτή κοινωνική ανάλυση που δεν εκφυλίζει τον κοινωνικό κόσμο στην ταξικότητα και την ταξικότητα στην οικονομία και που, ενώ αποφεύγει τόσο τον στουκτουραλισμό όσο και τον ιδεαλισμό, έχει την ταξικότητα.στο επίκεντρο.

Από τις παραπάνω θέσεις προκύπτει ότι οι αναρχικοί και οι συνδικαλιστές δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο στην πίστη ότι η επανάσταση θα γεννηθεί αυτόματα από την ιστορία. Η μετάβαση από την τάξη καθ΄ εαυτήν στην τάξη για τον εαυτό της – που οργανώνεται προκειμένου να προωθήσει τους δικούς της στόχους και ατζέντα – απαιτεί δράση και ιδεολογική δουλειά. Στην εργασία του για τον αναρχισμό, ο Μπέργκμαν υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμιά θεμελιώδης κοινωνική αλλαγή μέχρι οι εργατικές μάζες να απορρίψουν από μόνες τους τούς «υπάρχοντες θεσμούς» που τις καταπιέζουν – δηλαδή, μέχρι να αλλάξουν τρόπο σκέψης163. Αυτή η αλλαγεί απαιτεί την αναγνώριση της βασικής θέσης του Μπέργκμαν ότι «αυτό που έχει σημασία είναι η Ιδέα». Η δυνατότητα για επαναστατικούς ταξικούς αγώνες προκύπτει από τον χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά ένα επαναστατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να συγκροτείται πολιτικά.

Σημειώσεις

1. K. J. Kenafick, "The Life of Bakunin," στο Marxism, Freedom, and the State, ed. K. J. Kenafick (London: Freedom Press, 1990), 15. 2. Guerin, "Marxism and Anarchism," 118-19. 3. Για μια αντίθετη οπτικη, βλ. ό.π., 124-25. 4. Bakunin, "The Paris Commune and the Idea of the State," 263. 5. ό.π., 263. 6. M. Bakunin, "On the Cooperative Movement," στο Bakunin on Anarchism, ed. S. DolgofF. (Montreal: Black Rose, 1980), 399. 7. Ibid., 399. 8. Βλ. κυρίως, Brogan, Proudhon,κεφάλαια 4 και 5. 9. Bakunin, αναφέρεται στο Guillaume, "A Biographical Sketch [Bakunin]," 26. 10. Bakunin, The Capitalist System, n.p. 11. Αν και υπάρχουν αναρίθμητοι γενικοί οδηγοί πάνω θεωρία του Μαρξ, συμπεριλαμβανόμενης και της θεωρίας του για τον καπιταλισμό, τα παρακάτω συνιστώνται ανεπιφύλακτα: B. Fine, Marxs "Capital™ (London: Macmillan, 1975); A. Giddens, Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim, and Max Weber (Cambridge: Cambridge University Press, 1971); D. McLellan, Karl Marx: His Life and Thought (New York: HarperCollins, 1976); R. Miliband, Marxism and Politics (Oxford: Oxford University Press, 1977). Ο αναγνώστης που θέλει να καταπιαστεί με τα κείμενα του ίδιου του Μαρξ προτείνεται να ξεκινήσει από το Μισθός, Τιμή και Κέρδος, προτού προχωρήσει στον πρώτο τόμο του σπουδαιότερου έργου του, Το Κεφάλαιο: Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Βλ. K. Marx, Value, Price, and Profit: Addressed to Working Men (1865; repr., Chicago: Charles H. Kerr, n.d.); K. Marx, Capital: A Critique of Political Economy (1867; repr., London: Penguin, 1976). 12. Engels, The Communist Manifesto, 15-38. 13. Bakunin, The Capitalist System, n.p., note 2. 14. Βλ., π.χ., P. Kropotkin, The Conquest of Bread (1892; repr., London: Elephant Editions, 1990), 168. 15. Αναφέρεται στο Guerin, "Marxism and Anarchism," 117,118. 16. Βλ., μεταξύ άλλων, V. Richards, "Notes for a Biography," στο Errico Malatesta: His Life and Ideas, ed. V. Richards (London: Freedom Press, 1965). 17. Σε ένα σημαντικό του άρθρο, ο Ρομπ Νόουλς εστιάζει την προσοχή του στον τρόπο με τον οποίο έχει περιθωριοποιηθεί ο αναρχισμός σε μελέτες της ιστορίας της οικονομικής σκέψης και της οικονομίας· R. Knowles, "Political Economy from Below: Communitarian Anarchism as a Neglected Discourse in Histories of Economic Thought," History of Economics Review, no. 31 (2000): 30-47. Ελπίζουμε η παρούσα συζήτηση να συνεισφέρει στη διόρθωση αυτής της κατάστασης. 18. R. Rocker, "Marxism and Anarchism," στο The Poverty of Statism: Anarchism versus Marxism, ed. A. Meltzer (1920; repr., Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1981), 79-83. Οι επόμενες αναφορές στους Μαρξ και Ένγκελς είναι από το Rocker. 19. ό.π., 76-83. Οι αναφορές στον Μαρξ είναι από τον Ρόκερ. Βλ. επίσης Nettlau, A Short History of Anarchism, 246-47. 20. Possony, πρόλογος, xix. 21. Guerin, "Marxism and Anarchism," 119. 22. Nettlau, A Short History of Anarchism, 76-77; βλ. επίσης Nettlau, A Short History of Anarchism, 246-47. 23. Dirlik, Anarchism in the Chinese Revolution, 227. 24. Nettlau, A Short History of Anarchism, 246-47. 25. ό.π., xxxvi-xxxviii. 26. Βλ. Marx, Capital, ειδικότερα το κεφάλαιο 49. Η ίδια ιδέα μπορεί να βρεθεί στα σχόλια του Μαρξ στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα: «(Ο εργάτης) παίρνει απ' την κοινωνία μια απόδειξη ότι πρόσφερε τόση εργασία ... και μ' αυτή την απόδειξη παίρνει από την κοινωνική παρακαταθήκη μέσων κατανάλωσης τόσο, όσα αντιστοιχούν στην ποσότητα εργασίας που διέθεσε... εδώ ολοφάνερα κυριαρχεί η ίδια αρχή που ρυθμίζει την ανταλλαγή εμπορευμάτων»· Marx, The Gotha Programme, 28-29. 27. Βλ. J. Stalin, Economic Problems of Socialism in the USSR (1951; repr., Beijing: Foreign Languages Press, 1972), especially chapters 3 and 7. 28. Βλ., π.χ, Kropotkin, "Anarchist Communism," 57-62; Kropotkin, The Conquest of Bread, 45-49,159-73; Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 169-74. 29. L. Galleani, The End of Anarchism? (1925; repr., Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1982), 19-20,42. 30. Kropotkin, The Conquest of Bread, 165-66. 31. Το Now and Then: The ABC of Communist Anarchism εκδόθηκε σε έναν τόμο το 1929 στις Η.Π.Α. από τις εκδόσεις Vanguard Press, αλλά σήμερα είναι ευρύτερα διαθέσιμο σε μορφή δύο ξεχωριστών βιβλίων: A. Berkman, The ABC of Anarchism, 3rd ed. (1929; repr., London: Freedom Press, 1964); A. Berkman, What Is Communist Anarchism? (1929; repr., London: Pheonix Press, 1989). 32. Berkman, The ABC of Anarchism, 18-21, 68-70· βλ. επίσης Berkman, What Is Communist Anarchism? 5-8. 33. Avrich, Anarchist Portraits, chapter 14. 34. Kropotkin, The Conquest of Bread, 164. 35. Αναφέρεται στο Eltzbacher, Anarchism, 114. 36. Kropotkin, The Conquest of Bread, 101. 37. ό.π., 108-10. 38. Για παράδειγμα, το πρόσφατο αναρχικό μοντέλο της «συμμετοχικής οικονομίας» προτείνει τη χρήση των τιμών για τον προσδιορισμό των ωφελειών και των τιμημάτων κάθε διαφορετικής επιλογής, αλλά θεωρεί ότι οι τιμές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις προσπάθειες, τα κοινωνικά κόστη και τους εξωτερικούς παράγοντες· M. Albert, Parecon: Life after Capitalism (London: Verso, 2003). 39. A. Pengam, "Anarcho-Communism," στο Non-Market Socialism in the Nineteenth and Twentieth Centuries, ed. M. Rubel and J. Crump (Basingstoke, UK: Macmillan, 1987), 67-70. 40. Βλ. J. Guillaume, "On Building the New Social Order," στο Bakunin on Anarchy: Selected Works by the Activist-Founder of World Anarchism, ed. S. Dolgoff(1876; repr., London: George Allen and Unwin, 1971). 41. Fleming, The Anarchist Way to Socialism, 166. 42. Mises, Socialism; Hayek, The Road to Serfdom. 43. Kropotkin, The Conquest of Bread, 164. 44. A. W. Gouldner, The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of Theory (Houndmills, UK: Macmillan, 1980), 11:69. 45. ό.π., 33-88. Αυτό δεν θα πρέπει να παρανοηθεί ως ισοδύναμο του διαχωρισμού ανάμεσα στον κλασικό Μαρξισμό και τον ελευθεριακό Μαρξισμό αντίστοιχα· ο συμβουλιακός κομμουνισμός συγχέεται συχνά με τον ντετερμινισμό και την τελεολογία, ενώ η αντίληψη του Λένιν για την καθοριστική σημασία του πρωτοπόρου κόμματος είναι βαθιά βολονταριστική, όπως και η Μαοϊκή αντίληψη περί «λαϊκού στρατού». 46. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Bert Altena για τα σχόλιά του σ' αυτό το κομμάτι. 47. Engels, The Communist Manifesto, 22. 48. A. M. Bonanno, Anarchism and the National Liberation Struggle, 2nd ed. (London: Bratach Dubh, 1976), 13. 49. Σχετικά με τη «Ρωσοφοβία» του Μαρξ, βλ.McLellan, Karl Marx, 202-3,261 -62,288, 362,377,389, 438-39. 50. Αναφέρεται στο Bonanno, Anarchism and the National Liberation Struggle, 1315. 51. Forman, Nationalism and the International Labor Movement, 58. 52. Γράμμα του Καρλ Μαρξ στον Φρίντριχ Ένγκελς, 20 Ιουλίου 1870, αναφέρεται στο Rocker, "Marxism and Anarchism",85. Αναφέρεται επίσης στα Rocker, Nationalism and Culture, 234-35; F. Mehring, Karl Marx: The Story of His Life (1936; repr., London: George Allen and Unwin, 1951), 438. 53. Mehring, Karl Marx, 438-41. 54. Αναφέρεται στο B. Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: Verso, 1980), 40-41. 55. S. Seth, Marxist Theory and Nationalist Politics: The Case of India (New Delhi: Sage, 1995), κεφάλαια 1 και 2. 56. Αναφέρεται στο Warren, Imperialism, 44. 57. Steenson, Karl Kautsky, 72-75,174-79,192-93. 58. Warren, Imperialism, κεφάλαιο 3. Παρόλα αυτά, ο Γουόρεν κάνει λάθος όταν υποστηρίζει πως ο Λένιν πίστευε ότι ο ιστορικός ρόλος του καπιταλισμού ως σύνολο είχε τελειώσει. Αν και ο Λένιν έβλεπε τον καπιταλισμό της Δύσης να εισέρχεται σε μια κατάσταση παρακμής, συνέχιζε να αντιλαμβάνεται την «εθνική αστική τάξη» του αποικιοκρατικού και ημιαποικιοκρατικού κόσμου ως προοδευτική δύναμη. 59. Comintern, "Theses on the National and Colonial Question Adopted by the Second Comintern Congress," στο The Communist International 1919-1943: Documents, ed. J. Degras (1920; repr., London: Frank Cass and Co., 1971), 141,143-44. 60. Comintern, "Theses on the Eastern Question Adopted by the Fourth Comintern Congress", στο The Communist International 1919-1943: Documents, ed. J. Degras (1922; repr., London: Frank Cass and Co., 1971), 389. 61. Βλ., π.χ., Lenin, "Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution," 429-61; Mao Tse-tung, "The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party," στο Revolutionary Thought in the Twentieth Century, ed. B. Turok (1939; repr., Johannesburg: Institute for African Alternatives, 1990), 77-79. 62. Lenin, "Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution," 451 -52. 63. Mao, "The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party," 77-79 (τονισμός δικός μας). 64. Mao, "On the People's Democratic Dictatorship," 372, 379,384. 65. Mao Tse-tung, "On the Correct Handling of Contradictions among the People," στο Selected Readings from the Works of Mao Tsetung, ed. Editorial Committee for Selected Readings from the Works of Mao Tsetung (1957; repr., Peking: Foreign Languages Press, 1971), 433-34,444-45. 66. Bakunin, "The International and Karl Marx," 309-10. 67. ό.π., 314-16. 68. ό.π., 311. 69. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 150-54. 70. Rocker, Nationalism and Culture, 23-28; βλ. επίσης 520-22. 71. Rocker, "Marxism and Anarchism," 75. 72. Βλ., π.χ., E. Malatesta, Fra Contadini: A Dialogue on Anarchy (1883; repr., London: Bratach Dubh, 1981), 40n2. 73. E. Malatesta, "Syndicalism: An Anarchist Critique [sic]," στο The Anarchist Reader, ed. G.Woodcock (1907; repr., Glasgow: Fontana/Collins, 1977), 221-22; E. Malatesta, στο Errico Malatesta: His Life and Ideas, ed. V. Richards (London: Freedom Press, 1965), 199-201. 74. Berkman, The ABC of Anarchism, 44. 75. Malatesta στο Richards, Errico Malatesta, 118. 76. Rocker, Nationalism and Culture, 27, 32-37,40-41. 77. Berkman, The ABC of Anarchism, 44. 78. Rocker, Nationalism and Culture, 32-35, 522. 79. Αναφέρεται στο Gouldner, The Two Marxisms, 69. 80. Bakunin, "Letter to LaLiberte," 284. 81. Βλ. Bakunin, "Statism and Anarchy," 346-50. 82. Βλ., π.χ., R. Flores Mag6n, Sin Jefes ["Without Bosses"], Regeneracion, March 21, 1914; S. Mbah and I. E. Igariwey, African Anarchism: The History of a Movement (Tucson, AZ: See Sharp Press, 1997). 83. Ο Φλόρες Μαγόν έχει αποσπάσει αυξανόμενη ακαδημαϊκή προσοχή. Χρήσιμες πηγές αποτελούν τα Avrich, Anarchist Portraits, κεφάλαιο 15; Hart, Anarchism and the Mexican Working Class; C. M. MacLachlan, Anarchism and the Mexican Revolution: The Political Trials of Ricardo Flores Magon in the United States (Berkeley: University of California Press, 1991); D. Poole, ed., Land and Liberty: Anarchist Influences in the Mexican Revolution: Ricardo Flores Magon (Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1977). 84. Berkman, The ABC of Anarchism, 21-25, 74-80. Βλ., π.χ., Rocker, Nationalism and Culture, 525-27, 550-51. 85. Bakunin, "Statism and Anarchy," 327. 86. Gouldner, The Two Marxisms, 57-58. 87. Engels, The Communist Manifesto, 40. 88. V. I. Lenin, "What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement," in Selected Works in Three Volumes, ed. V. I. Lenin (1902; repr., Moscow: Progress Publishers, 1975), volume 1, 121-22. 89. Lenin, "The State and Revolution," 255. 90. Trotsky, Writings of Leon Trotsky, 513-14. 91. Mao, "On the Peoples Democratic Dictatorship," 371. 92. Lenin, "The State and Revolution," 261-62. 93. V. I. Lenin, "The Immediate Tasks of the Soviet Government," στο Selected Works in Three Volumes, ed. V. I. Lenin (1918; repr., Moscow: Progress Publishers, 1975), volume 2, 599. 94. Bakunin, "Statism and Anarchy," 330. 95. ό.π., 331-32. 96. ό.π. 97. Bakunin, "Letters to a Frenchman on the Current Crisis," 193-94. 98. ό.π., 204. 99. Bakunin, "Statism and Anarchy," 331-33. 100. ό.π., 339. 101. Berkman, What Is Communist Anarchism? 98; βλ. επίσης 105-7, 111. 102. G. P. Maximoff, The Guillotine at Work: Twenty Years of Terror in Russia: The Leninist Counter Revolution (1940; repr., Orkney, Scotland: Cienfuegos Press, 1979), 19-20,257; βλ. επίσης 35-47, 322-26, 330, 333-34. 103. Lenin, "What Is to Be Done?," 151-52, 178,182, 187-89,197-202, 207. 104. Maximoff, The Guillotine at Work, 257. 105. Engels, The Communist Manifesto, 55-56. 106. Bakunin, "Letters to a Frenchman on the Current Crisis," 217. 107. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 170,186. 108. Η θεωρία των δύο σταδίων των Στάλιν και Μάο απηχούσε και τη θέση του Τρότσκι περί «διαρκούς επανάστασης»: σε περίοδο ύστερης ανάπτυξης, η αστική τάξη υποτίθεται πως δεν θα είχε την ισχύ να φέρει εις πέρας τα αστικοδημοκρατικά της καθήκοντα, τα οποία τελικά θα αναλάμβάνε το επαναστατικό κόμμα. Ο Τρότσκι προέβλεπε τη γρήγορη μεταπήδηση από το ένα στάδιο στο άλλο σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι δηλαδή η δημοκρατική επανάσταση θα μετατρεπόταν γρήγορα σε σοσιαλιστική· θα είχαμε, δηλαδή, μια «διαρκή επανάσταση». Δεν έχουμε να κάνουμε με κανενός είδους ρήξη εδώ πέρα, το ζήτημα είναι απλά η συμπίεση του χρονικού διαστήματος. 109. M. P. Philips, "The Russian Class Struggle: Bolshevik Syndicalism Leading," στο Dispatches from the Revolution: Russia, 1916-1918: Morgan Price Philips, ed. T. Rose (December 5,1917; repr., London: Pluto Press, 1997), 105. 110. A. Berkman, The Bolshevik Myth (Diary, 1920-1922), including the "Anti-Climax" (1925; repr., London: Pluto Press, 1989), 319. 111. Βλ. E. Goldman, My Disillusionment in Russia (New York: Doubleday, Page and Company, 1923); E. Goldman, "The Failure of the Russian Revolution," στο The Anarchist Reader, ed. G. Woodcock (1924; repr., Glasgow: Fontana/Collins, 1977). 112. E. Goldman, Trotsky Protests Too Much (Glasgow: Anarchist Communist Federation, 1938), διαθέσιμο στο http://sunsite.berkeley.edu/Goldman/Writings/Essays/tro....html 113. Βλ. E. Goldman, Living My Life, 2 vols. (1931; repr., London: Pluto Press, 1988). Βλ. επίσης R. Drinnon, Rebel in Paradise: A Biography of Emma Goldman (Chicago: University of Chicago Press, 1961); A. Wexler, Emma Goldman: An Intimate Life (New York: Pantheon Books, 1984). 114. Marshall, Demanding the Impossible, 399. 115. Maximoff, The Guillotine at Work, 256; βλ. επίσης 41-43, 321. 116. ό.π., 326. Σε κάποιο σημείο ο Μαξίμοφ μιλά ακόμα και για «σοβιετική αστική τάξη»· ό.π., 327. 117. Maximoff, The Programme of Anarcho-syndicalism, 11-12. 118. ό.π., 11-12. 119. Kubo Yuzuru, "On Class Struggle and the Daily Struggle," στο Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas, Volume 1: From Anarchy to Anarchism, 300 CE to 1939, ed. R. Graham (1928; repr., Montreal: Black Rose, 2005), 380. 120. P. Kropotkin, "Letter to the Workers of Western Europe," στο Kropotkins Revolutionary Pamphlets: A Collection of Writings by Peter Kropotkin, ed. R. N. Baldwin (April 28,1919; repr., New York: Dover Publications, 1970), 252ff. 121. Goldman, Trotsky Protests Too Much. 122. M. Sergven [G. P. Maximoff], "Paths of Revolution," στο The Anarchists in the Russian Revolution, ed. P. Avrich (September 16,1918; repr., London: Thames and Hudson, 1973), 122-25. 123. Berkman, What Is Communist Anarchism? 111-12. 124. Βλ. Avrich, The Russian Anarchists, 137-38; Avrich, Anarchist Portraits, κεφάλαιο 8. 125. Voline, The Unknown Revolution, 1917-1921 (1947; repr., Montreal: Black Rose, 1990), 247-48; βλ. επίσης 157-58, 188-93, 209-17, 249-56, 356-58, 381-89,418-20,423-25,430-32. 126. ό.π., 255-56. 127. ό.π., 358. 128. Για τους εργάτες και τους αγρότες, βλ. ό.π., 359-75. Για την άρχουσα τάξη, βλ. ό.π., 377-85, 395-98,410-15. 129. Rocker, Nationalism and Culture, 546. 130. Voline, The Unknown Revolution, 351. 131. Gouldner, The Two Marxisms, 32,41. 132. K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (1859; repr., London: Lawrence and Wishart, 1971), 20-21. 133. E Engels, Socialism: Utopian and Scientific (1883; repr., Chicago: Charles H. Kerr, 1917), 90-91,94-95. 134. W D. Haywood and E Bohm, Industrial Socialism (Chicago: Charles H. Kerr, 1911), 56. Για άλλα παραδείγματα, βλ., μεταξύ άλλων, A. E. Woodruff, The Advancing Proletariat: A Study of the Movement of the Working Class from Wage Slavery to Freedom (Chicago: IWW Publishing Bureau, 1919); Industrial Workers of the World, The IWW: What It Is and What It Is Not (Chicago: IWW Publishing Bureau, 1928). Για ένα Ντελεονιστικό παράδειγμα, βλ. Socialist Labour Party [Daniel De Leon], The Socialist Labour Party: Its Aims and Methods (Edinburgh: Socialist Labour Press, 1908). 135. Βλ. M. Dubofsky, "Big BUY' Haywood (Manchester: Manchester University Press, 1987). 136. ό.π., 60. 137. S. Craparo, Anarchist Communists: A Question of Class, Studies for a Libertarian Alternative Series (Fano, Italy: Federazione dei Comunisti Anarchici, 2005), 90-96. 138. Bakunin, "God and the State"; Bakunin, "Letter to La Liberty 281-82. 139. ό.π., 282-83. 140. Bakunin, "The International and Karl Marx," 310-11. 141. Bakunin, "Letter to La Liberty 281-82. 142. Rocker, Nationalism and Culture, 23-31. 143. ό.π., 28, 28-29. 144. ό.π., 29-31. 145. ό.π., 35-40. 146. ό.π., 40-41. 147. Marx and Engels, The Communist Manifesto, 13nl. 148. Bakunin, "Statism and Anarchy," 343. 149. Bakunin, The Capitalist System, n.p. 150. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 181. 151. L. Trotsky, The Revolution Betrayed (London: New Park, 1967), 254. 152. Sergven [Maximoff], "Paths of Revolution," 122-25; Berkman, What Is Communist Anarchism? 111-12; Voline, The Unknown Revolution, 358; Rocker, Nationalism and Culture, 546. 153. Bakunin, "Letter to La Liberte," 284; Kropotkin, "Anarchist Communism," 50. 154. Bakunin, "Three Lectures to Swiss Members of the International," 62. 155. Bakunin, "The Policy of the International," 100-1. 156. Rocker, Nationalism and Culture, 270-72; βλ. επίσης 260. 157. ό.π., 270-72; βλ. επίσης 260. 158. ό.π., 159. ό.π., 25. 160. ό.π., 32,40-41. 161. Kropotkin, "Anarchist Communism," 47. 162. Kropotkin, "Modern Science and Anarchism," 150. 163. Berkman, The ABC of Anarchism, 35-39.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

Strike in Cachoeirinha

(Bielorrusia) ¡Libertad inmediata a nuestro compañero Mikola Dziadok!

DAF’ın Referandum Üzerine Birinci Bildirisi:

Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio

Statement on the Schmidt Case and Proposed Commission of Inquiry

Aodhan Ó Ríordáin: Playing The Big Man in America

Nós anarquistas saudamos o 8 de março: dia internacional de luta e resistência das mulheres!

Özgürlüğümüz Mücadelemizdedir

IWD 2017: Celebrating a new revolution

Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !

Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca

A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism

De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Primer encuentro feminista Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

The Fall of Aleppo

Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per l’alternativa libertaria.

Recordando a César Roa, luchador de la caña

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa

Misunderstanding syndicalism

American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava

Devlet Tecavüzdür

Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | gr

Sun 30 Apr, 22:42

browse text browse image

300_0___20_0_0_0_0_0_crane_vampire.jpg imageAnarkismo εύχεται ένα 2016 αλλη... 06:05 Fri 01 Jan by Anarkismo Editorial Group 0 comments

Είμαστε σίγουροι ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα μάθουμε και θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου κόσμου στις καρδιές μας. Το Anarkismo ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της εναλλακτικής λύσης. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε τη συμβολή τους. [English] [Castellano] [Italiano] [العَرَبِية] [Português] [中文] [Kurdî] [Türkçe]

images_1.jpg imageΣτην ατομιστική ασ&#... 18:23 Mon 22 Jul by Ερρίκο Μαλατέστα 0 comments

Ερρίκο Μαλατέστα, Όταν χτυπάμε την τωρινή κοινωνία, αντιπαραθέτουμε στην ατομιστική αστική ηθική την ηθική της αλληλεγγύης - Στη μνήμη του Ερρίκο Μαλατέστα ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1932

460_0___30_0_0_0_0_0_beirut1_f.jpg imageEπιστολή από Συντρό&... 16:51 Tue 28 May by Filistina 0 comments

Η ομάδα μας είναι μια μικρή ομάδα, ριζοσπαστών, οικολόγων, αναρχικών και φεμινιστριών, και δεν έχουμε κάνει πολλά σε σχέση με τις μεγάλες θυσίες πολλών συντρόφων μας αλλού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε πολλούς από τους συντρόφους μας στον αραβικό κόσμο, από το Μαρόκο έως τη Συρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια διλήμματα όταν επικοινωνούν με τους δυτικούς συντρόφους τους. (Από το A - I n f o s, μετάφραση filistina - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013)

485474_382909508491021_175925365_n.jpg imageΗ Εργατική Πρωτομα&#... 09:51 Mon 29 Apr by senza classi 0 comments

«Θα’ ρθει μια εποχή που η σιωπή μας θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα!» Αύγουστος Σπάιζ

affiche_rencontre_inter._st._imier_v.3.jpg imageΔιεθνής Αναρχική Σ&#... 19:13 Wed 15 Feb by Dmitri 0 comments

Όλοι οι ελευθεριακοί από τα διάφορα αναρχικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον αναρχισμό καλούνται να συγκεντρωθούν από τις 8 μέχρι τις 12 Αυγούστου 2012 στο St. Imier στην βουνά του Jura στην Ελβετία.

Ο χώρος του βιβλιοπωλείου και εκδόσεων Freedom όπυο συν imageΣυνέδριο των ευρωπ&#... 11:44 Thu 24 Mar by Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή 0 comments

Το Σαββατοκύριακο 26-27 Φλεβάρη 2011, σύντροφοι που αντιπροσώπευαν αναρχικές οργανώσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, συναντήθηκαν στο Λονδίνο. [Deutsch] [English] [Italiano] [Dansk]

text-Οι εργαζόμενοι της ... 00:37 Sat 03 Jul by Salagos 0 comments

Αντιμέτωποι με τις απεργίες στο μετρό της Μαδρίτης, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που είναι συνδεδεμένοι με την Τοπική Ομοσπονδία των Συνδικάτων Μαδρίτης εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας...

textΝέο Αρχείο της Αναρ&... 20:50 Wed 23 Jun by AP Archive 0 comments

Το Αρχείο της Αναρχικής Πλατφόρμας είναι ένα αρχείο κειμένων που αφορούν τη δημοσίευση της Οργανωτικής Πλατφόρμας της Γενικής Ένωσης Αναρχικών (Προσχέδιο) από την Ομάδα Ρώσων Αναρχικών στο Εξωτερικό («Delo Truda» Group) το 1926.

anarkismobannersmall_4.jpg imageΣυνάντηση Οργανώσ ... 17:00 Thu 11 Feb by Ευρωπαϊκό συνέδριο 0 comments

Το περασμένο Σαββατοκύριακο εκπρόσωποι από 6 αναρχικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο Anarkismo συναντήθηκαν στο Παρίσι για το ευρωπαϊκό συνέδριο του Anarkismo.net. [English] [Italiano] [Castellano] [Norsk] [Français] [Português]

300_0___20_0_0_0_0_0_mayday2009_1.jpg imageΑναρχική Κομμουνι ... 20:33 Fri 01 May by Αναρχικές κομμουνιστικές οργανώσεις 0 comments

Είναι καθήκον των αναρχικών κομμουνιστών και των επαναστατών [να προστατεύσουν αυτή τη μνήμη και να εξασφαλίσουν το ότι θα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος των σημερινών αγώνων ως ενεργός δύναμη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εργατικού κινήματος, ενός κινήματος που πρέπει να γίνει μια πραγματικά επαναστατική δύναμη ικανή να καταστρέψει τον καπιταλισμό και να ανοίξει μια νέα εποχή ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

more >>

imageΗ πολεμική του Μπακ&... Jan 16 by Του Θάνου Αγγελόπουλου 0 comments

Κατά την περίοδο 1860-1870 μέσα από την συζήτηση και την πολεμική κριτική ανάμεσα στους Μαρξ και Μπακούνιν ήρθαν στην επιφάνεια του εργατικού κινήματος δύο διαφορετικές ερμηνείες του κοινωνικού μετασχηματισμού, του τι είναι πράγματι κυριαρχία και ποιες συνθήκες είναι απαραίτητες για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στις δύο μεγάλες κινηματικές προσωπικότητες είχε τις βάσεις της σε θεμελιώδεις θεωρητικές διαφορές, που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να υφίστανται. Αυτός ο διαξιφισμός ήταν και η πρώτη αιτία για τη διάλυση της Πρώτης Διεθνούς και που αργότερα στιγμάτισε τις πιο ριζοσπαστικές τάσεις, αναρχικές και κομμουνιστικές, του διεθνούς εργατικού κινήματος.

imageΧρήσιμες βυζαντιν ... Jan 11 by Dmitri (republishing) 0 comments

Μολαταύτα, το αναρχικό κίνημα δεν μπορεί να είναι και να παραμένει εσωστρεφές και αυτοαναφορικό. Αν οι αναρχικοί δεν απέρριπταν για λόγους αρχής την συγκεντρωτική διακυβέρνηση, τότε δεν θα είχαν παρά να καταλάβουν την κρατική εξουσία και να αναμορφώσουν δια της βίας την κοινωνική ολότητα κατ’ εικόνα κι ομοίωση των ιδεολογικών τους φαντασιώσεων. Ούτε θα ήταν απαραίτητη η δημιουργική αλληλεπίδραση του προτάγματος τους με τα ετεροκαθοριζόμενα κοινωνικά στρώματα, μιας και θα μπορούσαν να επιβάλλουν μονομερώς το δικό τους έτοιμο από-τα-πριν θεωρητικό μοντέλο για τον ενδεδειγμένο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

imageΑυτονομία, δομική α&... Dec 15 by Dmitri (republishing) 0 comments

Το κείμενο που ακολουθεί διαβάστηκε στις 03-12 στον χώρο της κατάληψης Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο, σαν εισαγωγή στην συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του τριήμερου φεστιβάλ ελευθεριακού βιβλίου με θέμα «Το πολιτικό ρεύμα του κοινωνικού αναρχισμού και η επικαιρότητα του σήμερα». Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συντρόφους της αναρχικής συλλογικότητας «Οκτάνα», για τη ζεστή υποδοχή και την φιλοξενία τους.

imageΚοινωνικές τάξεις &#... Dec 04 by Felipe Correa 0 comments

Το άρθρο αυτό -που εξήχθη σχεδόν πλήρως από το βιβλίο μου Teoria Bakuniniana do Estado [Μπακουνική Θεωρία του Κράτους] (2)- έχει στόχο να παρουσιάσει μια σύντομη συζήτηση για τη θεωρία των κοινωνικών τάξεων και της γραφειοκρατίας έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Μιχαήλ Μπακούνιν στην αναρχική περίοδο της ζωής του.
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν τις κοινωνικές τάξεις; Ποιες είναι οι κοινωνικές τάξεις; Υπάρχουν κυρίαρχες και καταπιεσμένες τάξεις; Πώς μπορεί να οριστεί η ταξική πάλη; Τι είναι η γραφειοκρατία; Πώς σχετίζεται με άλλα κοινωνικά στρώματα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία το κείμενο προσπαθεί να απαντήσει.

image«Δεν μ’ αναγνωρίζετε... Aug 23 by Dmitri (republishing) 0 comments

Αν ένα επαναστατικό σχέδιο κατατίθεται με σκοπό να πραγματωθεί, οφείλει να επιλέξει μέσα μαζικής απεύθυνσης και ισχυρής αποτελεσματικότητας. Δεν έχω αυταπάτες λοιπόν πως ένα επαναστατικό πρόγραμμα οφείλει να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα προπαγάνδας και δράσης, ώστε το μήνυμα και οι στόχοι του να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ώστε οι ιδέες του να ακουστούν και να γίνουν κυρίαρχες σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ώστε οι δομές του να αγκαλιαστούν και να θωρακιστούν από την πλατιά κοινωνικά κομμάτια.

more >>

imageAnarkismo εύχεται ένα 2016 αλλη... Jan 01 Anarkismo 0 comments

Είμαστε σίγουροι ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα μάθουμε και θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου κόσμου στις καρδιές μας. Το Anarkismo ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της εναλλακτικής λύσης. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε τη συμβολή τους. [English] [Castellano] [Italiano] [العَرَبِية] [Português] [中文] [Kurdî] [Türkçe]

imageΣτην ατομιστική ασ&#... Jul 22 0 comments

Ερρίκο Μαλατέστα, Όταν χτυπάμε την τωρινή κοινωνία, αντιπαραθέτουμε στην ατομιστική αστική ηθική την ηθική της αλληλεγγύης - Στη μνήμη του Ερρίκο Μαλατέστα ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1932

imageEπιστολή από Συντρό&... May 28 0 comments

Η ομάδα μας είναι μια μικρή ομάδα, ριζοσπαστών, οικολόγων, αναρχικών και φεμινιστριών, και δεν έχουμε κάνει πολλά σε σχέση με τις μεγάλες θυσίες πολλών συντρόφων μας αλλού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε πολλούς από τους συντρόφους μας στον αραβικό κόσμο, από το Μαρόκο έως τη Συρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια διλήμματα όταν επικοινωνούν με τους δυτικούς συντρόφους τους. (Από το A - I n f o s, μετάφραση filistina - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013)

imageΗ Εργατική Πρωτομα&#... Apr 29 0 comments

«Θα’ ρθει μια εποχή που η σιωπή μας θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα!» Αύγουστος Σπάιζ

imageΔιεθνής Αναρχική Σ&#... Feb 15 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

Όλοι οι ελευθεριακοί από τα διάφορα αναρχικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον αναρχισμό καλούνται να συγκεντρωθούν από τις 8 μέχρι τις 12 Αυγούστου 2012 στο St. Imier στην βουνά του Jura στην Ελβετία.

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]