Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

Βραζιλία / Γουιάνα / Σουρινάμ / Γαλ. Γουιάνα

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche veröffentlicht

Διακήρυξη Αρχών του Αναρχικού Συντονισμού Βραζ_

category Βραζιλία / Γουιάνα / Σουρινάμ / Γαλ. Γουιάνα | Αναρχικό κίνημα | Επίσημα Κείμενα author Dienstag Juni 12, 2012 21:00author by Coordenação Anarquista Brasileira - CAB - Anarkismo Report this post to the editors
Ο Αναρχικός Συντονισμός Βραζιλίας (Coordenação Anarquista Brasileira - CAB) είναι ένας οργανωτικός χώρος που ιδρύθηκε το 2012, που συνδέει τις αναρχικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο και εργάζεται με βάση τις αρχές και τη στρατηγική της τάσης especifista του αναρχισμού (δηλαδή της ειδικής αναρχικής οργάνωσης).
cabpeq_1_1.jpg

Διακήρυξη Αρχών του Αναρχικού Συντονισμού Βραζιλίας (Coordenação Anarquista Brasileira - CAB)

Τι είναι ο CAB;

Ο Αναρχικός Συντονισμός Βραζιλίας (Coordenação Anarquista Brasileira - CAB) είναι ένας οργανωτικός χώρος που ιδρύθηκε το 2012, που συνδέει τις αναρχικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο και εργάζεται με βάση τις αρχές και τη στρατηγική της τάσης especifista του αναρχισμού (δηλαδή της ειδικής αναρχικής οργάνωσης). Ο CAB είναι αποτέλεσμα μιας οργανωτικής διαδικασίας δέκα χρόνων, ξεκινώντας το 2002 με το Φόρουμ Οργανωμένου Αναρχισμού (Forum Anarquismo Organizado - FAO). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, προχώρησε στην ανάπτυξη των πολιτικο-ιδεολογικών του απόψεων και σε σχέση με τους εργαζόμενους στα λαϊκά κινήματα. Η ίδρυση του CAB σηματοδοτεί το πέρασμα από ένα φόρουμ σε ένα συντονιτικό όργανο εθνικής κλίμακας, δείχνοντας έτσι μια αύξηση όσον αφορά την οργάνωση και στηρίζοντας τη βάση της εξέλιξης προς μια αναρχική οργάνωση σε πανβραζιλιανή κλίμακα.

Η οργανωτική μας αντίληψη για τον αναρχισμό

Όλες οι ομάδες και οργανώσεις του CAB, καθώς και όσοι/ες ενδιαφέρονται να είναι μέλη του, πρέπει να συμφωνήσουν, να υπερασπίζονται και να εφαρμόζουν την αντίληψη αυτή για τον αναρχισμό, κάτι το οποίο θεωρούμε ως το λιγότερο που μπορεί να απαιτηθεί για την έναρξη κοινών σχεδίων. Ο αναρχισμός που υποστηρίζεται από τον CAB είναι κατανοητός από τις ακόλουθες πολιτικές-ιδεολογικές αρχές και τη συνολική στρατηγική.

Πολιτικές και ιδεολογικές αρχές

Η κατανόηση, η υπεράσπιση και η εφαρμογή των ακόλουθων:

α) Ο αναρχισμός, ως ιδεολογία και, ως εκ τούτου, ως ένα σύστημα ιδεών, κινήτρων και φιλοδοξιών που έχουν κατ’ ανάγκη σχέση με τη δράση για την κοινωνική αλλαγή - πολιτική πρακτική.

β) Ένας αναρχισμός σε διαρκή επαφή με την ταξική πάλη των κοινωνικών κινημάτων της εποχής μας, λειτουργώντας ως εργαλείο αγώνα και όχι ως σκέτη φιλοσοφία ή μέσω μικρών, απομονωμένων ομάδων και σεχτών. γ) Μια ταξική αντίληψη που περιλαμβάνει όλα τα τμήματα των εκμεταλλευόμενων, κυριαρχούμενων και καταπιεσμένων της κοινωνίας μας.

δ) Η ανάγκη για τον αναρχισμό να ανακτήσει τον κοινωνικό του πρωταγωνιστικό ρόλο και να αναζητήσει καλύτερες θέσεις για να αναπτυχθεί.

ε) Η κοινωνική επανάσταση και ο ελευθεριακός σοσιαλισμός ως οι τελικοί μακροπρόθεσμοι στόχοι.

στ) Οργάνωση ως κάτι το ουσιαστικό και σε αντίθεση με τον ατομικισμό και τον αυθορμητισμό.

ζ) Η ειδική αναρχική οργάνωση ως απαραίτητος παράγοντας δραστηριότητας στο εσωτερικό των πιο ποικίλων εκδηλώσεων του ταξικού αγώνα. Δηλαδή, ο διαχωρισμός μεταξύ του πολιτικού επιπέδου (ειδική αναρχική οργάνωση) και του κοινωνικού επιπέδου (κοινωνικά κινήματα, συνδικάτα κ.λπ.).

η) Η αναρχική οργάνωση, ως μια οργάνωση της δραστήριας μειοψηφίας, που να διαφέρει από την αυταρχική πρωτοπορία με το να μη θεωρεί τον εαυτό της ανώτερη από τις οργανώσεις του κοινωνικού επιπέδου. Το πολιτικό επίπεδο είναι συμπληρωματικό του κοινωνικού επιπέδου και το αντίστροφο.

θ) ότι η κύρια δραστηριότητα της αναρχικής οργάνωσης είναι η κοινωνική δράση / παρεμβολή στις εκδηλώσεις των λαϊκών αγώνων.

ι) ότι η ηθική είναι ο θεμελιώδης πυλώνας της αναρχικής οργάνωσης που καθοδηγεί ολόκληρη την πρακτική της.

ια) Η ανάγκη για προπαγάνδα που πρέπει να διεξάγεται σε γόνιμο έδαφος.

ιβ) Η λογική των ομόκεντρων κύκλων λειτουργίας, δίνοντας σχήμα σε μια οργανωτική μορφή όπου η δέσμευση συνδέεται άμεσα με τη λήψη των αποφάσεων. Ομοίως, μια οργάνωση που προσφέρει μια αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τα λαϊκά κινήματα.

ιγ) ότι η οργάνωση θα πρέπει να έχει σαφή κριτήρια εισόδου κάποιου σε αυτήν και σαφώς καθορισμένες θέσεις για όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν (σε επίπεδο υποστηρικτή / συνεργάτη).

ιδ) αυτοδιεύθυνση και φεντεραλισμός (ομοσπονδιοποίηση) για τη λήψη αποφάσεων και αναγκαία αμεσοδημοκρατική δομή.

ιε) Συνεχής αναζήτηση της συναίνεσης, αλλά, ελλείψει αυτής, η υιοθέτηση της ψηφοφορίας ως τρόπου λήψης αποφάσεων. ιστ) Δράση με βάση τη θεωρητική, ιδεολογική και προγραμματική (στρατηγικής / πρακτικής υφής) ενότητα. Η οργάνωση διαμορφώνει συλλογικά μια θεωρητική και ιδεολογική γραμμή και με τον ίδιο τρόπο καθορίζει αυστηρά και ακολουθεί τα προκαθορισμένα μονοπάτια, οδηγώντας το σκάφος προς την ίδια κατεύθυνση, προς τους καθορισθένους στόχους.

ιζ) Αγωνιστική δέσμευση και συλλογική ευθύνη. Μια οργάνωση με υπεύθυνα μέλη, που δεν δείχνει επιείκια στην έλλειψη δέσμευσης και την ανευθυνότητα. Ομοίως, η υπεράσπιση ενός μοντέλου στο οποίο οι μαχητές είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, καθώς και η οργάνωση είναι υπεύθυνη για τους μαχητές.

ιη) Οι αγωνιστές που απαρτίζουν την οργάνωση πρέπει, κατ’ ανάγκην, να συμμετέχουν στην κοινωνική δράση, καθώς και να συμμετάσχουν στις εσωτερικές δραστηριότητες της οργάνωσης (γραμματίες κ.λπ.).

Γενική στρατηγική

Η γενική στρατηγική του αναρχισμού που υποστηρίζουμε βασίζεται στα λαϊκά κινήματα, στην οργάνωσή τους, στη συσσώρευση εξουσίας εκ μέρους τους, και στην εφαρμογή προηγμένων μορφών πάλης, προκειμένου να φτάσουμε στην επανάσταση και τον ελευθεριακό σοσιαλισμό. Μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με την ειδική αναρχική οργάνωση που, λειτουργώντας ως ένα εργαλείο / κινητήρας, και σε συνδυασμό με τα λαϊκά κινήματα και παρέχει τις κοινωνικής αλλαγής. Αυτά τα δύο επίπεδα (των λαϊκών κινημάτων και της αναρχικής οργάνωσης) μπορούν επίσης να συμπληρωθούν από ένα τρίτο, εκείνο της τάσης αυτής η οποία προσθέτει έναν τομέα παρόμοιο με τα λαϊκά κινήματα.

Μέσω της στρατηγικής αυτής, ως εκ τούτου, θέτουμε ως στόχο να δημιουργήσουμε και να συμμετάσχουμε στα λαϊκά κινήματα υποστηρίζοντας συγκεκριμένες μεθοδολογικές και προγραμματικές αντιλήψεις στο εσωτερικό τους, ώστε να μπορούν να κατευθύνονται προς τον στόχο της δημιουργίας της νέας κοινωνίας.

*Αγγλική μετάφραση από τα πορτογαλικά: Jonathan – ZACF. Ελληνική μετάφραση “Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης”, 7 Ιούνη 2012.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”

Βραζιλία / Γουιάνα / Σουρινάμ / Γαλ. Γουιάνα | Αναρχικό κίνημα | gr

Fr 22 Jan, 15:34

browse text browse image

rusga_libertaria.jpg imageΒραζιλία: 14 χρόνια Rusga Libe... 19:00 So 22 Nov by Rusga Libertaria 0 comments

Ενάντια σε όλες τις αδικίες και τις κυριαρχίες που επιβάλλονται μέσω του καπιταλισμού και της ρατσιστικής και πατριαρχικής κοινωνικής δομής ... συνεχίζουμε να δρούμε στους αγώνες των κάτω, από κοινού με τους καταπιεσμένους ... βαδίζοντας με σταθερά βήματα προς μια άλλη κοινωνία ... ακολουθούμε τον οργανωμένο αναρχισμό του ειδικού, λατινοαμερικάνικου πλαισίου με: ηθική, δέσμευση, αλληλεγγύη, οργάνωση και αντίσταση ... για τη συμβολή στην οικοδόμηση ισχυρών λαών, για τη λαϊκή εξουσία ... προς τον ελευθεριακό σοσιαλισμό!

cala.jpg imageΛατινοαμερικάνικ_... 21:04 Mo 16 Dez by FAU/CAB/FAR 0 comments

Βρίσκουμε τον CALA το καλύτερο εργαλείο σε αυτό το στάδιο που ανοίγεται στη Λατινική Αμερική, με τους λαούς στους δρόμους να αντιστέκονται στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, έτσι ώστε να αρθρώσουμε την παρουσία μας σε αυτά τα γεγονότα και να δώσουμε μια σταθερή και σαφή θέση οργανωμένου αναρχισμού. Η σκηνή που ανοίγει πρέπει να μας βρει όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένους και με προσβάσεις στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούμε άλλες οργανώσεις να οικοδομήσουμε μαζί αυτό το μονοπάτι.
[Castellano] [English] [Italiano] [Türkçe]

15anos_1.jpg imageΖήτω η 15η επέτειος ί^... 19:02 Mi 24 Nov by Libertarian column Errico Malatesta - Libertarian column Joa 0 comments

Γνωρίζουμε ότι το κράτος (ο εχθρός του λαού) είναι ιδιαίτερα ενάντια στους αναρχικούς επειδή οι τελευταίοι έχουν αναλάβει μια δέσμευση να τάσσονται πάντα στο πλευρό των φτωχών και καταπιεσμένων ανθρώπων.

textΊδρυση της Federação Anarquista de São Paulo 14:13 Sa 28 Nov by Federação Anarquista de São Paulo (FASP) 0 comments

Η Federação Anarquista de São Paulo (FASP) ιδρύθηκε στις 18 Νοέμβρη 2009. Αν και ήταν εδώ και ένα χρόνο δραστηριοποιημένη με το όνομα Pro-FASP, η οργάνωση ιδρύθηκε επίσημα σε μια Συνέλευση το περασμένο Σαββατοκύριακο στην οποία συναντήθηκαν μέλη της FASP με μέλη της Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ - Αναρχική Ομοσπονδία του Ρίο ντε Τζανέϊρο).

textΝέα ιστοσελίδα της F... 12:07 Fr 15 Sep by Rafael - FAG 0 comments

Μπήκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα της Αναρχικής Ομοσπονδίας Gaucha (Federacao Anarquista Gaucha - FAG) από τη Βραζιλία

textΜια ελευθεριακή πρ&#... 13:36 Mi 12 Apr by Organizahgo Socialista Libertaria 0 comments

Ιδρυτική Διακήρυξη της Organização Socialista Libertaria (Ελευθεριακή Σοσιαλιστική Οργάνωση - OSL)

textFAG: 10 χρόνια αγώνες 11:22 Mi 07 Dez by FAG 0 comments

* Δημοσιεύτηκε στο www.anarkismo.net Μεταφράστηκε από τα ισπανικά από τη διεθνή γραμματεία της ιταλικής FdCA και στα ελληνικά από το «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης», Μελβούρνη, 3 Δεκέμβρη 2005.

text3 χρόνια «Luta Libertaria» 12:47 Fr 12 Aug by Luta Libertaria 0 comments

Greek translation of «Brazil: 3 years of Luta Libertaria».

imageΓια τον οργανωτικό &... Dez 12 by FARJ (Βραζιλία) 0 comments

Ο όρος “οργανωτικός δυϊσμός”, όπως χρησιμοποιείται στα αγγλικά, χρησιμεύει για να εξηγήσει την έννοια της οργάνωσης που προωθούμε, ή ό,τι έχει κλασικά αποκληθεί συζήτηση μεταξύ του "κόμματος και του μαζικού κινήματος”. Εν ολίγοις, η ειδική (especifista) παράδοσή μας έχει τις ρίζες της στον (Μιχαήλ) Μπακούνιν, τον (Ερρίκο) Μαλατέστα, την Dielo Truda (Εργατική Υπόθεση), την Federación Anarquista Uruguaya (FAU - Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης) και άλλους αγωνιστές / οργανώσεις που έχουν υπερασπιστεί αυτή τη διάκριση μεταξύ των επιπέδων της οργάνωσης.

imageΕσπεσιφισμός στην &#... Jul 29 by Dmitri (republishing) 0 comments

Εσπεσιφισμός στην Βραζιλία: Μια συνέντευξη με την Αναρχική Ομοσπονδία του Ρίο ντε Τζανέιρο μετάφραση kostav

imageΠρώτη έκδοση του “Socialismo L... Jun 12 by Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) 0 comments

Ο Coordenação Anarquista Brasileira (CAB – Βραζιλιάνικος Αναρχικός Συντονισμός) κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού του “Socialismo Libertário” (“Ελευθεριακός σοσιαλισμός”).

imageΟι οργανώσεις που α&... Jun 12 by Coordenação Anarquista Brasileira - CAB 0 comments

Ποιες αναρχικές οργανώσεις και ομάδες αποτελούν το Coordenação Anarquista Brasileira - CAB.

imageΜήνυμα προς το Ιδρυ&... Jun 12 by FAG 0 comments

Μήνυμα προς το Ιδρυτικό Συνέδριο του Αναρχικού Συντονισμού Βραζιλίας (Coordenação Anarquista Brasileira - CAB)

more >>

imageΒραζιλία: 14 χρόνια Rusga Libe... Nov 22 Anarkismo 0 comments

Ενάντια σε όλες τις αδικίες και τις κυριαρχίες που επιβάλλονται μέσω του καπιταλισμού και της ρατσιστικής και πατριαρχικής κοινωνικής δομής ... συνεχίζουμε να δρούμε στους αγώνες των κάτω, από κοινού με τους καταπιεσμένους ... βαδίζοντας με σταθερά βήματα προς μια άλλη κοινωνία ... ακολουθούμε τον οργανωμένο αναρχισμό του ειδικού, λατινοαμερικάνικου πλαισίου με: ηθική, δέσμευση, αλληλεγγύη, οργάνωση και αντίσταση ... για τη συμβολή στην οικοδόμηση ισχυρών λαών, για τη λαϊκή εξουσία ... προς τον ελευθεριακό σοσιαλισμό!

imageΛατινοαμερικάνικ_... Dez 16 Anarkismo 0 comments

Βρίσκουμε τον CALA το καλύτερο εργαλείο σε αυτό το στάδιο που ανοίγεται στη Λατινική Αμερική, με τους λαούς στους δρόμους να αντιστέκονται στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, έτσι ώστε να αρθρώσουμε την παρουσία μας σε αυτά τα γεγονότα και να δώσουμε μια σταθερή και σαφή θέση οργανωμένου αναρχισμού. Η σκηνή που ανοίγει πρέπει να μας βρει όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένους και με προσβάσεις στην περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούμε άλλες οργανώσεις να οικοδομήσουμε μαζί αυτό το μονοπάτι.
[Castellano] [English] [Italiano] [Türkçe]

imageΖήτω η 15η επέτειος ί^... Nov 24 0 comments

Γνωρίζουμε ότι το κράτος (ο εχθρός του λαού) είναι ιδιαίτερα ενάντια στους αναρχικούς επειδή οι τελευταίοι έχουν αναλάβει μια δέσμευση να τάσσονται πάντα στο πλευρό των φτωχών και καταπιεσμένων ανθρώπων.

textΊδρυση της Federação Anarquista de São Paulo Nov 28 Anarkismo 0 comments

Η Federação Anarquista de São Paulo (FASP) ιδρύθηκε στις 18 Νοέμβρη 2009. Αν και ήταν εδώ και ένα χρόνο δραστηριοποιημένη με το όνομα Pro-FASP, η οργάνωση ιδρύθηκε επίσημα σε μια Συνέλευση το περασμένο Σαββατοκύριακο στην οποία συναντήθηκαν μέλη της FASP με μέλη της Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ - Αναρχική Ομοσπονδία του Ρίο ντε Τζανέϊρο).

textΜια ελευθεριακή πρ&#... Apr 12 0 comments

Ιδρυτική Διακήρυξη της Organização Socialista Libertaria (Ελευθεριακή Σοσιαλιστική Οργάνωση - OSL)

more >>
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]